De tempest fan eangst

 

 

YN IN GRIP FAN EARSTE 

IT liket as is de wrâld yn eangst grypt.

Skeakelje it jûnsnijs oan, en it kin ûnnoazel wêze: oarloch yn it Midden-Easten, frjemde firussen dy't grutte populaasjes bedriigje, driigjend terrorisme, skoalsketten, kantoar sjitten, bizarre misdieden, en de list giet troch. Foar kristenen wurdt de list noch grutter as rjochtbanken en regearingen de frijheid fan religieus leauwen trochgean en sels ferdigeners fan it leauwe ferfolgje. Dan is d'r de groeiende "tolerânsje" -beweging dy't tolerant is foar elkenien, útsein fansels ortodokse kristenen.

Fierderlêze