സമ്മാനം

 

എൻ്റെ പ്രതിഫലനത്തിൽ റാഡിക്കൽ പാരമ്പര്യവാദത്തെക്കുറിച്ച്, ആത്യന്തികമായി, സഭയിലെ "അങ്ങേയറ്റം യാഥാസ്ഥിതികരും" "പുരോഗമനപരവും" എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നവരിൽ കലാപത്തിൻ്റെ മനോഭാവത്തിലേക്ക് ഞാൻ വിരൽ ചൂണ്ടുന്നു. ആദ്യത്തേതിൽ, വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണതയെ നിരാകരിക്കുമ്പോൾ കത്തോലിക്കാ സഭയുടെ സങ്കുചിതമായ ദൈവശാസ്ത്ര വീക്ഷണം മാത്രമാണ് അവർ സ്വീകരിക്കുന്നത്. മറുവശത്ത്, "വിശ്വാസത്തിൻ്റെ നിക്ഷേപം" മാറ്റാനോ കൂട്ടിച്ചേർക്കാനോ ഉള്ള പുരോഗമന ശ്രമങ്ങൾ. സത്യത്തിൻ്റെ ആത്മാവിനാൽ ഉണ്ടാകുന്നതല്ല; രണ്ടും പവിത്രമായ പാരമ്പര്യത്തിന് (അവരുടെ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കിടയിലും) ചേർന്നതല്ല.തുടര്ന്ന് വായിക്കുക