പ്ലെയിൻ സൈറ്റിൽ മറഞ്ഞിരിക്കുന്നു

ബഫൊമെത് - മാറ്റ് ആൻഡേഴ്സന്റെ ഫോട്ടോ

 

IN a പേപ്പർ വിവരങ്ങളുടെ യുഗത്തിലെ നിഗൂഢതയെക്കുറിച്ച്, "ഗൂഗിൾ തൽക്ഷണം പങ്കിടുന്ന കാര്യങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്താൻ കഴിയാത്ത, മരണത്തിന്റെയും നാശത്തിന്റെയും വേദനയിൽ പോലും, നിഗൂഢ സമൂഹത്തിലെ അംഗങ്ങൾ പ്രതിജ്ഞയെടുക്കുന്നു" എന്ന് അതിന്റെ രചയിതാക്കൾ കുറിക്കുന്നു. അതിനാൽ, രഹസ്യ സമൂഹങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ "വ്യക്തമായ കാഴ്ചയിൽ മറച്ചു" സൂക്ഷിക്കുമെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, അവരുടെ സാന്നിധ്യമോ ഉദ്ദേശ്യങ്ങളോ ചിഹ്നങ്ങൾ, ലോഗോകൾ, സിനിമാ സ്ക്രിപ്റ്റുകൾ മുതലായവയിൽ കുഴിച്ചിടും. വാക്ക് നിഗൂ .ത അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ "മറയ്ക്കുക" അല്ലെങ്കിൽ "മറയ്ക്കുക" എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. അതിനാൽ, ഫ്രീമേസൺസ് പോലുള്ള രഹസ്യ സംഘങ്ങൾ വേരുകൾ നിഗൂഢമാണ്, പലപ്പോഴും അവരുടെ ഉദ്ദേശ്യങ്ങളോ ചിഹ്നങ്ങളോ വ്യക്തമായ കാഴ്ചയിൽ മറച്ചുവെക്കുന്നതായി കാണപ്പെടുന്നു, അവ ഏതെങ്കിലും തലത്തിൽ കാണാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതാണ്…തുടര്ന്ന് വായിക്കുക