Sonship ពិត

 

អ្វីដែល តើនេះមានន័យថាព្រះយេស៊ូចង់ប្រទាន ឲ្យ មនុស្សលោកនូវអំណោយទាននៃការរស់នៅស្របតាមព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់ឬ? ក្នុងចំណោមរបស់ផ្សេងទៀតវាគឺជាការស្តារឡើងវិញ ភាពជាកូនប្រុសពិត។ សូមឱ្យខ្ញុំពន្យល់ ...

 

THE NATURAL SONS

I was blessed to marry into a farm family. I have wonderful memories working alongside my father-in-law, whether it was feeding the cattle or fixing a fenceline. Always eager to help him, I dug right in doing whatever he asked—but often with a lot of help and guidance. 

When it came to my brothers-in-law, however, it was a different story. I was amazed how they could practically read their dad’s mind to solve a problem, come up with a fix, or innovate on the spot with often few words spoken between them. Even after being part of the family for years and learning some of the routines, I was never able to acquire the វិចារណញាណ they had as natural sons of their father. They were like extensions of his will who simply took over his thoughts and put them into action… while I was left standing there wondering what this seemingly secret communication was!

Moreover, as natural-born sons, they have rights and privileges with their father that I do not. They are the heirs to his inheritance. They possess a memory of his heritage. As his progeny, they also enjoy a certain filial intimacy (even though I often steal more hugs from my father-in-law than anyone else). I am, more or less, an adopted son…

 

THE ADOPTED SONS

If through marriage I became an “adopted” son, so to speak, it is through Baptism that we become adopted sons and daughters of the Most High. 

For you did not receive a spirit of slavery to fall back into fear, but you received a spirit of adoption, through which we cry, “Abba, Father!”… [who] has bestowed on us the precious and very great promises, so that through them you may come to share in the divine nature… (Romans 8:15, 2 Peter 1:4)

However, in these last times, what God has begun in Baptism He now wishes to bring to completion on earth as part of the fullness of His plan by giving the Church the “Gift” of full sonship.  As theologian Rev. Joseph Iannuzzi explains:

…ទោះបីជាការប្រោសលោះរបស់ព្រះគ្រីស្ទក្ដីអ្នកដែលបានលោះពុំចាំបាច់មានសិទ្ធិរបស់ព្រះវរបិតាហើយសោយរាជ្យជាមួយគាត់ឡើយ។ ទោះបីជាព្រះយេស៊ូបានក្លាយជាបុរសដើម្បីផ្តល់ឱ្យអ្នកដែលទទួលគាត់នូវអំណាចដើម្បីក្លាយជាកូនរបស់ព្រះនិងបានក្លាយជាកូនច្បងនៃបងប្អូនជាច្រើនដែលពួកគេអាចហៅគាត់ថាជាព្រះវរបិតារបស់ពួកគេក៏ដោយអ្នកដែលបានលោះមិនដោយការទទួលបុណ្យជ្រមុជទឹកមានសិទ្ធិពេញលេញពីព្រះវរបិតាដូចព្រះយេស៊ូវនិង ម៉ារីបានធ្វើ។ ព្រះយេស៊ូវនិងម៉ារីរីករាយនឹងសិទ្ធិទាំងអស់នៃភាពជាកូនធម្មជាតិពោលគឺកិច្ចសហប្រតិបត្តិការល្អឥតខ្ចោះនិងគ្មានការរំខានពីព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះ ... -អំណោយទាននៃការរស់នៅតាមឆន្ទៈរបស់ព្រះក្នុងគម្ពីររបស់ Luisa Piccarreta, (Kindle Locations 1458-1463), Kindle Edition.

St. John Eudes affirms this reality:

ចំពោះអាថ៌កំបាំងរបស់ព្រះយេស៊ូមិនទាន់ត្រូវបានបំពេញនិងបំពេញឱ្យបានពេញលេញនៅឡើយទេ។ ពួកគេពេញលេញពិតប្រាកដនៅក្នុងអង្គព្រះយេស៊ូវប៉ុន្តែមិនមែននៅក្នុងយើងទេដែលជាសមាជិករបស់គាត់ឬក៏នៅក្នុងព្រះវិហារដែលជារូបកាយអាថ៌កំបាំងរបស់គាត់។- ស្ត។ ចនអឺឌេស, សរសេរ“ នៅលើនគរព្រះយេស៊ូវ”, ធម្មយាត្រានៃម៉ោង, វ៉ុល IV ទំព័រ ៥៥៩

What was “completely perfected and fulfilled” in Jesus was the “hypostatic union” of his human will with the Divine Will. In this way, Jesus always and everywhere shared in the ជីវិតខាងក្នុង of the Father and thus all the rights and blessings this entailed. In fact, prelapsarian Adam also shared in the interior life of the Trinity because he មាន the Divine Will within the void of his human will such that he យ៉ាងពេញលេញ participated in the power, light, and life of his Creator, administering these blessings throughout creation as though he were “king of creation.” [1]‘Insofar as Adam’s soul possessed an unlimited capacity to receive God’s eternal operation, the more Adam welcomed God’s operation into the succession of his finite acts, the more he expanded his will, shared in God’s being, and established himself as “head of all human generations” and the “king of creation.”‘ —Rev. Joseph Iannuzzi, អំណោយទាននៃការរស់នៅតាមឆន្ទៈរបស់ព្រះក្នុងគម្ពីររបស់ Luisa Piccarreta, (ទីតាំង Kindle 918-924) បោះពុម្ព Kindle

However, after the fall, Adam lost this possession; he was still able to do the will of God but he was no longer capable of មាន it (and thus all the rights that gave him) in his wounded human nature. 

After Christ’s act of Redemption, the gates of Heaven were opened; mankind’s sins could be forgiven and the Sacraments would enable believers to become members of the Father’s family. Through the power of the Holy Spirit, souls could conquer their flesh, conform their will to God’s, and abide in Him in such a way as to come to a certain interior perfection and union, even on earth. In our analogy, this would be comparable to me doing my father-in-law’s wishes ល្អឥតខ្ចោះ និងជាមួយ បានបញ្ចប់ love. However, even this would still not ផ្តល់ជំនួយ the same rights and privileges or blessings and share in his fatherhood like his own natural-born sons.

 

A NEW GRACE FOR THE LAST TIMES

Now, as the mystics of the 20th century such as Blessed Dina Belanger, St. Pio, Venerable Conchita, Servant of God Luisa Piccarreta etc. have revealed, the Father indeed wishes to restore to the Church នៅលើផែនដី។  this “gift of Living in the Divine Will” as the final stage of her preparation. This Gift would be akin to my father-in-law giving to me by ពេញចិត្ត (the Greek word charis ។ means favour or “grace”) and infused knowledge what his own sons received by ធម្មជាតិ។ 

ប្រសិនបើគម្ពីរសញ្ញាចាស់បានប្រគល់ព្រលឹងនូវភាពជាទាសករនៃច្បាប់និងការធ្វើពិធីជ្រមុជទឹកដល់ភាពជាកូននៃ«ការស្មូមកូនចិញ្ចឹម»នៅក្នុងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដោយមានអំណោយទាននៃការរស់នៅក្នុងទេវភាពព្រះនឹងប្រទានដល់ព្រលឹងនូវភាពជាកម្មសិទ្ធិនៃ“ កម្មសិទ្ធិ” ដែលសារភាពថាវា“ ស្របគ្នានឹងអ្វីដែលព្រះធ្វើ” និងទទួលសិទ្ធិទទួលពរទាំងអស់របស់គាត់។ ចំពោះព្រលឹងដែលមានបំណងប្រាថ្នារស់នៅដោយសេរីនិងប្រកបដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ដោយគោរពតាមវាដោយស្មោះត្រង់និងដោយ“ ស្មោះត្រង់និងម៉ឺងម៉ាត់” ព្រះជាម្ចាស់ប្រទានដល់ពួកគេនូវភាពជាបុត្រានៃ កម្មសិទ្ធិ. -អំណោយទាននៃការរស់នៅតាមឆន្ទៈរបស់ព្រះក្នុងគម្ពីររបស់ Luisa Piccarreta, Rev. Joseph Iannuzzi, (Kindle Locations 3077-3088), Kindle Edition

This is to fulfill the words of the “Our Father” in which we have been imploring that His “Kingdom come and will be done on earth as it is in heaven.” It is to enter into God’s “eternal mode” through possession of the Divine Will, and thus enjoy by grace the very rights and privileges, power and life that are Christ’s តាម​ធម្មជាតិ.

On that day you will ask in my name, and I do not tell you that I will ask the Father for you. (John 16:26)

As St. Faustina testified after receiving the Gift:

I came to understand the inconceivable favors that God has been bestowing on me… I felt that everything the heavenly Father possessed was equally mine…  “My whole being is plunged in You, and I live Your divine life as do the elect in heaven…” -សេចក្តីមេត្តាដ៏ទេវភាពនៅក្នុងព្រលឹងខ្ញុំ Diary, n. 1279, 1395

Indeed, it is also to realize នៅលើផែនដី។ the interior union that the blessed in Heaven now enjoy (ie. all the rights and blessings of true sonship) yet without the beatific vision. As Jesus said to Luisa:

កូនស្រីរបស់ខ្ញុំដែលរស់នៅក្នុងឆន្ទៈរបស់ខ្ញុំគឺជាជីវិតដែលប្រហាក់ប្រហែលនឹងជីវិតរបស់ព្រះដែលគង់នៅស្ថានសួគ៌។ វាឃ្លាតឆ្ងាយពីមនុស្សម្នាក់ដែលត្រូវបានធ្វើតាមឆន្ទៈរបស់ខ្ញុំហើយធ្វើតាមវាដោយប្រតិបត្តិតាមបទបញ្ជារបស់វាដោយស្មោះត្រង់។ ចម្ងាយរវាងអ្នកទាំងពីរគឺនៅឆ្ងាយពីលើមេឃពីផែនដីឆ្ងាយពីកូនប្រុសពីអ្នកបំរើម្នាក់និងស្តេចមួយអង្គពីមុខតំណែងរបស់គាត់។ —The Gift of Living in the Divine Will in the Writings of Luisa Piccarreta, Rev. Joseph Iannuzzi, (ទីតាំង Kindle 1739-1743) បោះពុម្ព Kindle

Or, perhaps, the difference between a son-in-law and a son:

ទៅ រស់នៅ នៅក្នុងឆន្ទៈរបស់ខ្ញុំគឺដើម្បីសោយរាជ្យនៅក្នុងវានិងជាមួយវាខណៈពេលដែលទៅ do ឆន្ទៈរបស់ខ្ញុំនឹងត្រូវបញ្ជូនទៅការបញ្ជាទិញរបស់ខ្ញុំ។ រដ្ឋទីមួយគឺមាន ទីពីរគឺត្រូវទទួលបានការរៀបចំនិងប្រតិបត្តិពាក្យបញ្ជា។ ទៅ រស់នៅ in My Will is to make My Will one’s own, as one’s own property, and for them to administer it as they intend. - ព្រះយេស៊ូទៅលូសាសា The Gift of Living in the Divine Will in the Writings of Luisa Piccarreta, Rev. Joseph Iannuzzi, 4.1.2.1.4

Of this great dignity that the Father wishes to restore to us, Jesus said to Blessed Dina that He wanted to deify her “in the same way as I united My humanity with My divinity… You will not possess me any more completely in heaven… because I have absorbed you totally." [2]The Crown of Sanctity: On the Revelations of Jesus to Luisa Piccarreta, Daniel O’Connor, (p. 161), Kindle Edition After receiving the Gift, she wrote:

This morning, I received a special grace that I find difficult to describe. I felt taken up into God, as if in the “eternal mode,” that is in a permanent, unchanging state… I feel I am continually in the presence of the adorable Trinity… my soul can dwell in heaven, live there without any backward glance toward earth, and yet continue to animate my material being. -The Crown of Sanctity: On the Revelations of Jesus to Luisa Piccarreta, Daniel O’Connor (pp. 160-161), Kindle Edition

 

ហេតុអ្វីឥឡូវនេះ?

Jesus explains the purpose of this Gift reserved for these “end times”:

The soul must transform itself into Me and become one likeness with Me; it must make My life its own; My prayers, My groans of love, My pains, My fiery heartbeats its own… I desire therefore that My children enter into My humanity and reenact what the soul of My humanity did in the Divine Will… Rising above all creatures, they will restore the rightful claims of creation — My own [rightful claims] as well as those of creatures. They will bring all things to the prime origin of creation and to the purpose for which creation came to be… Thus I shall have the army of souls who will live in My Will, and in them creation shall be reintegrated, as beautiful and fair as when it came forth from My hands. —The Gift of Living in the Divine Will in the Writings of Luisa Piccarreta, Rev. Joseph Iannuzzi, (Kindle Locations 3100-3107), Kindle Edition.

Yes, this is the work of រ៉ាប៊ីបតូចរបស់ស្ត្រីយើងto lead the way by first reclaiming our true sonship via the Gift heaven offers us now according to Christ’s own prayer.

I have given them the glory you gave me, so that they may be one, as we are one, I in them and you in me, that they may be brought to perfection as one… (John 17:22-23)

If creation fell into disorder through Adam’s disobedience, it is by the restoration of the Divine Will in “Adam” that creation will be re-ordered. This bears repeating:

“All creation,” said St. Paul, “groans and labors up till now,” awaiting Christ’s redemptive efforts to restore the proper relationship between God and his creation. But Christ’s redemptive act did not of itself restore all things, it simply made the work of redemption possible, it began our redemption. Just as all men share in the disobedience of Adam, so all men must share in the obedience of Christ to the Father’s will. ការប្រោសលោះនឹងត្រូវបានបំពេញលុះត្រាតែមនុស្សទាំងអស់ចែករំលែកការគោរពប្រតិបត្តិរបស់គាត់ ... -Servant of God Fr. Walter Ciszek, ទ្រង់ដឹកនាំខ្ញុំ (សាន់ហ្វ្រាន់ស៊ីស្កូ៖ សារព័ត៌មានអាយហ្គោសស្វីសឆ្នាំ ១៩៩៥) ទំព័រ ១១៦-១១៧

Through the reclamation of true sonship, these sons and daughters will help to restore the original harmony of Eden by “assuming our humanity through a union which is the image of the Hypostatic Union.” [3]Servant of God Archbishop Luis Martinez, New and Divine, p. 25, 33 

ដូច្នេះវាដូចខាងក្រោមថាដើម្បីស្តារអ្វីៗទាំងអស់ឡើងវិញនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទនិងដឹកនាំមនុស្សត្រឡប់មកវិញ ដើម្បីចុះចូលចំពោះព្រះ គឺជាគោលបំណងតែមួយ។ -POPE ST ។ PIUS X, អ៊ី Supremin ។ ៦៧

As Cardinal Raymond Burke summarized so beautifully:

…នៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទត្រូវបានដឹងនូវសណ្តាប់ធ្នាប់ដ៏ត្រឹមត្រូវនៃអ្វីៗទាំងអស់គឺការរួបរួមនៃស្ថានសួគ៌និងផែនដីដូចព្រះជាម្ចាស់ជាព្រះវរបិតាមានគោលបំណងតាំងពីដំបូងមក។ វាគឺជាការស្តាប់បង្គាប់របស់ព្រះដែលជាព្រះរាជបុត្រាដែលបានបង្កើតឡើងវិញបង្កើតជាការរួបរួមដើមរបស់មនុស្សជាមួយព្រះហើយដូច្នេះសន្តិភាពនៅក្នុងពិភពលោក។ ការស្ដាប់បង្គាប់របស់លោកបានបង្រួបបង្រួមអ្វីៗទាំងអស់ឡើងវិញគឺ things អ្វីៗនៅស្ថានសួគ៌និងនៅលើផែនដី› ។ - ខាលីនប៊ូឃឺខេសុន្ទរកថានៅទីក្រុងរ៉ូម; ថ្ងៃទី ១៨ ខែឧសភាឆ្នាំ ២០១៨ lifesitnews.com

ដូច្នេះ it is through sharing in His obedience that we regain true sonship, with cosmological ramifications: 

... គឺជាសកម្មភាពពេញលេញនៃផែនការដើមរបស់ព្រះអាទិករដែលបានបង្កើតឡើង៖ ការបង្កើតដែលព្រះនិងបុរសបុរសនិងស្ត្រីមនុស្សជាតិនិងធម្មជាតិមានភាពសុខដុមរមនាការសន្ទនាគ្នានិងការរួបរួមគ្នា។ ផែនការនេះតូចចិត្តនឹងអំពើបាបត្រូវបានយកទៅតាមរបៀបដ៏អស្ចារ្យជាងមុនដោយព្រះគ្រីស្ទដែលកំពុងអនុវត្តវាដោយអាថ៌កំបាំងតែមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងភាពជាក់ស្តែងបច្ចុប្បន្នដោយរំពឹងថានឹងនាំវាអោយសំរេច ...  - ផូចចូផុលទី ២ ទស្សនិកជនទូទៅថ្ងៃទី ១៤ ខែកុម្ភៈឆ្នាំ ២០០១

When? At the end of time in Heaven? No. In the “present reality” នៅក្នុង time, but particularly during a coming “era of peace” when the Kingdom of Christ will reign «នៅផែនដីដូចនៅស្ថានសួគ៌ដែរ» through His ពួកបរិសុទ្ធថ្ងៃចុងក្រោយ

…they reigned with Christ for a thousand years. (Rev 20:4; “thousand” is symbolic language for a period of time)

យើងសារភាពថានគរមួយត្រូវបានសន្យាចំពោះយើងនៅលើផែនដីទោះបីមុនពេលស្ថានសួគ៌តែនៅក្នុងស្ថានភាពមួយផ្សេងទៀតនៃជីវិត… -Tertullian (១៥៥–២៤០ គ។ ស។ ) ព្រះវរបិតានីនីសសាសនាចក្រ; Adversus Marcion, Ante-Nicene Fathers, អ្នកបោះពុម្ពផ្សាយ Henrickson, ឆ្នាំ ១៩៩៥ ។ ៣ ទំព័រ ៣៤២-៣៤៣)

តើវាមិនពិតទេដែលឆន្ទៈរបស់អ្នកត្រូវបានសម្រេចនៅលើផែនដីដូចនៅស្ថានសួគ៌ដែរឬទេ? តើវាមិនត្រឹមត្រូវទេដែលនគររបស់អ្នកត្រូវមកដល់? តើអ្នកមិនបានផ្តល់ឱ្យព្រលឹងខ្លះជាទីស្រឡាញ់ដល់អ្នកដែលជាចក្ខុវិស័យនៃការផ្លាស់ប្តូរសាសនាចក្រនាពេលអនាគតទេ? - ស្ត។ Louis de Montfort, ការអធិស្ឋានសម្រាប់អ្នកផ្សព្វផ្សាយសាសនា, ណ។ ៥៧៥; www.ewtn.com

A renewal that will come when the Church Militant claims her true sonship

 

ការគាំទ្រផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនិងការអធិស្ឋានរបស់អ្នកគឺជាមូលហេតុ
អ្នកកំពុងអានវានៅថ្ងៃនេះ។
 ជូនពរអ្នកនិងអរគុណ។ 

ដើម្បីធ្វើដំណើរជាមួយម៉ាកុស នេះ ឥឡូវពាក្យ,
ចុចលើបដាខាងក្រោម ជាវជាប្រចាំ.
អ៊ីមែលរបស់អ្នកនឹងមិនត្រូវបានចែករំលែកជាមួយនរណាម្នាក់ឡើយ។

 
សំណេររបស់ខ្ញុំកំពុងត្រូវបានបកប្រែ បារាំង! (Merci Philippe B. !)
Pour lire mes écrits en français, cliquez sur le drapeau:

 
បោះពុម្ពជា PDF និងអ៊ីម៉ែល

លេខយោង

លេខយោង
1 ‘Insofar as Adam’s soul possessed an unlimited capacity to receive God’s eternal operation, the more Adam welcomed God’s operation into the succession of his finite acts, the more he expanded his will, shared in God’s being, and established himself as “head of all human generations” and the “king of creation.”‘ —Rev. Joseph Iannuzzi, អំណោយទាននៃការរស់នៅតាមឆន្ទៈរបស់ព្រះក្នុងគម្ពីររបស់ Luisa Piccarreta, (ទីតាំង Kindle 918-924) បោះពុម្ព Kindle
2 The Crown of Sanctity: On the Revelations of Jesus to Luisa Piccarreta, Daniel O’Connor, (p. 161), Kindle Edition
3 Servant of God Archbishop Luis Martinez, New and Divine, p. 25, 33
បានប្រកាសនៅក្នុង ទំព័រដើម, DIVINE នឹង.