درد زایمان: کاهش جمعیت؟

 

آنجا قسمتی اسرارآمیز در انجیل یوحنا است که در آن عیسی توضیح می دهد که برخی از چیزها بسیار دشوار است که هنوز برای رسولان آشکار نشده است.

من هنوز چیزهای زیادی برای گفتن به شما دارم، اما شما اکنون نمی توانید آنها را تحمل کنید. هنگامی که روح حقیقت بیاید، او شما را به تمام حقیقت هدایت خواهد کرد... او چیزهایی را که قرار است بیاید به شما اعلام خواهد کرد. (جان 16: 12-13)

ادامه مطلب