ദൈവത്തിന്റെ ഹൃദയം

യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ഹൃദയം, സാന്താ മരിയ അസുന്ത കത്തീഡ്രൽ; ആർ. മുലത (ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ട്) 

 

എന്ത് നിങ്ങൾ വായിക്കാൻ പോകുന്നത് സ്ത്രീകളെ മാത്രമല്ല, പ്രത്യേകിച്ചും, പുരുഷന്മാർ അനാവശ്യമായ ഭാരത്തിൽ നിന്ന് മുക്തമാവുകയും നിങ്ങളുടെ ജീവിതഗതിയെ സമൂലമായി മാറ്റുകയും ചെയ്യുക. അതാണ് ദൈവവചനത്തിന്റെ ശക്തി…

 

അവന്റെ രാജ്യം ആദ്യം അന്വേഷിക്കുക

നിങ്ങളുടെ ശരാശരി മനുഷ്യനോട് അവന്റെ ആദ്യത്തെ മുൻ‌ഗണന എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുക, “ബേക്കൺ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക,” “ബില്ലുകൾ അടയ്ക്കുക,” “ലക്ഷ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുക” എന്നിവയാണ് അദ്ദേഹം എപ്പോഴും നിങ്ങളോട് പറയും. എന്നാൽ യേശു പറയുന്നത് അതല്ല. നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ നൽകുമ്പോൾ, അതാണ് ആത്യന്തികമായി സ്വർഗ്ഗീയപിതാവിന്റെ പങ്ക്.

ഇന്ന്‌ വളരുന്നതും നാളെ അടുപ്പിലേക്ക് വലിച്ചെറിയപ്പെടുന്നതുമായ വയലിലെ പുല്ല് ദൈവം അങ്ങനെ ധരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, ചെറിയ വിശ്വാസമുള്ളവരേ, അവൻ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ നൽകില്ലേ? അതിനാൽ വിഷമിക്കേണ്ട, 'ഞങ്ങൾ എന്താണ് കഴിക്കേണ്ടത്?' അല്ലെങ്കിൽ 'ഞങ്ങൾ എന്താണ് കുടിക്കേണ്ടത്?' അല്ലെങ്കിൽ 'ഞങ്ങൾ എന്താണ് ധരിക്കേണ്ടത്?' പുറജാതിക്കാർ അന്വേഷിക്കുന്നതെല്ലാം. നിങ്ങൾക്ക് അവയെല്ലാം ആവശ്യമാണെന്ന് നിങ്ങളുടെ സ്വർഗ്ഗീയപിതാവിന് അറിയാം. എന്നാൽ ആദ്യം ദൈവരാജ്യവും അവന്റെ നീതിയും അന്വേഷിക്കുക. ഇവയെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. (മത്താ 6: 30-33)

തീർച്ചയായും, നിങ്ങളുടെ ദിവസം മുഴുവൻ ധൂപം കാട്ടാൻ യേശു നിർദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. പ്രായോഗികത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് സംസാരിക്കും.

യേശു ഇവിടെ പരാമർശിക്കുന്നത് ഒരു കാര്യമാണ് ഹൃദയം. നിങ്ങൾ രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുകയും നിങ്ങളുടെ ചിന്തകൾ ഈ മീറ്റിംഗ്, ആ പ്രശ്നം, ഈ ബിൽ, ആ സാഹചര്യം എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ… നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം തെറ്റായ സ്ഥലത്താണെന്ന് പറയാൻ ഞാൻ ധൈര്യപ്പെടുന്നു. ആദ്യം ദൈവരാജ്യം അന്വേഷിക്കുക എന്നതാണ് ആദ്യം രാജ്യത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾ. ദൈവത്തിന് ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമുള്ളത് ആദ്യം അന്വേഷിക്കുക. അത്, എന്റെ സുഹൃത്ത് ആത്മാക്കൾ.

 

ദൈവത്തിന്റെ ഹൃദയം

ആദ്യം ദൈവരാജ്യവും അവന്റെ നീതിയും അന്വേഷിക്കുകയെന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ ഹൃദയം നേടാൻ ശ്രമിക്കുക. ആത്മാക്കൾക്കായി കത്തുന്ന ഹൃദയമാണിത്. ഞാൻ ഇത് എഴുതുമ്പോൾ ഏകദേശം 6250 ആത്മാക്കൾ ഈ മണിക്കൂറിൽ അവരുടെ നിർമ്മാതാവിനെ കാണും. ഓ, നമുക്ക് എന്ത് ദിവ്യ വീക്ഷണം ആവശ്യമാണ്! ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ശാശ്വതമായി വേർപിരിയാനുള്ള സാധ്യത ചില ആത്മാവ് അഭിമുഖീകരിക്കുമ്പോൾ എന്റെ നിസ്സാര പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ആശങ്കപ്പെടുന്നുണ്ടോ? പ്രിയ സുഹൃത്തേ, ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടോ? ദൈവരാജ്യകാര്യങ്ങളിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കാൻ യേശു നമ്മോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു, അതാണ് ആത്മാക്കളുടെ രക്ഷ.

ആത്മാക്കളുടെ രക്ഷയ്ക്കുള്ള തീക്ഷ്ണത നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ കത്തിക്കണം. -എന്റെ ആത്മാവിൽ ദിവ്യകാരുണ്യം, സെന്റ് ഫോസ്റ്റിനയുടെ ഡയറി, എൻ. 350

 

എങ്ങനെ?

ദൈവത്തിന്റെ ഹൃദയം, ആത്മാക്കളോടുള്ള സ്നേഹം എന്റെ നെഞ്ചിൽ അടിക്കാൻ ഞാൻ എങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കുന്നു? ഉത്തരം ലളിതമാണ്, അതിന്റെ കണ്ണാടി വിവാഹ ഉടമ്പടിയിലാണ്. ഭാര്യാഭർത്താക്കന്മാർ പരസ്‌പരം സ്‌നേഹിക്കുന്നതിനായി ദാമ്പത്യജീവിതത്തിൽ ചുട്ടുകളയുന്നു they അവർ സ്വയം പൂർണ്ണമായും മറ്റൊരാൾക്ക് നൽകുക. അത് ദൈവത്തിന്റേതാണ്. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ വിഗ്രഹങ്ങളെക്കാൾ അവനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഹൃദയത്തിന്റെ ഒരു പരിവർത്തനത്തിലൂടെ, ഹൃദയമാറ്റത്തിലൂടെ നിങ്ങൾ സ്വയം അവനു സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ, ശക്തമായ എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുന്നു. യേശു തന്റെ വചനത്തിന്റെ വിത്ത് നിങ്ങളുടെ തുറന്ന ഹൃദയത്തിൽ നട്ടുപിടിപ്പിക്കുന്നു പൂർണ്ണമായും നിനക്ക്. അവന്റെ വചനം ജീവിക്കുന്നത്. അത് കൊണ്ടുവരാനുള്ള ശക്തിയുണ്ട് പുതിയ ജീവിതം നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ, അതായത്, നിങ്ങളുടെ ആത്മാവിൽ ക്രിസ്തുവിനെത്തന്നെ ഗർഭം ധരിച്ച് പൂർണ്ണ പക്വത പ്രാപിക്കുക.

നിങ്ങൾ വിശ്വാസത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നതെന്ന് കാണാൻ സ്വയം പരിശോധിക്കുക. സ്വയം പരീക്ഷിക്കുക. യേശുക്രിസ്തു നിങ്ങളിൽ ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ലേ? (2 കോറി 13: 5)

യഥാർത്ഥവും ശക്തവുമായ ഒരു പരിവർത്തനം നാം നടക്കുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നു ആശ്രയം ദൈവത്തിൽ. അവിടുത്തെ പാപമോചനത്തിലും സ്നേഹത്തിലും നാം വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ, അവിടുത്തെ പദ്ധതിയിലും ക്രമത്തിലും, അവന്റെ നിയമങ്ങളിലും കല്പനകളിലും പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നു.

വിശുദ്ധ മാസ്സിനിടെ, യേശുവിന്റെ ഹൃദയത്തെക്കുറിച്ചും അവൻ നമുക്കുവേണ്ടി കത്തിക്കുന്ന സ്നേഹത്തിന്റെ അഗ്നി സ്വഭാവത്തെക്കുറിച്ചും അവൻ എങ്ങനെ കരുണയുടെ മഹാസമുദ്രമാണെന്നതിനെക്കുറിച്ചും എനിക്ക് അറിവ് ലഭിച്ചു. My എന്റെ ആത്മാവിൽ കരുണ കാണിക്കുക, സെന്റ് ഫോസ്റ്റിനയുടെ ഡയറി, എൻ. 1142

കരുണയുടെ ജ്വാലകൾ എന്നെ ജ്വലിപ്പിക്കുന്നു. അവയെ മനുഷ്യാത്മാക്കളുടെ മേൽ പകരാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഓ, അവരെ സ്വീകരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്തപ്പോൾ അവർ എന്നെ വേദനിപ്പിക്കുന്നു! Es യേശു മുതൽ സെന്റ് ഫോസ്റ്റിന വരെ, എന്റെ ആത്മാവിൽ ദിവ്യകാരുണ്യം, എൻ. 1047

ഈ വിധത്തിൽ നാം ദൈവത്തെ സമീപിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ, അവന്റെ പപ്പയ്ക്ക് മുമ്പുള്ള ഒരു മകനെന്നോ, അല്ലെങ്കിൽ അവളുടെ മൂത്ത സഹോദരനോടൊപ്പമുള്ള ഒരു സഹോദരിയെന്നോ, പിന്നെ ദൈവസ്നേഹം, ദൈവത്തിന്റെ ഹൃദയം നമ്മെ മാറ്റാൻ തുടങ്ങുന്നു. പിന്നെ, അവന് എങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഹൃദയമുണ്ടെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും തുടങ്ങുന്നു, കാരണം അവൻ എന്നോട് എത്ര കരുണയുള്ളവനാണെന്ന് ഞാൻ കാണുന്നു, എനിക്കറിയാം, ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്നു.

കുമ്പസാരം മഹത്തായ ചേംബർ ഓഫ് കാരുണ്യമാണ്, ആ സ്ഥലം എന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും സുഖപ്പെടുത്തുകയും പുന ored സ്ഥാപിക്കുകയും സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്, ഞാൻ ചെയ്ത ഒരു കാര്യത്താലല്ല, മറിച്ച് ഞാൻ സ്നേഹിക്കപ്പെടുന്നതിനാലാണ് he എന്റെ പാപങ്ങൾക്കിടയിലും അവൻ എടുത്തുകളയുന്നു! അവനെ എങ്ങനെ കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കാൻ ഇത് എന്റെ ഹൃദയത്തെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നില്ല? അതിനാൽ ഞാൻ കുമ്പസാരം ഉപേക്ഷിച്ച് അവനിലേക്ക് പോകുന്നു the വിശുദ്ധ ബലിപീഠമായ ചേംബർ ഓഫ് ലവ്. കുമ്പസാരത്തിൽ എന്നെത്തന്നെ ഏല്പിച്ചശേഷം, ഇപ്പോൾ പരിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ അവൻ എന്നെത്തന്നെ ഏല്പിക്കുന്നു. ഈ കൂട്ടായ്മ, ഈ സ്നേഹ കൈമാറ്റം, ഞാൻ ദിവസം മുഴുവൻ തുടരുന്നു പ്രാർത്ഥന; ഞാൻ തറ തുടയ്ക്കുമ്പോൾ സംസാരിക്കുന്ന ചെറിയ വാത്സല്യങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അവന്റെ വചനം വായിക്കുന്നതോ നിശബ്ദതയിൽ അവനെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതോ ആയ നിശബ്ദത. സൃഷ്ടി നിലവിളിക്കുന്നു, “കർത്താവേ, ഞാൻ വളരെ ദുർബലനും പാപിയുമാണ്… സ്രഷ്ടാവ് ഇങ്ങനെ പാടുന്നു,“ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു, ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു, ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു! ”

എന്നെ സമീപിക്കാൻ പാപി ഭയപ്പെടരുത്. കാരുണ്യത്തിന്റെ അഗ്നിജ്വാലകൾ എന്നെ ജ്വലിപ്പിക്കുന്നു spend ഈ ആത്മാക്കളിലേക്ക് അവരെ പകരാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു… ആത്മാക്കളോടുള്ള എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ കത്തുന്ന സ്നേഹം നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ആഴത്തിൽ അറിയണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, നിങ്ങൾ എന്റെ അഭിനിവേശത്തെക്കുറിച്ച് ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കും. -എന്റെ ആത്മാവിൽ ദിവ്യകാരുണ്യം, യേശു മുതൽ സെന്റ് ഫോസ്റ്റിന വരെ, n.50, 186

ഈ ആന്തരിക അറിവ്, ഈ ദിവ്യജ്ഞാനം, പിന്നെ അറിയാൻ എന്നെ സഹായിക്കുന്നു ഞാൻ ആരായിരിക്കണം. എന്റെ ശത്രുവിന്റെ കണ്ണുകളിലേക്ക്, അതെ, അലസിപ്പിക്കൽ, കൊലപാതകി, സ്വേച്ഛാധിപതി എന്നിവരുടെ കണ്ണുകളിലേക്ക് നോക്കാനും അവനെ സ്നേഹിക്കാനും ഇത് എന്നെ പ്രാപ്തനാക്കുന്നു, കാരണം എന്നെത്തന്നെ സ്നേഹിച്ചിരിക്കേണ്ടതെന്താണെന്ന് എനിക്കറിയാം. ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ ഹൃദയത്തോട് സ്നേഹിക്കാൻ പഠിക്കുന്നു. യേശുവിന്റെ ഹൃദയത്തോട് ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്നു, കാരണം അവിടുത്തെ സ്നേഹവും കരുണയും എന്നിൽ വസിക്കാൻ ഞാൻ അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നു. ഞാൻ അവന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്, അതിനാൽ അവന്റെ ശരീരം ഇപ്പോൾ എന്റെ ഭാഗമാണ്.

തല ശരീരത്തിന്റേതാണ് എന്നതിനാൽ അവൻ നിങ്ങളുടേതാണ്. അവന്റേത് എല്ലാം നിങ്ങളുടേതാണ്: ശ്വാസം, ഹൃദയം, ശരീരം, ആത്മാവ്, അവന്റെ എല്ലാ കഴിവുകളും. ഇവയെല്ലാം നിങ്ങളുടേതാണെന്നപോലെ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കണം, അങ്ങനെ അവനെ സേവിക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾ അവന് സ്തുതിയും സ്നേഹവും മഹത്വവും നൽകണം… അവനിലുള്ളതെല്ലാം നിങ്ങളിൽ വസിക്കാനും ഭരിക്കാനും അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു: നിങ്ങളുടെ ശ്വാസത്തിലെ ശ്വാസം, ഹൃദയം ഈ വാക്കുകൾ നിങ്ങളിൽ നിറവേറേണ്ടതിന് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ, അവന്റെ ആത്മാവിന്റെ എല്ലാ കഴിവുകളും നിങ്ങളുടെ ആത്മാവിന്റെ കഴിവുകളിൽ: യേശുവിന്റെ ജീവൻ നിങ്ങളിൽ പ്രകടമാകേണ്ടതിന് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുകയും അവനെ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ വഹിക്കുകയും ചെയ്യുക (2 കോറി 4:11). .സ്റ്റ. ജോൺ യൂഡ്‌സ്, ആരാധനാലയം, വാല്യം IV, പി. 1331

പല കാര്യങ്ങളിലും വേവലാതിപ്പെടുന്ന എന്റെ പ്രിയ സഹോദരീസഹോദരന്മാർ: നിങ്ങൾ തെറ്റായ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് വേവലാതിപ്പെടുന്നു. നിങ്ങൾ ലോകത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ദൈവത്തിന്റെ ഹൃദയം ഇല്ല; നിങ്ങളുടെ പക്കലുള്ളവയിൽ തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ആശങ്കയുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ദൈവത്തിന്റെ ഹൃദയം ഇല്ല. നിങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണത്തിന് അതീതമായ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ആശങ്കയുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ദൈവത്തിന്റെ ഹൃദയം ഇല്ല. എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഒരു തീർത്ഥാടകൻ, നിങ്ങളുടെ തെരുവുകളിൽ ഒരു അന്യൻ, നിങ്ങളുടെ ജോലിസ്ഥലത്ത് ഒരു അപരിചിതൻ, ഒരു പരദേശി എന്നീ നിലകളിലാണ് ജീവിക്കുന്നതെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുമുള്ളവർക്ക് ഉപ്പും വെളിച്ചവും നൽകുന്നതിന് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയവും മനസ്സും ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ, നിങ്ങൾ ആദ്യം രാജ്യം തേടാൻ തുടങ്ങി ദൈവത്തിൻറെയും നീതിയുടെയും. നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങി.

 

നമുക്ക് പ്രായോഗികമാകാം!

അതെ, നമുക്ക് പ്രായോഗികമാകാം. ഒരു രക്ഷകർത്താവ് അല്ലെങ്കിൽ പങ്കാളി, അവന്റെ അല്ലെങ്കിൽ അവളുടെ കുടുംബത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം, അവരുടെ ക്ഷേമം, ആരോഗ്യം എന്നിവ ചുമത്തി എങ്ങനെയാണ് ആദ്യം ദൈവരാജ്യം തേടുന്നത്?

കർത്താവ് നിങ്ങളോട് പറയുന്നു:

എനിക്ക് വിശക്കുന്നു, നിങ്ങൾ എനിക്ക് ഭക്ഷണം തന്നു, എനിക്ക് ദാഹിച്ചു, നിങ്ങൾ എനിക്ക് പാനീയം തന്നു, ഒരു അപരിചിതൻ, നിങ്ങൾ എന്നെ സ്വാഗതം ചെയ്തു, നഗ്നനായി, നിങ്ങൾ എന്നെ വസ്ത്രം ധരിച്ചു, രോഗിയായി, നിങ്ങൾ എന്നെ പരിചരിച്ചു, ജയിലിൽ, നിങ്ങൾ എന്നെ സന്ദർശിച്ചു… നിങ്ങൾ ഒന്നിനായി എന്തുചെയ്തു എന്റെ ഈ സഹോദരന്മാരിൽ, നിങ്ങൾ എനിക്കുവേണ്ടി ചെയ്തു. (മത്താ 25: 34-36, 40)

നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്ക് വിശക്കുന്നില്ലേ? നിങ്ങളുടെ ഭാര്യക്ക് ദാഹമില്ലേ? നിങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള അയൽക്കാർ പലപ്പോഴും അപരിചിതരല്ലേ? നിങ്ങൾ വസ്ത്രം ധരിക്കാതെ നിങ്ങളുടെ കുടുംബം നഗ്നരല്ലേ? നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾ ചില സമയങ്ങളിൽ രോഗികളല്ല, പരിചരണം ആവശ്യമാണോ? നിങ്ങളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ പലപ്പോഴും അവരുടെ സ്വന്തം ഭയത്താൽ ജയിലിലടയ്ക്കപ്പെടുന്നില്ലേ? എന്നിട്ട് അവരെ മോചിപ്പിക്കുക, ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക, അവർക്ക് കുടിക്കുക. നിങ്ങളുടെ അയൽക്കാരെ അഭിവാദ്യം ചെയ്യുകയും ക്രിസ്തുവിന്റെ മുഖം അവർക്ക് വെളിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ വസ്ത്രം ധരിക്കുക, അവർക്ക് മരുന്ന് വാങ്ങുക, അവർക്ക് യഥാർത്ഥ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്കുള്ള വഴി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കുക. നിങ്ങളുടെ അധ്വാനം, ജോലി, കരിയർ, ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയ മാർഗങ്ങൾ എന്നിവയിലൂടെ നിങ്ങൾ ഇത് ചെയ്യും. സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ പിതാവ് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് നൽകും. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ, നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിനെ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ധരിപ്പിക്കുകയും പോഷിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത്, നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം അവരുടെ ആവശ്യങ്ങളല്ല ദൈവരാജ്യത്തിലേക്ക് അവരെ സ്നേഹിക്കുക. നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ പോറ്റുകയും വസ്ത്രം ധരിക്കുകയും പരിപാലിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെങ്കിലും നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടില്ല സ്നേഹം“ജനതകളെ ശിഷ്യരാക്കാനുള്ള” കഴിവില്ലാത്ത നിങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തികൾ ശൂന്യമാണെന്ന് വിശുദ്ധ പ Paul ലോസ് പറയുന്നു. [1]മത്തായി 28: 19 നിങ്ങളുടെ മക്കളെ ശിഷ്യരാക്കുകയെന്നത് നിങ്ങളുടെ ജോലിയാണ്.

എനിക്ക് പ്രണയം ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഒന്നും നേടുന്നില്ല. (1 കോറി 13: 3)

തച്ചൻ, പ്ലംബർ, വീട്ടമ്മമാർ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കുള്ളത് എന്താണെങ്കിലും അവർ ദൈവത്തിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ച പുരുഷന്മാരെയും സ്ത്രീകളെയും ഒരുപോലെ എനിക്കറിയാം. അവർ ജോലിചെയ്യുമ്പോൾ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുകയും സാക്ഷ്യം വഹിക്കുകയും ചെയ്തു, പലപ്പോഴും നിശബ്ദമായും വാക്കുകളില്ലാതെയും അവർ പ്രാർത്ഥിച്ചു, കാരണം അവർ ദൈവത്തിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ വലിയ സ്നേഹത്തോടെ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. അവരുടെ മനസ്സിനെ അവരുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ നേതാവും പരിപൂർണ്ണനുമായ ക്രിസ്തുവിൽ ഉറപ്പിച്ചു. [2]cf. എബ്രായർ 12: 2 ക്രിസ്തുമതം നിങ്ങൾ ഞായറാഴ്ച ഒരു മണിക്കൂർ ഓണാക്കുന്ന ഒന്നല്ലെന്നും അടുത്ത ഞായറാഴ്ച വരെ അടച്ചുപൂട്ടണമെന്നും അവർ മനസ്സിലാക്കി. ഈ ആത്മാക്കൾ എല്ലായ്പ്പോഴും “ഓണായിരുന്നു”, എല്ലായ്പ്പോഴും ക്രിസ്തുവിന്റെ ഹൃദയവുമായി നടക്കുന്നു… ക്രിസ്തുവിന്റെ അധരങ്ങൾ, ക്രിസ്തുവിന്റെ ചെവികൾ, ക്രിസ്തുവിന്റെ കൈകൾ.

എന്റെ പ്രിയ സഹോദരീസഹോദരന്മാരേ, നിങ്ങളുടെ നെറ്റി കണ്ടെത്തുന്ന വിഷമത്തിന്റെ വരികൾ സന്തോഷത്തിന്റെ വരികളായി മാറും. നിങ്ങൾ ആരംഭിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ ഇത് സാധ്യമാകൂ ആദ്യം ദൈവരാജ്യം അന്വേഷിക്കുക. നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം ദിവ്യഹൃദയത്തോടെ അടിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ, ആത്മാക്കളോടുള്ള സ്നേഹത്താൽ കത്തുന്ന ഹൃദയം. ഇത് ഹൃദയമായിരിക്കണം - ആയിരിക്കണം വരാനിരിക്കുന്ന പുതിയ സുവിശേഷീകരണം.

ഓ, നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വിശുദ്ധ ഹൃദയത്തിൽ കത്തുന്ന ശുദ്ധമായ സ്നേഹത്തിന്റെ അഗ്നി എത്ര വലുതാണ്! യേശുവിന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ സ്നേഹം മനസ്സിലാക്കിയ ആത്മാവിന് സന്തോഷം! -എന്റെ ആത്മാവിൽ ദിവ്യകാരുണ്യം, സെന്റ് ഫോസ്റ്റിനയുടെ ഡയറി, n.304

നിങ്ങളുടെ നിധി എവിടെയാണോ അവിടെ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയവും ഉണ്ടാകും… നിങ്ങൾക്ക് ദൈവത്തെയും മാമോനെയും സേവിക്കാൻ കഴിയില്ല. (മത്താ 6: 19-21, 24)

 

ആദ്യം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് 27 ഓഗസ്റ്റ് 2010. 

 

 

ബന്ധപ്പെട്ട വായന

അവൻ ആകുന്നു ഞങ്ങളുടെ രോഗശാന്തി

നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം പകരുക

ശക്തനാകുക, ഒരു മനുഷ്യനായിരിക്കുക!

എന്റെ സ്വന്തം വീട്ടിൽ ഒരു പുരോഹിതൻ

ക്രിസ്തുവിന്റെ മുഖമാകുക

ഒരു തീർത്ഥാടന ഹൃദയം

ഹൃദയത്തെ അൺടെതറിംഗ്

നഗരത്തിലെ സന്ന്യാസി

 

ചേരുക ഈ നോമ്പിനെ അടയാളപ്പെടുത്തുക! 

ശക്തിപ്പെടുത്തലും രോഗശാന്തി സമ്മേളനവും
മാർച്ച് 24 & 25, 2017
കൂടെ
ഫാ. ഫിലിപ്പ് സ്കോട്ട്, FJH
ആനി കാർട്ടോ
മാർക്ക് മല്ലറ്റ്

സെന്റ് എലിസബത്ത് ആൻ സെറ്റൺ ചർച്ച്, സ്പ്രിംഗ്ഫീൽഡ്, MO 
2200 ഡബ്ല്യു. റിപ്പബ്ലിക് റോഡ്, സ്പ്രിംഗ് എൽഡ്, MO 65807
ഈ സ event ജന്യ ഇവന്റിനായി ഇടം പരിമിതപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു… അതിനാൽ ഉടൻ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക.
www.streghteningandhealing.org
അല്ലെങ്കിൽ ഷെല്ലി (417) 838.2730 അല്ലെങ്കിൽ മാർഗരറ്റ് (417) 732.4621 എന്ന നമ്പറിൽ വിളിക്കുക

 

യേശുവുമായി ഒരു ഏറ്റുമുട്ടൽ
മാർച്ച് 27, വൈകുന്നേരം 7: 00

കൂടെ 
മാർക്ക് മല്ലറ്റ് & ഫാ. മാർക്ക് ബോസാഡ
സെന്റ് ജെയിംസ് കാത്തലിക് ചർച്ച്, കാറ്റവിസ്സ, MO
1107 സമ്മിറ്റ് ഡ്രൈവ് 63015 
636-451-4685


നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കുകയും നന്ദി പറയുകയും ചെയ്യുന്നു
ഈ ശുശ്രൂഷയ്ക്കുള്ള നിങ്ങളുടെ ദാനം.

മാർക്കിനൊപ്പം യാത്ര ചെയ്യാൻ ദി ഇപ്പോൾ വേഡ്,
ഇനിപ്പറയുന്ന ബാനറിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബുചെയ്യുന്നതിനും.
നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ ആരുമായും പങ്കിടില്ല.

പ്രിന്റ് ഫ്രണ്ട്ലി, പിഡിഎഫ് & ഇ-മെയിൽ

അടിക്കുറിപ്പുകൾ

അടിക്കുറിപ്പുകൾ
1 മത്തായി 28: 19
2 cf. എബ്രായർ 12: 2
ൽ പോസ്റ്റ് ഹോം, ആത്മീയത ടാഗ് , , , , , , , , , , , .

അഭിപ്രായ സമയം കഴിഞ്ഞു.