ഞങ്ങളുടെ കൈകൾ ഉയർത്തുക!

 

 

 

ക്രിസ്തു ഉയിർത്തെഴുന്നേറ്റു, അല്ലേലൂയ!

നമുക്ക് നമ്മുടെ രാജാവിന് കൈകൾ ഉയർത്താം!

 

 ഫിഡലിൽ നതാലി മാക്മാസ്റ്ററുമൊത്ത് മല്ലറ്റ് അടയാളപ്പെടുത്തുക:

 

 

 

പ്രിന്റ് ഫ്രണ്ട്ലി, പിഡിഎഫ് & ഇ-മെയിൽ
ൽ പോസ്റ്റ് ഹോം, കൃപയുടെ സമയം.

അഭിപ്രായ സമയം കഴിഞ്ഞു.