جراحی کیهانی

 

اولین بار در تاریخ 5 ژوئیه 2007 منتشر شد ...

 

دعا كردن قبل از مقدسات مقدس ، به نظر می رسید پروردگار توضیح می دهد که چرا جهان وارد یک تطهیر می شود که اکنون ، برگشت ناپذیر به نظر می رسد.

در طول تاریخ کلیسای من ، مواردی بوده که بدن مسیح بیمار شده است. در آن زمان من راه حل ارسال کرده ام.

ادامه مطلب