Amser o Ryfel

 

Mae amser penodedig ar gyfer popeth,
ac amser i bob peth dan y nefoedd.
Amser i gael eich geni, ac amser i farw;
amser i blannu, ac amser i ddadwreiddio'r planhigyn.
Amser i ladd, ac amser i wella;
amser i rwygo i lawr, ac amser i adeiladu.
Amser i wylo, ac amser i chwerthin;
amser i alaru, ac amser i ddawnsio…
Amser i garu, ac amser i gasáu;
amser rhyfel, ac amser o heddwch.

(Darlleniad Cyntaf Heddiw)

 

IT Gall ymddangos bod awdur y Pregethwr yn dweud bod rhwygo, lladd, rhyfel, marwolaeth a galaru, yn syml, yn eiliadau anochel, os nad “penodedig” trwy gydol hanes. Yn hytrach, yr hyn a ddisgrifir yn y gerdd feiblaidd enwog hon yw cyflwr dyn syrthiedig a natur anochel yn medi yr hyn a hauwyd. 

Peidiwch â chael eich twyllo; Nid yw Duw yn cael ei watwar, oherwydd beth bynnag mae dyn yn ei hau, y bydd hefyd yn medi. (Galatiaid 6: 7)parhau i ddarllen

Y Meshing Mawr

 

HWN yr wythnos ddiwethaf, mae “gair nawr” o 2006 wedi bod ym mlaen fy meddwl. Mae'n rhwygo llawer o systemau byd-eang yn un drefn newydd hynod bwerus. Dyma'r hyn a alwodd Sant Ioan yn “bwystfil”. O'r system fyd-eang hon, sy'n ceisio rheoli pob agwedd ar fywydau pobl - eu masnach, eu symudiad, eu hiechyd, ac ati - mae Sant Ioan yn clywed y bobl yn gweiddi yn ei weledigaeth ...parhau i ddarllen

Pwy yw'r Gwir Pab?

 

PWY yw'r gwir pab?

Pe gallech ddarllen fy mewnflwch, byddech yn gweld bod llai o gytundeb ar y pwnc hwn nag y byddech yn ei feddwl. A gwnaed y gwahaniaeth hwn yn gryfach fyth yn ddiweddar gydag an golygyddol mewn cyhoeddiad Pabyddol mawr. Mae'n cynnig theori sy'n ennill tyniant, tra'n fflyrtio â hi schism...parhau i ddarllen

Y Cristion Dilys

 

Dywedir yn aml y dyddiau hyn fod y ganrif bresennol yn sychedu am ddilysrwydd.
Yn enwedig o ran pobl ifanc, dywedir bod
mae ganddyn nhw arswyd o'r artiffisial neu'r ffug
a'u bod yn chwilio yn anad dim am wirionedd a gonestrwydd.

Dylai “arwyddion yr amseroedd” hyn ein cael ni’n wyliadwrus.
Naill ai'n ddeallus neu'n uchel - ond bob amser yn rymus - gofynnir i ni:
Ydych chi wir yn credu'r hyn rydych chi'n ei gyhoeddi?
A ydych yn byw yr hyn yr ydych yn ei gredu?
A ydych yn wir yn pregethu yr hyn yr ydych yn byw?
Mae tyst bywyd wedi dod yn fwy nag erioed yn gyflwr hanfodol
am wir effeithiolrwydd mewn pregethu.
Yn union oherwydd hyn yr ydym, i raddau, yn
gyfrifol am gynnydd yr Efengyl yr ydym yn ei chyhoeddi.

—POB ST. PAUL VI, Evangelii Nuntiandi, n. 76. llarieidd-dra eg

 

HEDDIW, mae cymaint o sling tuag at yr hierarchaeth ynglŷn â chyflwr yr Eglwys. I fod yn sicr, mae ganddynt gyfrifoldeb ac atebolrwydd mawr am eu diadelloedd, ac mae llawer ohonom yn rhwystredig gyda'u tawelwch llethol, os nad cydweithrediad, yn ngwyneb hyn chwyldro byd-eang di-dduw dan faner y “Ailosod Gwych ”. Ond nid dyma'r tro cyntaf yn hanes iachawdwriaeth i'r praidd fod i gyd ond wedi'u gadael — y tro hwn, i fleiddiaid “blaengaredd"A"cywirdeb gwleidyddol”. Yn union yn y fath amseroedd, fodd bynnag, y mae Duw yn edrych at y lleygwyr, i godi o'u mewn saint sy'n dod fel sêr disglair yn y nosweithiau tywyllaf. Pan fydd pobl eisiau fflangellu’r clerigwyr y dyddiau hyn, dw i’n ateb, “Wel, mae Duw yn edrych arnat ti a fi. Felly dewch â ni!”parhau i ddarllen

Amddiffyn Iesu Grist

Gwadiad Pedr gan Michael D. O'Brien

 

Flynyddoedd yn ôl yn anterth ei weinidogaeth bregethu a chyn gadael llygad y cyhoedd, dywedodd y Tad. Daeth John Corapi i gynhadledd yr oeddwn yn ei mynychu. Yn ei lais gwddf dwfn, fe aeth i'r llwyfan, edrych allan ar y dyrfa fwriad gyda grimace ac ebychodd: “Rwy'n grac. Rwy'n flin arnoch chi. Dwi'n grac arna i." Aeth ymlaen wedyn i egluro yn ei hyfdra arferol mai Eglwys yn eistedd ar ei dwylaw yn wyneb byd anghenus yr Efengyl oedd yn gyfrifol am ei ddicter cyfiawn.

Gyda hynny, rydw i'n ailgyhoeddi'r erthygl hon o Hydref 31ain, 2019. Rwyf wedi ei diweddaru gydag adran o'r enw “Globalism Spark”.

parhau i ddarllen

Mae Iesu'n Dod!

 

Cyhoeddwyd gyntaf Rhagfyr 6ed, 2019.

 

EISIAU i'w ddweud mor glir ac uchel ac eofn ag y gallaf o bosibl: Mae Iesu'n dod! Oeddech chi'n meddwl bod y Pab John Paul II yn bod yn farddonol yn unig pan ddywedodd:parhau i ddarllen

Blinder Prophwydol

 

YN Ydych chi'n teimlo eich bod wedi'ch llethu gan “arwyddion yr amseroedd”? Wedi blino darllen proffwydoliaethau sy'n sôn am ddigwyddiadau enbyd? Teimlo braidd yn sinigaidd am y cyfan, fel y darllenydd yma?parhau i ddarllen

Creu yw "Rwy'n dy garu di"

 

 

“BLE yw Duw? Pam mae Ef mor dawel? Ble mae e?" Mae bron pob person, ar ryw adeg yn eu bywydau, yn dweud y geiriau hyn. Gwnawn amlaf mewn dioddefaint, afiechyd, unigrwydd, treialon dwys, ac mae'n debyg amlaf, mewn sychder yn ein bywydau ysbrydol. Ac eto, mae’n rhaid i ni wir ateb y cwestiynau hynny gyda chwestiwn rhethregol gonest: “Ble all Duw fynd?” Mae yn wastadol, bob amser yno, bob amser gyda ni ac yn ein plith—hyd yn oed os bydd y synnwyr o'i bresenoldeb Ef yn anniriaethol. Mewn rhai ffyrdd, mae Duw yn syml a bron bob amser mewn cuddwisg.parhau i ddarllen

Y Noson Dywyll


Thérèse Sant y Plentyn Iesu

 

CHI yn ei hadnabod am ei rhosod a symlrwydd ei hysbrydolrwydd. Ond mae llai yn ei hadnabod am y tywyllwch llwyr y cerddodd hi ynddo cyn ei marwolaeth. Yn dioddef o'r ddarfodedigaeth, cyfaddefodd St. Thérèse de Lisieux, pe na bai ganddi ffydd, byddai wedi cyflawni hunanladdiad. Dywedodd wrth ei nyrs wrth erchwyn gwely:

Rwy’n synnu nad oes mwy o hunanladdiadau ymhlith anffyddwyr. —Yn adrodd gan Sister Marie o'r Drindod; CatholicHousehold.com

parhau i ddarllen