തെറ്റായ ഐക്യം

 

 

 

IF യേശുവിന്റെ പ്രാർത്ഥനയും ആഗ്രഹവും “എല്ലാവരും ഒന്നായിരിക്കട്ടെ” എന്നതാണ് (ജോൺ 17: 21)പിന്നെ സാത്താനും ഐക്യത്തിനായി ഒരു പദ്ധതി ഉണ്ട്തെറ്റായ ഐക്യം. അതിന്റെ അടയാളങ്ങൾ ഉയർന്നുവരുന്നത് നാം കാണുന്നു. ഇവിടെ എഴുതിയത് വരാനിരിക്കുന്ന “സമാന്തര കമ്മ്യൂണിറ്റികളുമായി” ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു വരുന്ന അഭയാർത്ഥികളും പരിഹാരങ്ങളും.

 
യഥാർത്ഥ യൂണിറ്റി 

നാമെല്ലാവരും ഒന്നായിരിക്കണമെന്ന് ക്രിസ്തു പ്രാർത്ഥിച്ചു:

പങ്ക് € |ഒരേ മനസ്സിൽ ആയിരിക്കുന്നതിലൂടെ, ഒരേ സ്നേഹത്തോടെ, പൂർണമായും ഏകമനസ്സോടെപങ്ക് € | (ഫിലി 2: 5)

എന്ത് മനസ്സ്? എന്ത് സ്നേഹം? എന്ത് കരാറിലാണ്? അടുത്ത വാക്യത്തിൽ പ Paul ലോസ് അതിന് ഉത്തരം നൽകുന്നു:

ക്രിസ്തുയേശുവിലുള്ള നിങ്ങളുടേതായ ഈ മനസ്സ് നിങ്ങൾക്കിടയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുക… ദൈവവുമായി തുല്യത ഗ്രഹിക്കപ്പെടേണ്ട ഒരു കാര്യമായി കണക്കാക്കാതെ, സ്വയം ശൂന്യമാക്കി, ഒരു ദാസന്റെ രൂപമെടുത്ത്…

ക്രിസ്തുമതത്തിന്റെ അടയാളം സ്നേഹം. ഈ പ്രണയത്തിന്റെ പരമോന്നത സ്വയം നിഷേധം, ഒരു കെനോസിസ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരാൾക്ക് സ്വയം ശൂന്യമാക്കൽ എന്നിവയാണ്. ഇത് ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ മനസ്സായിരിക്കണം, a സേവന ഐക്യം, അത് സ്നേഹത്തിന്റെ ബന്ധമാണ്.

ക്രൈസ്തവ ഐക്യം ബുദ്ധിശൂന്യമായ സമർപ്പണത്തിന്റെയും അനുരൂപതയുടെയും ഒന്നല്ല. അതാണ് ഒരു ആരാധന. ഞാൻ യുവാക്കളോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും പറയുന്നതുപോലെ: യേശു നിങ്ങളെ എടുത്തുകൊണ്ടുപോകാൻ വന്നില്ല വ്യക്തിത്വംYour അവൻ നിങ്ങളെ എടുത്തുകളയാൻ വന്നു പാപങ്ങൾ! അതിനാൽ, ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരം അനേകം അംഗങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു, എന്നാൽ വ്യത്യസ്ത പ്രവർത്തനങ്ങളോടെ, എല്ലാം സ്നേഹത്തിന്റെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് ക്രമീകരിക്കപ്പെടുന്നു. വ്യത്യാസംഅതിനാൽ ആഘോഷിക്കപ്പെടുന്നു.

… അപ്പോസ്തലൻ ആശയവിനിമയം നടത്താൻ ഉത്സുകനാണ്… പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ദാനങ്ങളായ കരിസ്മിറ്റുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഐക്യം എന്ന ആശയം. ഇവയ്ക്ക് നന്ദി, സഭ സമ്പന്നവും സുപ്രധാനവുമായ ഒരു ജീവിയായിട്ടാണ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്, ഏകാത്മാവിന്റെ ഏകീകൃത ഫലമല്ല, എല്ലാവരേയും അഗാധമായ ഐക്യത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു, കാരണം വ്യത്യാസങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കാതെ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയും അങ്ങനെ ഐക്യമുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. OP പോപ്പ് ബെനഡിക്ട് പതിനാറാമൻ, ഏഞ്ചലസ്, ജനുവരി 24, 2010; എൽ ഒസ്സെർവറ്റോർ റൊമാനോ, ഇംഗ്ലീഷിലെ പ്രതിവാര പതിപ്പ്, ജനുവരി 27, 2010; www.vatican.va

ക്രിസ്തീയ ഐക്യത്തിൽ, എല്ലാം മറ്റുള്ളവരുടെ നന്മയ്ക്കായി ക്രമീകരിക്കപ്പെടുന്നു, ഒന്നുകിൽ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെയോ, സൃഷ്ടിയിലൂടെയും യേശുവിന്റെ വ്യക്തിയിലൂടെയും നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന പ്രകൃതിദത്തവും ധാർമ്മികവുമായ നിയമങ്ങൾ പാലിക്കുക. അങ്ങനെ ധർമ്മം ഒപ്പം സത്യം വിവാഹമോചനം നേടാൻ കഴിയില്ല, കാരണം അവ രണ്ടും മറ്റുള്ളവരുടെ നന്മയ്ക്കായി ക്രമീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. [1]cf. എന്ത് വില കൊടുത്തും സ്നേഹമുള്ളിടത്ത് നിർബ്ബന്ധമില്ല; സത്യമുള്ളിടത്ത് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്.

അങ്ങനെ, ക്രിസ്തുവിന്റെ ഐക്യത്തിൽ, സ്നേഹനിർഭരമായ ഒരു സമൂഹത്തിനുള്ളിൽ അതിന്റെ പൂർണ്ണ ശേഷിയിലേക്ക് വളരാൻ മനുഷ്യാത്മാവിനു കഴിയും… അതാണ് ആദ്യത്തെ സമൂഹത്തിന്റെ പ്രതിച്ഛായ: ഹോളി ത്രിത്വം.
 

തെറ്റായ യൂണിറ്റി 

നാമെല്ലാവരും ഒന്നായിരിക്കണമെന്നല്ല, മറിച്ച് എല്ലാവരും ആയിരിക്കും എന്നതാണ് സാത്താന്റെ ലക്ഷ്യം ഒരേപോലെ.

ഈ തെറ്റായ ഐക്യം കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിന്, അത് a അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതായിരിക്കും തെറ്റായ ത്രിത്വം: “സഹിഷ്ണുത, മനുഷ്യന്, സമം“. ആദ്യം ഐക്യം തകർക്കുക എന്നതാണ് ശത്രുവിന്റെ ലക്ഷ്യം ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരം, ഐക്യം വിവാഹം, പിന്നെ ആ അകത്ത് മനുഷ്യന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഐക്യം (ശരീരം, ആത്മാവ്, ആത്മാവ്), അത് ദൈവത്തിന്റെ സ്വരൂപത്തിൽ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നു then തുടർന്ന് എല്ലാം പുനർനിർമ്മിക്കുക a തെറ്റായ ചിത്രം.

നിലവിൽ, ലോകത്തിനും അതിന്റെ നിയമങ്ങൾക്കും മേൽ മനുഷ്യന് അധികാരമുണ്ട്. ഈ ലോകത്തെ തകർക്കാനും വീണ്ടും സമന്വയിപ്പിക്കാനും അവനു കഴിയും. OP പോപ്പ് ബെനഡിക്ട് പതിനാറാമൻ (കാർഡിനൽ റാറ്റ്സിംഗർ), പലേർമോ, മാർച്ച് 15, 2000

“തുല്യൻ” എന്ന നിലയിൽ, “പുരുഷൻ” അല്ലെങ്കിൽ “സ്ത്രീ” അല്ലെങ്കിൽ “ഭർത്താവ്”, “ഭാര്യ” എന്നിങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാര്യവുമില്ല. (ആധുനിക മതേതര മനസ്സ് “സമത്വം” എന്ന വാക്കിനാൽ അർത്ഥമാക്കുന്നില്ല എന്നത് ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്: ഓരോ മനുഷ്യന്റെയും തുല്യവും ശാശ്വതവുമായ മൂല്യംപകരം ഒരുതരം ശാന്തത സമാനത.) പുരുഷന്റെയും സ്ത്രീയുടെയും വ്യത്യസ്തവും എന്നാൽ പരസ്പര പൂരകവുമായ റോളുകൾ മായ്ച്ചുകളയാൻ റാഡിക്കൽ ഫെമിനിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനം സാത്താൻ വളർത്തിയെടുത്തു.

മനുഷ്യ പിതൃത്വം അവൻ എന്താണെന്നതിന്റെ ഒരു പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നു. എന്നാൽ ഈ പിതൃത്വം നിലവിലില്ലാത്തപ്പോൾ, ഒരു ജൈവിക പ്രതിഭാസമായി മാത്രം അനുഭവിക്കുമ്പോൾ, അതിന്റെ മാനുഷികവും ആത്മീയവുമായ മാനങ്ങളില്ലാതെ, പിതാവായ ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ പ്രസ്താവനകളും ശൂന്യമാണ്. ഇന്ന് നാം ജീവിക്കുന്ന പിതൃത്വത്തിന്റെ പ്രതിസന്ധി ഒരു ഘടകമാണ്, ഒരുപക്ഷേ മനുഷ്യന്റെ മനുഷ്യത്വത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതും ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നതുമാണ്. പിതൃത്വത്തിന്റെയും മാതൃത്വത്തിന്റെയും വിയോഗം നമ്മുടെ പുത്രന്മാരും പുത്രിമാരും എന്ന വിയോഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.  OP പോപ്പ് ബെനഡിക്ട് പതിനാറാമൻ (കാർഡിനൽ റാറ്റ്സിംഗർ), പലേർമോ, മാർച്ച് 15, 2000

ഇത് പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം, അദ്ദേഹം അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്നു: ദി പുല്ലിംഗത്തിലും സ്ത്രീലിംഗത്തിലുമുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ മായ്ക്കുക. ഇപ്പോൾ പുരുഷത്വം അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീത്വം a മുൻ‌ഗണനാ കാര്യംഅതിനാൽ, പുരുഷനും സ്ത്രീയും അടിസ്ഥാനപരമായി “തുല്യൻ.” 

ലിംഗഭേദം തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ആപേക്ഷികമാക്കുന്നത്… ഒരു മനുഷ്യന്റെ പുരുഷത്വത്തിൽ നിന്നോ സ്ത്രീത്വത്തിൽ നിന്നോ എല്ലാ പ്രസക്തിയും നീക്കംചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഇരുണ്ട സിദ്ധാന്തങ്ങളെ നിശബ്ദമായി സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു, ഇത് തികച്ചും ജൈവിക കാര്യമാണ്.  OP പോപ്പ് ബെനഡിക്ട് പതിനാറാമൻ, വേൾഡ്നെറ്റ്ഡെയ്‌ലി, ഡിസംബർ 30, 2006 

എന്നാൽ “സമത്വം” എന്ന തെറ്റായതും പരിമിതവുമായ ബോധം പുരുഷനും സ്ത്രീക്കും മാത്രമായി പരിമിതപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല; പ്രകൃതിയെ വികൃതമായ ഒരു ധാരണയിലേക്ക് അത് വ്യാപിപ്പിക്കുന്നു. അതായത്, മൃഗങ്ങളും സസ്യങ്ങളും പരിഗണിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ്, വ്യത്യസ്ത രൂപത്തിലും ബുദ്ധിശക്തിയിലും വ്യത്യാസമില്ലെങ്കിലും, തുല്യമായ സൃഷ്ടികൾ. ഈ സഹഭയ ബന്ധത്തിൽ, പുരുഷൻ, സ്ത്രീ, മൃഗം the ഗ്രഹവും പരിസ്ഥിതിയും പോലും ഒരുതരം മൂല്യത്തിൽ തുല്യമാകുന്നു കോസ്മിക് ഏകീകൃതവൽക്കരണം (ചിലപ്പോൾ, മനുഷ്യവർഗം ഏറ്റെടുക്കുന്നു കുറവ് വംശനാശഭീഷണി നേരിടുന്ന ജീവികളുടെ മുഖത്ത് മൂല്യം.) 

ഉദാഹരണത്തിന്, സ്പെയിൻ, ഗ്രേറ്റ് ഡീപ് പ്രോജക്റ്റ് നിയമമാക്കി, ചിമ്പാൻസികളും ഗോറില്ലകളും ആളുകളുമായി “തുല്യസമൂഹത്തിന്റെ” ഭാഗമാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു. വ്യക്തിഗത സസ്യങ്ങൾക്ക് “അന്തർലീനമായ അന്തസ്സ്” ഉണ്ടെന്നും കാട്ടുപൂക്കളെ ശിരഛേദം ചെയ്യുന്നത് വലിയ ധാർമ്മിക തെറ്റാണെന്നും സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇക്വഡോറിലെ പുതിയ ഭരണഘടന “പ്രകൃതിയുടെ അവകാശങ്ങൾ” എന്നതിന് തുല്യമാണ് ഹോമോ സാപ്പിയൻസ്. -ഹോമോ സാപ്പിയൻസ്, നഷ്‌ടപ്പെടുക, വെസ്ലി ജെ. സ്മിത്ത്, ഡിസ്കവറി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ മനുഷ്യാവകാശത്തിലും ബയോഇറ്റിക്സിലും സീനിയർ ഫെലോ, ദേശീയ അവലോകനം ഓൺ‌ലൈൻ, ഏപ്രിൽ ക്സനുമ്ക്സംദ്, ക്സനുമ്ക്സ

പിതാവും പുത്രനും തമ്മിലുള്ള സ്നേഹമായി പരിശുദ്ധാത്മാവ് പ്രവഹിക്കുന്നതുപോലെ, ഈ തെറ്റായ ഐക്യവും “സഹിഷ്ണുത” യാൽ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ദാനധർമ്മത്തിന്റെ ബാഹ്യരൂപം നിലനിർത്തുകയോ മുറുകെ പിടിക്കുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ, പലപ്പോഴും അതിനോടുള്ള സ്നേഹം ഇല്ലാതാകുന്നത് സത്യത്തിന്റെയും യുക്തിയുടെയും പ്രകാശത്തേക്കാൾ വികാരങ്ങളിലും വികലമായ യുക്തിയിലുമാണ്. സ്വാഭാവികവും ധാർമ്മികവുമായ നിയമം “അവകാശങ്ങൾ” എന്ന അവ്യക്തമായ ആശയത്തിനായി കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്നു. അതിനാൽ, എന്തെങ്കിലും അവകാശമായി കണക്കാക്കാമെങ്കിൽ, അത് സഹിക്കണം (അവകാശം ഒരു ജഡ്ജി സൃഷ്ടിച്ചതാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ലോബിയിസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പുകൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നതാണെങ്കിലും, ഈ “അവകാശങ്ങൾ” സത്യവും യുക്തിയും ലംഘിക്കുന്നുവെങ്കിൽ പോലും

അതിനാൽ, ഈ തെറ്റായ ത്രിത്വത്തിന് ഇല്ല സ്നേഹം അതിന്റെ അന്ത്യമായി, എന്നാൽ അർഥം: അത് ബാബലിന്റെ പുതിയ ഗോപുരം.

ആപേക്ഷികതയുടെ ഒരു സ്വേച്ഛാധിപത്യം കെട്ടിപ്പടുക്കുകയാണ്, അത് ഒന്നും നിശ്ചയദാർ as ്യമായി അംഗീകരിക്കാത്തതും ആത്യന്തിക നടപടിയായി അവശേഷിക്കുന്നു സ്വയവും വിശപ്പും അല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമില്ല.  OP പോപ്പ് ബെനഡിക്ട് പതിനാറാമൻ (കാർഡിനൽ റാറ്റ്സിംഗർ), കോൺക്ലേവിൽ ഹോമിലി തുറക്കുന്നു, ഏപ്രിൽ 18, 2004.

ഉപരിതലത്തിൽ, സഹിഷ്ണുത, മാനുഷിക, തുല്യമായ പദങ്ങൾ നല്ലതായി തോന്നുന്ന പദങ്ങളാണ്, വാസ്തവത്തിൽ അത് നല്ലതായിരിക്കും. എന്നാൽ സാത്താൻ “നുണകളുടെ പിതാവാണ്”, അത് നല്ലത് എടുക്കുകയും അതിനെ വളച്ചൊടിക്കുകയും അതുവഴി ആത്മാക്കളെ കുടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ആശയക്കുഴപ്പം.

 

യൂണിവേഴ്സൽ ഫാൾഷുഡ് 

അസത്യത്തിന്റെ ഈ “ത്രിത്വം” അതിന്റെ മൂന്ന് വശങ്ങളിലും യോജിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ, അത് a തെറ്റായ ഐക്യം അത് ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം നിരീക്ഷിക്കുകയും നടപ്പാക്കുകയും വേണം. വാസ്തവത്തിൽ, സഹിഷ്ണുതയുടെ സ്വഭാവം, ധാർമ്മിക ആശയം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ആ കാര്യത്തെയോ വ്യക്തിയെയോ സ്ഥാപനത്തെയോ സഹിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നതാണ്. കേവലം. തിരുവെഴുത്ത് പറയുന്നു, “കർത്താവിന്റെ ആത്മാവുള്ളിടത്ത് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്." [2]2 കോറി 3: 17 നേരെമറിച്ച്, എതിർക്രിസ്തുവിന്റെ ചൈതന്യം ഉള്ളിടത്ത് ബലപ്രയോഗമുണ്ട്. [3]cf. നിയന്ത്രണം! നിയന്ത്രണം! The തെറ്റായ ഐക്യം, ഇപ്പോൾ ഒരു ആഗോള പ്രതിഭാസമായി വികസിക്കുന്നത്, അത് ഉറപ്പാക്കുന്ന എതിർക്രിസ്തുവിന് വഴിയൊരുക്കുന്നു ഓരോ വ്യക്തിയും അക്കൗണ്ടായിരിക്കണം. നിയന്ത്രണ സഹിഷ്ണുതയുടെ അടിവയറാണ്; അത് എതിർക്രിസ്തുവിന്റെ പശയാണ്-സ്നേഹമല്ല. ഒരു മെഷീനിലെ ഒരു അയഞ്ഞ ബോൾട്ടിന് മുഴുവൻ സംവിധാനത്തെയും നശിപ്പിക്കാൻ കഴിയും; അതുപോലെ, ഓരോ വ്യക്തിയും ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം സംഘടിപ്പിക്കുകയും തെറ്റായ ഐക്യത്തിലേക്ക് സമന്വയിപ്പിക്കുകയും വേണം - അടിസ്ഥാനപരമായി ഏകാധിപത്യമായ അതിന്റെ രാഷ്ട്രീയ ആവിഷ്കാരവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുകയും അനുരൂപപ്പെടുകയും വേണം. 

അപ്പോക്കലിപ്സ് ദൈവത്തിന്റെ എതിരാളിയായ മൃഗത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു. ഈ മൃഗത്തിന് ഒരു പേരില്ല, പക്ഷേ ഒരു സംഖ്യയുണ്ട്.

[തടങ്കൽപ്പാളയങ്ങളുടെ ഭീകരതയിൽ], അവർ മുഖങ്ങളും ചരിത്രവും റദ്ദാക്കുകയും മനുഷ്യനെ ഒരു സംഖ്യയാക്കി മാറ്റുകയും ഒരു വലിയ യന്ത്രത്തിലെ കോഗായി ചുരുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. മനുഷ്യൻ ഒരു പ്രവർത്തനമല്ല.അക്കമിട്ടു

യന്ത്രത്തിന്റെ സാർവത്രിക നിയമം അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടാൽ, തടങ്കൽപ്പാളയങ്ങളുടെ അതേ ഘടന സ്വീകരിക്കുന്നതിനുള്ള അപകടസാധ്യതയുള്ള ഒരു ലോകത്തിന്റെ വിധി അവർ മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ചിരുന്നുവെന്ന് നമ്മുടെ കാലത്ത് നാം മറക്കരുത്. നിർമ്മിച്ച യന്ത്രങ്ങൾ ഒരേ നിയമം അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നു. ഈ യുക്തി അനുസരിച്ച്, മനുഷ്യനെ a കൊണ്ട് വ്യാഖ്യാനിക്കണം കമ്പ്യൂട്ടർ അക്കങ്ങളിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഇത് സാധ്യമാകൂ.

മൃഗം ഒരു സംഖ്യയാണ്, അത് സംഖ്യകളായി മാറുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ദൈവത്തിന് ഒരു പേരുണ്ട്, പേര് വിളിക്കുന്നു. അവൻ ഒരു വ്യക്തിയാണ്, ആ വ്യക്തിയെ അന്വേഷിക്കുന്നു.  Ard കാർഡിനൽ റാറ്റ്സിംഗർ, (പോപ്പ് ബെനഡിക്ട് പതിനാറാമൻ) പലേർമോ, മാർച്ച് 15, 2000 (ഇറ്റാലിക്സ് ഖനി)

എന്നാൽ ഇത് അങ്ങനെയല്ല ഒത്തൊരുമ. മറിച്ച് അനുരൂപത.

എല്ലാ രാഷ്ട്രങ്ങളുടെയും ഐക്യത്തിന്റെ മനോഹരമായ ആഗോളവൽക്കരണമല്ല, ഓരോരുത്തർക്കും അവരവരുടെ ആചാരങ്ങൾ ഉണ്ട്, പകരം അത് ആധിപത്യ ഏകീകൃതതയുടെ ആഗോളവൽക്കരണമാണ്, അത് ഒരൊറ്റ ചിന്തയാണ്. ഈ ഏകചിന്ത ലൗകികതയുടെ ഫലമാണ്. OP പോപ്പ് ഫ്രാൻസിസ്, ഹോമിലി, നവംബർ 18, 2013; Zenit

ക്രിസ്തീയത സ്വാതന്ത്ര്യത്തെയും സത്യത്തോടുള്ള ഉത്തരവാദിത്തത്തെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണെന്നതും യഥാർത്ഥ ഐക്യത്തെ വളർത്തിയെടുക്കുന്നതും ആയതിനാൽ, തെറ്റായ ഐക്യം ബാഹ്യമായി സംഭവിക്കും സമാനത സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ: സുരക്ഷ സമാധാനത്തിന്റെ പേരിൽ. “പൊതുനന്മ” യ്‌ക്കായി ഈ വ്യാജ ഐക്യം കൊണ്ടുവരുന്നതിനായി ഒരു സ്വേച്ഛാധിപത്യ രാഷ്ട്രം ന്യായീകരിക്കപ്പെടും (പ്രത്യേകിച്ചും ലോകം മൂന്നാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിന്റെ പ്രക്ഷുബ്ധാവസ്ഥയിലാണെങ്കിലോ പ്രകൃതിദത്തമോ സാമ്പത്തികമോ ആയ ദുരന്തങ്ങൾക്ക് വഴങ്ങുകയാണെങ്കിലോ.) എന്നാൽ ഒരു തെറ്റായ ഐക്യം അതുപോലെ തന്നെ തെറ്റായ സമാധാനം.

കർത്താവിന്റെ ദിവസം ഒരു കള്ളനെപ്പോലെ വരുമെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം രാത്രി… ഒരു കള്ളൻ വരുന്നത് മോഷ്ടിക്കാനും അറുക്കാനും നശിപ്പിക്കാനും മാത്രമാണ്. (1 തെസ്സ 5: 2; യോഹന്നാൻ 10:10)

സമാധാനം ഇല്ലാതിരിക്കുമ്പോൾ സമാധാനം, സമാധാനം എന്നിങ്ങനെ എന്റെ ജനത്തിന്റെ മുറിവ് അവർ ലഘുവായി സുഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു: കാഹളത്തിന്റെ ശബ്ദം ശ്രദ്ധിക്കൂ എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ നിരീക്ഷിക്കുന്നു. അവർ പറഞ്ഞു: ഞങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല. ആകയാൽ ജനതകളേ, അവർക്കു എന്തു സംഭവിക്കും എന്നു കേൾപ്പിൻ; ഭൂമിയേ, കേൾപ്പിൻ; ഇതാ, ഞാൻ എന്റെ ജനത്തെ അവരുടെ ഉപാധികളുടെ ഫലമായ തിന്മ വരുത്തുന്നു; അവർ എന്റെ വചനങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല. എന്റെ ന്യായപ്രമാണത്തെ അവർ തള്ളിക്കളഞ്ഞു.  (യിരെമ്യാവു 6:14, 17-19)

അങ്ങനെ എതിർക്രിസ്തു രാത്രിയിൽ കള്ളനെപ്പോലെ വരും ആശയക്കുഴപ്പം. [4]cf. വരുന്ന വ്യാജൻ

… നാമെല്ലാവരും ക്രൈസ്‌തവലോകത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും വിഭജിക്കപ്പെടുകയും കുറയുകയും കുറയുകയും ഭിന്നത നിറഞ്ഞതും മതവിരുദ്ധതയോട് അടുക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ. നാം ലോകത്തിൽ സ്വയം അർപ്പിക്കുകയും അതിൽ സംരക്ഷണത്തിനായി ആശ്രയിക്കുകയും നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യവും ശക്തിയും ഉപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്താൽ, ദൈവം അനുവദിക്കുന്നിടത്തോളം അവൻ [എതിർക്രിസ്തു] ക്രോധത്തോടെ നമ്മുടെ മേൽ പൊട്ടിത്തെറിക്കും.  Less അനുഗ്രഹീത ജോൺ ഹെൻറി ന്യൂമാൻ, പ്രഭാഷണം IV: എതിർക്രിസ്തുവിന്റെ പീഡനം

ക്രിസ്തുവിന്റെ രണ്ടാം വരവിനു മുമ്പായി സഭ അന്തിമ വിചാരണയിലൂടെ കടന്നുപോകണം, അത് പല വിശ്വാസികളുടെയും വിശ്വാസത്തെ ഇളക്കിമറിക്കും. ഭൂമിയിലെ അവളുടെ തീർത്ഥാടനത്തോടൊപ്പമുള്ള പീഡനം “അനീതിയുടെ രഹസ്യം” ഒരു രൂപത്തിൽ അനാവരണം ചെയ്യും മതപരമായ വഞ്ചന, സത്യത്തിൽ നിന്നുള്ള വിശ്വാസത്യാഗത്തിന്റെ വിലയിൽ മനുഷ്യർക്ക് അവരുടെ പ്രശ്‌നങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായ പരിഹാരം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. Cat കത്തോലിക്കാസഭയുടെ കാറ്റെസിസം, എൻ. 675

 

തെറ്റായ ചർച്ച്

അപ്പോൾ ഈ തെറ്റായ ഐക്യം “സാർവത്രിക” മാറും the ഗ്രീക്കിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു വാക്ക് കാതോലിക്കോസ്: “കത്തോലിക്” - യഥാർത്ഥ സഭയെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്താനും സ്ഥാനഭ്രഷ്ടനാക്കാനുമുള്ള ശ്രമം യഥാർത്ഥ ഐക്യം അതിൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ പദ്ധതി പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടും.

തന്റെ ഇഷ്ടം മർമ്മം എല്ലാ ജ്ഞാനവും ഉൾക്കാഴ്ച നമ്മെ അറിഞ്ഞു അദ്ദേഹം സമയം പൂർണ്ണതയിൽ ഒരു പദ്ധതി ക്രിസ്തു പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ള തന്റെ നിർണ്ണയപ്രകാരം, അവനിൽ എല്ലാം ഒന്നിപ്പിക്കാൻ, സ്വർഗ്ഗത്തിൽ ഉണ്ടാക്കി കാര്യങ്ങളും സാധനങ്ങൾ ഭൂമി. (എഫെ 1: 9-10) 

പ്രബുദ്ധരായ പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റുകാരെ ഞാൻ കണ്ടു, മതവിശ്വാസങ്ങളുടെ കൂടിച്ചേരലിനായി രൂപീകരിച്ച പദ്ധതികൾ, മാർപ്പാപ്പയുടെ അധികാരത്തെ അടിച്ചമർത്തുക… ഞാൻ ഒരു മാർപ്പാപ്പയെയും കണ്ടില്ല, മറിച്ച് ഒരു ബിഷപ്പ് ഉയർന്ന ബലിപീഠത്തിന് മുന്നിൽ പ്രണമിച്ചു. ഈ ദർശനത്തിൽ ഞാൻ പള്ളി മറ്റ് കപ്പലുകൾക്ക് നേരെ ബോംബെറിഞ്ഞത് കണ്ടു… അത് എല്ലാ വശത്തും ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു… അവർ ഒരു വലിയ, അതിരുകടന്ന പള്ളി പണിതു, അത് എല്ലാ മതങ്ങളെയും തുല്യാവകാശത്തോടെ സ്വീകരിക്കുന്നതിനായിരുന്നു… എന്നാൽ ഒരു ബലിപീഠത്തിന് പകരം മ്ലേച്ഛതയും ശൂന്യതയും മാത്രമായിരുന്നു. പുതിയ സഭ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു… Less വാഴ്ത്തപ്പെട്ട ആൻ കാതറിൻ എമറിക് (എ.ഡി 1774-1824), ആൻ കാതറിൻ എമറിച്ചിന്റെ ജീവിതവും വെളിപ്പെടുത്തലുകളും, ഏപ്രിൽ 12, 1820

ഒരാളുടെ വിശ്വാസങ്ങളുടെ വിട്ടുവീഴ്ചയെ ഫ്രാൻസിസ് മാർപാപ്പ വിളിക്കുന്നു, സഭയ്ക്കുള്ളിലെ ല l കികതയുടെ ഈ വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന ആത്മാവ്, “പിശാചിന്റെ ഫലം”. മക്കബീസ് പുസ്‌തകത്തിലെ പുരാതന എബ്രായരുടെ കാലവുമായി നമ്മുടെ കാലത്തെ താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ പരിശുദ്ധപിതാവ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയത് നാം അതേ “കൗമാര പുരോഗമനവാദത്തിന്റെ മനോഭാവത്തിലേക്ക്” വീഴുകയാണെന്നാണ്.

വിശ്വസ്തതയുടെ ശീലങ്ങളിൽ തുടരുന്നതിനേക്കാൾ ഏതുതരം തിരഞ്ഞെടുപ്പിലും മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് നല്ലതാണെന്ന് അവർ വിശ്വസിക്കുന്നു… ഇതിനെ വിശ്വാസത്യാഗം, വ്യഭിചാരം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അവർ വാസ്തവത്തിൽ കുറച്ച് മൂല്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നവരല്ല; അവർ തങ്ങളുടെ സത്തയുടെ സത്തയെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുന്നു: കർത്താവിന്റെ വിശ്വസ്തത. OP പോപ്പ് ഫ്രാൻസിസ്, ഹോമിലി, നവംബർ 18, 2013; Zenit

അതിനാൽ, ഈ സമയങ്ങളിൽ നാം ഉണർന്നിരിക്കേണ്ടതുണ്ട്, പ്രത്യേകിച്ചും ധാരാളം ആളുകൾ വിട്ടുവീഴ്ചയുടെ വഞ്ചനയിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നത് നാം കാണുന്നു. അതേസമയം, സഭയെ സമാധാനത്തിന്റെ “തീവ്രവാദികൾ” എന്നും കൂടുതൽ സഹിഷ്ണുത പുലർത്തുന്ന “പുതിയ ലോകക്രമ” മായും ചിത്രീകരിക്കപ്പെടുന്നു. അങ്ങനെ, സഭ ഒരു പീഡനത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കാൻ പോകുന്നുവെന്ന് വ്യക്തമാണ്, ആത്യന്തികമായി അവളെ ശുദ്ധീകരിക്കും.

സഭ ചെറുതായിത്തീരും, തുടക്കം മുതൽ കൂടുതലോ കുറവോ ആരംഭിക്കേണ്ടതുണ്ട്. സമൃദ്ധിയിൽ അവൾ പണിത പല കെട്ടിടങ്ങളിലും താമസിക്കാൻ അവൾക്ക് കഴിയില്ല. അവളുടെ അനുയായികളുടെ എണ്ണം കുറയുമ്പോൾ… അവളുടെ സാമൂഹിക പദവികൾ പലതും നഷ്ടപ്പെടും… ഒരു ചെറിയ സമൂഹമെന്ന നിലയിൽ [സഭ] അവളുടെ വ്യക്തിഗത അംഗങ്ങളുടെ മുൻകൈയിൽ കൂടുതൽ വലിയ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിക്കും.

ഇത് സഭയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രയാസകരമാണ്, കാരണം ക്രിസ്റ്റലൈസേഷനും വ്യക്തമാക്കലും പ്രക്രിയയ്ക്ക് അവളുടെ വിലയേറിയ .ർജ്ജം നഷ്ടപ്പെടും. അത് അവളെ ദരിദ്രരാക്കുകയും സ ek മ്യതയുള്ളവരുടെ സഭയായി മാറുകയും ചെയ്യും… റോഡ് പോലെ പ്രക്രിയ നീളവും ക്ഷീണവും ആയിരിക്കും ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിന്റെ തലേന്നത്തെ തെറ്റായ പുരോഗമനവാദത്തിൽ നിന്ന് - ഒരു ബിഷപ്പ് പിടിവാശിയെ കളിയാക്കുകയും ദൈവത്തിന്റെ അസ്തിത്വം ഒരു തരത്തിലും ഉറപ്പില്ലെന്ന് ഉറപ്പിക്കുകയും ചെയ്താൽ മിടുക്കനായി കരുതപ്പെടുമ്പോൾ… എന്നാൽ ഈ വിഭജനത്തിന്റെ വിചാരണ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ, ഒരു കൂടുതൽ ആത്മീയവും ലളിതവുമായ ഒരു സഭയിൽ നിന്ന് വലിയ ശക്തി പ്രവഹിക്കും. തികച്ചും ആസൂത്രിതമായ ഒരു ലോകത്തിലെ പുരുഷന്മാർ പറഞ്ഞറിയിക്കാനാവാത്ത ഏകാന്തത അനുഭവിക്കും. അവർക്ക് ദൈവത്തിന്റെ കാഴ്ച പൂർണ്ണമായും നഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ, അവരുടെ ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെ മുഴുവൻ ഭയവും അവർക്ക് അനുഭവപ്പെടും. അപ്പോൾ അവർ വിശ്വാസികളുടെ ചെറിയ ആട്ടിൻകൂട്ടത്തെ പൂർണ്ണമായും പുതിയതായി കണ്ടെത്തും. അവർ അത് രഹസ്യമായി തിരയുന്ന ഒരു ഉത്തരമായി അവർ കണ്ടെത്തും.

അതിനാൽ സഭ വളരെ പ്രയാസകരമായ സമയമാണ് നേരിടുന്നതെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്. യഥാർത്ഥ പ്രതിസന്ധി ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല. ഭയങ്കരമായ പ്രക്ഷോഭങ്ങളെ നാം കണക്കാക്കേണ്ടതുണ്ട്. എന്നാൽ അവസാനം അവശേഷിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് ഒരുപോലെ ഉറപ്പുണ്ട്: ഗോബെലിനൊപ്പം ഇതിനകം മരിച്ചുപോയ രാഷ്ട്രീയ ആരാധനാലയമല്ല, മറിച്ച് വിശ്വാസസഭയാണ്. അടുത്ത കാലം വരെ ഉണ്ടായിരുന്നിടത്തോളം അവൾ മേലാൽ സാമൂഹ്യശക്തിയായിരിക്കില്ല; എന്നാൽ അവൾ പുതിയ പുഷ്പം ആസ്വദിക്കുകയും മനുഷ്യന്റെ ഭവനമായി കാണുകയും ചെയ്യും, അവിടെ അവൻ മരണത്തിനും അപ്പുറത്തുള്ള ജീവിതവും പ്രത്യാശയും കണ്ടെത്തും. Ard കാർഡിനൽ ജോസഫ് റാറ്റ്സിംഗർ (പോപ്പ് ബെനഡിക്ട് പതിനാറാമൻ), വിശ്വാസവും ഭാവിയും, ഇഗ്നേഷ്യസ് പ്രസ്സ്, 2009 

ആദ്യം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് 4 ജനുവരി 2007 ആണ്. ഞാൻ ഇവിടെ കൂടുതൽ റഫറൻസുകൾ അപ്‌ഡേറ്റുചെയ്‌തു.

 

പ്രിന്റ് ഫ്രണ്ട്ലി, പിഡിഎഫ് & ഇ-മെയിൽ

അടിക്കുറിപ്പുകൾ

അടിക്കുറിപ്പുകൾ
1 cf. എന്ത് വില കൊടുത്തും
2 2 കോറി 3: 17
3 cf. നിയന്ത്രണം! നിയന്ത്രണം!
4 cf. വരുന്ന വ്യാജൻ
ൽ പോസ്റ്റ് ഹോം, അടയാളങ്ങൾ ടാഗ് , , , , , , , , , , , , , , , , , .

അഭിപ്രായ സമയം കഴിഞ്ഞു.