De sânjierrige proef - epilooch

 


Kristus it Wurd fan it libben, fan Michael D. O'Brien

 

Ik sil de tiid kieze; Ik sil earlik oardiele. De ierde en al har ynwenners sille beevje, mar ik haw de pylders fêst set. (Psalm 75: 3-4)


WE hawwe de Passy fan 'e Tsjerke folge, yn' e fuotstappen fan ús Hear rûn, fanút syn triomftocht yn Jeruzalem oant syn krusiging, dea en Opstanning. It is sân dagen fan passy snein oant peaskesnein. Sa sil de Tsjerke ek de "wike" fan Daniel ûnderfine, in sânjierrige konfrontaasje mei de krêften fan 'e tsjusternis, en úteinlik in grutte triomf.

Wat yn 'e Skrift profetearre is, komt te passearjen, en as it ein fan' e wrâld tichterby komt, testet it sawol manlju as de tiden. —St. Cyprianus fan Kartago

Hjirûnder binne wat lêste gedachten oangeande dizze searje.

 

Fierderlêze