Příchod Božího království

eucharistie1.jpg


TAM v minulosti bylo nebezpečí vidět „tisíciletou“ vládu, kterou sv. Jan ve Zjevení popsal jako doslovnou vládu na zemi - kde Kristus fyzicky přebývá osobně v celosvětovém politickém království, nebo dokonce že svatí berou globální Napájení. V této věci byla církev jednoznačná:

Antikristův podvod se již ve světě začíná formovat pokaždé, když je vzneseno tvrzení, že si v historii uvědomíme mesiášskou naději, kterou lze uskutečnit za hranicemi historie pouze eschatologickým úsudkem. Církev odmítla i pozměněné formy tohoto padělání království, které se dostalo pod název millenarianismu, zejména „skutečně perverzní“ politická forma sekulárního mesianismu. -Katechismus katolické církve (CCC),n.676

Viděli jsme formy tohoto „sekulárního mesianismu“ například v ideologiích marxismu a komunismu, kdy se diktátoři pokoušeli vytvořit společnost, kde jsou si všichni rovni: stejně bohatí, stejně privilegovaní a bohužel, jak se vždy ukáže, stejně zotročení vládě. Podobně vidíme na druhé straně mince to, co papež František nazývá „novou tyranií“, přičemž kapitalismus představuje „nový a bezohledný převlek v modlářství peněz a diktatuře neosobní ekonomiky postrádající skutečně lidský účel“. [1]srov Evangelii gaudium, n. 56  (Ještě jednou bych chtěl varovně zvýšit hlas tím nejjasnějším možným způsobem: opět míříme k „skutečně zvrácené“ geopoliticko-ekonomické „šelmě“ - tentokrát, globálně.)

Předmětem tohoto psaní je skutečná nadcházející „vláda“ nebo „éra“ míru a spravedlnosti, kterou někteří také chápou jako „časové království“ na Zemi. Chci ještě jasněji vysvětlit, proč tomu tak je ne další upravená forma hereze Millenarianismus aby čtenář mohl bez obav přijmout to, co považuji za vizi velké naděje očekávané několika pontifiky.

Kéž každému svítá čas míru a svobody, čas pravdy, spravedlnosti a naděje. —POPE JOHN PAUL II, Radio message during the Ceremony of Veneration, Den díkůvzdání a pověření Panně Marii Theotokos v bazilice Saint Mary Major: Insegnamenti di Giovanni Paolo II, IV, Vatikán, 1981, 1246


MEZI VÁMI

V Lukášově evangeliu Ježíš - když mluví tentokrát bez podobenství - objasňuje podstatu Božího království.

Příchod Božího království nelze pozorovat a nikdo neoznámí: ‚Podívejte, tady to je 'nebo‚ Tady to je.' Neboť vizte, Boží království je mezi vámi ... je po ruce. (Lukáš 17: 20–21; Marek 1:15)

Je zřejmé, že Boží království je duchovní v přírodě. Svatý Pavel vyjadřuje, že v tomto světském světě nejde o tělesné hostiny a hostiny:

Neboť Boží království není věcí jídla a pití, ale spravedlnosti, pokoje a radosti v Duchu svatém (Řím 14:17)

Ani Boží království není politickou ideologií:

Boží království totiž není věcí řeči, ale moci. (1 Kor 4:20; srov. Jan 6:15)

Je „mezi vámi“, řekl Ježíš. Nachází se v unie Jeho věřících - spojení víry, naděje a lásky, které je předzvěstí věčného Království.

Církev „je Kristova vláda již přítomná v tajemství“. -CCC, n. 763

 

NOVÝ PENTECOST

Toto sjednocení je umožněno mocí Ducha svatého. Příchod Království je tedy s příchod Ducha svatého který spojuje všechny věřící ve společenství se Svatou Trojicí, i když to není příchod „plnosti“ Království. Nadcházející éra míru je tedy ve skutečnosti tou druhou modlitbou Letnic a očekávanou několika pontifiky.

… Prosme od Boha milost nového Letnic… Mohou na všech přítomných sestoupit jazyky ohně kombinující hořící lásku k Bohu a sousedovi se zápalem pro šíření Kristova království. —POPE BENEDICT XVI, Homily, New York, 19. dubna 2008

Buďte otevřeni Kristu, vítejte Ducha, aby se v každé komunitě mohlo konat nové Letnice! Z vašeho středu povstane nové lidství, radostné; znovu zažijete spasitelnou sílu Pána. —POPE JOHN PAUL II, v Latinské Americe, 1992

Království… bude dílem Ducha svatého; patřilo by to podle Ducha k chudým ... -CCC, 709

 

POSVĚTLENÉ SRDCE

Tato duchovní jednota křesťanů plyne do a ze svého zdroje: svatá eucharistie. Prostřednictvím moci Ducha svatého se prvky chleba a vína přeměňují na Kristovo tělo a krev. Přijímáním svaté eucharistie se církev stává jedním tělem v Kristu (1 Kor 10). Dalo by se tedy říci, že Boží království je obsaženo ve Svaté Eucharistii a vyplývá z ní, i když ne v nejširším vyjádření moci, slávy a věčných rozměrů. Ježíš prorokuje, že tato jednota věřících je tím, co nakonec ohne kolena světa v porozumění, uctívání a uznání, že je Pán:

… Ať jsou všichni jedno, jako ty, Otče, jsem ve mně a já ve tobě, aby také mohli být v nás, aby svět věřil, že jsi mě poslal. (Jan 17:21)

Éra míru tedy bude také univerzální vláda eucharistie, tj vláda Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. Jeho eucharistické srdce bude ustanoveno jako trůn milosti a milosrdenství, který změní svět, když ho národy budou uctívat, přijímat Jeho učení prostřednictvím katolické víry a žít ve svých zemích:

Když je boj ukončen, zřícenina dokončena a oni udělali pošlapání země, bude milosrdně ustanoven trůn ... Bojovníkův luk bude vyhnán a bude hlásat mír národům. Jeho panství bude od moře k moři a od řeky ke koncům země. (Izajáš 16: 4--5; Zach 9:10)

Éra míru promění společnost do takové míry, podle některých pontifiků a mystiků 20. století, že toto období spravedlnosti a míru bude právem nazýváno „časovým královstvím“, protože všichni budou na nějaký čas žít podle vlády slovo Boží.

"A uslyší můj hlas a bude jeden ovčák a jeden pastýř." Kéž Bůh ... krátce naplní své proroctví o přeměně této utěšující vize budoucnosti na současnou realitu ... Božím úkolem je dosáhnout této šťastné hodiny a dát ji všem najevo ... Až přijde, ukáže se, že být slavnostní hodinou, jednou velkou s důsledky nejen pro obnovení Kristova království, ale i pro uklidnění ... světa. Modlíme se vroucně a také žádáme ostatní, aby se modlili za tuto tolik žádanou uklidnění společnosti. – PAPEŽ PIUS XI. Ubi Arcani dei Consilioi „O Kristově míru v jeho království“, Prosinec 23, 1922

 

TRIUMPH NEÚPLNÉHO SRDCE

Nakonec modlitba Krista za jednotu a modlitba, kterou nás naučil adresovat našemu Otci, dosáhne svého naplnění v mezích času: „přijde tvé království, tvá vůle se stane na zemi, jako je to v nebi.„To znamená, že Satan je spoután řetězy (Zj 20: 2–3) a ničemnost očištěna od země (Žalm 37:10; Amos 9: 8–11; Zj 19: 20–21), a svatí rozšiřující Kristova kněžství až do konce Země (Zj 20: 6; Mat 24:24), dosáhne fiat Ženy-Marie svého vrcholu v fiat Ženy-Církve. Toto je Triumf Neposkvrněného Srdce Panny Marie: přivést k narození Boží lid- jak Žid, tak i pohan - pod praporem kříže, aby žil v dokonalé vůli Otce v období bezkonkurenční svatosti.

Ano, zbožňujeme tě, Pane, vztyčeném na kříži mezi nebem a zemí, jediným Zprostředkovatelem naší spásy. Váš kříž je praporem našeho vítězství! Zbožňujeme tě, Synu Nejsvětější Panny, který stojí bez úhony vedle tvého kříže a odvážně se účastní tvé vykupující oběti. —POPE JOHN PAUL II, Cross Cross Way at the Colosseum, Velký pátek, 29. března 2002

Ke konci světa ... Všemohoucí Bůh a Jeho svatá matka mají vzkřísit velké svaté, kteří ve svatosti překonají většinu ostatních svatých stejně jako libanonské cedry se tyčí nad malými keři. -Svatý. Louis de Montfort, Skutečná oddanost Marii, Článek 47

Toto porod, tato nová éra, bude vyvedena z porodních bolestí vlastního utrpení církve, její vlastní „křížové cesty“.

Dnes bych chtěl svěřit postní cestu celé církve k Nejsvětější Panně. Zvláště bych jí chtěl svěřit úsilí mladých lidí, aby byli vždy připraveni přivítat Kristův kříž. Znamení naší spásy a prapor konečného vítězství ... — PAPEŽ JAN PAVEL II. Angelus, 14. března 1999

Toto konečné vítězství, které zavádí dovnitř Den Páně také vydá novou skladbu, Magnifikat ženy-církve, svatební píseň, která bude ohlašovat návrat Ježíše ve slávěa definitivní příchod věčného Božího království.

ANa konci času přijde Boží království v jeho plnosti. -CCC, n. 1060

Pokud před tímto konečným koncem bude mít období víceméně vítězného posvátnosti, takový výsledek nebude dosažen zjevením osoby Kristovy ve Veličenstvu, ale působením těch pravomocí posvěcení, které jsou nyní v práci Duch svatý a svátosti církve. -Výuka katolické církve: shrnutí katolické nauky (London: Burns Oates & Washbourne), str. 1140

To je naše velká naděje a naše vzývání: „Přijď tvé království!“ - království míru, spravedlnosti a vyrovnanosti, které obnoví původní harmonii stvoření. — PAPEŽ JAN PAVEL II. General Audience, 6. listopadu 2002, Zenit

Poznámky pod čarou

Poznámky pod čarou
1 srov Evangelii gaudium, n. 56
Publikováno v DOMŮ, MILENARIANISMUS, ÉRA MÍRU.