શાંતિનો આવનાર યુગ

 

 

ક્યારે મે લખ્યૂ ગ્રેટ મેશિંગ નાતાલ પહેલા, મેં એવું કહ્યું હતું કે,

… ભગવાન મને પ્રતિ-યોજના પ્રગટ કરવાનું શરૂ કર્યું:  વુમન સૂર્ય સાથે કપડાં પહેરે છે (રેવ 12) ભગવાન બોલવાનું સમાપ્ત થતાં સુધીમાં હું ખૂબ આનંદથી ભરાઈ ગયો હતો, તે સરખામણીમાં દુશ્મનની યોજનાઓ ઓછા ગણાય. મારી નિરાશાની લાગણી અને નિરાશાની લાગણી ઉનાળાની સવારે ધુમ્મસની જેમ અદૃશ્ય થઈ ગઈ.

તે “યોજનાઓ” હવે મારા હૃદયમાં એક મહિનાથી વધુ સમય લટકી ગઈ છે કેમ કે હું આ વસ્તુઓ લખવા માટે ભગવાનની સમયની આતુરતાપૂર્વક રાહ જોઉ છું. ગઈ કાલે, મેં પડદો ઉઠાવવાની વાત કરી, ભગવાન આપણને જે નિકટ આવે છે તેની નવી સમજ આપી. છેલ્લો શબ્દ અંધકારનો નથી! તે નિરાશા નથી ... જેમ કે સૂર્ય ઝડપથી આ યુગ પર પ્રસ્થાન કરે છે, તે એક તરફ દોડે છે નવી ડોન…  

 

વાંચન ચાલુ રાખો