تقسیمات آغاز می شود


 

 

عالی تفرقه امروز در جهان اتفاق می افتد. مردم مجبور به انتخاب طرف هستند. این در درجه اول تقسیم از اخلاقی و اجتماعی ارزش های انجیل اصول در مقابل مدرن پیش فرض ها

و این دقیقاً همان چیزی است که مسیح گفت هنگام رویارویی با حضور خود ، برای خانواده ها و ملت ها اتفاق خواهد افتاد:

فکر می کنید من آمده ام تا صلح روی زمین برقرار کنم؟ نه ، من به شما می گویم ، بلکه تقسیم است. از این پس یک خانوار پنج نفری تقسیم می شود ، سه در مقابل دو و دو در مقابل سه ... (لوک 12: 51-52)

چاپ دوستانه، PDF و ایمیل
نوشته شده در صفحه اصلی, محاکمات بزرگ.