ذره ای از نور او

 

 

DO احساس می کنید که جز an ناچیزی از برنامه خدا هستید؟ اینکه شما برای او یا دیگران کم و یا سودمندی دارید؟ پس امیدوارم که خوانده باشید وسوسه بی فایده. با این حال ، احساس می کنم عیسی می خواهد شما را بیشتر تشویق کند. در واقع ، بسیار مهم است که شما که این را می خوانید درک کنید: تو برای این زمانها به دنیا آمدی هر روح واحدی در پادشاهی خدا با طراحی ، اینجا با هدف و نقشی خاص یعنی فوق العاده گرانبها. این به این دلیل است که شما بخشی از "نور جهان" را تشکیل می دهید ، و بدون شما ، جهان کمی رنگ از دست می دهد ... بگذار توضیح بدهم.

 

ادامه مطلب