ഏഴു വർഷത്തെ വിചാരണ - ഭാഗം VII


മുള്ളുകളുള്ള കിരീടം, മൈക്കൽ ഡി. ഓബ്രിയൻ

 

സീയോനിൽ കാഹളം blow തുക, എന്റെ വിശുദ്ധ പർവതത്തിൽ അലാറം മുഴക്കുക! യഹോവയുടെ നാൾ വരുന്നതിനാൽ ദേശത്തു വസിക്കുന്ന എല്ലാവരും വിറയ്ക്കട്ടെ. (യോവേൽ 2: 1)

 

ദി സുവിശേഷീകരണത്തിന്റെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രകാശം ഉളവാകും, അത് ഒരു വെള്ളപ്പൊക്കം പോലെ വരും, കരുണയുടെ വലിയ പ്രളയം. അതെ, യേശുവേ, വരൂ! ശക്തി, വെളിച്ചം, സ്നേഹം, കരുണ എന്നിവയിൽ വരൂ! 

എന്നാൽ നാം മറക്കാതിരിക്കാൻ, പ്രകാശവും ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് ലോകവും സഭയിലെ പലരും തിരഞ്ഞെടുത്ത പാതയും ഭൂമിയിൽ ഭയാനകവും വേദനാജനകവുമായ ഫലങ്ങൾ ഉളവാക്കും. പ്രകാശത്തിൽ തന്നെ കൂടുതൽ കരുണയുള്ള മുന്നറിയിപ്പുകൾ പ്രപഞ്ചത്തിൽ തന്നെ തുറക്കാൻ തുടങ്ങും…

 

ഏഴു വയസ്

സുവിശേഷങ്ങളിൽ, ആലയം ശുദ്ധീകരിച്ചശേഷം യേശു ശാസ്ത്രിമാരെയും പരീശന്മാരെയും അഭിസംബോധന ചെയ്തു ഏഴ് പ്രവചന കഷ്ടങ്ങൾ:

കപടവിശ്വാസികളേ, ശാസ്ത്രിമാരും പരീശന്മാരും നിങ്ങൾക്ക് അയ്യോ കഷ്ടം. നിങ്ങൾ വെളുത്ത കഴുകിയ ശവകുടീരങ്ങൾ പോലെയാണ്, അത് പുറത്ത് മനോഹരമായി കാണപ്പെടുന്നു, എന്നാൽ ഉള്ളിൽ ചത്ത മനുഷ്യരുടെ അസ്ഥികളും എല്ലാത്തരം മാലിന്യങ്ങളും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു… സർപ്പങ്ങളേ, അണക്കെട്ടുകളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളേ, ഗെഹന്നയുടെ ന്യായവിധിയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഓടിപ്പോകും?… (മത്താ 23 കാണുക : 13-29)

അതുപോലെ, ഏഴ് മുന്നറിയിപ്പുകളുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കാഹളം സുവിശേഷത്തിൽ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്ത സഭയിലെ “ശാസ്ത്രിമാർക്കും പരീശന്മാർക്കും” കപടവിശ്വാസികൾക്കെതിരെ പുറപ്പെടുവിച്ചു. കർത്താവിന്റെ ഈ ആസന്ന ദിനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് (ന്യായവിധിയുടെയും ന്യായീകരണത്തിന്റെയും “ദിവസം”) സ്ഫോടനങ്ങളാൽ പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെടുന്നു ഏഴു കാഹളം വെളിപാടിൽ.

അപ്പോൾ ആരാണ് അവരെ ing തുന്നത്? 

 

രണ്ട് സാക്ഷികളുടെ വരവ്

എതിർക്രിസ്തുവിന്റെ ഉദയത്തിനുമുമ്പ് ദൈവം അയച്ചതായി കാണുന്നു രണ്ട് സാക്ഷികൾ പ്രവചിക്കാൻ.

എന്റെ രണ്ടു സാക്ഷികൾക്ക് ചാക്കു വസ്ത്രം ധരിച്ച ആയിരത്തി ഇരുനൂറ്റി അറുപതു ദിവസം പ്രവചിക്കാൻ അധികാരം നൽകും. (വെളി 11: 3)

പാരമ്പര്യം പലപ്പോഴും ഈ രണ്ട് സാക്ഷികളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏലിയാവ് ഒപ്പം ഹാനോക്ക്. തിരുവെഴുത്തുകൾ അനുസരിച്ച്, അവർ ഒരിക്കലും മരണം അനുഭവിച്ചിട്ടില്ല, അവരെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. ഹാനോക്കിനിടെ ഉജ്ജ്വലമായ രഥത്തിൽ ഏലിയാവിനെ കൊണ്ടുപോയി…

അവൻ ജാതികൾക്ക് മാനസാന്തരമാകുന്നതിനായി സ്വർഗത്തിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെട്ടു. (സഭാപ്രസംഗി 44:16)

ശക്തമായ സാക്ഷ്യം നൽകുന്നതിന് രണ്ട് സാക്ഷികൾ ഒരു ദിവസം ഭൂമിയിലേക്ക് മടങ്ങുമെന്ന് സഭയുടെ പിതാക്കന്മാർ പഠിപ്പിച്ചു. റോമിലെ ഹിപ്പോളിറ്റസ് ദാനിയേലിന്റെ പുസ്തകത്തെക്കുറിച്ചുള്ള തന്റെ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതി:

ഒരാഴ്ച പലരുമായുള്ള ഉടമ്പടി സ്ഥിരീകരിക്കും; ആഴ്‌ചയുടെ മധ്യത്തിൽ യാഗവും വഴിപാടും നീക്കംചെയ്യപ്പെടും the ഒരാഴ്‌ച രണ്ടായി വിഭജിക്കപ്പെടും. രണ്ടു സാക്ഷികൾ മൂന്നര വർഷം പ്രസംഗിക്കും; അന്തിക്രിസ്തു ആഴ്‌ചയിൽ വിശുദ്ധന്മാരോടു യുദ്ധം ചെയ്യുകയും ലോകത്തെ ശൂന്യമാക്കുകയും ചെയ്യും. Ipp ഹിപ്പോളിറ്റസ്, ചർച്ച് ഫാദർ, ഹിപ്പോളിറ്റസിന്റെ വിപുലമായ കൃതികളും ശകലങ്ങളും, “റോമിലെ മെത്രാൻ ഹിപ്പോളിറ്റസിന്റെ വ്യാഖ്യാനം, ദാനിയേലിന്റെയും നെബൂഖദ്‌നേസറിന്റെയും ദർശനങ്ങളെ സംയോജിപ്പിച്ച് എടുത്തതാണ്”, n.39

പാഷൻ ആഴ്ചയുടെ ആദ്യ പകുതിയിൽ ക്രിസ്തു ഏഴു കഷ്ടതകൾ പ്രസംഗിക്കുന്നതുപോലെ, ആഴ്ചയുടെ ആദ്യ പകുതിയിൽ ഹിപ്പോളിറ്റസ് സാക്ഷികളെ പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നു. ചില സമയങ്ങളിൽ, പ്രകാശത്തെ തുടർന്ന്, രണ്ട് സാക്ഷികൾ ലോകത്തെ മാനസാന്തരത്തിലേക്ക് വിളിക്കാൻ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഭൂമിയിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടേക്കാം. സെന്റ് ജോൺസ് പ്രതീകാത്മകതയിൽ കാഹളം blow തുന്നത് മാലാഖമാരാണെങ്കിലും, നിയോഗിക്കപ്പെട്ടത് ദൈവത്തിന്റെ പ്രവാചകന്മാരാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു സംസാരിക്കുക ഈ “കഷ്ടങ്ങൾ” ലോകത്തിന്. ഒരു കാരണം, അവരുടെ 1260 ദിവസത്തെ പ്രവചനത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ, സെന്റ് ജോൺ എഴുതുന്നു:

രണ്ടാമത്തെ കഷ്ടം കഴിഞ്ഞു, പക്ഷേ മൂന്നാമത്തേത് ഉടൻ വരുന്നു. (വെളി 11:14) 

സെന്റ് ജോൺസ് ദർശനത്തിൽ ആദ്യം മുതൽ നമുക്കറിയാം, ആദ്യത്തെ രണ്ട് കഷ്ടതകളും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു ആദ്യത്തെ ആറ് കാഹളങ്ങൾ (വെളി 9:12). അങ്ങനെ, അവ own തപ്പെടുന്നു സമയത്ത് ഏലിയാവിന്റെയും ഹാനോക്കിന്റെയും പ്രവചന ശുശ്രൂഷ.

 

ഭിന്നത

യേശുവിനെ സ്വന്തം ആളുകൾ വഞ്ചിച്ചതായി സഭയും അവളുടെ സ്വന്തം അംഗങ്ങളും Re വെളിപ്പെടുത്തലിന്റെ ഏഴു കാഹളങ്ങളിൽ ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. അവ സഭയിൽ വരാനിരിക്കുന്ന ഭിന്നതയുടെ പ്രതീകമാണ്, മാത്രമല്ല ലോകത്തെ അതിന്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങളെക്കുറിച്ച് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ മുൻകൂട്ടി അറിയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. മാലാഖ സ്വർണ്ണ സെൻസർ കൈവശം വച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇത് ആരംഭിക്കുന്നത്:

അപ്പോൾ ദൂതൻ സെൻസർ എടുത്ത് യാഗപീഠത്തിൽ നിന്ന് കത്തുന്ന കൽക്കരി നിറച്ച് ഭൂമിയിലേക്ക് എറിഞ്ഞു. ഇടിമുഴക്കം, അലർച്ച, മിന്നൽപ്പിണരുകൾ, ഭൂകമ്പം എന്നിവയുണ്ടായി. (വെളി 8: 5)

പ്രകാശത്തോടൊപ്പമുള്ള പരിചിതമായ ശബ്‌ദങ്ങൾ‌ ഞങ്ങൾ‌ ഉടനെ വീണ്ടും കേൾക്കുന്നു the ഇടിമിന്നലിൽ‌ വരാനിരിക്കുന്ന നീതിയുടെ ശബ്ദം:

മോശെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും കാഹളം സ്‌ഫോടനം ഉച്ചത്തിലായി ദൈവം അവനോട് ഇടിമുഴക്കി ഉത്തരം നൽകുന്നു. (പുറ 19:19)

കത്തുന്ന ഈ കൽക്കരി, വിശ്വാസത്യാഗികളാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് ശുദ്ധീകരിച്ചു മാനസാന്തരപ്പെടാൻ വിസമ്മതിച്ചവർ. സെന്റ് മൈക്കിൾ ഡ്രാഗൺ എറിയുന്ന “ഭൂമി” യിലേക്ക് അവരെ എറിയുന്നു (വെളി 12: 9). സാത്താനെ “ആകാശ” ത്തിൽ നിന്ന് ഭ്രഷ്ടനാക്കുന്നു, സ്വാഭാവിക വിമാനത്തിൽ ആയിരിക്കുമ്പോൾ, അനുയായികളെ സഭയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കുന്നു (അതിനാൽ, സെൻസർ കൈവശമുള്ള മാലാഖ പരിശുദ്ധ പിതാവിന്റെ പ്രതീകമായിരിക്കാം, കാരണം വിശുദ്ധ യോഹന്നാൻ ചിലപ്പോൾ സഭാ നേതാക്കളെ “മാലാഖമാർ” എന്ന് പ്രതീകപ്പെടുത്തുന്നു. ”)

 

ആദ്യത്തെ നാല് കാഹളങ്ങൾ

ഏഷ്യയിലെ ഏഴ് സഭകൾക്ക് എഴുതിയ ഏഴു കത്തുകളിലൂടെയാണ് വെളിപാടിന്റെ പുസ്തകം ആരംഭിച്ചതെന്ന് ഓർക്കുക ““ ഏഴ് ”എന്ന സംഖ്യ വീണ്ടും സമ്പൂർണ്ണതയുടെയോ പൂർണതയുടെയോ പ്രതീകമാണ്. അതിനാൽ, കത്തുകൾ മുഴുവൻ സഭയ്ക്കും ബാധകമായേക്കാം. പ്രോത്സാഹന വാക്കുകൾ വഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവർ സഭയെ വിളിക്കുന്നു മാനസാന്തരം. അവൾ ഇരുട്ടിനെ ചിതറിക്കുന്ന ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചമാണ്, ചില വഴികളിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് പരിശുദ്ധപിതാവ് തന്നെ, ഇരുട്ടിന്റെ ശക്തികളെ തടഞ്ഞുനിർത്തുന്നവളാണ്.

വിശ്വാസത്തിന്റെ പിതാവായ അബ്രഹാം തന്റെ വിശ്വാസത്താൽ അരാജകത്വത്തെ തടഞ്ഞുനിർത്തുന്ന പാറയാണ്, നാശത്തിന്റെ പ്രഥമദൃഷ്ട്യാ പ്രളയവും സൃഷ്ടിയെ നിലനിർത്തുന്നു. യേശുവിനെ ക്രിസ്തുവായി ഏറ്റുപറഞ്ഞ ആദ്യത്തെ ശിമോൻ… ഇപ്പോൾ ക്രിസ്തുവിൽ പുതുക്കപ്പെട്ട അവന്റെ അബ്രഹാമിക് വിശ്വാസത്താൽ, അവിശ്വാസത്തിന്റെ അശുദ്ധമായ വേലിയേറ്റത്തിനും മനുഷ്യന്റെ നാശത്തിനും എതിരായി നിൽക്കുന്ന പാറയായി മാറുന്നു. OP പോപ്പ് ബെനഡിക്ട് പതിനാറാമൻ (കാർഡിനൽ റാറ്റ്സിംഗർ), ഇന്നത്തെ സഭയെ മനസിലാക്കിക്കൊണ്ട് കൂട്ടായ്മയിലേക്ക് വിളിക്കുന്നു, അഡ്രിയാൻ വാക്കർ, ട്ര., പേ. 55-56

അങ്ങനെ, വെളിപാടിന്റെ കത്തുകൾ ന്യായവിധിക്കു വേദിയൊരുക്കി, ആദ്യം സഭയുടെയും പിന്നീട് ലോകത്തിന്റെയും. വിശുദ്ധ യോഹന്നാന്റെ ദർശനത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ യേശുവിന്റെ കയ്യിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന “ഏഴ് നക്ഷത്രങ്ങളെ” ആണ് കത്തുകൾ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നത്:

എന്റെ വലതു കൈയിൽ കണ്ട ഏഴ് നക്ഷത്രങ്ങളുടെയും ഏഴ് സ്വർണ്ണ വിളക്ക് സ്റ്റാൻഡുകളുടെയും രഹസ്യ അർത്ഥം ഇതാണ്: ഏഴു നക്ഷത്രങ്ങൾ ഏഴ് സഭകളുടെ മാലാഖമാരും ഏഴ് വിളക്കുകൾ ഏഴ് പള്ളികളുമാണ്. (വെളി 1:20)

വീണ്ടും, “മാലാഖമാർ” എന്നതിനർത്ഥം സഭയുടെ പാസ്റ്റർമാർ എന്നാണ്. ഈ “നക്ഷത്രങ്ങളുടെ” ഒരു ഭാഗം അകന്നുപോകുകയോ “വിശ്വാസത്യാഗം” ചെയ്യപ്പെടുകയോ ചെയ്യുമെന്ന് തിരുവെഴുത്ത് പറയുന്നു (2 തെസ്സ 2: 3).

ആദ്യം ആകാശത്ത് നിന്ന് “ആലിപ്പഴവും തീയും രക്തത്തിൽ കലർന്നിരിക്കുന്നു”, “കത്തുന്ന പർവ്വതം”, പിന്നെ “ടോർച്ച് പോലെ കത്തുന്ന നക്ഷത്രം” (വെളി 8: 6-12). ഈ കാഹളങ്ങൾ “ശാസ്ത്രിമാരുടെയും മൂപ്പന്മാരുടെയും മഹാപുരോഹിതന്മാരുടെയും” പ്രതീകമാണോ, അതായത്, a മൂന്നാമത്തെ പുരോഹിതന്മാർ, മെത്രാൻമാർ, കർദിനാൾമാർ എന്നിവരുടെ? തീർച്ചയായും, മഹാസർപ്പം “ആകാശത്തിലെ നക്ഷത്രങ്ങളിൽ മൂന്നിലൊന്ന് അടിച്ചുമാറ്റി അവയെ ഭൂമിയിലേക്ക് എറിഞ്ഞു”(വെളി 12: 4).  

8-‍ാ‍ം അധ്യായത്തിൽ‌ നാം വായിക്കുന്നത്‌ ഫലമായി ഉണ്ടാകുന്ന “കേടുപാടുകൾ‌” ആണ്‌, ഇത്‌ പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും എത്തിക്കുന്നു ആത്മീയമായി. ഇത് സാർവത്രികമാണ്, അതിനാൽ സെന്റ് ജോൺ ഈ വിനാശത്തെ പ്രതീകാത്മകമായി “നാല്” കാഹളങ്ങളായി (“ഭൂമിയുടെ നാല് കോണുകളിലേതുപോലെ”) വിഭാവനം ചെയ്യുന്നു. പ്രപഞ്ചത്തിന് സംഭവിക്കുന്ന നാശത്തെ എല്ലായ്പ്പോഴും നക്ഷത്രങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിന് തുല്യമായ “മൂന്നാമത്” എന്നാണ് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. അവ നശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു.

മൂന്നിലൊന്ന് മരങ്ങളും എല്ലാ പച്ച പുല്ലും സഹിതം മൂന്നിലൊന്ന് ഭൂമി കത്തിച്ചു… കടലിന്റെ മൂന്നിലൊന്ന് രക്തത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു… കടലിൽ വസിക്കുന്ന ജീവികളിൽ മൂന്നിലൊന്ന് മരിച്ചു, കപ്പലുകളിൽ മൂന്നിലൊന്ന് നശിച്ചു… നദികളിൽ മൂന്നിലൊന്ന് വെള്ളത്തിന്റെ ഉറവകളിൽ… മൂന്നിലൊന്ന് വെള്ളം പുഴുക്കളിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു. ഈ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് പലരും മരിച്ചു, കാരണം അത് കയ്പേറിയതാണ്… നാലാമത്തെ മാലാഖ തന്റെ കാഹളം w തുമ്പോൾ, സൂര്യന്റെ മൂന്നിലൊന്ന്, ചന്ദ്രന്റെ മൂന്നിലൊന്ന്, നക്ഷത്രങ്ങളിൽ മൂന്നിലൊന്ന് അടിച്ചു, അങ്ങനെ മൂന്നിലൊന്ന് ഇരുണ്ടതായി . രാത്രിയെപ്പോലെ പകലിന്റെ മൂന്നിലൊന്ന് സമയവും വെളിച്ചം നഷ്ടപ്പെട്ടു. (വെളി 8: 6-12)

സെന്റ് ജോൺ പിന്നീട് സഭയെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് “ഒരു സ്ത്രീ സൂര്യനെ ധരിച്ച്, ചന്ദ്രന്റെ കാലിനടിയിൽ, തലയിൽ പന്ത്രണ്ട് നക്ഷത്രങ്ങളുടെ കിരീടം”(12: 1), നാലാമത്തെ കാഹളം സഭയുടെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ - സാധാരണ, മതപരമായ മുതലായവയുടെ പ്രതീകമായിരിക്കാം“ അവരുടെ പ്രകാശത്തിന്റെ മൂന്നിലൊന്ന് ”നഷ്ടപ്പെടുന്നു.

മാനസാന്തരപ്പെട്ട് നിങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്ത പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുക. അല്ലാത്തപക്ഷം, നിങ്ങൾ അനുതപിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വന്ന് നിങ്ങളുടെ വിളക്ക് അതിന്റെ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് നീക്കംചെയ്യും. (വെളി 2: 5)

 

മുന്നറിയിപ്പുകൾ 

എന്നാൽ ഇതെല്ലാം കേവലം പ്രതീകാത്മകമാണോ? ഭിന്നതയുടെ പ്രതീകമായ സെന്റ് ജോൺ കാണുന്ന കാഹളം മുൻകൂട്ടി കാണുന്നുവെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു യഥാർത്ഥ ഒപ്പം പ്രപഞ്ച പ്രത്യാഘാതങ്ങളും അവയുടെ പൂർത്തീകരണം കണ്ടെത്തും ഏഴു പാത്രങ്ങൾ. വിശുദ്ധ പ Paul ലോസ് പറയുന്നതുപോലെ, “സൃഷ്ടി മുഴുവൻ പ്രസവവേദനകൊണ്ട് ഞരങ്ങുന്നു”(റോമ 8: 2). ഈ പരിണതഫലങ്ങൾ കാഹളങ്ങളാണ്, പ്രവചന മുന്നറിയിപ്പുകൾ സുവിശേഷത്തെ തള്ളിക്കളഞ്ഞ യഥാർത്ഥ സഭയിൽ നിന്ന് പിരിഞ്ഞവർക്കും ലോകത്തിനുമെതിരെ രണ്ട് സാക്ഷികൾ പുറപ്പെടുവിച്ചു. അതായത്, രണ്ട് സാക്ഷികൾക്ക് അവരുടെ പ്രവചനങ്ങൾ അടയാളങ്ങളോടെ ബാക്കപ്പ് ചെയ്യാൻ ദൈവം അധികാരം നൽകിയിട്ടുണ്ട്പ്രാദേശിക ശിക്ഷകൾ അത് കാഹളങ്ങളെപ്പോലെയാണ്.

പ്രവചിക്കുന്ന സമയത്ത് മഴ പെയ്യാതിരിക്കാൻ ആകാശം അടയ്ക്കാൻ അവർക്ക് ശക്തിയുണ്ട്. ജലത്തെ രക്തമാക്കി മാറ്റാനും അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നിടത്തോളം ഭൂമിയെ ഏതെങ്കിലും ബാധയാൽ ബാധിക്കാനും അവർക്ക് അധികാരമുണ്ട്. (വെളി 11: 6)

അങ്ങനെ കാഹളം ആത്മീയമായി പ്രതീകാത്മകവും കുറച്ച് അക്ഷരാർത്ഥവും ആയിരിക്കാം. ആത്യന്തികമായി, പുതിയ ലോകക്രമത്തെയും അതിന്റെ ഉയർന്നുവരുന്ന നേതാവായ അന്തിക്രിസ്തുവിനെയും പിന്തുടരുന്നത് സമാനതകളില്ലാത്ത നാശത്തിന് കാരണമാകുമെന്ന മുന്നറിയിപ്പാണ് അവ - അഞ്ചാമത്തെ കാഹളത്തിൽ മുഴങ്ങാൻ പോകുന്ന മുന്നറിയിപ്പ്…

 

 

 

പ്രിന്റ് ഫ്രണ്ട്ലി, പിഡിഎഫ് & ഇ-മെയിൽ
ൽ പോസ്റ്റ് ഹോം, ഏഴു വർഷത്തെ പരീക്ഷണം.

അഭിപ്രായ സമയം കഴിഞ്ഞു.