എപ്പിസോഡ് 3 - വലിയ ചിത്രം


പ്രതീക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്നു, ലീ മല്ലറ്റ്

 

WE കൃപയുടെയും കാരുണ്യത്തിന്റെയും കാലത്തും വിശ്വാസത്യാഗത്തിന്റെ സമയത്തും ജീവിക്കുന്നു. നമ്മൾ എങ്ങനെ ഇവിടെ എത്തി, അതിലും പ്രധാനമായി, ഇവിടെ നിന്ന് ലോകം എവിടേക്കാണ് പോകുന്നത്? എപ്പിസോഡ് 3 ഷെഡുകൾ എ ശക്തമായ മരിയൻ ദർശനങ്ങളിലും വെളിപാടിന്റെ പുസ്തകത്തിലും പുതിയ വെളിച്ചം, പരിശുദ്ധ പിതാവിന്റെയും വിശുദ്ധ തിരുവെഴുത്തുകളുടെയും വചനങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി, വെളിച്ചത്തിന്റെയും ഇരുട്ടിന്റെയും ശക്തികൾ തമ്മിലുള്ള നിർണ്ണായകമായ ഏറ്റുമുട്ടലിനെ നാം അഭിമുഖീകരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്? എപ്പിസോഡ് 4, അടുത്ത ആഴ്‌ച, "വലിയ ചിത്രം" പരിശോധിക്കുന്നത് തുടരും, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ സമയങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം തയ്യാറാക്കേണ്ടത്.

എപ്പിസോഡ് 3 കാണുന്നതിന്, ഇതിലേക്ക് പോകുക www.embracinghope.tv.

 

പ്രിന്റ് ഫ്രണ്ട്ലി, പിഡിഎഫ് & ഇ-മെയിൽ
ൽ പോസ്റ്റ് ഹോം, വീഡിയോകളും പോഡ്‌കാസ്റ്റുകളും.