هدیه

 

در انعکاس من در مورد سنت گرایی رادیکال, من در نهایت به روح شورش در کلیسا به اصطلاح "محافظه کار افراطی" و همچنین "مترقی" اشاره کردم. در مورد اول، آنها فقط دیدگاه الهیات محدود کلیسای کاتولیک را می پذیرند و در عین حال کامل بودن ایمان را رد می کنند. از سوی دیگر، تلاش های پیشرو برای تغییر یا افزودن به «رسوب ایمان» است. هیچ کدام از روح حقیقت متحمل نمی شوند. هیچکدام با سنت مقدس (با وجود اعتراضات) مطابقت ندارد.ادامه مطلب