روز دوازدهم: تصویر من از خدا

IN در مورد روز سوم صحبت کردیم تصویر خدا از ما، اما تصویر ما از خدا چطور؟ از زمان سقوط آدم و حوا، تصویر ما از پدر تحریف شده است. ما او را از دریچه طبیعت سقوط کرده و روابط انسانی خود می بینیم... و این نیز نیاز به شفا دارد.ادامه مطلب