മാരകമായ പാപമുള്ളവർക്ക്…


 


മുന്നമേ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട തിരുക്കർമ്മം, കർത്താവ് വളരെ ശക്തനായ, കരുണയോടെ ഗർഭിണിയായ ഒരു വാക്ക് ആശയവിനിമയം നടത്തി, ഞാൻ സഭയെ തളർത്തിക്കളഞ്ഞു…

 

മാരകമായ പാപത്തിൽ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന നഷ്ടപ്പെട്ട ആത്മാക്കൾക്ക്:


ഇത് നിങ്ങളുടെ മെർസിയുടെ മണിക്കൂറാണ്!

 

അശ്ലീലസാഹിത്യത്താൽ അടിമകളായവർക്ക്,

    ദൈവത്തിന്റെ പ്രതിരൂപമായ എന്റെയടുക്കൽ വരിക

 

വ്യഭിചാരം ചെയ്യുന്നവർക്ക്,

    വിശ്വസ്തനായ എന്റെയടുക്കൽ വരിക

 

വേശ്യകൾക്കും അവ ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്കും വിൽക്കുന്നവർക്കും

    പ്രിയനേ, എന്റെ അടുക്കൽ വരുവിൻ

 

വിവാഹത്തിന്റെ അതിരുകൾക്ക് പുറത്തുള്ള യൂണിയനുകളിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർക്ക്,

    നിങ്ങളുടെ മണവാളൻ, എന്റെയടുക്കൽ വരിക

 

പണത്തിന്റെ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നവർക്ക്,

    പണമടയ്ക്കാതെ, ചെലവില്ലാതെ എന്റെയടുക്കൽ വരിക

 

മന്ത്രവാദത്തിലോ നിഗൂ in തയിലോ ബന്ധിതരായവർക്ക്,

    ജീവനുള്ള ദൈവമായ എന്റെയടുക്കൽ വരിക

 

സാത്താനുമായി ഉടമ്പടി ചെയ്തവരോട്,

    പുതിയ ഉടമ്പടി എന്നിലേക്ക് വരിക

 

മദ്യത്തിന്റെയും മയക്കുമരുന്നിന്റെയും അഗാധതയിൽ മുങ്ങിമരിക്കുന്നവർക്ക്,

    ലിവിംഗ് വാട്ടറായ എന്റെ അടുക്കലേക്ക് വരൂ

 

വിദ്വേഷത്തിലും ക്ഷമയില്ലാത്തതിലും അടിമകളായവർക്ക്,

    കരുണയുടെ ഉറവ എന്നിലേക്ക് വരിക

 

മറ്റൊരാളുടെ ജീവൻ അപഹരിച്ചവർക്ക്,

    ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട എന്റെ അടുക്കലേക്കു വരിക

 

അസൂയയും അസൂയയും വാക്കുകളാൽ കൊലപാതകവും നടത്തുന്നവർക്ക്

    നിന്നോട് അസൂയപ്പെടുന്ന എന്റെ അടുക്കലേക്കു വരിക

 

ആത്മസ്നേഹത്താൽ അടിമകളായവർക്ക്,

    തന്റെ ജീവൻ അർപ്പിച്ച എന്റെയടുക്കൽ വരിക

 

ഒരിക്കൽ എന്നെ സ്നേഹിച്ച, എന്നാൽ അകന്നുപോയവർക്ക്,

    ആത്മാവിനെ നിഷേധിക്കുന്ന എന്റെയടുക്കൽ വരിക….ഞാൻ നിന്റെ കുറ്റങ്ങളെ മായ്ച്ചുകളയും; കിഴക്ക് പടിഞ്ഞാറ് നിന്ന് ഉള്ളിടത്തോളം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ നീക്കും.

    പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ, നിങ്ങളെ തകർക്കുന്ന ചങ്ങലകൾ തകർക്കാൻ ഞാൻ കൽപ്പിക്കുന്നു. നിങ്ങളെ മോചിപ്പിക്കാൻ എല്ലാ ഭരണാധികാരികളോടും അധികാരത്തോടും ഞാൻ കൽപ്പിക്കുന്നു.

    ഒളിത്താവളമായും അഭയസ്ഥാനമായും ഞാൻ എന്റെ സേക്രഡ് ഹാർട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തുറക്കുന്നു. എന്റെ അനന്തമായ കരുണയിലും സ്നേഹത്തിലും വിശ്വസിച്ച് എന്നിലേക്ക് മടങ്ങിവരുന്ന ഒരു ആത്മാവിനെയും ഞാൻ നിരസിക്കുകയില്ല.

 

ഇത് നിങ്ങളുടെ മെർസിയുടെ മണിക്കൂറാണ്.

   

എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരേ, എന്റെ അടുക്കലേക്ക് ഓടിച്ചെല്ലുക, ഞാൻ നിങ്ങളെ ഒരു പിതാവായി ആലിംഗനം ചെയ്യുകയും എന്റെ കുട്ടിയെപ്പോലെ വസ്ത്രം ധരിക്കുകയും സഹോദരനെപ്പോലെ നിങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യും.

 
മാരകമായ പാപമുള്ളവന്,

     എന്റെ അരികിലേക്ക് വരിക! കാരുണ്യത്തിന്റെ അവസാനത്തെ ധാന്യങ്ങൾ‌ സമയത്തിന്റെ മണിക്കൂർ‌ഗ്ലാസിലൂടെ വീഴുന്നതിനുമുമ്പ് വരൂ… 

 
ഇത് നിങ്ങളുടെ മെർസിയുടെ മണിക്കൂറാണ്!

 


 

സുഖപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ
ഒരു ആത്മാവിനായി
മാരകമായ പാപത്തിന്റെ അനുതാപം:

51-‍ാ‍ം സങ്കീർത്തനം ഇപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക:

ദൈവമേ, നിന്റെ നന്മയിൽ എന്നോടു കരുണയുണ്ടാകേണമേ.
നിന്റെ അനുകമ്പയിൽ എന്റെ കുറ്റം മായ്ച്ചുകളയും.

എന്റെ എല്ലാ കുറ്റവും കഴുകുക; എന്റെ പാപത്തിൽനിന്നു എന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കേണമേ.

എന്റെ കുറ്റം ഞാൻ അറിയുന്നു; എന്റെ പാപം എപ്പോഴും എന്റെ മുമ്പാകെ ഉണ്ട്.

ഞാൻ നിന്നോടു മാത്രം പാപം ചെയ്തു;
ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പാകെ അത്തരം തിന്മ ചെയ്തു
നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വാക്യത്തിൽ മാത്രമാണെന്ന്,
നിങ്ങൾ കുറ്റംവിധിക്കുമ്പോൾ കുറ്റമില്ലാത്തവൻ.

ശരിയാണ്, ഞാൻ ജനിച്ചത് കുറ്റവാളിയാണ്, പാപിയാണ്,
എന്റെ അമ്മ എന്നെ ഗർഭം ധരിച്ചതുപോലെ.

എന്നിട്ടും നിങ്ങൾ ഹൃദയത്തിന്റെ ആത്മാർത്ഥത ആവശ്യപ്പെടുന്നു;
എന്റെ ഉള്ളിൽ എന്നെ ജ്ഞാനം പഠിപ്പിക്കുക.

ഞാൻ ശുദ്ധനാകാൻ എന്നെ ഹിസോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ശുദ്ധീകരിക്കുക;
എന്നെ കഴുകുക, എന്നെ മഞ്ഞിനെക്കാൾ വെളുത്തതാക്കുക.

സന്തോഷത്തിന്റെയും സന്തോഷത്തിന്റെയും ശബ്ദങ്ങൾ ഞാൻ കേൾക്കട്ടെ;
നിങ്ങൾ തകർത്ത അസ്ഥികൾ സന്തോഷിക്കട്ടെ.

നിന്റെ മുഖം എന്റെ പാപങ്ങളിൽനിന്നു മാറ്റുക;
എന്റെ എല്ലാ കുറ്റബോധവും ഇല്ലാതാക്കുക.

ദൈവമേ, ശുദ്ധമായ ഒരു ഹൃദയം എന്നിൽ സൃഷ്ടിക്കണമേ
പുതിയതും ശരിയായതുമായ ഒരു ആത്മാവിനെ എന്നിൽ ഇടുക.
നിന്റെ സന്നിധിയിൽനിന്നു എന്നെ അകറ്റരുത്;
നിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ എന്നിൽനിന്നു എടുക്കരുതു.
നിന്റെ രക്ഷയുടെ സന്തോഷം എനിക്കു തിരികെ നൽകേണമേ;
എന്നിൽ സന്നദ്ധത പുലർത്തുക.

ഞാൻ നിങ്ങളുടെ വഴികളെ ദുഷ്ടന്മാരെ പഠിപ്പിക്കും;
പാപികൾ നിങ്ങളുടെ അടുക്കലേക്കു മടങ്ങിവരും.

എന്റെ രക്ഷിതനായ ദൈവമേ, മരണത്തിൽ നിന്ന് എന്നെ രക്ഷിക്കണമേ.
എന്റെ രോഗം നിങ്ങളുടെ രോഗശാന്തി ശക്തിയെ സ്തുതിക്കും.

കർത്താവേ, എന്റെ അധരങ്ങൾ തുറക്കുക; എന്റെ വായ് നിന്റെ സ്തുതിയെ ഘോഷിക്കും.

നിങ്ങൾ ത്യാഗം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല;
ഹോമയാഗം നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുകയില്ല.

ദൈവത്തിനു സ്വീകാര്യമായ യാഗം തകർന്ന ആത്മാവാണ്;
ദൈവമേ, തകർന്ന മനസ്സിനെ നിങ്ങൾ തള്ളിക്കളയുകയില്ല.

ശരിയുണ്ടാകൂ.


 1. ഒരു പുരോഹിതനെ കണ്ടെത്താൻ തീരുമാനിക്കുക എത്രയും വേഗം കുമ്പസാരത്തിന്റെ സംസ്‌കാരത്തിലേക്ക് പോകുക. പാപങ്ങൾ ക്ഷമിക്കാനുള്ള അധികാരം യേശു പുരോഹിതന്മാർക്ക് നൽകി (ജോൺ 20: 23), നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു കേള്ക്കുക നിങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കപ്പെടും.
 2. നിങ്ങളുടെ വിഗ്രഹങ്ങൾ തകർക്കുക. നിങ്ങളെ പാപത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നവ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് നീക്കണം. യേശു പറഞ്ഞു: “നിങ്ങളുടെ വലത് കണ്ണ് നിങ്ങളെ പാപത്തിന് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, അത് വലിച്ചെറിഞ്ഞ് കളയുക. നിങ്ങളുടെ ശരീരം മുഴുവനും നരകത്തിലേക്ക് വലിച്ചെറിയപ്പെടുന്നതിനേക്കാൾ നിങ്ങളുടെ അംഗങ്ങളിൽ ഒരാളെ നഷ്ടപ്പെടുന്നതാണ് നല്ലത്. ”(മത്താ 5:29)
  • നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയെങ്കിലും അശ്ലീലസാഹിത്യം വലിച്ചെറിയുക.
  • ഒരു പ്രലോഭനമായ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ / ടിവികൾ നീക്കംചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള സ്ഥലത്ത് ഇടുക. എന്താണ് കൂടുതൽ പ്രധാനം: സ, കര്യം, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ആത്മാവ്?
  • സിങ്കിൽ നിന്ന് മദ്യമോ മയക്കുമരുന്നോ ഒഴിക്കുക.
  • നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പാപത്തിൽ ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ പങ്കാളിയുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തുകടക്കുക, വിവാഹം വരെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ഉദ്ദേശ്യങ്ങളിലും ശുദ്ധരായി തുടരാൻ പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുക.
  • ജാതകം, u യജാ ബോർഡുകൾ, ടാരറ്റ് കാർഡുകൾ, അമ്മുലറ്റുകൾ, ചാംസ്, മന്ത്രവാദത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പുസ്‌തകങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നോവലുകൾ അല്ലെങ്കിൽ മന്ത്രങ്ങൾ, മന്ത്രങ്ങൾ മുതലായവ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന നിഗൂ ist വസ്തുക്കളിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കുക, ഒപ്പം എല്ലാ ദുഷിച്ച സ്വാധീനത്തിൽ നിന്നും നിങ്ങളെ ശുദ്ധീകരിക്കാൻ ദൈവത്തോട് ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രാർത്ഥന പറയുക. അല്ലെങ്കിൽ ഇവയിൽ നിന്നുള്ള അടിമത്തം:

   “യേശു, ഞാൻ അതിന്റെ ഉപയോഗം ഉപേക്ഷിക്കുന്നു __________ നിന്റെ വിശുദ്ധ കുരിശിന്റെ ശക്തി എനിക്കും ഈ തിന്മയ്ക്കുമിടയിൽ സ്ഥാപിക്കാൻ നിങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ”

 3. ഭേദഗതികൾ വരുത്തുക:
  • സാധ്യമാകുമ്പോൾ ക്ഷമ ചോദിക്കുക.
  • മോഷ്ടിച്ചവ തിരികെ നൽകുക അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റിസ്ഥാപിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ തകർന്നവ നന്നാക്കുക.
  • സാധ്യമാകുന്നിടത്ത് ദോഷം പഴയപടിയാക്കാൻ ആവശ്യമായത് ചെയ്യുക.
 4. ആവശ്യമുള്ളിടത്ത് സഹായം ലഭിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളുക:
  • നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ആസക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഗുരുതരമായ പാപത്തിന്റെ ഫലങ്ങളിൽ അമിതഭ്രമമുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് യോഗ്യതയുള്ള കൗൺസിലിംഗ് ആവശ്യമായി വന്നേക്കാം. നിങ്ങളുടെ സമ്പൂർണ്ണ രോഗശാന്തി എടുക്കാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന രീതി ഇതായിരിക്കാം.
 5. പള്ളിയിലേക്ക് മടങ്ങുക, സംസ്‌കാരം സ്വീകരിക്കാൻ ആരംഭിക്കുക നിങ്ങളെ ശക്തിപ്പെടുത്താനും സുഖപ്പെടുത്താനും രൂപാന്തരപ്പെടുത്താനും ക്രിസ്തു നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കത്തോലിക്കാ പഠിപ്പിക്കലുകളോട് വിശ്വസ്തരാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന ഒരു സഭ കണ്ടെത്തുക. നിങ്ങൾ കത്തോലിക്കരല്ലെങ്കിൽ, എവിടെ പോകണമെന്ന് നിങ്ങളെ നയിക്കാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് ആവശ്യപ്പെടുക. ഓരോ ദിവസവും പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങുക, നിങ്ങൾ ഒരു സുഹൃത്തിനോടൊപ്പം യേശുവിനോട് സംസാരിക്കുക. ദൈവത്തോടുള്ള സ്നേഹത്തേക്കാൾ വലിയ മറ്റൊരു സ്നേഹം മറ്റൊന്നില്ല, പ്രാർത്ഥനയിലൂടെയും ബൈബിൾ വായിക്കുന്നതിലൂടെയും നിങ്ങൾ ഇത് കൂടുതൽ ആഴത്തിൽ കണ്ടെത്തും, അത് നിങ്ങൾക്ക് അവൻ എഴുതിയ സ്നേഹപത്രമാണ്. പൂർണ്ണഹൃദയത്തോടെ അവനെ വിശ്വസിക്കുക.

 


 

പലപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ…

• എന്താണ് മാരകമായ പാപം:

മർത്യപാപം മനുഷ്യസ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ സമൂലമായ സാധ്യതയാണ്, സ്നേഹം തന്നെ. ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പനകളിൽ പ്രകടിപ്പിച്ചതും മനുഷ്യഹൃദയത്തിൽ എഴുതിയതുമായ ധാർമ്മിക ക്രമത്തെ നിരാകരിക്കുന്നതാണ് ഇത്. ഒരു പാപം മർത്യമാകണമെങ്കിൽ, മൂന്ന് നിബന്ധനകൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം: ഗുരുതരമായ കാര്യം, പ്രവൃത്തിയുടെ തിന്മയെക്കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണമായ അറിവ്, ഇച്ഛയുടെ പൂർണ്ണമായ സമ്മതം - ഒരാളുടെ ദൈവം നൽകിയ സ്വതന്ത്ര ഇച്ഛ.

 

Now ഇത് ഇപ്പോൾ നമ്മെയും നിത്യതയെയും എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നു?

മർത്യമായ പാപം കൃപയെ വിശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിൽ നിന്നും യേശുക്രിസ്തുവിലൂടെ സ offered ജന്യമായി അർപ്പിക്കുന്ന നിത്യജീവന്റെ ദാനത്തിൽ നിന്നും ഒരെണ്ണം വെട്ടുന്നു. മാനസാന്തരവും ദൈവത്തിന്റെ പാപമോചനവും മൂലം മാരകമായ പാപം വീണ്ടെടുക്കപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിൽ, അത് ക്രിസ്തുവിന്റെ രാജ്യത്തിൽ നിന്നും നരകത്തിന്റെ നിത്യമരണത്തിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കപ്പെടാൻ കാരണമാകുന്നു - കാരണം നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് എന്നെന്നേക്കുമായി തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ നടത്താനുള്ള കഴിവുണ്ട്.

 

Hell നരകം യഥാർത്ഥമാണോ?

മരണത്തിനു തൊട്ടുപിന്നാലെ, മാരകമായ പാപാവസ്ഥയിൽ മരിക്കുന്നവരുടെ ആത്മാക്കൾ നരകത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നു, അവിടെ ശിക്ഷകൾ അനുഭവിക്കുന്ന “നിത്യ തീ”. നരകത്തിന്റെ പ്രധാന ശിക്ഷ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ശാശ്വതമായി വേർപെടുത്തുക എന്നതാണ്, അവനിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ജീവിതത്തിനും സന്തോഷത്തിനും മനുഷ്യന് മാത്രമേ കഴിയൂ. (ഇതും കാണുക നരകം റിയലിനുള്ളതാണ്)

(പരാമർശങ്ങൾ: കത്തോലിക്കാസഭയുടെ കാറ്റെസിസം, ഗ്ലോസറി, 1861, 1035)

 

A പ്രിയപ്പെട്ട ഒരാൾ മാരകമായ പാപത്തിലാണെങ്കിൽ നാം എന്തുചെയ്യും?

ഞങ്ങൾ‌ കുടുംബത്തെയും ചങ്ങാതിമാരെയും യഥാർത്ഥമായി സ്നേഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ‌, ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതിനോ അല്ലെങ്കിൽ‌ അവർ‌ നിരസിക്കപ്പെടാതിരിക്കുന്നതിനോ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ‌ അവരുടെ ജീവിതശൈലിക്ക് ഒഴികഴിവ് പറയുകയില്ല. നാം സത്യം സംസാരിക്കണം, പക്ഷേ അകത്ത് സൗമ്യത ഒപ്പം സ്നേഹം. നാം ആത്മീയമായി സജ്ജരായിരിക്കണം, കാരണം നമ്മുടെ യുദ്ധം മാംസത്താലല്ല, മറിച്ച് “ഭരണാധികാരികളോടും അധികാരങ്ങളോടും” ആണ് (എഫെ 6:12).

ജപമാലയും ദിവ്യകാരുണ്യ ചാപ്ലെറ്റും ഇരുട്ടിന്റെ ശക്തികളെ ചെറുക്കുന്നതിനുള്ള ശക്തമായ ഉപകരണങ്ങളാണ് - ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു തെറ്റും ചെയ്യരുത്. ഉപവാസം നമ്മോ സാഹചര്യമോ വളരെയധികം കൃപയോടെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നു. ചില ആത്മീയ യുദ്ധങ്ങൾ കൂടാതെ വിജയിക്കാനാവില്ലെന്ന് യേശു എടുത്തുപറഞ്ഞു. ഉപവസിക്കുക, പ്രാർത്ഥിക്കുക, എല്ലാം ദൈവത്തിനു നൽകുക.

 

ആദ്യം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് 9 സെപ്റ്റംബർ 2006 ആണ്. ഇപ്പോൾ ലഘുലേഖ രൂപത്തിൽ ലഭ്യമാണ്:

 

മോർട്ടസിൻ പാംഫ്ലെറ്റ്സിംഗിൾ 3 ഡി

 

ബന്ധപ്പെട്ട വായന

 

മാർക്കിന്റെ സംഗീതം കേൾക്കാനോ ഓർഡർ ചെയ്യാനോ, ഇതിലേക്ക് പോകുക: markmallett.com

 

 

പ്രിന്റ് ഫ്രണ്ട്ലി, പിഡിഎഫ് & ഇ-മെയിൽ
ൽ പോസ്റ്റ് ഹോം, കൃപയുടെ സമയം.