Sut i Fyw Yn yr Ewyllys Ddwyfol

 

DDUW wedi cadw, er ein hoes ni, yr “rhodd o fyw yn yr Ewyllys Ddwyfol” a oedd unwaith yn enedigaeth-fraint Adda ond a gollwyd trwy bechod gwreiddiol. Nawr mae'n cael ei hadfer fel cam olaf taith hir Pobl Dduw yn ôl i galon y Tad, i wneud Priodferch ohonyn nhw “heb smotyn na chrychau nac unrhyw beth o'r fath, er mwyn iddi fod yn sanctaidd a heb nam" (Eff 5) : 27).parhau i ddarllen

Y Gorwedd Fwyaf

 

HWN bore ar ôl gweddi, roeddwn i'n teimlo fy mod wedi symud i ailddarllen myfyrdod hanfodol a ysgrifennais ryw saith mlynedd yn ôl o'r enw Uffern Heb ei RhyddhauCefais fy nhemtio i ail-anfon yr erthygl honno atoch chi heddiw, gan fod cymaint ynddo a oedd yn broffwydol ac yn feirniadol am yr hyn sydd bellach wedi datblygu dros y flwyddyn a hanner ddiwethaf. Mor wir mae'r geiriau hynny wedi dod! 

Fodd bynnag, byddaf yn crynhoi rhai pwyntiau allweddol yn unig ac yna'n symud ymlaen at “air nawr” newydd a ddaeth ataf yn ystod gweddi heddiw ... parhau i ddarllen

WAM - Y Super-Spreaders Go Iawn

 

Y mae gwahanu a gwahaniaethu yn erbyn y “heb eu brechu” yn parhau wrth i lywodraethau a sefydliadau gosbi'r rhai sydd wedi gwrthod dod yn rhan o arbrawf meddygol. Mae rhai esgobion hyd yn oed wedi dechrau gwahardd offeiriaid a gwahardd y ffyddloniaid rhag y Sacramentau. Ond fel mae'n digwydd, nid yr uwch-wasgarwyr go iawn yw'r rhai sydd heb eu brechu ...

 

parhau i ddarllen

WAM - Beth Am Imiwnedd Naturiol?

 

AR ÔL tair blynedd o weddi ac aros, rwyf o'r diwedd yn lansio cyfres gweddarlledu newydd o'r enw “Arhoswch Munud. ” Daeth y syniad ataf un diwrnod wrth wylio’r celwyddau, y gwrthddywediadau a’r propaganda mwyaf rhyfeddol yn cael eu trosglwyddo fel “newyddion.” Yn aml cefais fy hun yn dweud, “Arhoswch funud ... nid yw hynny'n iawn. ”parhau i ddarllen

Awr Anufudd-dod Sifil

 

Clywch, O frenhinoedd, a deallwch;
dysgwch, chi ynadon ehangder y ddaear!
Hearken, chi sydd mewn grym dros y lliaws
a'i arglwyddio dros wefr o bobloedd!
Oherwydd bod yr Arglwydd wedi rhoi awdurdod i chi
ac sofraniaeth gan y Goruchaf,
pwy fydd yn archwilio'ch gwaith ac yn craffu ar eich cwnsela.
Oherwydd, er eich bod yn weinidogion ei deyrnas,
ni farnasoch yn iawn,

ac ni chadwodd y gyfraith,
na cherdded yn ôl ewyllys Duw,
Yn ofnadwy ac yn gyflym y daw yn eich erbyn,
am fod barn yn llym i'r dyrchafedig–
Oherwydd gellir maddau i'r isel o drugaredd… 
(Heddiw Darlleniad Cyntaf)

 

IN mae sawl gwlad ledled y byd, sef Diwrnod y Cofio neu Ddydd y Cyn-filwyr, ar Dachwedd 11eg neu'n agos ato, yn nodi diwrnod o fyfyrio a diolch am aberth miliynau o filwyr a roddodd eu bywydau yn ymladd dros ryddid. Ond eleni, bydd y seremonïau'n canu yn wag i'r rhai sydd wedi gwylio eu rhyddid yn anweddu o'u blaenau.parhau i ddarllen

Ufudd-dod Syml

 

Ofnwch yr ARGLWYDD, eich Duw,
a chadwch, trwy ddyddiau eich bywydau,
ei holl statudau a'i orchmynion yr wyf yn eu cysylltu â chi,
ac felly cael bywyd hir.
Clywch wedyn, Israel, a byddwch yn ofalus i'w harsylwi,
fel y gallwch dyfu a ffynnu fwyaf,
yn unol ag addewid yr ARGLWYDD, Duw eich tadau,
i roi tir i chi sy'n llifo â llaeth a mêl.

(Darlleniad cyntaf, Hydref 31ain, 2021)

 

IMAGINE pe byddech chi'n cael eich gwahodd i gwrdd â'ch hoff berfformiwr neu efallai bennaeth y wladwriaeth. Mae'n debyg y byddech chi'n gwisgo rhywbeth neis, yn trwsio'ch gwallt yn hollol iawn ac ar eich ymddygiad mwyaf cwrtais.parhau i ddarllen

Dim ond Un Barque sydd

 

… Fel magisteriwm anwahanadwy yr Eglwys yn unig,
y pab a'r esgobion mewn undeb ag ef,
cario
 y cyfrifoldeb carreg nad oes unrhyw arwydd amwys
neu y daw dysgeidiaeth aneglur ohonynt,
drysu'r ffyddloniaid neu eu tawelu
i mewn i ymdeimlad ffug o ddiogelwch. 
—Cardinal Gerhard Müller,

cyn-ragflaenydd y Gynulliad ar gyfer Athrawiaeth y Ffydd
Pethau CyntafEbrill 20th, 2018

Nid yw'n fater o fod yn 'pro-' Pab Ffransis neu'n 'wrth-' y Pab Ffransis.
Mae'n fater o amddiffyn y ffydd Gatholig,
ac mae hynny'n golygu amddiffyn Swyddfa Pedr
y mae'r Pab wedi llwyddo iddo. 
—Cardinal Raymond Burke, Adroddiad y Byd Catholig,
Ionawr 22, 2018

 

CYN bu farw, bron i flwyddyn yn ôl i'r diwrnod ar ddechrau'r pandemig, ysgrifennodd y pregethwr mawr y Parch. John Hampsch, CMF (tua 1925-2020) lythyr anogaeth ataf. Ynddi, roedd yn cynnwys neges frys i'm holl ddarllenwyr:parhau i ddarllen

Nid yw'n Dod - Mae Yma

 

DDOE, Cerddais i mewn i ddepo potel gyda mwgwd nad oedd yn gorchuddio fy nhrwyn.[1]Darllenwch sut mae'r data llethol yn dangos bod masgiau nid yn unig yn gweithio, ond y gallant wneud haint COVID newydd yn waeth o lawer, a sut mae masgiau'n debygol o ledaenu'r heintiad yn gyflymach: Dadosod y Ffeithiau Roedd yr hyn a ddilynodd yn peri pryder: y menywod milwriaethus… y ffordd y cefais fy nhrin fel bio-berygl cerdded ... fe wnaethant wrthod gwneud busnes a bygwth galw’r heddlu, er imi gynnig sefyll y tu allan ac aros nes iddynt gael eu gwneud.

parhau i ddarllen

Troednodiadau

Troednodiadau
1 Darllenwch sut mae'r data llethol yn dangos bod masgiau nid yn unig yn gweithio, ond y gallant wneud haint COVID newydd yn waeth o lawer, a sut mae masgiau'n debygol o ledaenu'r heintiad yn gyflymach: Dadosod y Ffeithiau

Dirgelwch Teyrnas Dduw

 

Sut le yw Teyrnas Dduw?
I beth alla i ei gymharu?
Mae fel hedyn mwstard a gymerodd dyn
a phlannu yn yr ardd.
Pan gafodd ei dyfu'n llawn, daeth yn lwyn mawr
ac adar yr awyr yn preswylio yn ei ganghennau.

(Efengyl heddiw)

 

BOB dydd, gweddïwn y geiriau: “Deled dy Deyrnas, Gwneler dy ewyllys ar y ddaear fel y mae yn y Nefoedd.” Ni fyddai Iesu wedi ein dysgu i weddïo felly oni bai ein bod yn disgwyl i'r Deyrnas ddod eto. Ar yr un pryd, geiriau cyntaf Ein Harglwydd yn ei weinidogaeth oedd:parhau i ddarllen