Day 3: Ang Imahe sa Dios Kanako

Palihug magsugod mi sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo, amen.

Umari ka Balaan nga Espiritu, umari ingon nga Kahayag aron sa paglamdag sa akong hunahuna aron ako makakita, makahibalo, ug makasabut unsa ang kamatuoran, ug unsa ang dili.

Umari ka Balaang Espiritu, umari ka ingon sa Kalayo aron putli ang akong kasingkasing aron higugmaon ko ang akong kaugalingon sama sa paghigugma sa Dios kanako.

Umari ka Balaang Espiritu, umari ka ingon sa Hangin aron mamala ang akong mga luha ug himoong kalipay ang akong mga kasubo.

Umari ka Balaan nga Espiritu, umari ingon nga Mahinay nga Ulan aron mahugasan ang nahabilin sa akong mga samad ug kahadlok.

Umari ka Balaan nga Espiritu, umari ingon nga Magtutudlo aron madugangan ang kahibalo ug pagsabut aron ako makalakaw sa mga dalan sa kagawasan, sa tanan nga mga adlaw sa akong kinabuhi. Amen.

 

Mga tuig na ang milabay, sa usa ka yugto sa akong kinabuhi nga wala koy gibati gawas sa akong pagkabuak, milingkod ako ug gisulat kini nga kanta. Karong adlawa, atong himoon kining bahin sa atong pangbukas nga pag-ampo:

Luwasa Ako Gikan Kanako

Luwasa ako gikan kanako,
gikan niining yutan-on nga tolda nangaluya ug nagtulo
Luwasa ako gikan kanako,
gikan niining sudlanan nga yuta, liki ug uga
Luwasa ako gikan kanako,
gikan niini nga unod nga huyang ug gikapoy
Ginoo, luwasa ako, gikan kanako
sa imong kaluoy (subli)

Sa imong kaluoy
Sa imong kaluoy
Sa imong kaluoy
Ginoo, luwasa ako gikan kanako… 

Luwasa ako gikan kanako,
gikan niini nga unod nga huyang ug gikapoy
Ginoo, luwasa ako, gikan kanako
sa imong kaluoy

Sa imong kaluoy
Sa imong kaluoy
Sa imong kaluoy
Ginoo, luwasa ako gikan kanako
Sa imong kaluoy
Sa imong kaluoy
Sa imong kaluoy
Ginoo, luwasa ako gikan kanako
Sa imong kaluoy
Sa imong kaluoy
Sa imong kaluoy

—Si Mark Mallett gikan sa Luwasa Ako gikan Kanako, 1999©

Kabahin sa atong kakapoy nagagikan sa kahuyang, usa ka nahulog nga kinaiya sa tawo nga daw nagbudhi sa atong tinguha sa pagsunod ni Kristo. “Ang andam andam na,” matod ni San Pablo, “apan ang pagbuhat ug maayo dili.”[1]Rom 7: 18

Nalipay ako sa balaod sa Diyos, sa akong sulod nga kaugalingon, apan nakita ko sa akong mga bahin ang laing prinsipyo nga nakiggubat sa balaod sa akong hunahuna, nga nagdala kanako nga bihag sa balaod sa sala nga nagpuyo sa akong mga bahin. Miserable nga ako! Kinsa ang magluwas kanako gikan niining mortal nga lawas? Salamat sa Dios pinaagi kang Jesu-Cristo nga atong Ginoo. ( Rom 7:22-25 )

Si Pablo mas misalig kang Jesus, apan daghan kanato wala. Kita milingi ngadto sa pagdumot sa kaugalingon, pagkulata sa atong kaugalingon, ug usa ka pagbati sa pagkawalay paglaum nga dili na gayud kita mausab, dili gayud mahimong gawasnon. Atong gitugotan ang mga bakak, ang mga opinyon sa uban, o ang mga samad sa nangagi nga mohulma ug mohulma kanato kay sa kamatuoran sa Dios. Sa kapin sa duha ka dekada sukad nako gisulat kana nga kanta, matinud-anon ko nga makaingon nga ang pagbiaybiay sa akong kaugalingon wala gayuy nahimo bisan usa ka onsa nga kaayohan. Sa pagkatinuod, kini nakahimo og daghang kadaot.

Giunsa Ako Pagtan-aw sa Dios

Busa kagahapon, mihunong ka sa usa ka pangutana aron pangutan-on si Jesus kung giunsa ka niya pagtan-aw. Ang uban kaninyo misulat kanako pagkasunod adlaw, nga nagpaambit sa inyong mga tubag ug unsay gisulti ni Jesus. Ang uban miingon nga nadungog nila Siya nga wala gayoy gisulti ug naghunahuna kung aduna bay sayup, o nga sila mabiyaan niini nga pag-atras. Dili, dili ka mabiyaan, apan ma-inat ug mahagit ka sa umaabot nga mga adlaw aron madiskobrehan ang bag-ong mga butang, bahin sa imong kaugalingon ug bahin sa Diyos.

Mahimong adunay daghang mga rason ngano nga ang uban kaninyo nakadungog og "wala." Para sa uban, wala pa ta nakakat-on nga makadungog nianang gamay nga tingog, o mosalig niini. Ang uban tingali nagduhaduha lamang nga si Jesus makigsulti kanila ug dili gani maghago sa pagpamati. Hinumdomi pag-usab nga Siya…

…nagpakita sa iyang kaugalingon ngadto niadtong dili motuo kaniya. ( Kaalam 1:2 )

Ang isa pa ka rason mahimo nga amo si Jesus na gisulti kanimo, ug gusto nimo nga madungog nimo kana nga pulong pag-usab sa Iyang Pulong…

Ablihi ang imong Bibliya ug ablihi ang unang libro niini, ang Genesis. Basaha ang Kapitulo 1:26 hangtod sa katapusan sa Kapitulo 2. Karon, kuhaa ang imong journal ug balika kini nga tudling ug isulat kung giunsa pagtan-aw sa Dios ang lalaki ug babaye nga Iyang gilalang. Unsa ang gisulti niini nga mga kapitulo mahitungod sa atong kaugalingon? Kung nahuman na ka, itandi ang imong gisulat sa lista sa ubos…

Giunsa Pagtan-aw sa Dios Kanimo

• Ang Dios mihatag kanato sa gasa sa paglalang pinaagi sa atong pagkamabungahon.
• Ang Dios misalig kanato sa bag-ong kinabuhi
• Kita gibuhat sa Iyang dagway (usa ka butang nga wala gisulti mahitungod sa ubang mga binuhat)
• Ang Dios naghatag kanato ug kamandoan sa Iyang binuhat
• Siya misalig nga kita moatiman sa buhat sa Iyang mga kamot
• Iya kitang gipakaon sa maayong mga pagkaon ug prutas
• Ang Dios nagtan-aw kanato nga sa panguna "maayo"
• Ang Dios gusto nga mopahulay uban kanato
• Siya ang atong gininhawa sa kinabuhi.[2]cf. Buhat 17:25: “Siya mao ang naghatag sa matag usa ug kinabuhi ug gininhawa ug tanang butang.” Ang iyang gininhawa mao ang atong gininhawa
• Gihimo sa Diyos ang tanang linalang, ilabina ang Eden, aron malipay ang tawo
• Gusto sa Dios nga ato tan-awa ang Iyang pagkamaayo sa paglalang
• Ang Dios naghatag sa tawo sa tanan nga iyang gikinahanglan
• Ang Dios naghatag kanato ug kagawasan sa pagpili ug kagawasan sa paghigugma ug pagtubag Kaniya
• Ang Dios dili gusto nga kita mag-inusara; Siya naghatag kanato sa tanang matang sa mga linalang nga naglibot kanato
• Ang Dios naghatag kanato ug pribilehiyo sa pagngalan sa kabuhatan
• Iyang gihatag ang lalaki ug babaye sa usag usa aron mahingpit ang ilang kalipay
• Siya naghatag kanato og usa ka sekswalidad nga komplementaryo ug gamhanan
• Ang among sekswalidad usa ka matahum nga regalo ug wala’y angay ikaulaw…

Dili kini usa ka kompleto nga lista. Apan daghan kaayo ang gisulti niini kanato kon sa unsang paagi ang Amahan nagtan-aw kanato, nalipay kanato, nagsalig kanato, naghatag ug gahom kanato, ug nag-atiman kanato. Apang ano ang ginasiling ni Satanas, ina nga man-ug? Isa sia ka manugsumbong. Gisultihan ka niya nga gibiyaan ka sa Dios; nga ikaw makaluluoy; nga ikaw walay paglaum; nga ikaw mangil-ad; nga ikaw hugaw; nga ikaw usa ka kaulawan; nga ikaw hungog; nga ikaw usa ka buang; nga ikaw walay pulos; nga ikaw dulumtanan; nga ikaw usa ka sayop; nga ikaw wala higugmaa; nga ikaw dili gusto; nga ikaw dili hiligugmaon; nga ikaw gibiyaan; nga ikaw nawala; nga maldita ka...

Nan, kinsang tingog ang imong nadungog? Unsang lista ang imong nakita sa imong kaugalingon nga mas daghan? Nagapamati ka bala sa Amay nga nagtuga sa imo, ukon ang “amay sang kabutigan”? Ah, pero moingon ka, “Ako am usa ka makasasala.” Ug bisan pa,

Apan ang Dios nagpamatuod sa iyang gugma alang kanato nga samtang kita mga makasasala pa si Kristo namatay alang kanato… pinaagi kang kinsa kita karon nakadawat sa pagpasig-uli. ( Roma 5:8, 11 )

Sa pagkatinuod, si Pablo nagsulti kanato nga bisan ang atong sala dili makapahimulag kanato gikan sa gugma sa Dios. Oo, tinuod nga ang wala mahinulsul nga mortal nga sala makapabulag kanato kinabuhing dayon, apan dili gikan sa gugma sa Diyos.

Unsa man unya ang atong igaingon niini? Kon ang Dios dapig kanato, kinsay makabatok kanato? Siya nga wala magpagawas sa iyang kaugalingong Anak kondili nagtugyan kaniya alang kanatong tanan, unsaon man niya paghatag kanato sa tanan uban kaniya? … Kay kombinsido ako nga bisan ang kamatayon, bisan ang kinabuhi, bisan ang mga manolonda, bisan ang mga punoan, bisan ang karon nga mga butang, bisan ang umaabut nga mga butang, bisan ang mga gahum, bisan ang kahitas-an, bisan ang giladmon, o bisan kinsa nga lain nga binuhat ang makahimo sa pagpahimulag kanato gikan sa gugma sa Dios. diha kang Kristo Jesus nga atong Ginoo. (cf. Rom 8:31-39)

Sa Alagad sa Dios Luisa Piccarreta, kansang mga sinulat adunay eklesiastikanhong pag-uyon,[3]cf. Sa Luisa ug sa Iyang mga Pagsulat Si Jesus miingon:

…ang Labawng Magbubuhat… nahigugma sa tanan ug nagbuhat og maayo sa tanan. Gikan sa kahitas-an sa Iyang Kahalangdon Siya manaog sa ubos, sa kinahiladman sa mga kasingkasing, bisan ngadto sa impyerno, apan Siya nagbuhat niini sa hilom nga walay pagsinggit, diin Siya. (Hunyo 29, 1926, Tomo 19) 

Siyempre, kadtong anaa sa impiyerno nagsalikway sa Diyos, ug unsa ka impiyerno kana. Ug unsa nga impyerno kini alang kanimo ug kanako nga ania pa sa yuta kung dili kita motuo sa gugma ug kaluoy sa Diyos. Samtang si Jesus misinggit kang St. Faustina:

Ang siga sa kalooy nagsiga Kanako - nagsinggit nga igugol; Gusto nakong ipadayon ang pagbu-bu kanila sa mga kalag; Ang mga kalag dili gusto magtoo sa Akong kaayo.  —Jesus hangtod sa St. Faustina, Balaan nga Kalooy sa Akong Kalag, Talaarawan, n. 177

Kung gusto nimo magsugod sa pag-ayo, ingon sa akong giingon sa Mga Pangandam sa Pag-ayo, gikinahanglan nga aduna ka kaisog — ang kaisog sa pagtuo nga ang Diyos tinuod nga nahigugma kanimo. Mao kana ang giingon sa Iyang Pulong. Mao kana ang giingon sa Iyang kinabuhi didto sa Krus. Mao kana ang Iyang gisulti kanimo karon. Panahon na nga atong hunongon ang pag-akusar sa atong kaugalingon sa tanang bakak ni Satanas, hunongon ang pagbiaybiay sa atong kaugalingon (nga kasagaran usa ka bakak nga pagpaubos) ug mapaubsanong dawaton kining dakong gasa sa gugma sa Dios. Gitawag kana nga hugot nga pagtuo — pagtuo nga mahimo Niyang higugmaon ang usa nga sama kanako.

Pag-ampo uban sa kanta sa ubos, ug dayon kuhaa ang imong journal ug pangutan-a pag-usab si Jesus: “Unsay imong pagtan-aw kanako?” Tingali kini usa lamang o duha ka pulong. O usa ka imahe. O tingali gusto Niya nga basahon nimo pag-usab ang mga kamatuoran sa ibabaw. Bisan unsa ang Iyang isulti, hibaloi gikan niining taknaa, nga ikaw gihigugma, ug nga walay makabulag kanimo gikan niana nga gugma. Kanunay.

Usa ka Tawo nga Ingon Nako

Ako walay bisan unsa, Ikaw ang tanan
Ug bisan pa niana ikaw nagtawag kanako nga bata, ug tugoti ako sa pagtawag kanimo nga Abba

Ako gamay, ug Ikaw mao ang Dios
Ug bisan pa niana ikaw nagtawag kanako nga bata, ug tugoti ako sa pagtawag kanimo nga Abba

Busa miyukbo ako, ug nagsimba Kanimo
Nagluhod ako sa atubangan sang Dios
nga nahigugma sa usa ka sama kanako

Ako makasasala, Ikaw putli kaayo
Ug bisan pa niana ikaw nagtawag kanako nga bata, ug tugoti ako sa pagtawag kanimo nga Abba

Busa miyukbo ako, ug nagsimba Kanimo
Nagluhod ako sa atubangan sang Dios
nga nahigugma sa usa ka sama kanako

Nagayukbo ako, ug nagsimba Kanimo
Nagluhod ako sa atubangan sang Dios
kinsa nahigugma sa usa nga sama kanako... usa nga sama kanako

Oh ako moyukbo, ug ako mosimba kanimo
Nagluhod ako sa atubangan sang Dios
nga nahigugma sa usa ka sama kanako
Ug ako miluhod sa atubangan sa Dios
kinsa nahigugma sa usa nga sama kanako,
kinsa nahigugma sa usa nga sama kanako,
sama nako…

—Mark Mallett, gikan sa Divine Mercy Chaplet, 2007©

 

 

Sa pagbiyahe kauban si Marcos sa ang Karon nga Pulong,
pag-klik sa banner sa ubus aron subscribe.
Ang imong email dili igbahin sa bisan kinsa.

Karon sa Telegram. I-klik:

Sunda ang Marcos ug ang adlaw-adlaw nga "mga timailhan sa mga panahon" sa MeWe:


Sunda ang mga sinulat ni Marcos dinhi:

Paminaw sa mosunud:


 

 
Print Friendly, PDF & Email

Mga footnote

Mga footnote
1 Rom 7: 18
2 cf. Buhat 17:25: “Siya mao ang naghatag sa matag usa ug kinabuhi ug gininhawa ug tanang butang.”
3 cf. Sa Luisa ug sa Iyang mga Pagsulat
posted sa PANIMALAY, PAG-AYO NGA RETREAT.