ദിവസം 2: നിങ്ങൾ ആരുടെ ശബ്ദമാണ് കേൾക്കുന്നത്?

ചെയ്യാനും അനുവദിക്കുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ വീണ്ടും ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് ഈ സമയം കർത്താവിൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കുക - പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ, ആമേൻ. താഴെയുള്ള പ്ലേ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുക...തുടര്ന്ന് വായിക്കുക