روز 4: در مورد عشق به خود

کن که شما مصمم هستید که این عقب نشینی را تمام کنید و تسلیم نشوید... خداوند یکی از مهم ترین شفاها را برای شما در نظر گرفته است... شفای تصویر شما از خود. بسیاری از ما با دوست داشتن دیگران مشکلی نداریم... اما وقتی نوبت به خودمان می رسد؟ادامه مطلب