ការជ្រើសរើសត្រូវបានធ្វើឡើង

 

មិនមានវិធីផ្សេងទៀតដើម្បីពិពណ៌នាអំពីវាក្រៅពីភាពធ្ងន់ដែលសង្កត់សង្កិននោះទេ។ ខ្ញុំបានអង្គុយនៅទីនោះ ផ្អៀងក្បាលរបស់ខ្ញុំ ដោយសំពាធដើម្បីស្តាប់ការអានអភិបូជានៅថ្ងៃអាទិត្យដ៏ទេវភាព។ វាហាក់ដូចជាពាក្យដែលគោះត្រចៀកខ្ញុំហើយលោតចេញ។