Adlaw 7: Ingon Ikaw

NGANONG gikumpara ba nato ang atong kaugalingon sa uban? Usa kini sa pinakadako nga tinubdan sa atong kasubo ug usa ka tinubdan sa mga bakak… 

Magpadayon kita karon: Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo, amen.

Umari ka Balaang Espiritu, Ikaw nga mikunsad kang Jesus sa Iyang Bunyag sa tingog sa Langitnong Amahan, nga nagpahayag: “Kini ang Akong Hinigugmang Anak.” Kanang mao gihapong Tingog, bisag wala madungog, mipahayag sa akong pagpanamkon ug dayon sa akong Bunyag: “Kini ang akong hinigugmang anak nga lalaki/babaye.” Tabangi ako nga makakita ug makahibalo unsa ako ka bililhon sa mga mata sa Amahan. Tabangi ako nga mosalig sa Iyang laraw kung kinsa ako, ug kinsa ako dili. Tabangi ako nga makapahulay sa mga bukton sa Amahan isip Iyang talagsaon nga anak. Tabangi ako nga magmapasalamaton sa akong kinabuhi, sa akong kalag nga walay katapusan, ug sa kaluwasan nga gihimo ni Jesus alang kanako. Pasayloa ako sa pagpaguol Kanimo, Balaang Espiritu, pinaagi sa pagsalikway sa akong kaugalingon ug sa akong mga gasa ug sa akong bahin sa kalibotan. Pinaagi sa imong grasya karong adlawa, tabangi ako nga madawat ang akong katuyoan ug lugar sa paglalang ug higugmaon ang akong kaugalingon, sama sa paghigugma ni Jesus kanako, pinaagi sa Iyang Labing Balaan nga Ngalan, amen.

Paminawa kini nga kanta diin ang Dios nagsulti kanimo, karon, nga Siya nahigugma kanimo ingon ka, sama sa Iyang paglalang kanimo.

Ingon Ikaw

Gamay nga mga kamot ug gagmay nga mga tiil, gagmay nga mga tudlo sa tiil
Nagsandig si Mama sa kuna ug gihagkan ang imong matam-is nga ilong
Dili ka parehas sa ubang mga babe, kini atong makita
Apan ikaw kanunay nga usa ka prinsesa alang kanako

Gihigugma ko ikaw sama kanimo
Ingon kamo
Sa akong mga bukton makabaton ka ug balay
Ingon kamo

Wala siya maulahi sa klase, dili maayo sa eskwelahan
Gusto lang nga magustohan siya, mura siyag buang
Usa ka gabii nangandoy lang siya nga mamatay, believing walay nagpakabana
Hangtod nga mihangad siya sa pultahan
Ug didto nakita iyang papa

Gihigugma ko ikaw sama kanimo
Ingon kamo
Sa akong mga bukton makabaton ka ug balay
Ingon kamo

Nakita niya siya nga hilom nga naglingkod, parehas siyag hitsura
Apan wala sila nangatawa sa dugay nga panahon,
Dili gani siya makahinumdom sa iyang ngalan.
Iyang gikuha ang iyang mga kamot, huyang ug huyang, and malumo nga mokanta
Mga pulong nga iyang gisulti kaniya sa tibuok niyang kinabuhi

Gikan sa adlaw nga iyang gikuha ang iyang singsing…

Gihigugma ko ikaw sama kanimo
Ingon kamo
Sa akong kasingkasing makabaton ka ug balay
Ingon kamo
Kanunay kang adunay balay
Ingon kamo

— Mark Mallett, gikan sa Love Holds On, 2002©

Bisan pa kon biyaan ka sa imong inahan—o sa imong pamilya, sa imong mga higala, sa imong kapikas—kamo kanunay adunay panimalay diha sa mga bukton sa Langitnong Amahan.

 
Ang Hiwi nga Imahe

Kon ako moingon nga ang Dios nahigugma kanimo “sama sa imong kahimtang,” kana wala magpasabot nga Siya nahigugma kanimo “sa imong kahimtang.” Unsa nga matang sa amahan ang moingon, “Oh, gihigugma ko ikaw sama kanimo” — samtang ang mga luha midagayday sa atong mga aping ug ang kasakit mipuno sa atong mga kasingkasing? Kini tungod kay gihigugma kita pag-ayo nga ang Amahan nagdumili sa pagbiya kanato sa usa ka nahulog nga kahimtang.

Apan karon kinahanglan ninyong isalikway silang tanan: ang kasuko, ang kapungot, ang pagkamadinauton, ang pagbutangbutang, ug ang malaw-ay nga mga pulong gikan sa inyong mga baba. Hunong na kamo sa pagpamakak sa usag usa, tungod kay gihubo na ninyo ang daang pagkatawo uban ang mga binuhatan niini ug gisul-ob na ninyo ang bag-ong pagkatawo, nga ginabag-o, alang sa kahibalo, sa dagway sa iyang magbubuhat. ( Col 3:8-10 )

Sa dihang nagbiyahe ako ug nagsangyaw sa Katolikong mga tunghaan sa tibuok Amerika del Norte, kanunay nakong sultihan ang mga bata: “Si Jesus wala moanhi aron kuhaon ang inyong personalidad, Siya mianhi aron sa pagkuha sa inyong sala.” Ang sala makatuis ug makadaut kon kinsa gayud kita, kay diin ang gugma ug mga pagtulun-an ni Kristo nagtabang kanato nga mahimong atong tinuod nga kaugalingon. 

… ang tawo magpahinabo kaniya sa paglimud sa iyang kagikan, kini magahimo sa iyang pagkadunot sukad sa iyang sinugdan; ang iyang salabutan, panumduman ug magpabilin nga walay kahayag, ug ang diosnon nga larawan nagpabilin nga deformed ug dili mailhan. —Si Jesus sa Alagad sa Diyos Luisa Piccarreta, Septiyembre 5, 1926, Tomo. 19

Nakakita ka na ba sa salamin ug nanghupaw: "Kinsa ako??" Pagkadakong grasya nga maangkon nimo ang imong kaugalingon, mahimong komportable ug komportable sa imong kaugalingon nga panit. Unsay hitsura sa maong Kristohanon? Sila, sa usa ka pulong, mapaubsanon. Kontento sila nga dili mamatikdan, apan makamatikod sa uban. Mas interesado sila sa opinyon sa uban kaysa sa ilang kaugalingon. Kung gidayeg sila moingon lang og "salamat" (imbes maghimo og mga pagbag-o kung nganong ang Dios kinahanglan nga himayaon, dili sila, ug uban pa). Kon masayop sila, dili sila matingala. Kon makasugat sila og mga sayop sa uban, mahinumdom sila sa ilang kaugalingon. Nalingaw sila sa ilang kaugalingong gasa apan nalipay sa uban nga mas gasa. Dali ra silang mopasaylo. Sila nahibalo kon unsaon paghigugma ang labing ubos sa mga igsoon ug dili mahadlok sa mga kahuyangan ug mga sayop sa uban. Tungod kay nahibal-an nila ang walay kondisyon nga gugma sa Dios, ug ang ilang kapasidad sa pagsalikway niini, nagpabilin silang gamay, mapasalamaton, mapaubsanon.

Kataw-anan kon giunsa nato pagpangita ang paghigugma, pagpasalig, ug pagtan-aw kang Kristo diha sa uban—apan dili gayud ipaabot ang samang pagkamanggihatagon sa atong kaugalingon. Nakita ba nimo ang panagsumpaki? Dili ba kamo nga duha gibuhat sa dagway sa Dios? Kini kinahanglan nga ang kinaiya sa imong kaugalingon:

Imong giumol ang akong kinahiladman nga pagkatawo; gihigot mo ako sa sabakan sa akong inahan. Nagadayeg ako kanimo, tungod kay gibuhat ako nga katingalahan gayud; kahibulongan ang imong mga buhat! Akong kaugalingon Kabalo ka. (Sal 13913-14)

Dili ba nindot nga moanhi sa usa ka dapit diin atong hunongon ang walay katapusan ug makakapoy nga pagpaningkamot sa pagpahimuot o pagdani sa uban? Diin kita mohunong sa pagbati nga walay kasegurohan sa palibot sa uban, o paghawid sa gugma ug pagtagad? O sa kasukwahi, dili ba makahimo sa usa ka panon sa katawhan o motan-aw sa laing tawo sa mata? Ang pag-ayo nagsugod pinaagi sa pagdawat sa imong kaugalingon, sa imong mga limitasyon, sa imong mga kalainan, ug sa paghigugma sa imong kaugalingon - sama kanimo - tungod kay ingon niana ka gibuhat sa Magbubuhat. 

ayohon ko sila. Dad-on ko sila ug ibalik ang hingpit nga kahupayan kanila ug sa mga nagbangotan alang kanila, nga nagmugna ug mga pulong sa kahupayan. Kalinaw! Pakigdait alang kanila nga atua sa halayo ug sa haduol, nagaingon si Jehova; ug ayohon ko sila. ( Isaias 57:18-19 )


Ang imong Temperament

Kitang tanan managsama sa panan-aw sa Dios, apan kita dili managsama. Atol sa akong kaugalingon nga hilom nga pag-atras, akong giablihan ang akong journal ug ang Ginoo misugod sa pagsulti kanako mahitungod sa kinaiya. Nanghinaut ko nga dili nimo igsapayan kung akong ipaambit kung unsa ang migawas sa akong panulat kay nakatabang gyud kini kanako nga masabtan ang among mga kalainan sa tawo:

Ang matag usa sa Akong mga binuhat giumol sa usa ka kinaiya - bisan ang mga hayop. Ang uban dili agresibo, ang uban mas mausisaon, ang uban maulawon, ug ang uban mas maisogon. Mao usab, sa Akong mga anak. Ang hinungdan mao nga ang natural nga pamatasan usa ka paagi sa pagbalanse ug pagharmonya sa paglalang. Ang uban gipadako aron mahimong mga lider alang sa kaluwasan ug kaayohan sa mga naglibot kanila; ang uban mosunod aron mahuptan ang panag-uyon ug maghatag og ehemplo sa uban. Busa, hinungdanon nga ilhon sa apostol kini nga hiyas sa paglalang. 

Mao usab kini ang hinungdan ngano nga ako moingon, "Ayaw paghukom." Kay kon ang usa maisugon, tingali ang ilang gasa mao ang pagpangulo sa uban. Kung adunay lain nga gitagana, mahimo’g kini aron mahatagan ang pagpalig-on sa maisugon. Kon ang usa hilomon ug mas hilum sa kinaiya, kini mahimong usa ka piho nga tawag sa pag-amuma sa kaalam alang sa kaayohan sa kadaghanan. Kon ang lain mosulti dayon, kini tingali aron sa pagdasig ug pagpugong sa uban gikan sa pagkatapulan. Busa nakita nimo, bata, ang pamatasan gimando ngadto sa kahusay ug panag-uyon.

Karon, ang kinaiya mahimong mausab, mapugngan ug bisan pa mausab sumala sa samad sa usa ka tawo. Ang kusgan mahimong maluya, ang maaghop mahimong agresibo, ang malumo mahimong mapintas, ang masaligon mahimong mahadlok, ug uban pa. Ug sa ingon, ang panag-uyon sa paglalang gilabay sa usa ka piho nga kagubot. Mao kana ang "kasamok" ni Satanas. Busa, ang Akong Katubsanan ug ang gahum sa Akong Pagkabanhaw gikinahanglan aron mapasig-uli ang mga kasingkasing ug tinuod nga pagkatawo sa tanan Akong mga anak. Aron mapasig-uli sila sa ilang tukma nga kinaiya ug gani ipasiugda kini.  

Sa diha nga ang Akong apostol gigiyahan sa Akong Espiritu, ang kinaiyanhon nga hinatag sa Dios nga kinaiya dili mawagtang; hinunoa, ang usa ka himsog nga kinaiya naghatag ug pundasyon alang sa apostol nga “mogula” sa iyang kaugalingon ngadto sa kasingkasing sa lain: “Pagmaya uban niadtong nagmaya, paghilak uban niadtong naghilak. Pagbaton ug samang pagtagad sa usag usa; ayaw pagpagarbo kondili pakig-uban sa mga timawa; ayaw pagmaalamon sa imong kaugalingong banabana.” (Rom 12: 15-16)

…Ug busa Akong anak, ayaw gayod itandi ang imong kaugalingon sa lain sama sa isda nga dili ikomparar ang iyang kaugalingon sa langgam, ni ang tudlo sa tiil sa kamot. Dad-a ang imong dapit ug katuyoan sa han-ay sa paglalang pinaagi sa mapainubsanong pagdawat ug pagkinabuhi gikan sa imong hinatag-sa-Dios nga kinaiya aron sa paghigugma sa Diyos ug sa paghigugma sa uban, sama sa imong paghigugma sa imong kaugalingon. 

Ang problema mao nga ang atong mga sala, mga samad, ug mga kawalay kasiguruhan mosangput sa pagporma ug pagbag-o kanato, nga gipahayag sa atong mga personalidad. 

Ang imong hinatag-sa-Diyos nga kinaiya mao ang natural nga mga hilig nga imong gibati. Ang imong personalidad mao ang naumol pinaagi sa mga kasinatian sa kinabuhi, ang imong pagkaporma sa pamilya, ang imong konteksto sa kultura, ug ang imong relasyon uban Kanako. Mag-uban, ang imong pamatasan ug personalidad nagporma sa imong pagkatawo. 

Matikdi, Akong anak, nga wala Ako nag-ingon nga ang imong mga gasa o mga talento nagporma sa imong pagkatawo. Hinunoa, gidugangan nila ang imong tahas ug katuyoan (misyon) sa kalibutan. Dili, ang imong pagkatawo, kung kini bug-os ug dili maputol, mao ang salamin sa Akong imahe diha kanimo. 

Usa ka Pulong sa Imong mga Gasa ug Kanimo

Ang imong mga regalo mao ra kana — mga regalo. Mahimo unta silang ihatag sa silingan nga silingan. Dili sila ang imong pagkatawo. Apan pila man kanato ang nagsul-ob og maskara base sa atong hitsura, talento, status, bahandi, approval ratings, ug uban pa? Sa laing bahin, pila ba kanato ang kulang sa pagsalig, naglikay o nagpaubos sa atong mga gasa o naglubong sa atong mga talento tungod kay dili kita makomparar sa uban, ug kana usab nahimong atong pagkatawo?

Usa sa mga butang nga giayo sa Dios kanako sa katapusan sa akong hilom nga pag-atras mao ang usa ka sala nga wala nako maamgohi: Gisalikway nako ang akong gasa sa musika, akong tingog, akong estilo, ug uban pa. Sa pagpauli, ako molingkod. sa hilom, nagdapit sa Mahal nga Birhen sa pag-uban kanako sa lingkoranan sa pasahero aron lang mamalandong sa dagkong mga grasya niadtong siyam ka adlaw. Hinuon, nabatyagan nako nga giingnan ko niya nga ibutang ang akong mga CD. So nagdula ko Luwasa Ako Gikan Kanako una. Nabuka ang akong apapangig: ang akong tibuok nga hilom nga pag-atras sa pag-ayo gisalamin sa maong album, atubangan ngadto sa likod, usahay pulong por pulong. Sa kalit akong naamgohan nga ang akong gibuhat 24 ka tuig na ang milabay kay a tagna sa akong kaugalingong kaayohan (ug karon, ako nag-ampo, alang sa kadaghanan kaninyo). Sa tinuud, kung wala pa nako gidawat pag-usab ang akong regalo nianang adlawa, nangahas ako nga dili nako mahimo kini nga pag-atras. Tungod kay samtang naminaw ko sa mga kanta, nakaamgo ko nga adunay kaayohan diha kanila, dili hingpit, ug nadasig ko sa pag-apil niini ngadto sa usa ka pag-atras.

Busa importante nga atong gamiton ang atong mga gasa ug dili ilubong kini sa yuta tungod sa kahadlok o bakak nga pagpaubos (cf. Matt 25:14-30).

Usab, ang kalibutan wala magkinahanglan ug laing St. Therese de Lisieux. Ang gikinahanglan niini kamo. Ikaw, dili si Thérèse, ang natawo alang niining panahona. Sa pagkatinuod, ang iyang kinabuhi usa ka case-in-point sa usa ka tawo nga halos wala mailhi sa kalibutan, ug bisan sa daghan sa iyang mga kaubang igsoon nga babaye sa kombento, tungod sa iyang lawom ug tinago nga gugma alang kang Jesus. Ug bisan pa, karon, usa na siya ka Doktor sa Simbahan. Busa tan-awa, ayawg pakamenosa kon unsa ang mahimo sa Diyos sa atong daw kawalay bili.

Bisan kinsa nga magabayaw sa iyang kaugalingon igapaubos; apan bisan kinsa nga magpaubus sa iyang kaugalingon, igapahitaas. (Mateo 23:12)

Gusto sa Diyos nga dawaton nimo ang imong katuyoan ug lugar sa paglalang tungod kay adunay hinungdan niini, tingali ingon nga adunay hinungdan sa lagyong mga galaksiya nga wala’y bisan kinsa nga makakita.

Pag-ila sa Imong Kaugalingon

Dad-a ang imong journal karon ug hangyoa ang Balaang Espiritu nga moanhi pag-usab ug tabangan ka nga makita ang imong kaugalingon diha sa kahayag sa kamatuoran. Isulat ang mga paagi diin imong gisalikway ang imong mga gasa ug mga talento. Matikdi ang mga paagi nga mibati ka nga walay kasegurohan o kulang sa pagsalig. Pangutan-a si Jesus nganong ingon niini ang imong gibati ug isulat kon unsay naa sa imong hunahuna. Mahimong ipadayag niya kanimo ang usa ka panumduman gikan sa imong pagkabata o uban pang samad. Ug dayon hangyoa ang Ginoo nga pasayloon ka sa pagsalikway sa paagi nga Iyang gihimo kanimo ug sa bisan unsang paagi nga wala nimo mapainubsanon nga gidawat ang imong kaugalingon, sama kanimo.

Katapusan isulat ang imong mga gasa ug mga kahanas, ang imong natural nga mga abilidad ug ang mga butang nga maayo nimong gibuhat, ug pasalamati ang Dios alang niini. Pasalamati Siya nga ikaw “kahibulongan nga pagkabuhat.” Usab, timan-i ang imong kinaiya ug pasalamati siya sa paghimo kanimo sa imong kahimtang. Mahimo nimong gamiton kining klasiko nga upat ka mga temperament, o kombinasyon niini, isip usa ka giya:

Choleric: Ang go-getter, maayo sa pagkab-ot sa mga tumong

• Kalig-on: Usa ka natawo nga lider nga adunay kusog, kadasig, ug lig-on nga kabubut-on; masaligon sa kaugalingon ug malaumon.

• Mga kahuyang: Mahimong makigbisog sa pagkamabination sa mga panginahanglanon sa uban, ug mahimong makontrol ug sobra ka kritikal sa uban.

Melancholic: Ang lawom nga panghunahuna nga adunay lig-on nga mga mithi ug madasigon nga mga pagbati

• Kalig-on: Natural nga hanas sa paghimo sa mga butang nga organisado ug humming nga hapsay; usa ka matinud-anon nga higala nga nagkonektar pag-ayo sa mga tawo.

• Mga kahuyang: Mahimong makigbisog sa perpeksiyonismo o negatibo (sa kaugalingon ug sa uban); ug daling mabug-atan sa kinabuhi.

Dugo: Ang "tawo nga tawo" ug kinabuhi sa partido

• Kalig-on: adventurous, mamugnaon, ug yano nga ganahan; nag-uswag sa sosyal nga pakig-uban ug pagpaambit sa kinabuhi sa uban.

• Mga kahuyang: Mahimong makigbisog sa pag-follow-through ug dali nga ma-overcommited; mahimong kulang sa pagpugong sa kaugalingon o makalikay sa mas lisud nga mga bahin sa kinabuhi ug mga relasyon.

Phlegmatic: Ang sulugoon nga lider nga kalmado ubos sa pressure

• Kalig-on: matinabangon, mabination, ug maayo nga tigpaminaw; kasagaran ang tigpasiugda og kalinaw nangita sa uban; dali nga kontento ug malipayon nga mahimong bahin sa team (dili ang boss).

• Mga kahuyang: mahimong maglisud sa paghimo og inisyatiba kung gikinahanglan, ug makalikay sa panagbangi ug pagpaambit sa kusog nga mga pagbati.

Panapos nga Pag-ampo

Pag-ampo uban sa mosunod nga kanta pag-ila nga dili ang pag-uyon, pag-ila o pagdayeg sa mga tawo kanimo ang imong gikinahanglan, kondili ang pag-uyon sa Ginoo lamang.

 

Tanan nga Akong Kinahanglanon

O Ginoo, ikaw maayo kaayo kanako
Ikaw si Mercy
Ikaw ang tanan nga kinahanglan nako

O Ginoo, matam-is ka kaayo kanako
Ikaw ang Safety
Ikaw ang tanan nga kinahanglan nako

Gihigugma ko ikaw Ginoo, gihigugma ko ikaw Ginoo
Jesus, Ikaw ra ang akong gikinahanglan
Gihigugma ko ikaw Ginoo, gihigugma ko ikaw Ginoo

O Ginoo, haduol ka kanako
Balaan ka
Ikaw ang tanan nga kinahanglan nako

Gihigugma ko ikaw Ginoo, gihigugma ko ikaw Ginoo
Jesus, Ikaw ra ang akong gikinahanglan
Gihigugma ko ikaw Ginoo, gihigugma ko ikaw Ginoo
Jesus, Ikaw ra ang akong gikinahanglan
Gihigugma ko ikaw Ginoo, gihigugma ko ikaw Ginoo

O I love you Lord, I love You Lord
Jesus, Ikaw ra ang akong gikinahanglan
Gihigugma ko ikaw Ginoo, gihigugma ko ikaw Ginoo
Jesus, Ikaw ra ang akong gikinahanglan
Gihigugma ko ikaw Ginoo, gihigugma ko ikaw Ginoo
Ikaw ra ang akong gikinahanglan

—Mark Mallett, Sagrado nga Mercy Chaplet, 2007

 

 

Sa pagbiyahe kauban si Marcos sa ang Karon nga Pulong,
pag-klik sa banner sa ubus aron subscribe.
Ang imong email dili igbahin sa bisan kinsa.

Karon sa Telegram. I-klik:

Sunda ang Marcos ug ang adlaw-adlaw nga "mga timailhan sa mga panahon" sa MeWe:


Sunda ang mga sinulat ni Marcos dinhi:

Paminaw sa mosunud:


 

 

 

Print Friendly, PDF & Email
posted sa PANIMALAY, PAG-AYO NGA RETREAT.