اینها پنج اشعه نور ، از قلب یک مسیحی نشات می گیرد ،
می تواند تاریکی ناباوری را در جهانی تشنه به باور سوراخ کند:
 

سنت فرانسیس آسسی
سنت فرانسیس آسسی، توسط مایکل دی. اوبراین

 

فقر دولت

فقر خود

فقر سادگی

فقر ایثار

فقر تسلیم

 

مقدس بودن ، پیامی که بدون نیاز به کلمات قانع شود ، بازتاب زنده صورت مسیح است.  - جان پائول دوم ، Novo Millennio Ineunt

چاپ دوستانه، PDF و ایمیل
نوشته شده در صفحه اصلی, پنج فقر.