Ika-8 nga Adlaw: Ang Kinahiladman nga mga Samad

WE mitabok na sa tunga sa among pag-atras. Wala pa matapos ang Dios, daghan pa ang buluhaton. Ang Divine Surgeon nagsugod sa pag-abot sa kinahiladman nga mga dapit sa atong mga samad, dili sa pagsamok ug pagsamok kanato, apan sa pag-ayo kanato. Mahimong sakit nga atubangon kini nga mga panumduman. Kini ang higayon sa pagkamalahutayon; kini ang takna sa paglakaw pinaagi sa pagtuo ug dili sa panan-aw, pagsalig sa proseso nga gisugdan sa Balaang Espiritu sa imong kasingkasing. Nagbarog tupad nimo mao ang Mahal nga Inahan ug ang imong mga igsoong lalaki ug babaye, ang mga Santos, ang tanan nangamuyo alang kanimo. Mas duol sila kanimo karon kay sa niining kinabuhia, tungod kay sila hingpit nga nahiusa sa Balaan nga Trinidad sa kahangturan, nga nagpuyo sa sulod nimo pinaagi sa imong Bunyag.

Bisan pa niana, tingali mobati ka nga nag-inusara, bisan pa nga gibiyaan samtang nanlimbasug ka sa pagtubag sa mga pangutana o sa pagpaminaw sa Ginoo nga nakigsulti kanimo. Apan sama sa giingon sa Salmista, “Asa man ako paingon gikan sa imong Espiritu? Gikan sa imong presensya, asa man ako mokalagiw?”[1]Salmo 139: 7 Si Jesus nagsaad: “Ako magauban kaninyo kanunay, hangtod sa kataposan sa panahon.”[2]Matt 28: 20

Busa, tungod kay gilibotan man kita sa hilabihan ka dako nga panganod sa mga saksi, atong wad-on sa atong kaugalingon ang matag palas-anon ug sala nga nagatapot kanato ug magpadayon sa pagdagan sa lumba nga anaa sa atong atubangan samtang nagpunting sa atong mga mata nga nakatutok kang Jesus, ang pangulo ug tighingpit sa pagsalig. Tungod sa kalipay nga anaa sa Iyang atubangan, Iyang giantos ang krus, gitamay ang kaulaw niini, ug milingkod sa tuo sa trono sa Dios. (Heb 12″1-2)

Alang sa kalipay nga gitagana sa Dios alang kanimo, gikinahanglan nga dad-on ang atong pagkamakasasala ug mga samad ngadto sa Krus. Ug busa, dapita pag-usab ang Balaang Espiritu sa pag-anhi ug paglig-on kanimo niining higayona, ug sa pagpadayon:

Umari ka Balaang Espiritu ug pun-a ang akong mahuyang nga kasingkasing. Nagasalig ako sa Imong gugma kanako. Nagasalig ako sa Imo presensya kag nagabulig sa akon kaluyahon. Gibuksan ko ang akong kasingkasing kanimo. Itugyan ko kanimo ang akong kasakit. Gitugyan ko ang akong kaugalingon kanimo tungod kay dili ko makaayo sa akong kaugalingon. Ipadayag kanako ang akong lawom nga mga samad, labi na sa akong pamilya, aron adunay kalinaw ug panag-uli. Ibalik ang kalipay sa Imong kaluwasan ug bag-oha ang usa ka matarong nga espiritu sa sulod nako. Umari ka Balaang Espiritu, hugasi ug luwasa ako gikan sa dili maayo nga mga gapos ug luwasa ako ingon imong bag-ong binuhat.

Ginoong Hesus, mianhi ako atubangan sa tiilan sa Imong Krus ug gihiusa ang akong mga samad sa Imo, kay “pinaagi sa Imong mga samad kami nangaayo.” Nagpasalamat ako kanimo sa imong natusok nga Sacred Heart, nga nag-awas karon sa gugma, kaluoy ug kaayohan alang kanako ug sa akong pamilya. Giablihan nako ang akong kasingkasing aron makadawat niini nga kaayohan. Hesus, misalig ako Kanimo. 

Karon, pag-ampo gikan sa kasingkasing uban ang mosunod nga kanta…

Ayuhon Akong Mata

Ipunting ang akong mga mata kanimo, Ipunting ang akong mga mata kanimo
Ipunting ang akong mga mata kanimo (balika)
Gihigugma tika

Dad-a ako sa Imong Kasingkasing, hingpita ang akong pagtuo Kanimo
Ipakita kanako ang Dalan
Ang Dalan sa imong Kasingkasing, gibutang ko ang akong pagsalig Kanimo
Gitutok ko ang akong mga mata kanimo

Ipunting ang akong mga mata kanimo, Ipunting ang akong mga mata kanimo
Ipunting ang akong mga mata kanimo
Gihigugma tika

Dad-a ako sa Imong Kasingkasing, hingpita ang akong pagtuo Kanimo
Ipakita kanako ang Dalan
Ang Dalan sa imong Kasingkasing, gibutang ko ang akong pagsalig Kanimo
Gitutok ko ang akong mga mata kanimo

Ipunting ang akong mga mata kanimo, Ipunting ang akong mga mata kanimo
Ipunting ang akong mga mata kanimo (balika)
Gihigugma ko ikaw, gihigugma ko ikaw

—Mark Mallett, gikan sa Luwasa Ako Gikan Kanako, 1999©

Pamilya ug ang Among Kinahiladman nga mga Samad

Kini pinaagi sa pamilya ug ilabina sa atong mga ginikanan nga makakat-on ta sa pag-bonding sa uban, sa pagsalig, sa pagtubo sa pagsalig, ug labaw sa tanan, sa pag-umol sa atong relasyon sa Diyos.

Apan kon ang pakigsuod sa atong mga ginikanan mabalda o gani wala, kini makaapekto dili lamang sa atong imahe sa atong kaugalingon apan sa Langitnong Amahan. Talagsaon kaayo - ug makapahinuklog - kung unsa ka dako ang epekto sa mga ginikanan sa ilang mga anak, maayo o mas grabe pa. Ang relasyon sa amahan-inahan-anak, human sa tanan, gituyo aron mahimong makita nga pagpamalandong sa Balaang Trinidad.

Bisan sa tagoangkan, ang pagsalikway mahimong masabtan sa atong bata nga espiritu. Kon ang usa ka inahan mosalikway sa kinabuhi nga nagtubo sa sulod niya, ug ilabina kon kana magpadayon human sa pagkahimugso; kon siya dili makahimo sa mental o pisikal nga presente; kung dili siya motubag sa among mga paghilak alang sa kagutom, gugma, o paghupay kanamo sa dihang among gibati ang inhustisya sa among mga igsoon, kini nga naputol nga bugkos mahimo’g magbilin sa usa nga wala’y kasigurohan, nangita alang sa gugma, pagdawat ug seguridad nga kinahanglan una nga makat-unan gikan sa among kaugalingon. mga inahan.

Parehas sa wala diha nga amahan, o duha ka nagtrabaho nga ginikanan. Kini nga pagpanghilabot sa atong pakigsuod kanila mahimong magbilin kanato sa ulahi sa kinabuhi nga adunay mga pagduhaduha mahitungod sa gugma ug presensya sa Dios nganhi kanato ug makamugna og kawalay katakus sa paghiusa uban Kaniya. Usahay kita mangita sa walay kondisyon nga gugma sa laing dapit. Namatikdan sa usa ka pagtuon sa Denmark nga ang mga nagporma og homoseksuwal nga mga kalagmitan kanunay nga gikan sa mga balay nga adunay dili lig-on o wala ang mga ginikanan.[3]Mga resulta sa pagtuon:

• Ang mga lalaki nga nagpakasal sa homosexually labi ka dako nga madako sa usa ka pamilya nga adunay dili lig-on nga relasyon sa ginikanan — labi na, wala o wala hiilhi nga mga amahan o nagdiborsyo nga mga ginikanan.

• Ang kantidad sa kaminyoon sa parehas nga sekso gipataas taliwala sa mga kababayen-an nga nakasinati sa pagkamatay sa inahan sa panahon sa pagkabatan-on, mga babaye nga adunay mubo nga gidugayon sa kaminyoon sa mga ginikanan, ug mga babaye nga adunay taas nga gidugayon sa wala nga pag-uban nga wala sa inahan nga amahan.

• Ang mga kalalakin-an ug kababayen-an nga adunay "wala mailhi nga mga amahan" labi ka dili kaayo makapangasawa sa usa ka tawo nga lahi sa sekso kaysa ilang mga kaedad sa mga kaila nga amahan.

• Ang mga kalalakin-an nga nakasinati sa pagkamatay sa ginikanan sa panahon sa pagkabata o pagkabatan-on adunay labi ka maminusan nga heterosexual rate sa kaminyoon kaysa mga kaedad nga ang ilang mga ginikanan pareho nga buhi sa ilang ika-18 nga adlawng natawhan. 

• Kung labi ka mubu ang gidugayon sa kaminyoon sa mga ginikanan, labi ka taas ang posibilidad nga kasal sa homoseksuwal.

• Ang mga kalalakin-an nga nagdiborsyo ang mga ginikanan sa wala pa ang ilang ika-6 nga kaadlawon nga 39% labi ka kalagmitan nga magpakasal sa homoseksuwal kaysa sa mga kaedad gikan sa wala’y katapusan nga kasal sa ginikanan.

Sanggunian: “Ang Pamilya sa Pagkabata nagtinabangay sa Mga Kaminyoon sa Heterosexual ug Homosexual: Usa ka Pagtuon sa Pambansa Cohort sa Duha ka Milyon nga Danes,”Ni Morten Frisch ug Anders Hviid; Mga Archive sa Sekswal nga Buhat, Oktubre 13, 2006. Aron makit-an ang bug-os nga nahibal-an, adto sa: http://www.narth.com/docs/influencing.html

Sa ulahi sa kinabuhi, nga napakyas sa paghimo og himsog nga emosyonal nga mga bugkos sa atong pagkabata, mahimo natong isira, isira ang atong mga kasingkasing, magtukod og paril, ug mapugngan ang bisan kinsa nga makasulod. Makahimo kitag mga panaad sa atong kaugalingon sama sa “Dili na nako pasudlon pag-usab si bisan kinsa,” “Dili na nako tugotan ang akong kaugalingon nga mahuyang, “Wala nay mosakit kanako pag-usab,” ug uban pa. Ug siyempre, kini magamit usab sa Diyos. O mahimo natong sulayan ang paghupay sa mga kahaw-ang sa atong mga kasingkasing o ang atong mga kawalay katakus nga mahiusa o mobati nga adunay dignidad pinaagi sa pag-tambal kanila sa materyal nga mga butang, alkohol, droga, walay sulod nga mga engkwentro, o kauban nga nagsalig nga mga relasyon. Sa laing pagkasulti, "pagpangita sa gugma sa tanan nga sayup nga mga lugar." O atong sulayan pagpangita ang katuyoan ug kahulogan pinaagi sa mga nahimo, kahimtang, kalampusan, bahandi, ug uban pa — kanang bakak nga pagkatawo nga atong gihisgutan kagahapon.

Ang amahan

Apan sa unsang paagi kita gihigugma sa Diyos nga Amahan?

Ang Ginoo maluluy-on ug mapuangoron, mahinay sa kasuko ug dato sa kaluoy. Dili siya kanunay mangitag sayop; ni magpadayon sa iyang kasuko hangtod sa kahangtoran. Wala niya kita tagda sumala sa atong mga kasaypanan... Ingon nga ang silangan gikan sa kasadpan, sa ingon niana siya nagakuha sa atong mga sala gikan kanato... Siya nahibalo sa atong pagkabuhat; nahinumdom siya nga kita abog. (cf. Salmo 103: 8-14)

Mao ba kini ang imong dagway sa Dios? Kung dili, tingali nakigbisog kita sa usa ka "samad sa amahan."

Kon ang atong mga amahan layo sa emosyon, walay kalooy, o gamay ra ang panahon uban kanato, nan mahimo natong iproyekto kini sa Dios, sa ingon mobati nga ang tanan nagdepende kanato sa kinabuhi. O kon sila mapugsanon ug mapintas, dali masuko ug mamulayon, magdahom nga walay bisan unsa nga ubos sa kahingpitan, nan kita mahimong motubo nga mobati nga ang Dios nga Amahan dili mapasayloon sa bisan unsa nga mga kasaypanan ug kahuyang, ug andam sa pagtagad kanato sumala sa atong mga sayop—usa ka Dios. nga mahadlok kay sa higugmaon. Mahimong maugmad nato ang usa ka inferiority complex, kulang sa pagsalig, mobati nga nahadlok sa pagkuha sa mga risgo. O kung walay bisan unsa nga imong gibuhat nga maayo alang sa imong mga ginikanan, o nagpakita sila og labaw nga pabor sa usa ka igsoon, o bisan gani sila nagbiaybiay o nagbiaybiay sa imong mga gasa ug mga paningkamot, nan kita mahimong motubo nga walay kasigurohan, mobati nga ngil-ad, dili gusto, ug maglisud sa paghimo. bag-ong mga bugkos ug panaghigalaay.

Sa makausa pa, kini nga mga matang sa mga samad mahimong moawas ngadto sa projections sa Dios. Ang Sakramento sa Pakig-uli, imbes nga usa ka bag-ong sinugdanan, nahimong usa ka balbula sa paghupay sa pagtipas sa balaang silot - hangtud nga kita makasala pag-usab. Apan kana nga panghunahuna wala mahiuyon sa Salmo 103, dili ba?

Ang Dios mao ang labing maayo sa mga Amahan. Siya usa ka hingpit nga amahan. Gihigugma ka niya nga walay kondisyon, sama kanimo.

Ayaw ako pagbiyai o pagbiya kanako; O Dios nga akong tabang! Bisag biyaan ako sa amahan ug inahan, dawaton ako sa Ginoo. ( Salmo 27:9-10 )

Gikan sa Sakit hangtod sa Pag-ayo

Nahinumdom ko sa usa ka misyon sa parokya mga tuig na ang milabay sa dihang nag-ampo ko uban sa mga tawo alang sa kaayohan, usa ka babaye nga nag-edad og treinta anyos ang miduol kanako. Uban sa kasakit sa iyang nawong, siya miingon nga ang iyang amahan nag-abuso kaniya sa bata pa siya ug nga siya nasuko pag-ayo ug dili makapasaylo kaniya. Diha-diha dayon, nahunahuna ko ang usa ka imahe. Miingon ko niya, “Hunahunaa ang gamayng bata nga lalaki nga natulog sa kuna. Tan-awa ang gagmay nga mga kulot sa iyang buhok, ang iyang gagmay nga mga kumo samtang siya natulog nga malinawon. Mao kadto ang imong amahan… apan usa ka adlaw niana, usa ka tawo ang nakapasakit usab niana nga bata, ug iyang gisubli ang samang butang kanimo. Mapasaylo ba nimo siya?” Nihilak siya, unya nihilak ko. Naggakos mi, ug gibuhian niya ang mga dekada nga kasakit samtang gigiyahan ko siya pinaagi sa mga pag-ampo sa pagpasaylo.

Dili kini aron mapagaan ang mga desisyon nga gihimo sa atong mga ginikanan o aron magpakaaron-ingnon nga dili sila responsable sa ilang mga desisyon. Sila mao. Apan sama sa giingon na, "Ang pagpasakit sa mga tawo makapasakit sa mga tawo." Isip mga ginikanan, kasagaran namong ginikanan ang paagi sa among pagkaginikanan. Sa pagkatinuod, ang dysfunction mahimong generational. Ang exorcist nga si Msgr. Si Stephen Rossetti misulat:

Tinuod nga ang bautismo makalimpyo sa tawo gikan sa mantsa sa Original Sin. Bisan pa, wala niini mapapas ang tanan nga epekto niini. Pananglitan, ang pag-antos ug kamatayon nagpabilin sa atong kalibutan tungod sa Orihinal nga Sala, bisan pa sa gahum sa bautismo. Ang uban nagtudlo nga dili kita sad-an sa mga sala sa nangaging mga henerasyon. Tinuod kini. Apan ang mga epekto sa ilang mga sala mahimo ug makaapekto kanato. Pananglitan, kon ang akong mga ginikanan parehong adik sa droga, dili ako ang responsable sa ilang mga sala. Apan ang negatibo nga mga epekto sa pagdako sa usa ka panimalay nga naadik sa droga siguradong makaapekto kanako. — “Exorcist Diary #233: Generational Curses?”, Marso 27, 2023; catholicexorcism.org

Busa ania ang Maayong Balita: Si Jesus makaayo sa tanan nga mga niining mga samad. Dili kini usa ka butang nga makapangita usa ka tawo nga mabasol sa atong mga kakulangan, sama sa atong mga ginikanan, o usa ka biktima. Kini yano nga pag-ila kung giunsa ang pagpasagad, kakulang sa walay kondisyon nga gugma, pagbati nga dili luwas, pagsaway, wala mamatikdi, ug uban pa nakapasakit kanato ug sa atong abilidad sa pagkahamtong sa emosyonal ug himsog nga pagbugkos. Kini ang mga samad nga kinahanglan ayohon kung wala pa naton kini atubangon. Mahimong makaapekto kini kanimo karon bahin sa imong kaminyoon ug kinabuhi sa pamilya ug sa imong abilidad sa paghigugma ug paghiusa sa imong kaugalingon nga kapikas o mga anak, o pagporma ug pagpadayon sa maayong relasyon.

Apan tingali nakasamad usab kita sa uban, lakip na sa atong kaugalingong mga anak, kapikas, ug uban pa. Diin naa kita, mahimo usab nga kita mangayo og pasaylo.

Busa, kon ikaw magdala sa imong gasa ngadto sa halaran, ug didto mahinumdoman nga ang imong igsoon adunay bisan unsa nga batok kanimo, biyai ang imong gasa didto sa halaran, lakaw una ug pakig-uli sa imong igsoon, ug unya umari ka ug ihalad ang imong gasa. ( Mateo 5:21-23 )

Mahimong dili kanunay nga maalamon o posible nga mangayo og pasaylo sa uban, ilabi na kon ikaw nawad-an og kontak o sila milabay na. Sultihi lang ang Balaang Espiritu nga nagbasol ka sa kadaot nga imong nahimo ug paghatag ug higayon alang sa pagpasig-uli kung mahimo, ug paghimo og reparation (penitensiya) pinaagi sa pagkumpisal.

Ang importante niining Healing Retreat mao nga dad-on nimo ang tanan kining mga samad sa imong kasingkasing ngadto sa kahayag aron mahinloan sila ni Jesus sa Iyang Labing Bililhon nga Dugo.

Kon kita maglakaw diha sa kahayag ingon nga siya anaa sa kahayag, nan kita adunay pakig-ambitay ang usa sa usa, ug ang dugo sa iyang Anak nga si Jesus nagahinlo kanato gikan sa tanang sala. ( 1 Juan 5:7 )

Si Jesus mianhi “sa pagdala sa maayong balita ngadto sa mga kabus… sa pagmantala sa kagawasan ngadto sa mga binilanggo
ug pagkaayo sa panan-aw sa mga buta, aron sa pagpagawas sa mga dinaugdaug… sa paghatag kanila ug usa ka purongpurong ilis sa abo, sa lana sa kalipay inay sa pagbangotan, sa kupo sa pagdayeg inay sa usa ka maluya nga espiritu…” (Lucas 4:18, Isaias). 61:3). Nagatoo ka ba Kaniya? Gusto ba nimo kini?

Unya sa imong journal…

• Isulat ang maayong mga panumduman sa imong pagkabata, bisan unsa pa kini. Salamat sa Dios alang niining bililhon nga mga handumanan ug mga higayon.
• Hangyoa ang Balaang Espiritu sa pagpadayag kanimo sa bisan unsang mga panumduman nga nagkinahanglan og kaayohan. Dad-a ang imong mga ginikanan ug ang imong tibuok pamilya sa atubangan ni Jesus, ug pasayloa ang matag usa kanila sa bisan unsang paagi nga sila nakapasakit kanimo, nakapasubo kanimo, o napakyas sa paghigugma kanimo kon gikinahanglan.
• Hangyoa si Jesus nga pasayloon ka sa bisan unsang paagi nga wala nimo higugmaa, gitahud, o giserbisyohan ang imong mga ginikanan ug pamilya ingon nga kinahanglan nimo. Hangyoa ang Ginoo sa pagpanalangin kanila ug paghikap kanila ug sa pagdala og kahayag ug pagkaayo tali kaninyo.
• Paghinulsol sa bisan unsa nga mga panaad nga imong nahimo, sama sa “Dili ko gayud tugotan ang bisan kinsa nga duol kaayo nga makapasakit kanako” o “Walay mahigugma kanako” o “Gusto kong mamatay” o “Dili na ako mamaayo,” ug uban pa. Hangyoa ang Balaang Espiritu nga buhian ang imong kasingkasing sa paghigugma, ug higugmaon.

Sa pagtapos, hunahunaa ang imong kaugalingon nga nagbarug sa atubangan sa Krus ni Kristo nga gilansang sa krus uban sa imong tibuok pamilya, ug hangyoa si Jesus nga tugotan ang kaluoy nga modagayday sa matag miyembro, ug ayohon ang imong punoan sa pamilya samtang nag-ampo ka sa kini nga kanta…

Tugoti nga Modagayday ang Kaluoy

Nagbarog dinhi, Ikaw ang akong anak, ang akong bugtong anak
Gilansang ka nila niining kahoy
Gikuptan ko ikaw kung mahimo ko… 

Apan kinahanglang modagayday ang Kaluoy, kinahanglang buhian ko
Kinahanglan nga modagayday ang imong gugma, kinahanglan gyud

Gigunitan ko Ikaw, nga walay kinabuhi ug sa gihapon
Kabubut-on sa Amahan
Bisan pa kini nga mga kamot - OI nahibal-an nga sila mag-usab
Sa dihang nabanhaw ka

Ug modagayday ang Kaluoy, kinahanglan kong buhian
Modagayday ang imong gugma, kinahanglan gyud

Ania ako, Jesus ko, ituy-od ang Imong kamot...
Tugoti nga modagayday si Mercy, tabangi ko nga buhian
Kinahanglan nga modagayday ang imong gugma, gikinahanglan ko ikaw Ginoo
Tugoti nga modagayday si Mercy, tabangi ko nga buhian
Kinahanglan ko ikaw Ginoo, kinahanglan ko ikaw Ginoo

—Mark Mallett, Pinaagi sa Iyang mga Mata, 2004©

 

Sa pagbiyahe kauban si Marcos sa ang Karon nga Pulong,
pag-klik sa banner sa ubus aron subscribe.
Ang imong email dili igbahin sa bisan kinsa.

Karon sa Telegram. I-klik:

Sunda ang Marcos ug ang adlaw-adlaw nga "mga timailhan sa mga panahon" sa MeWe:


Sunda ang mga sinulat ni Marcos dinhi:

Paminaw sa mosunud:


 

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Mga footnote

Mga footnote
1 Salmo 139: 7
2 Matt 28: 20
3 Mga resulta sa pagtuon:

• Ang mga lalaki nga nagpakasal sa homosexually labi ka dako nga madako sa usa ka pamilya nga adunay dili lig-on nga relasyon sa ginikanan — labi na, wala o wala hiilhi nga mga amahan o nagdiborsyo nga mga ginikanan.

• Ang kantidad sa kaminyoon sa parehas nga sekso gipataas taliwala sa mga kababayen-an nga nakasinati sa pagkamatay sa inahan sa panahon sa pagkabatan-on, mga babaye nga adunay mubo nga gidugayon sa kaminyoon sa mga ginikanan, ug mga babaye nga adunay taas nga gidugayon sa wala nga pag-uban nga wala sa inahan nga amahan.

• Ang mga kalalakin-an ug kababayen-an nga adunay "wala mailhi nga mga amahan" labi ka dili kaayo makapangasawa sa usa ka tawo nga lahi sa sekso kaysa ilang mga kaedad sa mga kaila nga amahan.

• Ang mga kalalakin-an nga nakasinati sa pagkamatay sa ginikanan sa panahon sa pagkabata o pagkabatan-on adunay labi ka maminusan nga heterosexual rate sa kaminyoon kaysa mga kaedad nga ang ilang mga ginikanan pareho nga buhi sa ilang ika-18 nga adlawng natawhan. 

• Kung labi ka mubu ang gidugayon sa kaminyoon sa mga ginikanan, labi ka taas ang posibilidad nga kasal sa homoseksuwal.

• Ang mga kalalakin-an nga nagdiborsyo ang mga ginikanan sa wala pa ang ilang ika-6 nga kaadlawon nga 39% labi ka kalagmitan nga magpakasal sa homoseksuwal kaysa sa mga kaedad gikan sa wala’y katapusan nga kasal sa ginikanan.

Sanggunian: “Ang Pamilya sa Pagkabata nagtinabangay sa Mga Kaminyoon sa Heterosexual ug Homosexual: Usa ka Pagtuon sa Pambansa Cohort sa Duha ka Milyon nga Danes,”Ni Morten Frisch ug Anders Hviid; Mga Archive sa Sekswal nga Buhat, Oktubre 13, 2006. Aron makit-an ang bug-os nga nahibal-an, adto sa: http://www.narth.com/docs/influencing.html

posted sa PANIMALAY, PAG-AYO NGA RETREAT.