ក្តីសង្ឃឹមចុងក្រោយនៃសេចក្តីសង្គ្រោះ?

 

នេះ ថ្ងៃអាទិត្យទីពីរនៃបុណ្យអ៊ីស្ទើរគឺ អាទិទេពមេត្តាថ្ងៃអាទិត្យ។ នេះគឺជាថ្ងៃដែលលោកយេស៊ូបានសន្យាថានឹងចាក់ចេញនូវអ្វីដែលមិនអាចវាស់បានដល់កម្រិតដែលអ្នកខ្លះបានធ្វើ “ សេចក្តីសង្ឃឹមចុងក្រោយនៃសេចក្តីសង្រ្គោះ” ទោះយ៉ាងណាគ្រីស្តបរិស័ទជាច្រើនមិនដឹងថាពិធីបុណ្យនេះជាអ្វីឬមិនដែលបាន from ពីវេទិកានេះទេ។ ដូចដែលអ្នកបានឃើញហើយនេះមិនមែនជាថ្ងៃធម្មតាទេ…

អានបន្ត