Adlaw 6: Pagpasaylo sa Kagawasan

Palihug atong sugdan kining bag-ong adlaw, kining bag-ong mga sinugdanan: Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo, amen.

Langitnong Amahan, salamat sa Imong walay kondisyon nga gugma, nga gihatag kanako sa dihang ako dili takos niini. Salamat sa imong paghatag kanako sa kinabuhi sa Imong Anak aron ako tinuod nga mabuhi. Umari ka karon Balaan nga Espiritu, ug sulod sa pinakangitngit nga mga suok sa akong kasingkasing diin adunay nagpabilin nga masakit nga mga handumanan, kapaitan, ug pagkadili-mapasayloon. Idan-ag ang kahayag sa kamatuoran aron ako tinuod nga makakita; isulti ang mga pulong sa kamatuoran aron ako tinuod nga makadungog, ug mahigawas gikan sa mga kadena sa akong nangagi. Gihangyo ko kini sa pangalan ni Jesukristo, amen.

Kay kita sa atong kaugalingon kaniadto mga buang-buang, dili masinugtanon, mga malimbungon, mga ulipon sa nagkalainlaing mga pangibog ug mga kalipayan, nga nanagkinabuhi sa pagkamadinauton ug kasina, nanagdumot sa atong kaugalingon ug nanagdumtanay ang usa sa usa. Apan sa diha nga ang kaayo ug manggihatagon nga gugma sa Dios nga atong Manluluwas mipakita, dili tungod sa bisan unsa nga matarung nga mga buhat nga atong nahimo kondili tungod sa Iyang kalooy, Iya kitang giluwas pinaagi sa pagkaligo sa pagkatawo pag-usab ug sa pagbag-o sa Espiritu Santo... (Tit 3:3-7) )

Sa dili pa kita mopadayon, dapiton ko ikaw sa pagpiyong sa imong mga mata ug paminaw niining kanta nga gisulat sa akong minahal nga higala, si Jim Witter:

Pagpasaylo

Ang gamay nga Mickey Johnson mao ang akong labing suod nga higala
Sa unang grado kami nanumpa nga kami magpabilin nga ingon niana hangtud sa katapusan
Apan sa ikapitong grado adunay nangawat sa akong bisikleta
Gipangutana nako si Mickey kung nahibal-an ba niya kung kinsa ang naghimo niini ug namakak siya
Tungod kay kini siya…
Ug sa dihang nahibal-an nako nga kini naigo kanako sama sa usa ka toneladang tisa
Ug makita pa nako ang hitsura sa iyang nawong sa akong giingon
“Dili na ko gustong makig-estorya nimo pag-usab”

Usahay kita mawad-an sa atong dalan
Wala mi magsulti ug mga butang nga angay namong isulti
Atong gihuptan ang gahi nga garbo
Sa diha nga kita kinahanglan nga isalikway ang tanan
Ang pag-usik sa oras nga gihatag kanamo morag wala’y hinungdan
Ug ang usa ka gamay nga pulong kinahanglan dili kaayo lisud…pagpasaylo

Usa ka gamay nga kard ang miabot sa adlaw sa akong kasal
"Best wishes from an old friend" mao ra ang gisulti niini
Walay return address, dili, bisan usa ka ngalan
Apan ang gubot nga paagi sa pagsulat naghatag niini
Kini siya…
Ug igo na lang kong mokatawa kay nagbaha ang nangagi sa akong hunahuna
Gipunit na unta nako ang maong telepono diha-diha dayon
Pero wala lang ko nihatag ug time

Usahay kita mawad-an sa atong dalan
Wala mi magsulti ug mga butang nga angay namong isulti
Atong gihuptan ang gahi nga garbo
Sa diha nga kita kinahanglan nga isalikway ang tanan
Ang pag-usik sa oras nga gihatag kanamo morag wala’y hinungdan
Ug ang usa ka gamay nga pulong kinahanglan dili kaayo lisud…pagpasaylo

Miabot ang papel sa Domingo sa buntag sa akong lakang
Ang unang butang nga akong nabasa nagpuno sa akong kasingkasing sa pagbasol
Nakakita ko ug ngalan nga dugay na nakong wala makita
Matud pa niini nga naluwas siya sa usa ka asawa ug usa ka anak
Ug kini siya…
Pagkahibaw nako, murag ulan ra ang luha
Tungod kay nakaamgo ko nga gisayangan nako ang akong higayon
Aron makigsulti kaniya pag-usab…

Usahay kita mawad-an sa atong dalan
Wala mi magsulti ug mga butang nga angay namong isulti
Atong gihuptan ang gahi nga garbo
Sa diha nga kita kinahanglan nga isalikway ang tanan
Ang pag-usik sa oras nga gihatag kanamo morag wala’y hinungdan
Ug ang usa ka gamay nga pulong kinahanglan dili kaayo lisud…pagpasaylo
Ang usa ka gamay nga pulong kinahanglan dili kaayo lisud…

Ang gamay nga Mickey Johnson mao ang akong labing suod nga higala…

—Gisulat ni Jim Witter; 2002 Curb Songs (ASCAP)
Sony/ATV Music Publishing Canada (SOCAN)
Baby Squared Songs (SOCAN)
Mike Curb Music (BMI)

Kita Tanan Nasakitan

Kitang tanan nasakitan. Kitang tanan nakapasakit sa uban. Adunay usa lamang ka tawo nga wala makapasakit ni bisan kinsa, ug kana mao si Jesus—ang mismong usa nga nagpasaylo sa tanan sa ilang mga sala. Ug mao kini ang hinungdan ngano nga Siya milingi sa matag usa kanato, kita nga naglansang kaniya ug naglansang sa usag usa, ug nag-ingon:

Kung imong gipasaylo ang uban sa ilang mga kalapasan, pasayloon ka sa imong langitnong Amahan. Apan kon dili kamo mopasaylo sa uban, dili usab pasayloon sa inyong Amahan ang inyong mga kalapasan. (Mat 6: 14-15)

Ang dili pagpasaylo sama sa kadena nga gihigot sa imong kasingkasing nga ang pikas tumoy gihigot sa Impiyerno. Nahibalo ka ba kon unsay makapainteres sa mga pulong ni Jesus? Wala niya sila giabagan pinaagi sa pag-ingon, "Oo, nahibal-an ko nga nasakitan ka ug ang uban nga tawo usa ka bugal-bugal" o "Okay ra nga mapait tungod kay ang nahitabo kanimo grabe." Nag-ingon lang siya:

Pasayloa ug mapasaylo ka. (Lukas 6:37)

Dili kini makapakunhod sa kamatuoran nga ikaw o ako nakasinati og tinuod nga kasakit, bisan ang grabe nga kasakit. Ang mga samad nga gihatag sa uban kanato, ilabina sa atong pagkabatan-on, makahulma kon kinsa kita, makapugas og kahadlok, ug makamugna og mga pagpugong. Makasamok sila kanato. Mahimo kini nga hinungdan sa atong mga kasingkasing nga mogahi sa diin kita maglisud sa pagdawat sa gugma, o sa paghatag niini, ug bisan pa niana, mahimo kini nga matuis, mahunahunaon sa kaugalingon, o dili magdugay samtang ang atong mga kawalay kasiguruhan mopatigbabaw sa pagbinayloay sa tinuud nga gugma. Tungod sa among mga samad, labi na sa mga samad sa ginikanan, mahimo ka nga midangop sa mga droga, alkohol o sekso aron mapahilum ang kasakit. Adunay daghang mga paagi nga ang imong mga samad nakaapekto kanimo, ug mao kini ang hinungdan nga ania ka karon: aron tugutan si Jesus nga ayohon ang nahabilin nga ayohon.

Ug ang kamatuoran mao ang nagpahigawas kanato.

Unsaon Pagkahibalo Kung Wala Ka Gipasaylo

Unsa ang mga paagi nga gipahayag ang dili pagpasaylo? Ang labing dayag mao ang pagpanaad: “Akong buhaton dili gayud pasayloa siya.” Sa mas malalangon nga paagi, kita makapahayag sa pagkadili-mapasayloon pinaagi sa pagpalayo gikan sa lain, sa gitawag nga “ang bugnaw nga abaga”; kita nagdumili sa pagpakigsulti sa tawo; kon makita nato sila, molingi kita sa laing dalan; o kita tinuyo nga mabination ngadto sa uban, ug dayon klaro nga dili mabination ngadto sa usa nga nakapasakit kanato.

Ang pagkadili-mapasayloon mahimong ipahayag diha sa tsismis, nga magpaubos kanila sa matag higayon nga makabaton kita ug kahigayonan. O kita nalipay sa dihang makita nato sila nga nagluya o sa dihang ang daotang mga butang moabot kanila. Mahimo pa gani natong tratuhon ang ilang mga membro sa pamilya ug mga higala nga masakiton, bisag sila bug-os nga inosente. Sa katapusan, ang dili pagpasaylo mahimong moabut sa porma sa pagdumot ug kapaitan, hangtod sa punto nga mag-ut-ot kanato. 

Walay usa niini ang naghatag ug kinabuhi, sa sa atong kaugalingon o uban pa. Kini nagbuhis kanato sa emosyonal. Mohunong kami sa among kaugalingon ug mahimong mga aktor sa palibot sa mga nakapasakit kanamo. Atong tugotan ang ilang mga lihok nga mahimong mga puppet sa ingon nga ang atong mga hunahuna ug mga kasingkasing kanunay nga makuha gikan sa kalinaw. Nagduwa mi. Ang atong mga hunahuna nasakpan sa mga handumanan ug hinanduraw nga mga senaryo ug mga engkwentro. Nagplano mi ug nagplano sa among mga reaksyon. Among gibalikbalik ang higayon ug unsay among gihunahuna nga angay unta namo buhaton. Sa usa ka pulong, kita mahimong usa ka ulipon sa dili pagpasaylo. Nagtuo kami nga among gibutang sila sa ilang lugar kung, sa tinuud, nawala ang amon: ang among lugar sa kalinaw, kalipay, ug kagawasan. 

Busa, mohunong kita karon sa makadiyot. Pagkuha og blangko nga papel (lain sa imong journal) ug hangyoa ang Balaang Espiritu sa pagpadayag kanimo sa mga tawo sa imong kinabuhi nga wala gihapon nimo mapasaylo. Dad-a ang imong panahon, balik kutob sa imong gikinahanglan. Mahimong kini ang pinakagamay nga butang nga wala nimo buhii. Ang Dios magpakita kanimo. Pagmatinud-anon sa imong kaugalingon. Ug ayaw kahadlok kay nasayod na ang Diyos sa kinahiladman sa imong kasingkasing. Ayaw tugoti ang kaaway nga ibalik ang mga butang ngadto sa kangitngit. Kini ang sinugdanan sa bag-ong kagawasan.

Isulat ang ilang mga ngalan sa ilang hunahuna, ug dayon ibutang kana nga papel sa makadiyot.

Pagpili sa Pagpasaylo

Mga dekada na ang milabay, ang akong asawa, usa ka graphic designer, naghimo og logo para sa usa ka kompanya. Gigugol niya ang daghang oras sa pagsulay sa pagtagbaw sa tag-iya, nga nagpatunghag daghang mga ideya sa logo. Sa katapusan, walay makatagbaw kaniya, mao nga iyang gilabay ang tualya. Gipadad-an siya niya og usa ka bayronon nga nagsakup lamang sa tipik sa oras nga iyang gibutang.

Sa dihang nadawat niya kini, gipunit niya ang telepono ug gibilin ang labing ngilngig nga voicemail nga imong mahanduraw - mahugaw, hugaw, makapaubos - wala kini sa mga tsart. Nasuko ko pag-ayo, misakay ko sa akong sakyanan, mipaingon sa iyang negosyo ug gihulga siya.

Sulod sa daghang mga semana, kini nga tawo nagpabug-at sa akong hunahuna. Nasayud ko nga kinahanglan nakong pasayloon siya, mao nga ako “mosulti sa mga pulong.” Apan sa matag higayon nga magdrayb ko sa iyang negosyo, nga duol sa akong gitrabahoan, akong bation kining kapaitan ug kasuko sa akong kaugalingon. Usa ka adlaw, ang mga pulong ni Jesus misantop sa akong hunahuna:

Apan kaninyo nga nagapatalinghug ako nagaingon, higugmaa ninyo ang inyong mga kaaway, buhata ang maayo sa mga nagadumot kaninyo, panalangini ang mga nanagtunglo kaninyo, ug pag-ampo kamo alang sa mga nagadagmal kaninyo. ( Lucas 6:27-28 )

Ug busa, sa sunod nga pagdrayb nako sa iyang negosyo, nagsugod ako sa pag-ampo alang kaniya: “Ginoo, gipasaylo ko kining tawhana. Gihangyo ko ikaw nga panalanginan siya ug ang iyang negosyo, iyang pamilya ug kahimsog. Ako nag-ampo nga imo untang kalimtan ang iyang mga sayop. Ipadayag ang Imong Kaugalingon Kaniya aron Siya makaila Kanimo ug maluwas. Ug salamat sa imong paghigugma kanako, kay ako, usab, usa ka kabus nga makasasala.”

Nagpadayon ko sa pagbuhat niini nga semana human sa semana. Ug unya usa ka adlaw samtang nagdrayb, napuno ko sa usa ka grabe nga gugma ug kalipay alang niining tawhana, sa hilabihan gayud, nga gusto ko nga mopadaplin ug mogakos kaniya ug mosulti kaniya nga gihigugma ko siya. Usa ka butang nga gibuhian kanako; Karon si Jesus nahigugma kaniya pinaagi kanako. Ang ang-ang nga ang kapaitan midulot sa akong kasingkasing mao ang ang-ang nga ako kinahanglan nga molahutay sa pagtugot sa Balaang Espiritu sa pagkuha sa hilo… hangtud nga ako gawasnon.

Sa Unsang Paagi Makahibalo Kung Ikaw Nakapasaylo

Ang pagpasaylo dili usa ka pagbati kondili usa ka pagpili. Kon kita molahutay niana nga pagpili, ang mga pagbati mosunod. (Caveat: Wala kini magpasabot nga kinahanglan ka magpabilin sa usa ka abusadong sitwasyon. Wala kini magpasabot nga kinahanglan ka nga mahimong doormat para sa dysfunction sa uban. Kung kinahanglan nimo nga tangtangon ang imong kaugalingon gikan sa mga sitwasyon, labi na kung sila pisikal nga abusado, nan buhata kini.)

Busa, giunsa nimo pagkahibalo kung gipasaylo nimo ang usa ka tawo? Sa diha nga ikaw makahimo sa pag-ampo alang kanila ug manghinaut kanila sa ilang kalipay, dili sakit. Kung tinud-anay ka nga mangayo sa Dios nga luwason, dili ipanghimaraut sila. Sa diha nga ang panumduman sa samad dili na mag-trigger nianang pagkaunlod nga pagbati. Sa diha nga ikaw makahimo sa paghunong sa pagsulti mahitungod sa unsay nahitabo. Kung mahinumduman nimo kana nga panumduman ug makakat-on gikan niini, dili malumos niini. Sa diha nga ikaw makahimo sa diha sa palibot sa maong tawo ug sa gihapon sa imong kaugalingon. Sa diha nga ikaw adunay kalinaw.

Siyempre, karon, atong gisagubang kining mga samad aron ayohon sila ni Jesus. Mahimong wala ka pa sa kana nga lugar, ug okay kana. Mao nga nia ka. Kung kinahanglan nimo nga mosinggit, mosinggit, maghilak, dayon buhata kini. Lakaw ngadto sa kakahoyan, o kuhaa ang imong unlan, o tindog sa daplin sa siyudad - ug ipagawas kini. Kinahanglan nga magsubo kita, labi na kung ang atong mga samad nakawat sa atong pagka-inosente, nakaguba sa atong mga relasyon, o nakapabalikbalik sa atong kalibutan. Kita kinahanglan nga mobati og kasubo, usab, tungod sa paagi nga kita nakapasakit sa uban, apan sa walay pagkahulog balik ngadto sa kaugalingon nga kasilag (hinumdomi Adlaw sa 5!

Adunay usa ka panultihon:[1]Kini sayop nga gipasangil sa CS Lewis. Adunay susama nga hugpong sa mga pulong sa tagsulat nga si James Sherman sa iyang 1982 nga libro pagsalikway: "Dili ka makabalik ug maghimo usa ka bag-ong pagsugod, apan mahimo ka magsugod karon ug maghimo usa ka bag-ong katapusan."

Dili ka makabalik ug usbon ang sinugdanan,
apan mahimo ka magsugod kung asa ka ug usbon ang katapusan.

Kon kining tanan ingon og lisud, nan hangyoa si Jesus sa pagtabang kanimo sa pagpasaylo, Siya kinsa mitudlo pinaagi sa Iyang ehemplo:

Padre, pasayloa sila, wala nila hibal-an kung unsa ang ilang gibuhat. (Lucas 23:34)

Karon kuhaa kanang palid nga papel, ug isulti ang matag ngalan nga imong gisulat, nga nag-ingon:

“Gipasaylo ko si (ngalan) sa pagbaton og ___________. Gipanalanginan ug gibuhian ko siya kanimo, Jesus.”

Mangutana ko: naa ba ang Dios sa imong listahan? Kinahanglan usab nato Siya nga pasayloon. Dili nga ang Dios nakasala kanimo o ako; Ang Iyang matugoton nga Kabubut-on nagtugot sa tanan nga mga butang sa imong kinabuhi aron sa pagdala sa labing dako nga kaayohan, bisan kung dili nimo kini makita karon. Apan kinahanglang buhian usab nato ang atong kasuko ngadto Kaniya. Karon (Mayo 19) tinuod nga nagtimaan sa adlaw sa dihang ang akong magulang nga babaye namatay sa aksidente sa sakyanan sa dihang siya 22 anyos pa lang. Ang akong pamilya kinahanglang mopasaylo sa Dios ug mosalig Kaniya pag-usab. Nakasabot siya. Makaya niya ang atong kasuko. Siya nahigugma kanato ug nasayud nga, sa umaabut, kita makakita sa mga butang sa Iyang mga mata ug magmaya sa Iyang mga paagi, nga labaw pa sa atong kaugalingong panabut. (Kini usa ka butang nga maayo nga isulat sa imong journal ug mangutana sa Dios, kung kini magamit kanimo). 

Human nimo masusi ang listahan, dugmokon kini aron mahimong bola ug dayon ilabay sa imong fireplace, firepit, BBQ, o puthaw nga kolon o panaksan, ug pagsunog kini. Ug unya balik sa imong sagradong retreat space ug himoa nga ang kanta sa ubos mao ang imong panapos nga pag-ampo. 

Hinumdomi, dili kinahanglan nga mobati ka og kapasayloan, kinahanglan nimo nga pilion kini. Sa imong kahuyang, si Hesus ang imong kusog kung mangayo ka lang Kaniya. 

Ang imposible sa tawo posible sa Diyos. ( Lucas 18:27 )

Gusto Ko Mahisama Kanimo

Hesus, Hesus,
Hesus, Hesus
Usba akong kasingkasing
Ug usba ang akong kinabuhi
Ug usba ang tanan kanako
Gusto ko nga mahisama Kanimo

Hesus, Hesus,
Hesus, Hesus
Usba akong kasingkasing
Ug usba ang akong kinabuhi
O, ug usba ang tanan kanako
Gusto ko nga mahisama Kanimo

Kay gisulayan nako ug gisulayan nako
ug napakyas ako sa daghang mga higayon
O, sa akong kahuyang ikaw kusgan
Himoa nga ang Imong kalooy mahimong akong awit

Kay ang imong grasya igo na alang kanako
Kay ang imong grasya igo na alang kanako
Kay ang imong grasya igo na alang kanako

Hesus, Hesus,
Hesus, Hesus
Hesus, Hesus,
Usba akong kasingkasing
O, usba ang akong kinabuhi
Usba ang tanan nako
Gusto ko nga mahisama Kanimo
Gusto ko nga mahisama Kanimo
(Jesus)
Usba akong kasingkasing
Usba ang akong kinabuhi
Gusto ko nga mahisama Kanimo
Gusto ko nga mahisama Kanimo
si Jesus

—Mark Mallett, gikan sa Ipahibalo sa Ginoo, 2005©

 

 

Sa pagbiyahe kauban si Marcos sa ang Karon nga Pulong,
pag-klik sa banner sa ubus aron subscribe.
Ang imong email dili igbahin sa bisan kinsa.

Karon sa Telegram. I-klik:

Sunda ang Marcos ug ang adlaw-adlaw nga "mga timailhan sa mga panahon" sa MeWe:


Sunda ang mga sinulat ni Marcos dinhi:

Paminaw sa mosunud:


 

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Mga footnote

Mga footnote
1 Kini sayop nga gipasangil sa CS Lewis. Adunay susama nga hugpong sa mga pulong sa tagsulat nga si James Sherman sa iyang 1982 nga libro pagsalikway: "Dili ka makabalik ug maghimo usa ka bag-ong pagsugod, apan mahimo ka magsugod karon ug maghimo usa ka bag-ong katapusan."
posted sa PANIMALAY, PAG-AYO NGA RETREAT.