Jak žít v Boží vůli

 

BŮH rezervoval pro naši dobu „dar života v Boží vůli“, který byl kdysi Adamovým prvorozeným právem, ale byl ztracen prvotním hříchem. Nyní se obnovuje jako poslední fáze dlouhé cesty Božího lidu zpět do Otcova srdce, aby se z nich stala nevěsta „bez poskvrny, vrásky nebo čehokoli podobného, ​​aby byla svatá a bez poskvrny“ (Ef 5 :27).

… Navzdory Kristovu vykoupení vykoupení nemusí nutně vlastnit práva Otce a kralovat s ním. Ačkoli se Ježíš stal člověkem, aby dal všem, kteří ho přijímají, moc stát se Božími syny a stal se prvorozeným z mnoha bratrů, díky nimž by jej mohli nazývat Bohem, jejich Otcem, vykoupení nemají křtem plně práva Otce jako Ježíše Mary ano. Ježíš a Marie požívali všech práv přirozeného synovství, tj. Dokonalé a nepřerušované spolupráce s Boží vůlí ... — Rev. Joseph Iannuzzi, Ph.B., STB, M. Div., STL, STD, Dar života v božské vůli v spisech Luisa Piccarreta, (Kindle Locations 1458-1463), Kindle Edition

Je to více než jednoduché dělá vůle Boží, dokonce dokonale; spíše vlastní především práva a výsady ovlivnit a ovládat všechno stvoření, které Adam kdysi vlastnil, ale propadlo. 

Pokud Starý zákon udělil duši synovství „otroctví“ zákonu a křest synovství „adopce“ v Ježíši Kristu, s darem života v božské vůli Bůh propůjčí duši synovství „vlastnictví“ který připouští, že „souhlasí se vším, co Bůh dělá“, a podílet se na právech ke všem jeho požehnáním. Duše, která svobodně a láskyplně touží žít v Boží vůli tím, že ji věrně poslouchá „pevným a rozhodným činem“, jí Bůh uděluje synovství majetek. — Tamtéž. (Kindle Locations 3077-3088)

Představte si oblázek hozený doprostřed rybníka. Všechny vlnky postupují od tohoto středového bodu k okrajům celého rybníka – výsledek tohoto jediného aktu. Stejně tak jedním slovem – Fiat („nech to být“) – celé stvoření vycházelo z tohoto jediného bodu věčnosti a vlnilo se v průběhu staletí.[1]srov. Gen 1 Samotné vlnění jsou pohyby v čase, ale střed je věčnost protože Bůh je ve věčnosti.

Další analogií je uvažovat o Boží vůli jako o prameni velkého vodopádu, který se láme do milionů přítoků. Až dosud mohli největší svatí v minulosti udělat jen to, že vstoupili do jednoho z těchto přítoků a dokonce v něm dokonale zůstali podle jeho síly, směru, a proudit. Ale nyní Bůh obnovuje člověku jeho původní schopnost vstoupit do samotného Zdroje těchto přítoků – Prameny – jediného bodu věčnosti, ze kterého se vynořuje Božská vůle. Duše, která žije v Boží vůli, je tedy schopna provést všechny své činy takříkajíc v tom jediném bodě, a tak ovlivňovat najednou všechny přítoky po proudu (tj. v celé lidské historii). Tak moje myšlení, dýchání, pohyb, jednání, mluvení a dokonce i spánek v Božské vůli pokračuje v obnově pouta a společenství člověka se Stvořitelem a samotným stvořením. V mystické teologii se tomu říká „bilokace“ (ne ve smyslu, že by se sv. Pio objevil na dvou místech najednou, ale následovně): 

Protože věčné působení Boží Vůle působilo v Adamově duši jako princip lidské činnosti, byla jeho duše Bohem zmocněna překonat čas a prostor prostřednictvím milosti bilokace; jeho duše se bilokovala do všech stvořených věcí, aby se ustanovila jako jejich hlava a sjednotila činy všech tvorů. — Rev. Joseph Iannuzzi, Dar žít v božské vůli ve spisech Luisy Piccarrety, 2.1.2.1, str. 41

Jako poslední etapa cesty Církve spočívá její posvěcení v tom, že ji Bůh vpustí do samého středu své Božské vůle, aby všechny její činy, myšlenky a slova vstoupily do „věčného modu“, který tak může ovlivnit, jako kdysi Adam, celé stvoření, osvobodit ho od zkaženosti a přivést ho k dokonalosti. 

Stvoření je základem „všech Božích spásných plánů“ ... Bůh předpokládal slávu nového stvoření v Kristu... Bůh tak umožňuje lidem být inteligentními a svobodnými příčinami, aby dokončili dílo stvoření a zdokonalili jeho harmonii pro jejich vlastní dobro a dobro jejich sousedů. -Katechismus katolické církve, 280, 307

A tudíž,

…stvoření očekává s dychtivým očekáváním zjevení dětí Božích… v naději, že samotné stvoření bude osvobozeno z otroctví zkaženosti a bude se podílet na slavné svobodě dětí Božích. Víme, že všechno stvoření sténá v porodních bolestech až dosud… (Řím 8-19)

„Celé stvoření,“ řekl sv. Pavel, „sténá a pracuje až dosud,“ čeká na Kristovo vykupitelské úsilí o obnovení správného vztahu mezi Bohem a jeho stvořením. Kristův vykupitelský čin však sám o sobě neobnovil všechny věci, jednoduše umožnil vykoupení, zahájil naše vykoupení. Stejně jako se všichni lidé podílejí na neposlušnosti Adama, tak se všichni musí podílet na poslušnosti Krista podle vůle Otce. Vykoupení bude úplné, až když všichni muži budou sdílet jeho poslušnost… — Boží služebník o. Walter Ciszek, Vede mě (San Francisco: Ignatius Press, 1995), str. 116-117

Tento „dar“ tedy zcela vychází ze zásluh Krista Ježíše, který nás chce učinit bratry a sestrami, kteří se podílejí na obnově všech věcí (viz Skutečné Sonship).  

 

Prostředky k životu v Boží vůli

Ježíš požádal Luisu, aby své spisy pojmenovala „Kniha nebes“ včetně podtitulu: „Volání duše k řádu, místu a účelu, pro který je Bůh stvořil. Daleko od vyhrazení tohoto hovoru resp Dar pro pár vyvolených si to Bůh přeje dát všem. Bohužel, "mnozí jsou pozváni, ale málo vyvolených."[2]Matthew 22: 14 Ale z celého srdce věřím, že vy, čtenáři The Now Word, kteří jste řekli „ano“ (tj. fiat!) být součástí Malý dámský králík Panny Mariese tento dárek právě prodlužuje. Nemusíte rozumět všemu napsanému výše nebo níže; nemusíte plně chápat všechny pojmy uvedené v 36 svazcích Luisiných spisů. Vše, co je nutné k přijetí tohoto Daru a začátku života in Boží vůli shrnul Ježíš v evangeliích:

Amen, pravím vám, neobrátíte-li se a nebudete jako děti, nevejdete do království nebeského... Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo a můj Otec ho bude milovat, přijdeme k němu a učiníme si příbytek. mu. (Matouš 18:30, Jan 14:23)

 

Toužím po

Prvním krokem je tedy jednoduše touha tento dárek. Říct: „Můj Pane, vím, že jsi trpěl, zemřel a vstal z mrtvých, abys mohl vzkřísit v nás všechno, co bylo ztraceno v Edenu. Dávám vám své „ano“, pak: „Ať se mi stane podle tvého Slova“ (Luke 1: 38). 

Zatímco jsem přemýšlel o svaté Boží vůli, můj sladký Ježíš mi řekl: "Má dcero, aby vstoupila do Mé vůle... stvoření nedělá nic jiného, ​​než že odstraňuje oblázek její vůle... Je to proto, že oblázek její vůle brání mé vůli, aby v ní proudila... Ale pokud duše odstraní oblázek své vůle, v tomtéž okamžiku ona proudí ve Mně a Já v ní. Objevuje veškeré mé zboží, které má k dispozici: světlo, sílu, pomoc a vše, po čem touží... Stačí, že po tom touží, a vše je hotovo! —Ježíš služebníkovi Božím Luisi Piccarretě, objem 12, 16. února 1921

Po celá léta mi na stole přistávaly knihy o Boží vůli. Intuitivně jsem věděl, že jsou důležité... ale až když jsem byl jednoho dne sám, z ničeho nic jsem vycítil, jak Panna Maria říká: "Je čas." A s tím jsem sebral spisy o Naše Paní v Království Boží vůle a začal pití. Několik měsíců poté, kdykoli jsem začal číst tato vznešená odhalení, byl jsem dojat k slzám. Nedokážu vysvětlit proč, kromě toho byl to čas. Možná je čas, abyste se do tohoto dárku ponořili i vy. Budete to vědět, protože klepání na vaše srdce bude jasné a nezaměnitelné.[3]Rev 3: 20 Vše, co potřebujete, abyste to mohli začít přijímat, je touha to. 

 

II. Znalost

Aby rostl v tomto Daru a aby rostl ve vás, je důležité ponořit se do Ježíšova učení o Boží vůli.

Pokaždé, když k vám mluvím o své Vůli a vy získáte nové porozumění a poznání, váš čin v mé Vůli získá větší hodnotu a získáte další nesmírné bohatství. Stává se to jako muži, který vlastní drahokam a ví, že tento drahokam stojí za cent: je bohatý o jeden cent. Nyní se stane, že svůj drahokam ukáže zkušenému odborníkovi, který mu řekne, že jeho drahokam má hodnotu pět tisíc lir. Ten muž už nevlastní ani cent, ale je bohatý na pět tisíc lir. Nyní má po nějaké době příležitost ukázat svůj drahokam jinému, ještě zkušenějšímu odborníkovi, který ho ujišťuje, že jeho drahokam má hodnotu sto tisíc lir, a je připraven ho koupit, pokud bude chtít prodat. Nyní je tento muž bohatý na sto tisíc lir. Podle svých znalostí o hodnotě svého drahokamu se stává bohatším a pociťuje ke drahokamu větší lásku a uznání... Nyní se totéž děje s mou Vůlí, stejně jako s ctnostmi. Podle toho, jak duše chápe jejich hodnotu a osvojuje si je poznání, dochází ve svých činech k získávání nových hodnot a nového bohatství. Čím více tedy znáš mou Vůli, tím větší hodnotu získá tvůj čin. Ó, kdybys věděl, jaká moře milostí otevírám mezi tebou a Mnou pokaždé, když k tobě mluvím o účincích mé Vůle, zemřel bys radostí a pořádal bys hostinu, jako bys získal novou vládu, abys mohl vládnout! -objem 13, Srpna 25th, 1921

Co se mě týče, přečtu každý den možná 2-3 zprávy ze svazků Luisy. Na doporučení kamaráda jsem začal s Volume Eleven. Ale pokud jste v duchovním životě nováčci, můžete začít prvním dílem a číst po troškách. Spisy můžete najít online zdeCelá sada je také k dispozici v jedné tištěné knize zdeVaše otázky týkající se Luisy, jejích spisů a souhlasu církve s nimi si můžete přečíst zde: Na Luisa a její spisy.

 

III. Ctnost

Jak může člověk žít v tomto Daru, když i nadále žije podle své vlastní vůle? To znamená, že člověk může začít svůj den v Boží vůli – ve „věčném modu“ bytí s Bohem – a rychle z toho vypadnout. singl bod přes roztěkanost, nepozornost a samozřejmě hřích. Je nutné, abychom rostli ve ctnosti. Dar života v božské vůli nefunguje pryč s dědictvím spirituality vyvinutým, žitým a předávaným nám Svatými, ale předpokládá to. Tento dar vede Kristovu nevěstu k dokonalosti, a proto o to musíme usilovat. 

Buďte tedy dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský Otec. (Matouš 5:48)

Jde v první řadě o věc rozbíjení našich idolů a vydat se s pevným odhodláním žít Jednoduchá poslušnost. Duchovní vůdce Luisy Piccarrety, St. Hannibal di Francia, napsal:

Aby se s touto novou vědou zformovali svatí, kteří mohou překonat ty minulé, noví svatí musí mít také všechny ctnosti, a to v hrdinské míře, starých svatých – vyznavačů, kajícníků, mučedníků, o anachoristech, o pannách atd. —Dopisy sv. Hannibala Luise Piccarretové, Sbírka dopisů zaslaných sv. Hannibalem Di Franciou služebnici Boží, Luise Piccarretové (Jacksonville, Centrum Boží vůle: 1997), dopis č. 2.

Pokud nás Ježíš volá, abychom tento Dar přijali již nyní tyto krát, nedá nám tím více milostí, abychom tomu byli nakloněni? Trvalo několik let, než Luisa konečně žila nepřetržitě v Boží vůli. Nenechte se tedy odradit svými slabostmi a chybami. S Bohem je možné všechno. Musíme Mu jednoduše říci „ano“ – a jak a kdy nás přivede k dokonalosti, je Jeho věcí, pokud jsme upřímní ve své touze a úsilí. Svátosti se tedy stávají nepostradatelnými při nás uzdravování a posilování.  

 

IV. Život

Ježíš chce žít svůj život v nás a my žít svůj život v Něm – neustále. Toto je „život“, ke kterému nás volá; toto je Jeho sláva a radost a bude to také naše sláva a radost. (Myslím, že Pán je opravdu blázen, když takto miluje lidstvo – ale hej – beru to! Znovu a znovu budu žádat, aby se ve mně naplnily Jeho sliby, jako ta otravná vdova v Lukáši 18:1-8 ). 

Jeho božská moc nám udělila vše, co umožňuje život a oddanost, skrze poznání toho, který nás povolal svou vlastní slávou a mocí. Skrze to nám dal vzácná a velmi velká zaslíbení, abyste skrze ně mohli mít podíl na božské přirozenosti... (2. Petr 1:3-4)

Srdcem Luisiných spisů je, že se naplní slova, která nás Ježíš naučil v Otče náš:

Samotná moje modlitba k nebeskému Otci: „Ať přijde, ať přijde tvé království a tvá vůle se stane na zemi, jak je v nebi,“ znamenala, že s mým příchodem na zem nebylo království mé vůle ustanoveno mezi stvořeními, jinak Řekl bych: ‚Otče můj, kéž se potvrdí naše království, které jsem již na zemi ustanovil, a nechť vládne a vládne naše vůle. ' Místo toho jsem řekl: ‚Může to přijít. ' To znamená, že to musí přijít a duše na to musí čekat se stejnou jistotou, s jakou očekávali budoucího Vykupitele. Moje božská vůle je totiž vázána a oddána slovům „našeho Otce“. —Ježíš Luisi, Dar života v božské vůli v spisech Luisa Piccarreta (Kindle Location 1551), reverend Joseph Iannuzzi

Cílem Vykoupení je přeměnit naše konečné tělesné činy v božské činy, převést je z časného do věčného „prvotního pohybu“ Božské vůle. Stručně řečeno, Ježíš v nás fixuje to, co se zlomilo v Adamovi. 

…stvoření, ve kterém jsou Bůh a člověk, muž a žena, lidstvo a příroda v harmonii, v dialogu, ve společenství. Tento plán, narušený hříchem, přijal ještě podivuhodnějším způsobem Kristus, který jej provádí tajemně, ale účinně v současné realitě, V roce očekávání naplnění…  —POPE JOHN PAUL II, Obecné publikum, 14. února 2001

Nejsvětější Trojice chce, abychom s nimi žili zavěšeni v a Svobodná vůle tak, že se Jejich vnitřní život stane naším vlastním. "Život v mé vůli je vrcholem svatosti a uděluje neustálý růst v milosti," Ježíš řekl Luise.[4]Nádhera stvoření: Triumf boží vůle na Zemi a éra míru ve spisech církevních otců, lékařů a mystiků, farář Josef. Iannuzzi, p. 168 Znamená to proměnit i akt dýchání v božský akt chvály, adorace a nápravy. 

Svatost v Božské Vůli roste každým okamžikem – neexistuje nic, co by z růstu mohlo uniknout a co duše nemůže nechat plynout v nekonečném moři mé Vůle. Nejlhostejnější věci – spánek, jídlo, práce atd. – mohou vstoupit do mé Vůle a zaujmout své čestné místo jako činitelé mé Vůle. Pokud si to jen duše přeje, všechny věci, od největších po nejmenší, mohou být příležitostí vstoupit do mé Vůle... -objem 13, Září 14th, 1921

Je to tedy v podstatě „zvyk“ žít nepřetržitě v Boží vůli.

Milost Království je „spojení celé svaté a královské Trojice... s celým lidským duchem“. Život modlitby je tedy zvykem být v přítomnosti trojsvatého Boha a ve společenství s ním. -Katechismus katolické církve, ne. 2565

Pokud člověk nežije jen ve vlnách nebo přítocích, ale z jediného bodu nebo Prameny Boží vůle, pak se duše může podílet s Ježíšem nejen na obnově světa, ale i na životě blahoslavených v nebi. 

Žít v božské vůli znamená žít věčnost na zemi, je to mysticky procházet současnými zákony času a prostoru, je to schopnost lidské duše současně se trilokovat do minulosti, přítomnosti a budoucnosti a přitom ovlivňovat každý čin. každé stvoření a spojuje je ve věčném Božím objetí! Zpočátku většina duší často vstupuje a vystupuje z Božské vůle, dokud nedosáhnou stability ve ctnosti. Přesto je to právě tato stabilita v božské ctnosti, která jim pomůže neustále se podílet na Boží vůli, která definuje Život v Boží vůli. — Rev. Joseph Iannuzzi, Nádhera stvoření: Triumf božské vůle na Zemi a éra míru v spisech církevních otců, lékařů a mystiků, St. Andrew's Productions, str. 193

… Každý den v modlitbě Otce našeho prosíme Pána: „Budiž vůle tvá, na zemi jako v nebi“ (Mat 6:10)…. uznáváme, že „nebe“ je místem, kde se děje Boží vůle, a že „země“ se stává „nebem“ - tj. místem přítomnosti lásky, dobra, pravdy a božské krásy - pouze pokud na zemi Boží vůle je hotová. —POPE BENEDICT XVI, General Audience, 1st February 2012, Vatican City

 

Hledejte nejprve Království

Ježíš učil Luisu, aby každý den začínala úmyslným činem, aby vstoupila do Boží vůle. Tím, že je duše na věčnosti umístěna do bezprostředního vztahu k Bohu jediný bodDuše je pak umístěna do bezprostředního vztahu s celým stvořením – se všemi přítoky běžícími časem. Můžeme pak vzdávat Bohu chválu, dík, uctívání a odškodnění jménem celého stvoření jakoby přítomný v tomto okamžiku času (bilokace), protože všechen čas je přítomný Bohu ve věčném okamžiku.[5]Jestliže se Boží vůle Boží bilokuje v skutcích duše a staví duši do bezprostředního vztahu s ní, milost bilokace duše staví duši do bezprostředního vztahu ke všemu stvoření, a to takovým způsobem, že spravuje („bilokuje“) všem lidem požehnání, která jim Bůh uděluje. V souladu s tím duše disponuje všemi lidmi, aby přijali „život Syna“ Božího, aby ho mohli vlastnit. Duše také zvyšuje (“zdvojnásobuje”) Boží štěstí, které jí uděluje zásluhy za to, že získala tolik «božských životů», protože tolikrát se daruje Bohu a všem lidem prostřednictvím milosti bilokace. Tato milost, která byla kdysi udělena Adamovi, umožňuje duši libovolně pronikat do hmotných a duchovních skutečností, aby ve stvoření rozdělil jednu věčnou Boží operaci a poskytl Bohu neustálou odplatu za všechnu lásku, kterou do ní vložil. —Dar života v božské vůli v spisech Luisa Piccarreta (Umístění Kindle 2343-2359) Tímto způsobem naše duše přebírá „řád, místo a účel, pro který ji Bůh stvořil“; aplikujeme plody vykoupení, které mají v úmyslu sjednotit všechny věci v Kristu.[6]srov. Ef 1:10

Když jsem přišel na zem, znovu jsem spojil Boží vůli s lidskou vůlí. Jestliže duše neodmítne toto pouto, ale spíše se odevzdá na milost mé Božské Vůli a dovolí mé Božské Vůli, aby ji předcházela, doprovázela ji a následovala; pokud dovolí, aby její činy byly zahrnuty do mé Vůle, pak se této duši stane to, co se stalo Mně. —Piccarreta, Rukopisy, 15. června 1922

Neboť Ježíšova tajemství ještě nejsou dokonale zdokonalena a naplněna. Ve skutečnosti jsou úplné v osobě Ježíše, ale ne v nás, kdo jsme jeho členy, ani v Církvi, která je jeho mystickým tělem.-Svatý. John Eudes, pojednání „O Ježíšově království“, Liturgie hodin, Sv. IV, str. 559

Následuje to, co se nazývá „Předchozí akt“ nebo „Ranní oběť podle Boží vůle“, kterou Ježíš doporučil, abychom začínali každý den. [7]Přečtěte si úvod k této modlitbě na straně 65 Kniha Božské vůle Modlitby ; k dispozici verze v pevné vazbě zde Jak se modlíte, modlete se ze srdce. Skutečně milujte, chvalte, děkujte a uctívejte Ježíše, když se modlíte každou větu a důvěřujte, že je to vaše touha stačí začít žít v Boží vůli a nechat Ježíše, aby ve vás uskutečnil plnost svého plánu spasení. To je něco, co můžeme nějakým způsobem obnovit během dne stejnou modlitbou, popř jiné verze sjednocení s Ježíšemabychom si vzpomněli na svá srdce a rozvinuli si zvyk zůstávat v přítomnosti Boha, skutečně setrvávat v Boží vůli. Pokud jde o mě, rozhodl jsem se, že než se pokoušet číst 36 svazků, prostudovat stovky hodin komentářů a přijít na to, První, Jen bych se to modlil každý den – a zbytek mě nechal Pán naučit na cestě. 

 

 

Ranní obětní modlitba v Boží vůli
(„Preventivní zákon“)

Ó Neposkvrněné Srdce Mariino, Matko a Královno Boží vůle, prosím tě pro nekonečné zásluhy Nejsvětějšího Srdce Ježíšova a pro milosti, které ti Bůh udělil od tvého Neposkvrněného početí, milost nikdy nesejít.

Nejsvětější Srdce Ježíšovo, jsem ubohý a nehodný hříšník a prosím Tě o milost, abys dovolil naší matce Marii a Luise, aby ve mně vytvořily božské skutky, které jsi pro mě a pro všechny zakoupil. Tyto činy jsou nejcennější ze všech, protože nesou věčnou sílu vašeho Fiatu a čekají na mé „Ano, staň se tvá vůle“ (Fiat Voluntas Tua). Prosím vás, Ježíši, Marii a Luiso, abyste mě doprovázeli, když se nyní modlím:

Já nejsem nic a Bůh je všechno, přichází Boží vůle. Přijď, Nebeský Otče, tlouct v mém srdci a pohybovat se v mé Vůli; přijď, milovaný Synu, aby proudil v mé Krvi a přemýšlel v mém intelektu; přijď Duchu svatý, aby mi dýchl do plic a vzpomněl si na mě.

Spojuji se v Božské vůli a své Miluji Tě, zbožňuji Tě a žehnám Ti, Bože, do fiatů stvoření. S mým Miluji Tě má duše bilokuje ve výtvorech nebes a země: Miluji Tě ve hvězdách, na slunci, na měsíci i na nebi; Miluji tě na zemi, ve vodách a v každém živém tvoru, který můj Otec stvořil z lásky ke mně, abych mohl oplácet lásku láskou.

Nyní vstupuji do Ježíšova Nejsvětějšího lidství, které zahrnuje všechny skutky. Vkládám svůj Zbožňuji Tě Ježíši do každého tvého dechu, tlukotu srdce, myšlenky, slova a kroku. Klaním se Ti v kázáních tvého veřejného života, v zázracích, které jsi vykonal, ve svátostech, které jsi ustanovil, a v nejdůvěrnějších vláknech tvého Srdce.

Žehnám Ti Ježíši v každé tvé slze, ráně, ráně, trnu a každé kapce krve, která uvolnila světlo pro život každého člověka. Žehnám Ti ve všech tvých modlitbách, reparacích, obětech a v každém z vnitřních činů a bolestí, které jsi vytrpěl až do svého posledního dechu na kříži. Uzavřem tvůj život a všechny tvé činy, Ježíši, do svého Miluji Tě, klaním se Ti a žehnám Ti.

Nyní vstupuji do činů své matky Marie a Luisy. Vkládám své Děkuji vám do každé myšlenky, slova a činu Mary a Luisy. Děkuji vám v objatých radostech a strastech v díle vykoupení a posvěcení. Splynutý ve tvých činech činím, že ti děkuji a žehnám ti, Bože, proudí ve vztazích každého stvoření, aby naplnil jejich činy světlem a životem: aby naplnil činy Adama a Evy; patriarchů a proroků; duší minulosti, přítomnosti a budoucnosti; svatých duší v očistci; svatých andělů a svatých.

Nyní si tyto skutky přivlastňuji a nabízím je Tobě, mému něžnému a milujícímu Otci. Kéž rozmnoží slávu tvých dětí a nechť tě oslavují, uspokojují a ctí jejich jménem.

Začněme nyní náš den sloučením našich božských činů. Děkuji Ti Nejsvětější Trojice, že jsi mi umožnila vstoupit do spojení s Tebou prostřednictvím modlitby. Kéž přijde tvé království a ať se stane tvá vůle i na zemi jako v nebi. Fiat!

 

 

Související čtení

Jednotná vůle

Skutečné Sonship

The Gift

Vzkříšení církve

See Na Luisa a její spisy pro seznam učenců a zdrojů, které jdou hlouběji do vysvětlení těchto krásných záhad. 

Úžasná sbírka modliteb, „kol“, 24 hodin umučení atd. je zde: Kniha Božské vůle Modlitby

 

Poslechněte si následující:


 

 

Sledujte Marka a každodenní „znamení času“ na MeWe:


Postupujte podle Markových spisů zde:


Na cestu s Markem dovnitř Projekt Nyní slovo,
klikněte na banner níže až upsat.
Váš e-mail nebude nikomu sdílen.

 

 

Tisk přátelský, PDF a e-mail

Poznámky pod čarou

Poznámky pod čarou
1 srov. Gen 1
2 Matthew 22: 14
3 Rev 3: 20
4 Nádhera stvoření: Triumf boží vůle na Zemi a éra míru ve spisech církevních otců, lékařů a mystiků, farář Josef. Iannuzzi, p. 168
5 Jestliže se Boží vůle Boží bilokuje v skutcích duše a staví duši do bezprostředního vztahu s ní, milost bilokace duše staví duši do bezprostředního vztahu ke všemu stvoření, a to takovým způsobem, že spravuje („bilokuje“) všem lidem požehnání, která jim Bůh uděluje. V souladu s tím duše disponuje všemi lidmi, aby přijali „život Syna“ Božího, aby ho mohli vlastnit. Duše také zvyšuje (“zdvojnásobuje”) Boží štěstí, které jí uděluje zásluhy za to, že získala tolik «božských životů», protože tolikrát se daruje Bohu a všem lidem prostřednictvím milosti bilokace. Tato milost, která byla kdysi udělena Adamovi, umožňuje duši libovolně pronikat do hmotných a duchovních skutečností, aby ve stvoření rozdělil jednu věčnou Boží operaci a poskytl Bohu neustálou odplatu za všechnu lásku, kterou do ní vložil. —Dar života v božské vůli v spisech Luisa Piccarreta (Umístění Kindle 2343-2359)
6 srov. Ef 1:10
7 Přečtěte si úvod k této modlitbě na straně 65 Kniha Božské vůle Modlitby ; k dispozici verze v pevné vazbě zde
Publikováno v DOMŮ, BOŽSKÁ VŮLE a označené , , , , .