വാഗ്ദത്ത ദേശത്തേക്കുള്ള യാത്ര

മാസ് റീഡിംഗുകളിലെ ഇപ്പോൾ വചനം
18 ഓഗസ്റ്റ് 2017 ന്
സാധാരണ സമയത്തെ പത്തൊൻപതാം ആഴ്ചയിലെ വെള്ളിയാഴ്ച

ആരാധനാ പാഠങ്ങൾ ഇവിടെ

 

ദി പഴയനിയമം മുഴുവനും പുതിയനിയമസഭയുടെ ഒരു രൂപമാണ്. ദൈവജനത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഭൗതിക മണ്ഡലത്തിൽ ചുരുളഴിയുന്നത് ദൈവം അവരുടെ ഉള്ളിൽ ആത്മീയമായി എന്തുചെയ്യുമെന്നതിന്റെ ഒരു ഉപമയാണ്. അങ്ങനെ, നാടകത്തിൽ, കഥകൾ, വിജയങ്ങൾ, പരാജയങ്ങൾ, ഇസ്രായേല്യരുടെ യാത്രകൾ എന്നിവ എന്താണെന്നതിന്റെ നിഴലുകൾ മറച്ചിരിക്കുന്നു, ക്രിസ്തുവിന്റെ സഭയ്ക്കായി വരാനിരിക്കുന്നു… 

These are shadows of things to come; the reality belongs to Christ. (Col 2:17)

Think of the Immaculate womb of Mary as the beginning of a new heavens and new earth. It was in that fertile soil that Christ was conceived, the New Adam. Think of the first thirty years of His life as a preparation for when He would liberate His people. This is prefigured in Noah, to Joseph, to Abraham, until Moses—all types of Christ. Just as Moses parted the Red Sea and, at last, delivered His people from the slavery of Pharoah, so too, the heart of Christ was rent open by the spear, delivering His people from the power of sin and Satan. 

But the deliverance of the Israelites from Egypt was only the beginning. They were led into the desert where God would purify them for forty years, preparing them to enter the Promised Land. There, in the desert, God would reveal to them their hardened hearts while feeding them manna, and quenching their thirst from the waters of a rock. Likewise, the Cross was only the opening act of the redemption of mankind. God would then lead His people, the Church, through the long desert road of purification, feeding them with His Precious Body and Blood, until they would reach the “Promised Land”. But what is this “Promised Land” of the New Testament? We might be tempted to say “Heaven”. But that is only partially true…

ഞാൻ വിശദീകരിച്ചതുപോലെ യുഗങ്ങളുടെ പദ്ധതിthe plan of redemption is to bring about within the hearts of God’s People a “Promised Land” whereby the original harmony of creation is restored. But Just as the Israelites were not without trials, temptation, and hardships in the Promised Land, neither is the “era of peace” to which God is leading the Church going to be without that state of human weakness, free will, and concupiscence that is a perennial aspect of the human condition since the fall of the first Adam. Even though John Paul II spoke frequently of a “new dawn”, a “new springtime” and “new Pentecost” for mankind, neither did he indulge in a new മില്ലേനേറിയനിസം, as if a coming Era of Peace would be the realization of the physical Paradise on earth. 

മനുഷ്യജീവിതം തുടരും, വിജയങ്ങളെക്കുറിച്ചും പരാജയങ്ങളെക്കുറിച്ചും മഹത്വത്തിന്റെ നിമിഷങ്ങളെക്കുറിച്ചും അപചയത്തിന്റെ ഘട്ടങ്ങളെക്കുറിച്ചും ആളുകൾ പഠിക്കുന്നത് തുടരും, നമ്മുടെ കർത്താവായ ക്രിസ്തു എപ്പോഴും സമയത്തിന്റെ അവസാനം വരെ രക്ഷയുടെ ഏക ഉറവിടമായിരിക്കും. OP പോപ്പ് ജോൺ പോൾ II, ബിഷപ്പുമാരുടെ ദേശീയ സമ്മേളനം, ജനുവരി 29, 1996;www.vatican.va 

Still, as കത്തോലിക്കാസഭയുടെ പഠിപ്പിക്കലുകൾ say, we are not without…

… എല്ലാറ്റിന്റെയും അന്തിമ സമാപനത്തിനുമുമ്പ് ഭൂമിയിൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ മഹത്തായ ചില വിജയങ്ങളിൽ ഒരു പ്രതീക്ഷ. അത്തരമൊരു സംഭവം ഒഴിവാക്കിയിട്ടില്ല, അസാധ്യമല്ല, വിജയകരമായ ക്രിസ്തുമതത്തിന്റെ അവസാന കാലഘട്ടം അവസാനിക്കുന്നതിനുമുമ്പ് ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് ഉറപ്പില്ല… ആ അന്തിമാവസാനത്തിനുമുമ്പ്, വിജയകരമായ പവിത്രതയുടെ ഒരു കാലഘട്ടം, കൂടുതലോ കുറവോ ആണെങ്കിൽ, അത്തരമൊരു ഫലം ലഭിക്കുന്നത് മഹിമയിലെ ക്രിസ്തുവിന്റെ വ്യക്തിയുടെ അവതരണത്തിലൂടെയല്ല, മറിച്ച് വിശുദ്ധീകരണ ശക്തികളുടെ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെയാണ്. ഇപ്പോൾ ജോലിയിൽ, പരിശുദ്ധാത്മാവും സഭയുടെ സംസ്‌കാരവും. -കത്തോലിക്കാസഭയുടെ അദ്ധ്യാപനം: കത്തോലിക്കാ ഉപദേശത്തിന്റെ സംഗ്രഹം, ലണ്ടൻ ബേൺസ് ഓട്സ് & വാഷ്‌ബോർൺ, പേ. 1140

In today’s first reading, Joshua recounts the fulfillment of the blessings of the Promised Land. 

I gave you a land that you had not tilled and cities that you had not built, to dwell in; you have eaten of vineyards and olive groves which you did not plant.

These are analogous to the “triumphant sanctity” that God has in store for His Bride so as to prepare for himself…

…the church in splendor, without spot or wrinkle or any such thing, that she might be holy and without blemish… (Eph 5:27)

കുഞ്ഞാടിന്റെ വിവാഹദിനം വന്നതിനാൽ, അവന്റെ മണവാട്ടി സ്വയം തയ്യാറായിക്കഴിഞ്ഞു. ശോഭയുള്ളതും വൃത്തിയുള്ളതുമായ ലിനൻ വസ്ത്രം ധരിക്കാൻ അവളെ അനുവദിച്ചു. (വെളി 19: 7-8)

When Jesus was quizzed by the Pharisees in today’s Gospel as to why Moses permitted divorce, He replied:

Because of the hardness of your hearts Moses allowed you to divorce your wives, but from the beginning it was not so. 

Jesus went on, then, to reaffirm what God always intended from the beginning: that a man and woman remain faithfully united until death do them part. Here we also see foreshadowed the union of Christ with His Church:

Have you not read that from the beginning the Creator made them male and female അവൻ പറഞ്ഞു, For this reason a man shall leave his father and mother and be joined to his wife, and the two shall become one flesh? (Today’s Gospel)

God has, in a certain sense, overlooked the adultery and idolatry of the Body of Christ the past 2000 years because of our own hardness of heart. I say, “overlooked” in the sense that He has tolerated a blemished Bride. But now, the Lord is saying, “No more. I desire for myself a pure and faithful Bride who loves me with her whole heart, soul, and strength.” And thus, we have arrived at the end of this era, and the beginning of the next, as we begin to “cross the threshold of hope”… a threshold over which the Groom will carry His Bride into an Era of Peace. Thus, through purification, persecution… in a word, the Cross… the Church must herself pass in order to become the Bride she must be. Jesus explained this progression of the Church throughout the centuries,  ie. “the desert”, to Servant of God Luisa Piccarreta. 

ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾക്ക് തന്റെ കൊട്ടാരത്തിലേക്കുള്ള വഴി കാണിച്ചുതന്നു; രണ്ടാമത്തെ കൂട്ടത്തിലേക്ക് അവൻ വാതിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു; മൂന്നാമത്തേക്കു അവൻ ഗോവണി കാണിച്ചു; നാലാമത്തെ ആദ്യ മുറികൾ; അവസാന ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് അദ്ദേഹം എല്ലാ മുറികളും തുറന്നു… Es യേശു മുതൽ ലൂയിസ വരെ, വാല്യം. XIV, നവംബർ 6, 1922, ദിവ്യഹിതത്തിലെ വിശുദ്ധന്മാർ ഫാ. സെർജിയോ പെല്ലെഗ്രിനി, ട്രാനി അതിരൂപതയുടെ അനുമതിയോടെ, ജിയോവൻ ബാറ്റിസ്റ്റ പിച്ചിയേരി, പി. 23-24

Give thanks to the LORD of lords… who led his people through the wilderness… who smote great kings… and made their land a heritage, for his mercy endures forever… (Today’s Psalm)

Let go, then, my brothers and sisters, of the temporal things of this age. Let go of the (false) security to which you cling, and hold fast alone to Jesus Christ, your Groom. It seems to me that we are on the verge of this transition to an Era of Peace, and thus, the verge of that purification necessary for the Church to enter her last stages before the Final Coming of Christ at the end of time. 

Once again, I repeat: കിഴക്കോട്ട് നോക്കുക as we await the coming of Jesus to renew His Bride. 

രണ്ടാം സഹസ്രാബ്ദത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ നീതിയും സമാധാനവും സ്വീകരിക്കട്ടെ അത് നമ്മെ ഒരുക്കുന്നു മഹത്വത്തോടെ ക്രിസ്തുവിന്റെ വരവിനായി. OP പോപ്പ് ജോൺ പോൾ II, ഹോമിലി, എഡ്മണ്ടൻ വിമാനത്താവളം, സെപ്റ്റംബർ 17, 1984;www.vatican.va

നന്മ രക്തസാക്ഷി ആകും; പരിശുദ്ധപിതാവിന് ഒരുപാട് കഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകും; വിവിധ രാഷ്ട്രങ്ങൾ ഉന്മൂലനം ചെയ്യപ്പെടും. അവസാനം, എന്റെ കുറ്റമറ്റ ഹൃദയം വിജയിക്കും. പരിശുദ്ധപിതാവ് റഷ്യയെ എനിക്കു സമർപ്പിക്കും, അവൾ പരിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെടും, ലോകത്തിന് സമാധാനകാലം ലഭിക്കുംOur ഞങ്ങളുടെ ലേഡി ഓഫ് ഫാത്തിമ, ഫാത്തിമയുടെ സന്ദേശം, www.vatican.va

അതെ, ലോകചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അത്ഭുതമായ ഫാത്തിമയിൽ ഒരു അത്ഭുതം വാഗ്ദാനം ചെയ്യപ്പെട്ടു, രണ്ടാമത്തേത് പുനരുത്ഥാനം. ഈ അത്ഭുതം ലോകത്തിന് മുമ്പൊരിക്കലും നൽകിയിട്ടില്ലാത്ത സമാധാന കാലഘട്ടമായിരിക്കും. Ard കാർഡിനൽ മരിയോ ലുയിഗി സിയാപ്പി, പയസ് പന്ത്രണ്ടാമന്റെ മാർപ്പാപ്പ ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞൻ, ജോൺ XXIII, പോൾ ആറാമൻ, ജോൺ പോൾ ഒന്നാമൻ, ജോൺ പോൾ രണ്ടാമൻ, 9 ഒക്ടോബർ 1994; ഫാമിലി കാറ്റെക്കിസം, (സെപ്റ്റംബർ 9, 1993); പേജ് 35

ദു orrow ഖത്തിന്റെ വിലാപത്തിൽ നിന്ന്, ഹൃദയമിടിപ്പിന്റെ വേദനയുടെ ആഴത്തിൽ നിന്ന് അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ട വ്യക്തികളുടെയും രാജ്യങ്ങളുടെയും അവിടെ പ്രത്യാശയുടെ ഒരു പ്രഭാവലയം ഉയർന്നുവരുന്നു. കുലീനരായ ആത്മാക്കളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ചിന്തയും ഇച്ഛാശക്തിയും വരുന്നു എപ്പോഴും വ്യക്തവും ശക്തവുമാണ് ഈ ലോകത്തെ സൃഷ്ടിക്കാൻ, ഈ സാർവത്രിക പ്രക്ഷോഭം, ദൂരവ്യാപകമായ നവീകരണത്തിന്റെ ഒരു പുതിയ യുഗത്തിന്റെ ആരംഭം, ലോകത്തിന്റെ സമ്പൂർണ്ണ പുന organ സംഘടന. OP പോപ്പ് പയസ് XII, ക്രിസ്മസ് റേഡിയോ സന്ദേശം, 1944

So, മുൻകൂട്ടിപ്പറഞ്ഞ അനുഗ്രഹം നിസ്സംശയമായും സൂചിപ്പിക്കുന്നു അവന്റെ രാജ്യത്തിന്റെ സമയംപങ്ക് € | അവർ കർത്താവിനെ പഠിപ്പിച്ചു ഈ തവണ സംസാരിച്ചു എങ്ങനെ അവനെ കേട്ട ജോൺ, കർത്താവിന്റെ ശിഷ്യൻ കണ്ടവർ, [ഞങ്ങളോട് പറയുക] ....സ്റ്റ. ലിയോണിലെ ഐറേനിയസ്, ചർച്ച് ഫാദർ (എ.ഡി 140–202); ആഡ്വേഴ്സസ് ഹെറിസ്, ഐറേനിയസ് ഓഫ് ലിയോൺസ്, വി .33.3.4, സഭയുടെ പിതാക്കന്മാർ, CIMA പബ്ലിഷിംഗ്

 


നിങ്ങൾ സ്നേഹിക്കപ്പെടുന്നു.

മാർക്കിനൊപ്പം യാത്ര ചെയ്യാൻ ദി ഇപ്പോൾ വേഡ്,
ഇനിപ്പറയുന്ന ബാനറിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബുചെയ്യുന്നതിനും.
നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ ആരുമായും പങ്കിടില്ല.

പ്രിന്റ് ഫ്രണ്ട്ലി, പിഡിഎഫ് & ഇ-മെയിൽ
ൽ പോസ്റ്റ് ഹോം, സമാധാനത്തിന്റെ യുഗം, എല്ലാം.