ماوراء طبیعی نه بیشتر؟

 

L' واتیکان هنجارهای جدیدی را برای تشخیص "پدیده های ادعایی ماوراء طبیعی" صادر کرده است، اما بدون اینکه اسقف ها را با اختیار اعلام کنند پدیده های عرفانی به عنوان فرستنده آسمانی هستند. چگونه این نه تنها بر تشخیص مداوم ظهورات بلکه بر همه اعمال ماوراء طبیعی در کلیسا تأثیر خواهد گذاشت؟ادامه مطلب