മറിയത്തിന്റെ വിജയം, സഭയുടെ വിജയം


സെന്റ് ജോൺ ബോസ്കോയുടെ രണ്ട് തൂണുകളുടെ സ്വപ്നം

 

ദി ഒരു “സമാധാന കാലഘട്ടംലോകം പ്രവേശിച്ച ഈ വിചാരണ സമയത്തിനുശേഷം, ആദ്യകാല സഭാപിതാവ് സംസാരിച്ച കാര്യമാണ്. ഫാത്തിമയിൽ മേരി മുൻകൂട്ടിപ്പറഞ്ഞ “കുറ്റമറ്റ ഹൃദയത്തിന്റെ വിജയം” ആത്യന്തികമായിരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. അവൾക്ക് ബാധകമാകുന്നത് സഭയ്ക്കും ബാധകമാണ്: അതായത്, സഭയുടെ വിജയകരമായ ഒരു വിജയമുണ്ട്. ക്രിസ്തുവിന്റെ കാലം മുതൽ നിലനിന്നിരുന്ന ഒരു പ്രത്യാശയാണിത്… 

ആദ്യം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് 21 ജൂൺ 2007: 

 

മേരിയുടെ കുതികാൽ

മറിയയുടെയും സഭയുടെയും ഈ സമകാലിക വിജയം ഏദെൻതോട്ടത്തിൽ മുൻകൂട്ടി കാണുന്നത് നാം കാണുന്നു:

ഞാൻ നിങ്ങളും (സാത്താനും) സ്ത്രീയും തമ്മിൽ ശത്രുത സ്ഥാപിക്കും നിന്റെ സന്തതിയും അവളുടെ സന്തതിയുംഅവൾ നിന്റെ തല തകർക്കും; അവളുടെ കുതികാൽ കാത്തിരിക്കേണം. (ഉല്പത്തി 3:15; ഡുവേ-റൈംസ്)

സാത്താനെ തകർക്കുന്നതെന്താണ്, എന്നാൽ അവളുടെ കുതികാൽ രൂപപ്പെടുത്തുന്ന ചെറിയ അവശിഷ്ട ആട്ടിൻകൂട്ടം? അവളുടെ സന്തതി യേശുവാകുന്നു, അതിനാൽ നാം അവന്റെ ശരീരവും നമ്മുടെ സ്നാനത്തിന്റെ ഫലമായി അവളുടെ സന്തതിയാണ്. സാത്താനെ വ്യക്തിപരമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായി മറിയ പെട്ടെന്നു കൈയിൽ ഒരു ചങ്ങലയുമായി സ്വർഗ്ഗത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കരുത്. മറിച്ച്, മക്കളുടെ അരികിൽ ജപമാലയുടെ ചങ്ങലകൊണ്ട് അവളെ കണ്ടെത്താമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുക, ക്രിസ്തുവിനെപ്പോലെ എങ്ങനെ ആകാമെന്ന് അവരെ പഠിപ്പിക്കുക. നിങ്ങൾ ഞാൻ ഭൂമിയിൽ "മറ്റൊരു ക്രിസ്തു" ആകുമ്പോൾ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ഉചിതമായി വിശ്വാസം, പ്രത്യാശ, സ്നേഹം ആയുധങ്ങൾ വഴി ദോഷം നശിപ്പിക്കുന്ന ക്രമീകരിക്കുന്നതിൽ.

അപ്പോൾ കരുണയുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെ ഇരകളായ ചെറിയ ആത്മാക്കളുടെ സൈന്യം 'ആകാശത്തിലെ നക്ഷത്രങ്ങളെയും കടൽത്തീരത്തെ മണലുകളെയും' പോലെ അനേകമായിത്തീരും. അത് സാത്താന് ഭയങ്കരമായിരിക്കും; അഹങ്കാരിയായ കന്യകയുടെ അഭിമാനമായ തല പൂർണ്ണമായും തകർക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കും. .സ്റ്റ. ലിസ്യൂക്സിന്റെ തോറസ്, ദി ലെജിയൻ ഓഫ് മേരി ഹാൻഡ്‌ബുക്ക്, പി. 256-257

ഈ വിജയമാണ് ലോകത്തെ മറികടക്കുന്ന വിജയം, നമ്മുടെ വിശ്വാസം. യേശു ദൈവപുത്രനാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവനല്ലാതെ ലോകത്തെ ജയിക്കുന്നതാരാണ്? (1 യോഹന്നാൻ 5: 4-5)

ശ്രദ്ധിക്കുക, സാത്താനും “സന്തതി” ഉണ്ടെന്ന് ഉല്‌പത്തി 3: 15 പറയുന്നു.

അപ്പോൾ മഹാസർപ്പം സ്ത്രീയോട് കോപാകുലനായി യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പുറപ്പെട്ടു അവളുടെ ബാക്കി സന്തതികൾ, ദൈവകല്പനകൾ പാലിക്കുകയും യേശുവിനു സാക്ഷ്യം വഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർ. (വെളി 12:17)

സാത്താൻ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ “സൈന്യം” “ജഡത്തിന്റെ മോഹവും കണ്ണുകളുടെ മോഹവും ജീവിതത്തിന്റെ അഹങ്കാരവും” പിന്തുടരുന്നവർ (1 യോഹ 2:16). അങ്ങനെയെങ്കിൽ, സാത്താൻറെ മക്കളുടെ ഹൃദയത്തെ സ്നേഹത്തോടും കരുണയോടും കീഴടക്കിയല്ലാതെ നമ്മുടെ വിജയം എന്താണ്? രക്തസാക്ഷികൾ, പ്രത്യേകിച്ച് “സഭയുടെ സന്തതി”, സുവിശേഷത്തിന്റെ സത്യത്തിന് അവരുടെ കഴിവില്ലാത്ത സാക്ഷ്യംകൊണ്ട് തിന്മയെ ജയിക്കുന്നു. മറിയ രൂപംകൊണ്ട ചെറിയ “ചുവപ്പ്”, “വെളുത്ത” രക്തസാക്ഷികളുടെ അനുസരണം, വിനയം, ദാനം എന്നിവയാൽ സാത്താന്റെ രാജ്യം ക്രമേണ വീഴും. യേശുവിനോടൊപ്പം മൃഗത്തെയും കള്ളപ്രവാചകനെയും അഗ്നി തടാകത്തിലേക്ക് വലിച്ചെറിയുന്ന “ആകാശസേന” ഇവയാണ്.

ആകാശം തുറന്നിരിക്കുന്നതു ഞാൻ കണ്ടു; ഇതാ, ഒരു വെളുത്ത കുതിര! അത് വിശ്വസ്തരായ വിളിക്കുന്നു മേൽ ഇരുന്നവർ സത്യവാനും, അവൻ നീതിയോടെ വിധിക്കയും പോരാടുകയും ചെയ്യുന്നു ... ആകാശത്തിലെ സൈന്യം വിശേഷവസ്ത്രം ധരിപ്പാൻ, വെള്ള, ശുദ്ധമായ, കയറി അവനെ അനുഗമിച്ചു ... മൃഗത്തെ പിടിച്ചെടുത്തു, അത് കൊണ്ട് അവൻ കള്ളപ്രവാചകൻ… ഇരുവരെയും ഗന്ധകംകൊണ്ട് കത്തിക്കുന്ന തീപ്പൊയ്കയിലേക്ക് ജീവനോടെ എറിഞ്ഞു. (വെളി 19:11, 14, 20,)

 

വിക്ടറിയുടെ ആർക്ക്

സ്വർഗ്ഗത്തിലെ ദൈവത്തിന്റെ ആലയം തുറക്കപ്പെട്ടു, അവന്റെ ഉടമ്പടിയുടെ പെട്ടകം അവന്റെ ആലയത്തിനുള്ളിൽ കണ്ടു; മിന്നൽപ്പിണരുകൾ, ശബ്ദങ്ങൾ, ഇടിമുഴക്കം, ഭൂകമ്പം, കനത്ത ആലിപ്പഴം എന്നിവ ഉണ്ടായിരുന്നു. (വെളി 11:19)

(ഞാൻ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതുമ്പോൾ, അസാധാരണമായ ഒരു കൊടുങ്കാറ്റ് അതിശയകരമായ മിന്നലും ഇടിമുഴക്കവും ഉപയോഗിച്ച് നമ്മുടെ ചുറ്റും പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടു!)

സഭയെ നയിക്കാൻ യേശു നിയോഗിച്ചയാളാണ് മറിയ സമാധാന കാലഘട്ടം. യോശുവയുടെ കീഴിലുള്ള ഇസ്രായേല്യർ പിന്തുടരുമ്പോൾ ഇത് മുൻകൂട്ടി കാണുന്നതായി നാം കാണുന്നു ഉടമ്പടിയുടെ പെട്ടകം വാഗ്ദത്ത ദേശത്തേക്ക്:

ലെവിറ്റിക്കൽ പുരോഹിതന്മാർ വഹിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ കർത്താവിന്റെ ഉടമ്പടിയുടെ പെട്ടകം നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ, നിങ്ങൾ പാളയത്തെ തകർക്കുകയും അതിനെ പിന്തുടരുകയും വേണം, നിങ്ങൾ പോകേണ്ട വഴി അറിയും, കാരണം നിങ്ങൾ മുമ്പ് ഈ വഴിയിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചിട്ടില്ല. (യോശുവ 3: 3-4)

അതെ, ലോകവുമായി “ക്യാമ്പ് തകർക്കാൻ” മറിയ നമ്മെ വിളിക്കുന്നു. വാഗ്ദത്ത ദേശത്ത് പ്രവേശിക്കുന്ന ഇസ്രായേല്യരെപ്പോലെ, ഒരു പുതിയ കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോൾ സഭ ഒരിക്കലും കടന്നുപോകാത്ത ഒരു റോഡാണിത്. ആത്യന്തികമായി, യോശുവയും ഇസ്രായേല്യരും യെരീഹോയുടെ മതിൽ ചുറ്റിയപ്പോൾ ശത്രുവിന്റെ മതിൽ ചുറ്റാൻ മറിയ നമ്മോടൊപ്പം വരും. 

പുരോഹിതന്മാർ കർത്താവിന്റെ പെട്ടകം ഏറ്റെടുക്കാൻ യോശുവയെ അനുവദിച്ചു. ആട്ടുകൊറ്റന്റെ കൊമ്പുകൾ വഹിച്ച ഏഴു പുരോഹിതന്മാർ കർത്താവിന്റെ പെട്ടകത്തിനു മുന്നിൽ അണിനിരന്നു… ഏഴാം ദിവസം, പ്രഭാതത്തിൽ തുടങ്ങി, അവർ ഏഴുവട്ടം ഒരേ രീതിയിൽ നഗരത്തിനു ചുറ്റും നടന്നു… കൊമ്പുകൾ w തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ, ആളുകൾ അലറാൻ തുടങ്ങി… മതിൽ ഇടിഞ്ഞുവീണു, ആളുകൾ നഗരത്തെ ആക്രമിച്ചു. (യോശുവ 5: 13-6: 21) 

വിശ്വാസത്തിന്റെ വിശ്വാസത്യാഗത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞുമാറാൻ കഴിയാത്ത ബിഷപ്പുമാരും പുരോഹിതന്മാരും ശേഷിക്കുന്നവരായിരിക്കും. ശ്രേണിയിലെ മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭാഗവും വിശ്വാസത്യാഗം ചെയ്യില്ലെന്ന് ചില തിരുവെഴുത്ത് പണ്ഡിതന്മാർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു (വെളി 12: 4 കാണുക). ആട്ടുകൊറ്റന്റെ കൊമ്പുകൾ (ബിഷപ്പിന്റെ മിറ്റർ) വഹിക്കുന്ന ഈ “ഏഴു പുരോഹിതന്മാർ” പിന്നിലല്ല, മറിച്ച് ഏഴ് സംസ്‌കാരങ്ങൾ വഹിക്കുന്ന പെട്ടകത്തിന് മുന്നിലാണ്, ഈ വാചകത്തിലെ “ഏഴ്” എന്നതിന്റെ പ്രതീകമാണ്. അമ്മ എപ്പോഴും യേശുവിനെ ഒന്നാമതെത്തിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടോ?  

വാസ്തവത്തിൽ, സാത്താൻ പൂർണ്ണമായും ശ്രമിക്കുന്നു സംസ്‌കാരം കെടുത്തിക്കളയുക തീർത്തും പരാജയപ്പെടും, അദ്ദേഹത്തിന്റെ മഹത്തായ ശ്രമങ്ങൾ യെരീഹോയുടെ മതിൽ പോലെ തൽക്ഷണം തകർന്നുവീഴും. സഭ “പ്രഭാതത്തിൽ” a പുതിയ യുഗം അതിൽ രണ്ടാം പെന്തെക്കൊസ്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇറങ്ങിവരും, ക്രിസ്തു തന്റെ വിശുദ്ധ സാന്നിധ്യത്തിലൂടെ വാഴും. അത് ഒരു ആയിരിക്കും വിശുദ്ധരുടെ പ്രായം, ആത്മാക്കളെ സമാനതകളില്ലാത്ത പരിശുദ്ധരെന്ന് വളരുന്ന കൂടെ, ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടം ഒന്നിച്ചു ഒരു കറയും ശുദ്ധമായ മണവാട്ടിയും രൂപപ്പെടുകയും ... സാത്താൻ അവശിഷ്ടങ്ങൾ കുഴിയിൽ ഇട്ടാൽ സമയത്ത്.

ഇതാണ് ആത്യന്തിക വിജയം, മറിയയുടെ വിജയം, സഭയുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ തിന്മ ജയിക്കുമ്പോൾ, സാത്താനെ അവസാനമായി അഴിച്ചുവിടുകയും യേശുവിന്റെ മഹത്വത്തോടെ മടങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നതുവരെ. 

പുത്രന്റെ വീണ്ടെടുക്കൽ അവതാരം അവതരിപ്പിച്ച ഈ “അന്ത്യകാല” ങ്ങളിൽ, ആത്മാവിനെ വെളിപ്പെടുത്തുകയും നൽകുകയും, ഒരു വ്യക്തിയെന്ന നിലയിൽ അംഗീകരിക്കുകയും സ്വാഗതം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. പുതിയ സൃഷ്ടിയുടെ ആദ്യജാതനും തലവനായ ക്രിസ്തുവിൽ പൂർത്തീകരിച്ച ഈ ദിവ്യ പദ്ധതി ഇപ്പോൾ ആകാമോ? ആത്മാവിന്റെ ഒഴുക്കിനാൽ മനുഷ്യരാശിയിൽ രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു: സഭയെന്ന നിലയിൽ, വിശുദ്ധരുടെ കൂട്ടായ്മ, പാപമോചനം, ശരീരത്തിന്റെ പുനരുത്ഥാനം, നിത്യജീവൻ. -കത്തോലിക്കാസഭയുടെ കാറ്റെക്കിസം, എൻ. 686

ആ അന്തിമാവസാനത്തിനുമുമ്പ്, വിജയകരമായ പവിത്രതയുടെ ഒരു കാലഘട്ടം, കൂടുതലോ കുറവോ ആണെങ്കിൽ, അത്തരമൊരു ഫലം ലഭിക്കുന്നത് മഹിമയിലെ ക്രിസ്തുവിന്റെ വ്യക്തിയുടെ അവതരണത്തിലൂടെയല്ല, മറിച്ച് വിശുദ്ധീകരണ ശക്തികളുടെ ഓപ്പറ ടിയോൺ വഴിയാണ്. ഇപ്പോൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു, പരിശുദ്ധാത്മാവും സഭയുടെ സംസ്‌കാരവും. -കത്തോലിക്കാസഭയുടെ അദ്ധ്യാപനം; ഉദ്ധരിച്ചത് സൃഷ്ടിയുടെ മഹത്വം, ഫാ. ജോസഫ് ഇനുസ്സി, പേജ് 86  

 

ആദ്യ ചർച്ചിന്റെ ശബ്ദം

പ്രവാചകന്മാരായ യെഹെസ്‌കേൽ, ഇസായാസ് തുടങ്ങിയവർ പ്രഖ്യാപിച്ചതുപോലെ, പുനർനിർമിച്ച, അലങ്കരിച്ച, വിപുലീകരിച്ച ജറുസലേം നഗരത്തിൽ ആയിരം വർഷത്തിനുശേഷം ജഡത്തിന്റെ പുനരുത്ഥാനം ഉണ്ടാകുമെന്ന് എനിക്കും മറ്റെല്ലാ യാഥാസ്ഥിതിക ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കും ഉറപ്പുണ്ട്… നമ്മിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ ക്രിസ്തുവിന്റെ അപ്പോസ്തലന്മാരിൽ ഒരാളായ യോഹന്നാൻ, ക്രിസ്തുവിന്റെ അനുയായികൾ ആയിരം വർഷക്കാലം ജറുസലേമിൽ വസിക്കുമെന്നും അതിനുശേഷം സാർവത്രികവും ചുരുക്കത്തിൽ നിത്യമായ പുനരുത്ഥാനവും ന്യായവിധിയും നടക്കുമെന്നും മുൻകൂട്ടിപ്പറഞ്ഞു. .സ്റ്റ. ജസ്റ്റിൻ രക്തസാക്ഷി, ട്രിഫോയുമായുള്ള സംഭാഷണം, സി.എച്ച്. 81, സഭയുടെ പിതാക്കന്മാർ, ക്രിസ്ത്യൻ പൈതൃകം

അതിനാൽ, മുൻകൂട്ടിപ്പറഞ്ഞ അനുഗ്രഹം നിസ്സംശയമായും അവന്റെ രാജ്യത്തിന്റെ കാലത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്, നീതിമാൻ മരിച്ചവരിൽനിന്ന് ഉയിർത്തെഴുന്നേൽക്കുമെന്ന് വിധിക്കുന്ന കാലം; സൃഷ്ടി, പുനർജന്മം, അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കുമ്പോൾ, മുതിർന്നവർ ഓർമ്മിക്കുന്നതുപോലെ, ആകാശത്തിലെ മഞ്ഞുവീഴ്ചയിൽ നിന്നും ഭൂമിയുടെ ഫലഭൂയിഷ്ഠതയിൽ നിന്നും എല്ലാത്തരം ഭക്ഷണങ്ങളും ധാരാളം ലഭിക്കും. കർത്താവിന്റെ ശിഷ്യനായ യോഹന്നാനെ കണ്ടവർ [ഞങ്ങളോട് പറയുന്നു] ഈ സമയങ്ങളിൽ കർത്താവ് എങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കുകയും സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തുവെന്ന് അവനിൽ നിന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട്… .സ്റ്റ. ലിയോണിലെ ഐറേനിയസ്, ചർച്ച് ഫാദർ (എ.ഡി 140–202); ആഡ്വേഴ്സസ് ഹെറിസ്, ഐറേനിയസ് ഓഫ് ലിയോൺസ്, വി .33.3.4, സഭയുടെ പിതാക്കന്മാർ, സിമാ പബ്ലിഷിംഗ് കമ്പനി; (സെന്റ് പോളികാർപ്പിലെ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്നു സെന്റ് ഐറേനിയസ്, അപ്പോസ്തലനായ യോഹന്നാനിൽ നിന്ന് അറിയുകയും പഠിക്കുകയും ചെയ്തു, പിന്നീട് ജോൺ സ്മിർനയിലെ മെത്രാനായി സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടു.)

ഭൂമിയിൽ ഒരു രാജ്യം നമുക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾ ഏറ്റുപറയുന്നു, സ്വർഗത്തിനുമുമ്പിൽ, മറ്റൊരു അവസ്ഥയിൽ മാത്രമാണ്; കൃപയിൽ എനിക്കു യെരൂശലേമിന്നു ദൈവം-നിർമ്മിച്ച നഗരത്തിൽ ആയിരം വർഷം പുനരുത്ഥാനം ശേഷം ഇരിക്കും ... നാം ഈ നഗരം അവരുടെ പുനരുത്ഥാനം ന് വിശുദ്ധന്മാരുടെ സ്വീകരിക്കുന്നതിനായി ദൈവം നൽകിയിരിക്കുന്ന പറയുന്നു ശരിക്കും എല്ലാ സമൃദ്ധി അവരെ പുതുക്കുന്നു ആത്മീയം അനുഗ്രഹങ്ങൾ, നാം പുച്ഛിക്കുകയോ നഷ്ടപ്പെടുകയോ ചെയ്തവർക്കുള്ള പ്രതിഫലമായി… - ടെർടുള്ളിയൻ (എ.ഡി 155–240), നിസീൻ ചർച്ച് ഫാദർ; അഡ്വെർസസ് മാർസിയൻ, ആന്റി-നിസീൻ പിതാക്കന്മാർ, ഹെൻ‌റിക്സൺ പബ്ലിഷേഴ്‌സ്, 1995, വാല്യം. 3, പേജ് 342-343)

ദൈവം തന്റെ പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തിയാക്കി ഏഴാം ദിവസം വിശ്രമിക്കുകയും അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്തതിനാൽ, ആറായിരാം വർഷത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ എല്ലാ ദുഷ്ടതയും ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഇല്ലാതാക്കണം, നീതി ആയിരം വർഷം വാഴണം… A കൈസിലിയസ് ഫിർമിയാനസ് ലാക്റ്റാൻ‌ഷ്യസ് (എ.ഡി 250-317; സഭാ എഴുത്തുകാരൻ), ദി ഡിവിഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകൾ, വാല്യം 7.

ഈ ഭാഗത്തിന്റെ ശക്തിയിലുള്ളവർ [വെളി 20: 1-6], ആദ്യത്തെ പുനരുത്ഥാനം ഭാവിയും ശാരീരികവുമാണെന്ന് സംശയിക്കുന്നു, മറ്റ് കാര്യങ്ങൾക്കൊപ്പം, പ്രത്യേകിച്ചും ആയിരം വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട്, വിശുദ്ധന്മാർ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരുതരം ശബ്ബത്ത് വിശ്രമം ആസ്വദിക്കേണ്ടത് ഉചിതമായ കാര്യമാണെന്ന് തോന്നുന്നു. , മനുഷ്യൻ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതിനുശേഷം ആറായിരം വർഷത്തെ അധ്വാനത്തിനുശേഷം ഒരു വിശുദ്ധ വിനോദം… (കൂടാതെ) ആറായിരം വർഷം പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ, ആറു ദിവസത്തെപ്പോലെ, തുടർന്നുള്ള ആയിരം വർഷങ്ങളിൽ ഏഴാം ദിവസത്തെ ശബ്ബത്ത്… ആ ശബ്ബത്തിൽ വിശുദ്ധരുടെ സന്തോഷങ്ങൾ ആത്മീയവും ദൈവസാന്നിധ്യത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നതുമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നെങ്കിൽ അഭിപ്രായം ആക്ഷേപകരമല്ല.  .സ്റ്റ. ഹിപ്പോയിലെ അഗസ്റ്റിൻ (എ.ഡി. 354-430; ചർച്ച് ഡോക്ടർ), ഡി സിവിറ്റേറ്റ് ഡേ, Bk. XX, Ch. 7 (കാത്തലിക് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് അമേരിക്ക പ്രസ്സ്)

 

 

 

ഇവിടെ ക്ലിക്കുചെയ്യുക അൺസബ്സ്ക്രൈബുചെയ്യുക or Subscribe ഈ ജേണലിലേക്ക്. 

 

പ്രിന്റ് ഫ്രണ്ട്ലി, പിഡിഎഫ് & ഇ-മെയിൽ
ൽ പോസ്റ്റ് ഹോം, സമാധാനത്തിന്റെ യുഗം.

അഭിപ്രായ സമയം കഴിഞ്ഞു.