دادگاه هفت ساله - پایان نامه

 


مسیح کلام زندگی، توسط مایکل دی. اوبراین

 

من زمان را انتخاب خواهم کرد منصفانه قضاوت خواهم کرد زمین و همه ساکنانش زمین خواهند لرزید ، اما ستون های آن را محکم قرار داده ام. (مزمور 75: 3-4)


WE از احساس کلیسا پیروی کرده و در رکاب پروردگار ما از ورود پیروزمندانه او به اورشلیم تا مصلوب شدن ، مرگ و قیام قدم برداشته اند. این است هفت روز از یکشنبه شور تا یکشنبه عید پاک. بنابراین ، کلیسا "هفته" دانیل را تجربه خواهد کرد ، هفت سال رویارویی با قدرت های تاریکی و در نهایت یک پیروزی بزرگ.

هر آنچه در کتاب مقدس پیشگویی شده است در حال تحقق است و با نزدیک شدن به پایان جهان ، هم مردان و هم زمانها را آزمایش می کند. - St. سیپریان کارتاژ

در زیر برخی از افکار نهایی در مورد این مجموعه آورده شده است.

 

ادامه مطلب