هر ساعت حساب می شود

I احساس کنید که هر ساعت اکنون حساب می شود. که من به یک تغییر بنیادی فرا خوانده شده ام. این یک چیز مرموز ، و در عین حال فوق العاده شادی آور است. مسیح ما را برای چیزی ... چیزی آماده می کند فوق العاده.

Yes, repentance is more than penitence. It is not remorse. It is not just admitting our mistakes. It is not self-condemnation: "What a fool I've been!" Who of us has not recited such a dismal litany? No, repentance is a moral and spiritual revolution. To repent is one of the hardest things in the world, yet it is basic to all spiritual progress. It demands the breaking down of pride, self-assurance, and the innermost citadel of self-will.(کاترین دو هوک دوهرتی ، بوسه مسیح)

چاپ دوستانه، PDF و ایمیل
نوشته شده در صفحه اصلی.