ការបន្តលើកទីបី

 

លោកយេស៊ូបាន ប្រាប់អ្នកបំរើរបស់ព្រះ Luisa Piccarreta ថាមនុស្សជាតិហៀបនឹងចូលទៅក្នុង "ការបន្តជាថ្មីទីបី" (សូមមើល បន្ទាត់ពេលវេលានៃសាវក) ប៉ុន្តែតើទ្រង់មានន័យដូចម្តេច? តើគោលបំណងអ្វី?អានបន្ត