Revival

 

DIT moarns dreamde ik dat ik yn in tsjerke siet oan 'e kant, neist myn frou. De muzyk dy't spile waard wiene ferskes dy't ik skreaun hie, hoewol ik se oant dizze dream noait heard hie. De hiele tsjerke wie stil, gjinien song. Ynienen begon ik rêstich spontaan mei te sjongen, en de namme fan Jezus opheve. As ik dien, begûnen oaren te sjongen en te priizgjen, en de krêft fan 'e Hillige Geast begon del te kommen. It wie moai. Nei't it liet einige, hearde ik in wurd yn myn hert: Opwekking. 

En ik waard wekker. Fierderlêze