2024 ലെ ന Now വേഡ്

 

IT കൊടുങ്കാറ്റായി ഞാൻ ഒരു പുൽമേടിൽ നിന്നിരുന്നതായി തോന്നുന്നില്ല. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ നിർവചിക്കുന്ന "ഇപ്പോൾ വാക്ക്" ആയിത്തീർന്നു, അത് അടുത്ത 18 വർഷത്തേക്ക് ഈ അപ്പോസ്തോലേറ്റിൻ്റെ അടിസ്ഥാനമായി മാറും:തുടര്ന്ന് വായിക്കുക