ការជាវ

ពាក្យឥឡូវ

ដើម្បីជាវ The Now Word សូមបញ្ចូលអ៊ីមែលរបស់អ្នកក្នុងប្រអប់សមស្របខាងក្រោម។ ទៅ ឈប់ជាវចុចលើតំណឈប់ជាវនៅខាងក្រោមនៃអ៊ីមែលពី The Now Word ។

សូមចំណាំ៖ បញ្ជីអ៊ីមែលរបស់យើងមិនដែលត្រូវបានលក់ឬចែកចាយឡើយហើយត្រូវបានប្រើប្រាស់យ៉ាងតឹងរឹងសម្រាប់គេហទំព័រនេះតែម្នាក់ឯង។