11 diena: sprendimų galia

NET Nors galbūt atleidome kitiems ir net sau, vis dar yra subtili, bet pavojinga apgaulė, kurią turime būti tikri, kad ji ištraukta iš mūsų gyvenimo – ta, kuri vis tiek gali suskaldyti, sužeisti ir sunaikinti. Ir tai yra galia neteisėtų sprendimų.

Pradėkime nuo 11 dienos Gydomasis rekolekcijas: Vardan Tėvo, ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios, amen.

Ateik Šventoji Dvasia, pažadėtoji Užtarėja, kuri, pasak Jėzaus, „įtikins pasaulį dėl nuodėmės, teisumo ir pasmerkimo“. [1]plg. Jono 16:8 Aš tave garbinu ir dievinu. Dievo Dvasia, mano gyvybės alsavimas, mano stiprybė, mano Pagalbininkas, kai reikia. Jūs esate tiesos atskleidė. Ateik ir išgydyk susiskaldymą mano širdyje ir mano šeimoje bei santykius, kuriuose įsitvirtino sprendimai. Atneškite dievišką šviesą, kad apšviestumėte melą, klaidingas prielaidas ir žalingas išvadas. Padėk man mylėti kitus taip, kaip mus mylėjo Jėzus, kad meilės jėga nugalėtų. Ateik Šventoji Dvasia, Išmintis ir Šviesa. Jėzaus vardu, amen.

Jūs tuoj įeisite į angelų giesmę, šaukiamą danguje „dieną ir naktį“: Šventas, šventas, šventas (Apr 4:8)... Padarykite tai savo pradžios maldos dalimi.

Sanctus

Šventas, šventas, šventas
Jėgos Dievas ir galybės Dievas
Dangus ir Žemė
Yra pilni Tavo šlovės

Osana aukštybėse
Osana aukštybėse

Palaimintas Tas, kuris ateina
Viešpaties vardu

Osana aukštybėse
Osana aukštybėse

Osana aukštybėse
Osana aukštybėse
Osana aukštybėse

Šventas, šventas, šventas

– Markas Mallettas, iš Prašom, 2013 ©

Skilvelė

Šių rekolekcijų dieną skiriu vien šiai temai, nes manau, kad tai vienas didžiausių mūsų laikų dvasinių mūšio laukų. Jėzus pasakė:

Nustok teisti, kad nebūtum teisiamas. Nes kaip teisiate, taip ir būsite teisiami, o saiku, kuriuo matuosite, bus jums pasvertas. Kodėl pastebi skeveldrą brolio akyje, o medinės sijos savo akyje nematai? Kaip tu gali pasakyti savo broliui: 'Leisk man pašalinti tą skeveldrą nuo tavo akies', kol medinė sija yra tavo akyje? Veidmainiai, pirma nuimk nuo akies medinę siją; tada aiškiai matysite, kaip pašalinti skeveldrą iš savo brolio akies. (Mt 7, 1-5)

Teismas yra vienas iš pagrindinių tamsos princo ginklų. Jis naudoja šį įrenginį, kad padalintų santuokas, šeimas, draugus, bendruomenes ir galiausiai tautas. Dalis jūsų gydymo šiame pakartojime yra ta, kad Viešpats nori, kad jūs žinotumėte ir atsisakytumėte bet kokių sprendimų, kuriuos galite turėti savo širdyje – sprendimų, kurie gali užkirsti kelią santykių, kuriuos Jėzus jums paruošė, išgydymui.

Sprendimai gali tapti tokie galingi, įtikinantys, kad vien žvilgsnis kito žmogaus veide gali turėti prasmę, kurios tiesiog nėra.

Prisimenu, prieš daugelį metų viename koncerte, kurį surengiau, pirmoje eilėje buvo vienas vyras, visą vakarą susiraukusiu veidu. Pagaliau pagalvojau sau: „Kokia jo problema? Kodėl jis išvis čia?" Pasirodo, jis buvo pirmasis, kuris po koncerto prie manęs priėjo ir nuoširdžiai padėkojo už vakarą. Taip, aš įvertinau knygą pagal jos viršelį.

Kai nuosprendžiai giliai įsišaknija prieš kitą asmenį, kiekvienas jo veiksmas, tylėjimas, pasirinkimai, buvimas – visa tai gali pakliūti į nuosprendį, kurį atliekame jų atžvilgiu, priskirdami klaidingus motyvus, klaidingas išvadas, įtarimus ir melą. Tai yra, kartais „skeveldros“ mūsų brolio akyje net nėra! Mes tik tikėti melas, kad jis yra, apakintas medinės sijos mūsų pačių. Štai kodėl šios rekolekcijos yra tokios svarbios, kad ieškome Viešpaties pagalbos, kad pašalintume viską, kas užtemdo mūsų regėjimą apie kitus ir pasaulį.

Teismai gali sugriauti draugystę. Sutuoktinių sprendimai gali baigtis skyrybomis. Giminių tarpusavio teismai gali privesti prie šaltos tylos metų. Teismo sprendimai gali sukelti genocidą ir net branduolinį karą. Manau, kad Viešpats mums šaukia: "Nustok teisti!"

Taigi dalis mūsų gydymo yra įsitikinimas, kad atgailavome dėl visų savo širdyje nešiojamų nuosprendžių, įskaitant tuos, kurie buvo nukreipti prieš mus pačius.

Mylėti taip, kaip mus myli Kristus

Šios Katalikų Bažnyčios katekizmas teigiama:

Kristus yra amžinojo gyvenimo Viešpats. Visiška teisė priimti galutinį sprendimą dėl žmonių darbų ir širdžių priklauso jam, kaip pasaulio atpirkėjui... Tačiau Sūnus atėjo ne teisti, o gelbėti ir atiduoti gyvybę, kurią turi savyje. - CCCn. 679 m

Vienas iš didžiųjų meilę keičiančių darbų (žr Dieną 10) yra priimti kitus ten, kur jie yra. Nevengti ir nesmerkti jų, bet mylėti juos visais jų netobulumais, kad juos patrauktų jumyse esantis Kristus ir galiausiai tiesa. Šv. Paulius tai sako taip:

Nešiokite vieni kitų naštas, ir taip įvykdysite Kristaus įstatymą. (Gal 6:2)      

Įstatymas „mylėk savo artimą kaip save patį“. Tačiau nešti vienas kito naštas tampa daug sunkesnis, kai yra kito temperamentas mums nepatinka. Arba jų meilės kalba neatitinka mūsų pačių poreikių ir norų. Štai kur kai kurios santuokos patenka į bėdą ir kodėl bendravimas ir supratimas, kantrybė ir aukoti yra būtini. 

Pavyzdžiui, mano meilės kalba yra meilė. Mano žmonos tarnybiniai veiksmai. Buvo laikas, kai ėmiau leisti į mano širdį smeigti nuosprendžius, kad žmona manimi nerūpi ir manęs taip negeidžia. Tačiau taip nebuvo – prisilietimai nėra pagrindinė jos meilės kalba. Ir vis dėlto, kai stengiausi padaryti viską dėl jos namuose, jos širdis atgijo prie manęs ir ji jautėsi mylima, daug labiau nei mano meilė. 

Tai grąžina mus prie 10 dienos diskusijos gydomoji meilės galia - pasiaukojantis meilė. Daug kartų nuosprendžiai atgyja, nes nesame aptarnaujami ir neaptarnaujami kitų. Bet Jėzus pasakė: „Žmogaus Sūnus atėjo ne tam, kad jam tarnautų, bet kad tarnautų ir atiduotų savo gyvybę kaip išpirką už daugelį“. Ir taip,

...tarnaukite vienas kitam per meilę. (Gal 5:13)

Jei tai ne mūsų mąstymas, tada mūsų santykių dirva ruošiama tam, kad įsišaknytų sprendimo sėklos.

Saugokitės, kad niekas neatimtų Dievo malonės, kad neišdygtų karčios šaknys ir nesukeltų rūpesčių, dėl kurių daugelis susiteptų... (Hebrajams 12:15)

Ypatingai vyrams ir žmonoms imperatyvas yra aiškus: nors vyras yra dvasinis žmonos galva pagal malonę,[2]plg. Ef 5:23 meilės tvarka jie yra lygūs:

Būkite pavaldūs vieni kitiems iš pagarbos Kristui (Efeziečiams 5:21)

Jei mes tiesiog nustotume teisti ir iš tikrųjų pradėtume tarnauti vieni kitiems, kaip mums tarnavo Kristus, daugelis mūsų konfliktų tiesiog pasibaigtų.

Kaip aš nusprendžiau?

Vienus žmones mylėti lengviau nei kitus. Bet mes esame pašaukti net „mylėti savo priešus“.[3]Lukas 6: 27 Tai taip pat reiškia, kad jie turi galimybę pasinaudoti abejonėmis. Tolesnė ištrauka iš Katekizmas gali pasitarnauti kaip nedidelis sąžinės patikrinimas, kai kalbama apie sprendimus. Paprašykite Šventosios Dvasios atskleisti jums kiekvieną, su kuriuo galbūt patekote į šiuos spąstus:

Jis tampa kaltas:

- apie bėrimas sprendimas kuris net numanomai prisiima moralinę artimo kaltę kaip tikrą, be pakankamo pagrindo;

- apie sumenkinimas kuris be objektyviai pagrįstos priežasties atskleidžia svetimus trūkumus ir trūkumus asmenims, kurie jų nežinojo;

- apie ramus kuris, prieštaraudamas tiesai, kenkia kitų reputacijai ir suteikia galimybę melagingai spręsti apie juos.

Kad išvengtų neapgalvotų sprendimų, kiekvienas turėtų būti atsargus, kiek įmanoma palankiai interpretuodamas savo artimo mintis, žodžius ir poelgius: kiekvienas geras krikščionis turi būti labiau pasirengęs palankiai išaiškinti kito pareiškimą nei jį pasmerkti. Bet jei jis negali to padaryti, tegu paklausia, kaip kitas tai supranta. O jei pastarasis tai blogai supranta, tegul pirmasis jį pataiso su meile. Jei to neužtenka, tegul krikščionis išmėgina visus tinkamus būdus, kad kitas būtų teisingai išaiškintas, kad jis būtų išgelbėtas. —CCC, 2477-2478

Pasitikėdami Kristaus gailestingumu, prašykite atleidimo, atsisakykite savo sprendimų ir pasiryžkite pamatyti šį žmogų Kristaus akimis.

Ar yra kažkas, pas kurį reikia prašyti atleidimo? Ar reikia prašyti atleidimo, kad juos teisiate? Jūsų nuolankumas šiuo atveju kartais gali atverti naujus ir gydančius vaizdus su kitu asmeniu, nes kalbant apie sprendimus, jūs taip pat jį išlaisvinate, jei jis suvokia jūsų sprendimus.

Nieko nėra gražiau, kai griūva melas tarp dviejų žmonių ar dviejų šeimų ir pan., o tų karčių šaknų vietą užima meilės gėlė.

Tai netgi gali pradėti gydyti santuokas, kurios atrodo nepataisomai iširusios. Nors rašiau šią dainą apie savo žmoną, ji taip pat gali būti tinkama bet kam. Galime paliesti kitas širdis, kai atsisakome jas teisti ir tiesiog mylime jas taip, kaip mus myli Kristus...

Kelyje

Kažkaip mes esame paslaptis
Aš sukurtas tau, o tu man
Mes peržengėme tai, ką gali pasakyti žodžiai
Bet aš juos girdžiu jumyse kasdien... 

Taip, kaip tu mane myli
Taip, kaip tavo akys susitinka su manosiomis
Taip, kaip tu man atleidi
Tuo, kaip tu mane taip stipriai laikai

Kažkaip tu esi giliausia mano dalis
Svajonė virsta realybe
Ir nors turėjome ašarų
Jūs įrodėte, kad man nereikia bijoti

Taip, kaip tu mane myli
Taip, kaip tavo akys susitinka su manosiomis
Taip, kaip tu man atleidi
Taip, kaip stipriai mane laikai

O, matau tavyje labai paprastą tiesą
Matau gyvą įrodymą, kad Dievas yra
Nes Jo vardas Meilė
Tas, kuris mirė už mus
Oi, lengva patikėti, kai matau Jį tavyje

Taip, kaip tu mane myli
Taip, kaip tavo akys susitinka su manosiomis
Taip, kaip tu man atleidi
Taip, kaip stipriai mane laikai
Tuo, kaip tu mane taip stipriai laikai

– Markas Mallettas, iš Meilė laikosi, 2002 ©

 

Kelionė su Marku Šios Dabar Žodis,
spustelėkite žemiau esančią juostą prenumeruoti.
Jūsų el. Paštas nebus bendrinamas su niekuo.

Dabar „Telegram“. Spustelėkite:

Sekite Marką ir kasdienius „laiko ženklus“ svetainėje „MeWe“:


Sekite Marko raštus čia:

Klausykitės šių dalykų:


 

 

 

Spausdinti draugais, PDF ir el. Paštu

Išnašos

Išnašos
1 plg. Jono 16:8
2 plg. Ef 5:23
3 Lukas 6: 27
Posted in PRADŽIA, GYDYMAS ATSILIEKIMAS.