روز دهم: قدرت شفابخش عشق

IT در اول جان می گوید:

ما دوست داریم، زیرا او ابتدا ما را دوست داشت. (اول یوحنا 1:4)

این عقب نشینی به این دلیل اتفاق می افتد که خدا شما را دوست دارد. گاهی اوقات حقایق سختی که با آن روبرو هستید به این دلیل است که خدا شما را دوست دارد. شفا و رهایی که در حال تجربه کردن آن هستید به این دلیل است که خدا شما را دوست دارد. او اول تو را دوست داشت او از دوست داشتن شما دست بر نمی دارد.ادامه مطلب