داستان های شفابخش شما

IT این یک افتخار واقعی بود که با شما در این دو هفته گذشته سفر کردم عقب نشینی شفا. شهادت های زیبای زیادی وجود دارد که می خواهم در زیر با شما به اشتراک بگذارم. در انتها آهنگی برای سپاسگزاری از مادر مبارک ما به خاطر شفاعت و محبت او نسبت به هر یک از شما در این اعتکاف وجود دارد.ادامه مطلب