Nuodėmės pilnatvė: blogis turi išnaudoti save

Pykčio taurė

 

Pirmą kartą paskelbta 20 m. Spalio 2009 d. Žemiau pridėjau naujausią Dievo Motinos žinutę ... 

 

TAI yra taurė kančios, nuo kurios reikia gerti dvigubai laiko pilnatvėje. Jį jau ištuštino pats mūsų Viešpats Jėzus, kuris Getsemanės sode šventai apleidimo maldai prikišo prie lūpų:

Mano Tėve, jei įmanoma, tegul ši taurė praeina iš manęs; dar ne taip, kaip aš, bet kaip jūs. (Mato 26:39)

Taurė turi būti vėl užpildyta taip Jo kūnas, kuri, sekdama Galvą, užims savo aistrą dalyvaudama sielų atpirkime:

Taurę, kurią gersiu, gersi jūs, o krikštu, kuriuo esu pakrikštytas, būsite pakrikštyti ... (Morkaus 10:39)

Viskas, kas pasakyta apie Kristų, turi būti pasakyta ir apie Bažnyčią, nes Kūnas, kuris yra Bažnyčia, turi sekti Galvą, kuri yra Kristus. Tai, apie ką čia kalbu, yra ne tik asmeniniai išbandymai ir vargai, kuriuos turime išgyventi per savo gyvenimą, kaip sako šv. Paulius:

Kad patektume į Dievo karalystę, mums reikia patirti daug sunkumų. (Apd 14, 22)

Veikiau kalbu apie:

...paskutinis Velykos, kai [Bažnyčia] seks savo Viešpatį jo mirties ir prisikėlimo metu. -Katalikų Bažnyčios katekizmas, 677

 

Bažnyčios taurė

Dievui apsivalius žemę potvyniu, Nojus pastatė altorių. Ant šio altoriaus Dievas pastatė nematomą taurę. Galų gale jis bus pripildytas žmonių nuodėmių ir perduotas Kristui Getsemanės sode. Kai mūsų Viešpats išgėrė jį iki paskutinio lašo, buvo pasiektas pasaulio išganymas. Tai baigta, Mūsų Viešpats pasakė. Bet tai, kas nebuvo išsami, buvo _MG_2169 Įėjimas į Šv. Petro baziliką, Vatikano miestą, Romą,As taikymas išganančio Kristaus gailestingumo per Jo Kūną, tai yra Bažnyčią. [1]plg Kryžiaus supratimas Ženklais ir stebuklais bei skelbiant Evangeliją ji taptų matomu išganymo sakramentu, dievišku tarpu, pro kurį pasaulis būtų kviečiamas pereiti nuo rūstybės į teisumą. Bet galiausiai ji yra „būti ženklu, kuriam bus prieštaraujama ... kad atsiskleistų daugelio širdžių mintys“(Luko 2: 34-35). Tai taip pat yra jos „sakramentinės“ misijos dalis. Visą savo laiką jos pačios aistra ir prisikėlimas sužlugdys tautų širdis ir visi pamatys, kad Jėzus yra Viešpats ir kad Jo Bažnyčia yra Jo mylima nuotaka.

Tačiau pirmiausia reikia užpildyti jos pačios kančios taurę. Su kuo? Su pasaulio nuodėmėmis ir jos pačios nuodėmėmis.  Turi ateiti laikas, sako šv. Paulius, kai taurę užlies maištas. Kaip paties Kristaus atstūmė Jį, taip bus atmestas ir Jo Kūnas:

... pirmiausia įvyksta maištas, ir [bus] apreikštas neteisybės žmogus, pražūties sūnus. (2 Tesės 2: 3)

Kas yra šis pražūties sūnus ar Antikristas? Jis yra personifikacija taurės. Jis yra valymo priemonė. Pirmą kartą, kai taurė buvo išgerta, Dievas išleido Judui savo teisybės rūstybės pilnatvę išdavęs Judą:pražūties sūnus“(Jn 17, 12). Antrą kartą, kai taurė bus ištuštinta, Dievo teisingumas bus išlietas pirmiausia Bažnyčiai, o paskui pasauliui išdavus Antikristą, kuris tautoms suteiks „ramybės bučinį“. Galų gale tai bus daugelio kančių bučinys.

Paimk iš mano rankos šį putojančio vyno puodelį ir leisk jam išgerti visas tautas, kurioms aš tau atsiųsiu. Jie gers, bus sutraukti ir išsijuosę dėl kardo, kurį pasiųsiu tarp jų. (Jeremijas 25: 15-16)

Neatskiriamai susijęs su Bažnyčios taure kūrimas, kuri taip pat dalijasi kančios taure. [2]plg Kūryba atgimėrio_Fotor

... nes kūryba buvo pavaldi beprasmybei ne savo noru, o dėl to, kuris ją pakluso, tikėdamasis, kad pati kūryba bus išlaisvinta iš korupcijos vergovės ir pasidalins didinga Dievo vaikų laisve. Rom 8, 19–21)

Visa, kas sukurta, turi būti išpirkta taip, kaip Kristus tai padarė: „taurėje“. Taigi visa kūryba dejuoja (Rom 8, 22)…

Izraelio tauta, išgirsk Viešpaties žodį, nes Viešpats turi nuoskaudą krašto gyventojams: šalyje nėra nei ištikimybės, nei gailestingumo, nei Dievo pažinimo. Klaidingas keiksmas, melas, žmogžudystė, vagystė ir svetimavimas! Jų neteisėtumas pralieja kraują. Todėl žemė liūdi, ir viskas, kas joje gyvena, sunyksta: lauko žvėrys, oro paukščiai ir net jūros žuvys žūva. (Hoso 4: 1–3)

 

Perteklinė

Artėjant 100-ųjų „Fatimos“ apsireiškimo 2017-mečiui, širdyje vėl ir vėl girdžiu žodžius:

Blogis turi išsemti save. 

Tiesą sakant, šiame žodyje radau didžiulę paguodą ir ramybę. Tarsi Viešpats sakytų: „Neleisk savo širdims nerimauti dėl blogio, kurį pamatysi; taip turi būti, leidžiama „Slutwalk_Toronto_Fotor“mano dieviška ranka. Blogis turi save išnaudoti, parodyti žmogui, kad Jo keliai nėra mano keliai. Ir tada ateis nauja aušra. Kaip blogis išsekė mano Sūnų, liejęs Jam rūstybę, netrukus jį pranoko Prisikėlimo jėga. Taip bus ir su Bažnyčia “.

Bet maištas turi būti pirmas. Blogis taps nevaržomas, [3]plg Sulaikymo priemonės nuėmimas sako šv. Paulius:

Nes jau veikia neteisėtumo paslaptis. Tačiau tas, kuris varžo, turi tai daryti tik dėl dabarties, kol jis bus pašalintas iš scenos. Tada bus atskleista beteisė ... (2 Tes 2: 7–8)

Vienas šio maišto aspektų, be abejo, yra visiškas krikščionybės atmetimas. Vakaruose tai vyksta eksponentiškai, teismams iš naujo apibrėžiant visuomenės pagrindus: santuoką, teisę į gyvybę, gyvenimo vertę, žmogaus seksualumo apibrėžimą ir kt. To vaisius akivaizdus sprogus netikrumui. , pyktis, atlaidumas, nutukimas, individualizmas, materializmas ir narcisizmas. Tuo pačiu metu katalikų kongregacijos sensta ir mažėja. Jei ne imigracija, daugelis katalikų bažnyčių jau seniai būtų uždarytos.

Rytuose vyksta krikščionybės atmetimas kardu. Apreiškime penktojo antspaudo laužymo metu skaitome, kad jis tęsis kol puodelis bus užpildytas:

Kai jis atplėšė penktąjį antspaudą, po altorium pamačiau sielas tų, kurie buvo paskersti dėl liudijimo, kurį jie parodė Dievo žodžiui. Jie garsiai šaukė: „Kiek ilgai, šventas ir tikras šeimininke, kol tu sėdėsi teisme ir atkeršysi už mūsų kraują žemės gyventojams?“ Kiekvienam iš jų buvo duotas baltas chalatas, ir jiems buvo liepta dar truputį būti kantriems, kol bus užpildytas jų tarnas ir brolis, kurį ketinama nužudyti taip, kaip buvo. (Apr 6: 9–11)

O šv. Jonas paaiškina kiek vėliau kaip jie nužudomi (penktasis antspaudas):

isisbeheading_FotorMačiau ir buvusių sielas nukirsta galva dėl savo liudijimo apie Jėzų ir už Dievo žodį, kurie negarbino žvėries ar jo atvaizdo ir nepriėmė jo ženklo ... (Apr 20: 4)

Mes stebime, kaip šis Penktasis ruonis atsiveria realiu laiku. Tai apima dalį įspėjimo [4]plg Įspėjimai vėjyje tai davė Kibeho Dievo Motina, kuri likus dvylikai metų iki Ruandos genocido, keliems vaikams grafiškai atskleidė būsimo smurto ir „kraujo upių“ vizijas. Bet tada Dievo Motina pasakė, kad tai įspėjimas pasauliui. 

Pasaulis skuba į pražūtį, jis kris į bedugnę ... Pasaulis maištavo prieš Dievą, daro per daug nuodėmių, neturi nei meilės, nei ramybės. Jei nesigailėsite ir nepersiversite savo širdies, pateksite į bedugnę. -www.kibeho.org

Beprotybė prasiveržtų visame pasaulyje, jei neatgailėtume -Pragaras išlaisvintas. Mieli broliai ir seserys, ši taurė, putojanti vyrų pasididžiavimą, pradėjo perpildyti. Kiek dar abortų lašų? Kiek dar šventvagystų? Kiek dar karų? Kiek dar žudynių? Kiek dar pornografijos, ypač vaikų pornografijos? Kiek dar nekaltų sielų, suskaidytų į gabalus dėl žmonių geismo, godumo ir savanaudiškumo? Kai rašiau tai 2009 m. Būdamas Europoje, širdyje aiškiai girdėjau žodžius:

Nuodėmės pilnatvė ... Taurė pilna.

Blogis turi išsemti save. Nuodėmė pasiekia savo pilnatvę mūsų laikais. Kaip sakė popiežius Pijus XII,

Šimtmečio nuodėmė yra nuodėmės jausmo praradimas. —1946 m. ​​Kreipimasis į JAV katechetikos kongresą

Bet aš taip pat nujaučiu galingą Kristaus ir Mūsų Motinos buvimą, kuris nugali tamsą tiek pat, kiek ryto saulė. Tuo pačiu metu prieš mus atsiveria dieviškasis planas. Matote, dangus nereaguoja į pragarą - šėtonas sukasi, nes jo laikas yra trumpas. Jis iš neapykantos ir pavydo lenktyniauja pripildyti taurę. Taigi, Dievo Motina ir toliau mums nuolat ir meiliai perspėja, kad visi turime pasiruošti šiam puodeliui, kurį gerti ši kartaprisipažinimas_Rėmėjas savo noru. Šiuos žmones vilioja slibinas, tas senovės melagis. Ši tariamai Dievo Motinos žinutė yra atgarsis to, ką parašiau prieš dieną Išlipimas iš Babilono

Mieli vaikai, nedorėliai elgsis norėdami jus atskirti nuo tiesos, tačiau Mano Jėzaus Tiesa niekada nebus pusiau tiesa. Būkite dėmesingi. Būk ištikimas. Neleisk savęs užteršti visur plintančių melagingų mokymų liūnu. Likite su amžinąja tiesa; likite su Mano Jėzaus evangelija. Žmonija tapo dvasiškai akla, nes žmonės nukrypo nuo tiesos. Apsisuk. Tavo Dievas tave myli ir tavęs laukia. Ką turite padaryti, nepalikite rytojui. Nusigręžk nuo pasaulio ir gyvenk pasukęs link Rojaus, kuriam tik tu esi sutvertas. Pirmyn. Nesitraukite ... likite ramybėje. —Mūsų taikos taikos karalienė Pedro Regis, 5 m. Spalio 2017 d .; Pedro palaiko vyskupas

Taigi, broliai ir seserys, turime likti malonės būsenoje, apsivilkę Dievo šarvus. Turime būti pasirengę duoti savo įsakas Dievui. Turime melstis ir užtarti sielas visa širdimi. Ir mes turime prisiminti, kad tikinčiųjų ateitis yra ne nelaimė, o viltis ... nors mes turime pereiti žiemą, kol bus naujas pavasaris. Šventajame Rašte taip pat sakoma:

... Izraelis iš dalies užgrūdino, kol įeis visas pagonių skaičius, taigi visas Izraelis bus išgelbėtas. (Rom 11, 25–26)

2009 metais norėjau sušukti: dienos neišvengiamos. Bet dabar jie čia. Tegul Viešpats mus veda per šį mirties šešėlio slėnį, kol pasieksime Dievo Motinos triumfo ganyklas. 

Taip, puodelis yra VIEŠPATIES rankoje, putojantis vynas, visiškai pagardintas. Kai Dievas jį išlies, jie nusausins ​​jį net iki dugno; visi žemės nedorėliai turi gerti. Aš džiaugsiuosi amžinai; Giedosiu šlovę Jokūbo Dievui, kuris yra pasakęs: „Aš nulaužysiu visus nedorėlių ragus, bet teisiųjų ragai bus pakelti“. (Psalmė 75: 9–11)

 

SUSIJUSIŲ SVARBU

Sulaikymo priemonės nuėmimas

Įspėjimai vėjyje

Pragaras išlaisvintas

Septyni revoliucijos antspaudai

 

Palaimink tave ir ačiū už
remdamas šią ministeriją.

 

Kelionė su Marku Šios Dabar Žodis,
spustelėkite žemiau esančią juostą prenumeruoti.
Jūsų el. Paštas nebus bendrinamas su niekuo.

 

Spausdinti draugais, PDF ir el. Paštu
Posted in PRADŽIA, DIDŽIAUSI BANDYMAI ir pažymėti , , , , , , , , , , , , , , , .