മുന്നറിയിപ്പിന്റെ കാഹളം! - ഭാഗം II

 

ശേഷം ഇന്ന് രാവിലെ കൂട്ടത്തോടെ, കർത്താവിന്റെ സങ്കടത്താൽ എന്റെ ഹൃദയം വീണ്ടും ഭാരപ്പെട്ടു. 

 

എന്റെ നീണ്ട ആടുകൾ! 

കഴിഞ്ഞയാഴ്ച സഭയിലെ ഇടയന്മാരെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ, കർത്താവ് എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ, ഇത്തവണ, ആടുകളെക്കുറിച്ച് വാക്കുകൾ പറയാൻ തുടങ്ങി.

ഇടയന്മാരെക്കുറിച്ച് പരാതിപ്പെടുന്നവരോട് ഇത് കേൾക്കുക: ആടുകളെ മേയിക്കാൻ ഞാൻ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട്.

തന്റെ ആട്ടിൻകൂട്ടത്തിന്റെ നഷ്ടപ്പെട്ട ആടുകളെ കണ്ടെത്താൻ കർത്താവ് ഒരു കല്ലും കളഞ്ഞിട്ടില്ല. ശ്വാസകോശത്തിൽ ജീവന്റെ ആശ്വാസം ഉള്ളവരെ ദൈവം ഉപേക്ഷിച്ചുവെന്ന് ആർക്കാണ് പറയാൻ കഴിയുക?

കർത്താവ് തന്റെ കാരുണ്യത്താൽ നമ്മിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ എവിടെയാണ്. എല്ലാ രാത്രിയും, ഏറ്റവും സമർത്ഥനായ കലാകാരന്റെ ബ്രഷിനെപ്പോലും നിരാകരിക്കുന്ന നിറങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം സായാഹ്നം വരയ്ക്കുന്നു. നമ്മുടെ മനസ്സിന് അത് മനസിലാക്കാൻ കഴിയാത്തവിധം വളരെ വലുതും വിശാലവുമായ ഒരു പ്രപഞ്ചത്തോടുകൂടിയ രാത്രി ആകാശത്തെ അദ്ദേഹം രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ഈ ആധുനിക മനുഷ്യന്, പ്രപഞ്ചത്തിലെ അത്ഭുതങ്ങൾ, സ്രഷ്ടാവിന്റെ കളിയാട്ടം, ജീവനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി എന്നിവയിലേക്ക് നമ്മുടെ കണ്ണുതുറപ്പിക്കുന്ന സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് പ്രപഞ്ചത്തിലേക്ക് തുളച്ചുകയറാനുള്ള അറിവ് അദ്ദേഹം നൽകി.

സാങ്കേതികവിദ്യ.

കർത്താവ് തന്റെ ആടുകളിൽ എത്താൻ ശ്രമിച്ചത് ഇങ്ങനെയാണ്. നമ്മുടെ സഭകളിൽ പ്രസംഗവേദികൾ നിശബ്ദനായിത്തീർന്നപ്പോൾ, കർത്താവ് തന്റെ പ്രവാചകന്മാരിലും സുവിശേഷകന്മാരിലും തന്റെ വചനം ഇളക്കിവിടുകയും വാക്കുകൾ കടലാസിൽ പകരുകയും അച്ചടിശാലകൾ പുസ്തക അലമാരയിൽ കൃപയുടെ പ്രളയം പകരുകയും ചെയ്തു.

എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം മത്സരിച്ചു.

അങ്ങനെ, ടെലിവിഷനിലൂടെയും റേഡിയോയിലൂടെയും പരിശുദ്ധാത്മാവ് പ്രോഗ്രാമുകൾക്ക് പ്രചോദനം നൽകി, റോമുമായി കൂട്ടുകൂടാത്തവരിലൂടെയും സംസാരിക്കുന്നു.

എന്നിട്ടും നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം വഴിതെറ്റിപ്പോയി…

അതിനാൽ ലോകത്തിലൂടെയുള്ള എല്ലാ അറിവുകളും ഓരോ വ്യക്തിക്കും ലഭ്യമാക്കാനുള്ള കഴിവ് കർത്താവ് മനുഷ്യരാശിയിൽ പ്രചോദിപ്പിച്ചു ഇന്റർനെറ്റ്. ഹോണോലുലുവിന്റെ ഒരു ചിത്രം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുമെന്ന് ദൈവം ശരിക്കും കരുതുന്നുണ്ടോ? നമുക്ക് തൽക്ഷണം ഷോപ്പിംഗ് നടത്താമെന്ന് കർത്താവിന് ആശങ്കയുണ്ടോ?

കഴിഞ്ഞ നാൽപത് വർഷമായി സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ വിപ്ലവം മനുഷ്യന്റെ വിജയമല്ല, മറിച്ച് എല്ലാം നന്മയ്ക്കായി പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ തന്ത്രമാണെന്ന് ആത്മീയ കണ്ണുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാകും. 

ഓരോ ചോദ്യവും, വിശ്വാസത്തിന്റെ ഓരോ ലേഖനവും, ദൈവം തന്നെത്തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തുകയും മനുഷ്യരാശിയിൽ ഇടപെടുകയും ചെയ്ത ചരിത്രത്തിന്റെ ഓരോ നിമിഷവും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ വഴി ഓരോ ഹൃദയത്തിനും എളുപ്പത്തിൽ ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം സംശയിക്കുന്നുണ്ടോ? മൗസിന്റെ ഒരു ക്ലിക്ക്, അതിശയകരമായ അത്ഭുതങ്ങൾ വീണ്ടും പറയാൻ കഴിയും. ഒരു ദൈവമുണ്ടോ? ഏറ്റവും ആഴത്തിലുള്ള ജ്ഞാനവും യുക്തിയും നിങ്ങളുടെ വിരൽത്തുമ്പിലാണ്. വിശുദ്ധരുടെ കാര്യമോ? പെട്ടെന്നുള്ള തിരയലിലൂടെ, സൗന്ദര്യത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിച്ച, ല way കികമായ വഴികളെ ധിക്കരിച്ച, എന്നിട്ടും ജയിച്ച രാജ്യങ്ങളുടെ അമാനുഷിക ജീവിതം കണ്ടെത്താനാകും. ആത്മീയ മണ്ഡലത്തിന്റെ കാര്യമോ? സ്വർഗത്തിന്റെയും നരകത്തിന്റെയും ദർശനങ്ങൾ, മാലാഖമാർ, പിശാചുക്കൾ, അമാനുഷികതയുടെ ജീവിതാനന്തരവും ജീവിതാനുഭവങ്ങളും എന്നിവയാണ് പലതും. (അടുത്തിടെ ഞാൻ ഒരു മുൻ പെന്തക്കോസ്ത് മനുഷ്യനുമായി 6 മണിക്കൂർ ചികിത്സയിൽ മരിച്ചു. അദ്ദേഹത്തെ കന്യാമറിയം പുനരുജ്ജീവിപ്പിച്ചു, ഇപ്പോൾ കളങ്കം സ്വീകരിക്കുന്നു. വിശ്വസിക്കൂ!)

നാടകീയ അത്ഭുതങ്ങൾ, അവിശ്വസനീയമായ വിശുദ്ധന്മാർ, യൂക്കറിസ്റ്റിക് അത്ഭുതങ്ങൾ, ദിവ്യപ്രതിഭാസങ്ങൾ, വിശദീകരിക്കാനാകാത്ത പ്രതിഭാസങ്ങൾ, മാലാഖമാരുടെ രൂപം, ഭൂമിയിലെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന ദൈവമാതാവിന്റെ പരമമായ ദാനം (ബിഷപ്പുമാർ അംഗീകരിച്ചതോ സഭയുടെ ന്യായവിധിക്കായി കാത്തിരിക്കുന്നതോ): എല്ലാം നൽകിയിട്ടുണ്ട് സത്യത്തിന്റെ അടയാളങ്ങളും സാക്ഷ്യങ്ങളും ആയി ഈ തലമുറയ്ക്ക്.

എന്നിട്ടും, നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കണ്ണുകളുണ്ട്, പക്ഷേ കാണാൻ വിസമ്മതിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാൻ ചെവികളുണ്ട്, പക്ഷേ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല.

അതിനാൽ, നിങ്ങളുടെ സത്തയുടെ ഏറ്റവും ആന്തരിക ഭാഗത്ത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ചു. വസന്തകാലത്ത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് എന്റെ പ്രണയം മന്ത്രിച്ചു, മഴയിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ കരുണയോടെ പൂരിതമാക്കി, സൂര്യന്റെ th ഷ്മളതയിൽ ഞാൻ നിന്നോടുള്ള എന്റെ അനന്തമായ സ്നേഹത്തെ പ്രകാശിപ്പിച്ചു. ധാർഷ്ട്യമുള്ള ജനങ്ങളേ, നീ എന്റെ നേരെ തിരിഞ്ഞു.

ദിവസം മുഴുവനും ഞാൻ കൈകൾ നീട്ടി അനുസരണക്കേടിന് വിരുദ്ധമായി ആളുകൾ. (റോമ 10:21)

 

അവസാന വിളി 

അതിനാൽ കർത്താവ് ഇപ്പോൾ "ഇരുണ്ട തെളിവുകൾ": തിന്മയുടെ അസ്തിത്വത്താൽ ദൈവത്തിന്റെ തെളിവ്.

ഭൂമിയിൽ നിറയാൻ പാപപ്രളയം ഞാൻ അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, ഒരുപക്ഷേ ഒരു എതിരാളി ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കും… നിങ്ങളുടെ മത്സരികളായ ഹൃദയങ്ങൾ നിർബന്ധിക്കുന്നതുപോലെ, നിഴലുകളിൽ അന്വേഷിച്ച് വെളിച്ചത്തെ തിരിച്ചറിയാൻ നിങ്ങളെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നു. 

അങ്ങനെ വംശഹത്യ, ഭീകരവാദം, നാശനഷ്ടങ്ങൾ, കോർപ്പറേറ്റ് അത്യാഗ്രഹം, അക്രമാസക്തമായ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ, കുടുംബ വിഭജനം, വിവാഹമോചനം, രോഗം, അശുദ്ധി എന്നിവ നിങ്ങളുടെ കിടിലൻ അംഗങ്ങളായി മാറിയിരിക്കുന്നു. സമ്പന്നമായ ഭക്ഷണപദാർത്ഥങ്ങൾ, മദ്യപാനം, മയക്കുമരുന്ന്, അശ്ലീലസാഹിത്യം, ഓരോ സ്വയംഭോഗവും നിങ്ങളുടെ പ്രേമികളാണ്. ഒരു മിഠായി കടയിൽ ഒരു കുട്ടിയെ അഴിച്ചുവിടുന്നതുപോലെ, മധുരമുള്ള പല്ലുകൾ ചീഞ്ഞുപോകുന്നതുവരെ നിങ്ങൾക്ക് പൂരിപ്പിക്കാം, പാപത്തിന്റെ പഞ്ചസാര നിങ്ങളുടെ വായിൽ പിത്തരസം പോലെയാണ്.

അതിനാൽ, അവരുടെ ശരീരത്തിന്റെ പരസ്പര അപചയത്തിനായി ദൈവം അവരെ അവരുടെ ഹൃദയത്തിലെ മോഹങ്ങളിലൂടെ അശുദ്ധിയാക്കി. അവർ ദൈവത്തിന്റെ സത്യം ഒരു നുണയ്ക്കായി കൈമാറി, സൃഷ്ടിയെക്കാൾ സൃഷ്ടിയെ ബഹുമാനിക്കുകയും ആരാധിക്കുകയും ചെയ്തു, എന്നെന്നേക്കുമായി അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുന്നു. ആമേൻ. (റോമ 1: 24-25)

ഞാൻ കരുണയുള്ളവനല്ല, എന്റെ ഉടമ്പടിയിലേക്കു മടങ്ങിപ്പോകും എന്നു നിങ്ങൾ കരുതാതിരിക്കേണ്ടതിന്നു, ഈ കാരുണ്യത്തിന്റെ മണിക്കൂർ ആരംഭത്തിൽ തന്നെ ഞാൻ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആകാശം തുറക്കും, നിങ്ങൾ കൊതിക്കുന്ന അവനെ നിങ്ങൾ കാണും. മാരകമായ പാപത്തിന്റെ അവസ്ഥയിൽ പലരും ദു .ഖത്തോടെ മരിക്കും. വഴിതെറ്റിയവർ ഉടൻ തന്നെ അവരുടെ യഥാർത്ഥ ഭവനം തിരിച്ചറിയും. എന്നെ സ്നേഹിച്ചവർ ശക്തിപ്പെടുകയും ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും.

അപ്പോൾ അവസാനം ആരംഭിക്കും.

ഈ "ആകാശത്തിലെ ചിഹ്നത്തിൽ" സെന്റ് ഫോസ്റ്റിന സംസാരിച്ചു:

നീതിമാനായ ഒരു ന്യായാധിപനായി വരുന്നതിനുമുമ്പ്, ഞാൻ ആദ്യം വരുന്നത് "കരുണയുടെ രാജാവ്" എന്ന നിലയിലാണ്! എല്ലാ മനുഷ്യരും ഇപ്പോൾ തികഞ്ഞ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ എന്റെ കരുണയുടെ സിംഹാസനത്തെ സമീപിക്കട്ടെ! അന്തിമ നീതിയുടെ അവസാന നാളുകൾ വരുന്നതിനു കുറച്ചുനാൾ മുമ്പ്, ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്വർഗ്ഗത്തിൽ മനുഷ്യർക്ക് ഒരു വലിയ അടയാളം നൽകും: ആകാശത്തിന്റെ എല്ലാ വെളിച്ചവും പൂർണ്ണമായും കെടുത്തിക്കളയും. ഭൂമി മുഴുവൻ ഒരു വലിയ ഇരുട്ട് ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ കുരിശിന്റെ ഒരു വലിയ അടയാളം ആകാശത്ത് പ്രത്യക്ഷപ്പെടും. രക്ഷകന്റെ കൈകാലുകൾ നഖം വെച്ചിരിക്കുന്ന തുറസ്സുകളിൽ നിന്ന് വലിയ വിളക്കുകൾ പുറപ്പെടും - അത് ഒരു നിശ്ചിത സമയത്തേക്ക് ഭൂമിയെ പ്രകാശിപ്പിക്കും. അവസാന ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇത് സംഭവിക്കും. ഇത് ലോകാവസാനത്തിനുള്ള അടയാളമാണ്. അതിന് ശേഷം നീതിയുടെ നാളുകൾ വരും! ഇനിയും സമയമുണ്ടായിരിക്കുമ്പോൾ എന്റെ കാരുണ്യത്തിന്റെ ഉറവയിലേക്ക് ആത്മാക്കൾ സഹായിക്കട്ടെ! എന്റെ സന്ദർശന സമയം തിരിച്ചറിയാത്തവന് അയ്യോ കഷ്ടം.  -സെന്റ് ഫോസ്റ്റിനയുടെ ഡയറി, 83

കാരുണ്യത്തിന്റെ ഉറവ കുമിള, കവിഞ്ഞൊഴുകുക, ഇപ്പോൾ നിങ്ങളിലേക്ക് കുതിക്കുകയാണ്… ഓടുന്നു, സ്ട്രീമിംഗ്, പാപികളിലേക്ക് ഒഴുകുന്നു, എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും, എല്ലാ അന്ധകാരത്തിലും, ഏറ്റവും മോശമായതും ശൃംഖലകളിൽ. നീതിയുടെ മാലാഖമാരെപ്പോലും കരയുന്ന ഈ സ്നേഹം എന്താണ്?  

പഴയ ഉടമ്പടിയിൽ ഞാൻ എന്റെ ജനത്തിന് ഇടിമിന്നൽ പ്രവാചകന്മാരെ അയച്ചു. ഇന്ന്‌ ഞാൻ‌ എന്റെ കാരുണ്യത്തോടെ ലോകത്തെ ജനങ്ങളിലേക്ക്‌ അയയ്‌ക്കുന്നു. വേദനിക്കുന്ന മനുഷ്യരാശിയെ ശിക്ഷിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, പക്ഷേ അത് സുഖപ്പെടുത്താൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, അത് എന്റെ കരുണയുള്ള ഹൃദയത്തിലേക്ക് അമർത്തി. അവർ എന്നെ നിർബന്ധിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ശിക്ഷ ഉപയോഗിക്കുന്നു; നീതിയുടെ വാൾ പിടിക്കാൻ എന്റെ കൈ വിമുഖത കാണിക്കുന്നു. നീതിദിനത്തിന് മുമ്പ്, ഞാൻ അയയ്ക്കുന്നു
കരുണയുടെ ദിവസം.
(ഐബിഡ്., 1588)

 

തീരുമാനത്തിന്റെ സമയം 

ഒഴികഴിവൊന്നുമില്ല. ദൈവം എല്ലാ ആത്മീയാനുഗ്രഹങ്ങളും നമ്മുടെമേൽ പകർന്നിരിക്കുന്നു, എന്നിട്ടും നമ്മുടെ ഹൃദയം അവനു നൽകാൻ ഞങ്ങൾ വിസമ്മതിക്കുന്നു! ഈ മാനവികതയിൽ വരുന്ന ദിവസങ്ങൾക്കായി സ്വർഗ്ഗമെല്ലാം വിലപിക്കുന്നു. ദൈവത്തിന്റെ ഹൃദയത്തെ ഏറ്റവും ദു rie ഖിപ്പിക്കുന്നത് അവനോടൊപ്പം മുമ്പ് നടന്നിട്ടുള്ള അനേകർ, ഇപ്പോൾ അവരുടെ ഹൃദയത്തെ കഠിനമാക്കാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.

സിഫ്റ്റിംഗ് പല ആത്മാക്കളെയും പ്യൂണുകളിൽ നിന്ന് അടിക്കുന്നു.

പള്ളികൾ നിറഞ്ഞിരിക്കാം, പക്ഷേ ഹൃദയങ്ങൾ അങ്ങനെയല്ല. പലരും പള്ളിയിൽ പോകുന്നത് പൂർണ്ണമായും നിർത്തുകയും ദൈവത്തെക്കുറിച്ചും ദൈവത്തിന്റെ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുമുള്ള ചിന്തകൾ അവസാനിപ്പിക്കുകയും ലോകത്തിന്റെ മാർച്ചിലൂടെ പടിയിറങ്ങുകയും ചെയ്തു.

ഇത് എളുപ്പമാണ്, അത് സുഖകരമാണ്. അത് മാരകമാണ്. ശാശ്വത നാശത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ഒരു മാർച്ചാണിത്! അത് നരകത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു.

ഇടുങ്ങിയ ഗേറ്റിലൂടെ പ്രവേശിക്കുക; വാതിൽ വീതിയും നാശത്തിലേക്കു നയിക്കുന്ന വീതിയും അതിലൂടെ പ്രവേശിക്കുന്നവർ അനേകർ ആകുന്നു. ഗേറ്റ് എത്ര ഇടുങ്ങിയതും ജീവിതത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന റോഡിനെ ചുരുക്കി. അത് കണ്ടെത്തുന്നവർ കുറവാണ്. (മത്താ 7:14)

അത് കണ്ടെത്തുന്നവർ കുറവാണ്! "കർത്താവിനെ ഭയപ്പെടുക" എന്ന നമ്മുടെ സ്ഥിരീകരണത്തിൽ മുദ്രയിട്ടിരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ദാനം ജ്വാലയിൽ ഇളകുന്നതിൽ ഈ വാക്ക് എങ്ങനെ പരാജയപ്പെടും?

ഒരുപക്ഷേ ഇടയന്മാരുടെ നിശബ്ദതയിൽ ഏറ്റവും സങ്കടകരമായത് നരക സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ ഈ ഒഴിവാക്കലാണ്. ക്രിസ്തു സുവിശേഷങ്ങളിൽ നരകത്തെക്കുറിച്ച് പലതവണ സംസാരിക്കുന്നു, പലരും അത് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു.

"കർത്താവേ, കർത്താവേ" എന്നോടു പറയുന്ന എല്ലാവരും സ്വർഗ്ഗരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കുകയല്ല, സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ എന്റെ പിതാവിന്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുന്നവൻ മാത്രമേയുള്ളൂ. " (മത്താ 7:21)

വിശുദ്ധ അഗസ്റ്റിൻ പറയുന്നു, അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്മാരകം ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ആഘോഷിക്കുന്നു:

അതിനാൽ, നശിച്ചവരുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ കുറച്ചുപേർ മാത്രമേ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നുള്ളൂ.

സെന്റ് വിൻസെന്റ് ഫെറർ, ലിയോൺസിലെ ഒരു ആർച്ച് ഡീക്കന്റെ കഥ, സെന്റ് ബെർണാഡിന്റെ അതേ ദിവസവും മണിക്കൂറും മരിച്ചു. മരണശേഷം അദ്ദേഹം തന്റെ ബിഷപ്പിന് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് അവനോടു പറഞ്ഞു

മോൺസിഞ്ഞോർ, ഞാൻ അന്തരിച്ച മണിക്കൂറിൽ തന്നെ മുപ്പത്തി മൂവായിരം ആളുകളും മരിച്ചുവെന്ന് അറിയുക. ഈ സംഖ്യയിൽ, ബെർണാർഡും ഞാനും കാലതാമസമില്ലാതെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോയി, മൂന്ന് പേർ ശുദ്ധീകരണസ്ഥലത്തേക്ക് പോയി, മറ്റുള്ളവരെല്ലാം നരകത്തിൽ വീണു. -പോർട്ട് മൗറീസിലെ സെന്റ് ലിയോനാർഡിന്റെ ഒരു പ്രസംഗത്തിൽ നിന്ന്

പലരെയും ക്ഷണിച്ചുവെങ്കിലും കുറച്ചുപേർ മാത്രമേ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നുള്ളൂ. (മത്താ 22:14)

ഈ വാക്കുകൾ പൂർണ്ണ ശക്തിയോടെ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ മുഴങ്ങട്ടെ! ഒരു കത്തോലിക്കനായിരിക്കുക എന്നത് രക്ഷയുടെ ഉറപ്പ് അല്ല. യേശുവിന്റെ അനുഗാമിയാകാൻ മാത്രം! കുറച്ചുപേർ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നത് അവർ ഒന്നുകിൽ ധരിക്കാൻ വിസമ്മതിച്ചതിനാലോ സ്നാനത്തിന്റെ മനോഹരമായ വിവാഹ വസ്ത്രം ചൊരിഞ്ഞതിനാലോ ആണ്. ഈ വസ്ത്രം ഇല്ലാതെ, സ്വർഗ്ഗീയ വിരുന്നിൽ ഇരിക്കാൻ കഴിയില്ല. വിശുദ്ധന്മാർ പോലും വിറയലോടെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നരകത്തിന്റെ ഈ യാഥാർത്ഥ്യത്തെ വെള്ളത്തിൽ വീഴ്ത്താൻ തെറ്റായ ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞർ സുവിശേഷം മൃദുവാക്കുന്നത് അനുവദിക്കരുത്.  

വിശ്വാസത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നവരുണ്ട്, എന്നാൽ സ്വർഗ്ഗരാജ്യത്തിലേക്ക് നയിക്കപ്പെടുന്നവർ ചുരുക്കമാണ്.   Ope പോപ്പ് സെന്റ് ഗ്രിഗറി ദി ഗ്രേറ്റ്

വീണ്ടും, സഭയിലെ ഒരു ഡോക്ടറിൽ നിന്ന്:

സ്നോഫ്ലേക്കുകൾ പോലെ ആത്മാക്കൾ നരകത്തിൽ വീഴുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു. -അവിലയിലെ സെന്റ് തെരേസ

എത്രപേർ ലോകത്തെ നേടുന്നു, എന്നിട്ടും അവരുടെ ആത്മാക്കളെ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നു! എന്നിട്ടും ഈ വാക്കുകളിൽ നിരുത്സാഹപ്പെടരുത്. പകരം, അവർ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിന് ഇന്ധനം നൽകട്ടെ, ദു orrow ഖത്തിലും ആത്മാർത്ഥമായ മാനസാന്തരത്തിലും നിങ്ങളെ മുട്ടുകുത്തിക്കുന്നു. വീണ്ടെടുപ്പുകാരനായ ക്രിസ്തു ഇപ്പോൾ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്തിരിയാൻ തന്റെ രക്തം ചെലവഴിച്ചില്ല! അവൻ പാപികൾക്കുവേണ്ടിയാണ് വന്നത്, ഏറ്റവും മോശം. അവിടുത്തെ വചനം നമ്മോട് പറയുന്നു…

… എല്ലാവരും രക്ഷിക്കപ്പെടാനും സത്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവിലേക്ക് വരാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നു. (1 തിമോ 2: 4)

ഒരു പാപി മരിക്കണമെന്നാണ് എന്റെ ആഗ്രഹം, കർത്താവായ കർത്താവ് പറയുന്നു, അവനെ തന്റെ വഴികളിൽ നിന്ന് പരിവർത്തനം ചെയ്ത് ജീവിക്കണമെന്നല്ലേ? (യെഹെസ്‌കേൽ 18: 23) 

ക്രിസ്തു നമുക്കുവേണ്ടി മരിക്കുമോ, പിന്നെ നമ്മെ സൃഷ്ടിക്കുമോ, “കുറച്ചുപേർ മാത്രമേ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുകയുള്ളൂവെങ്കിൽ” നരകക്കുഴികളിലേക്ക് നമ്മെ കുറ്റംവിധിക്കുമോ? മറിച്ച്, തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ആടുകളെ നമ്മെ പിന്തുടരാൻ വിടുമെന്ന് ക്രിസ്തു നമ്മോട് പറയുന്നു. ഇതിനകം പറഞ്ഞതുപോലെ ഓരോ നിമിഷവും അവിടുന്ന് ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ ഇടുങ്ങിയതും എന്നാൽ പ്രതിഫലദായകവുമായ ജീവിത പാതയേക്കാൾ എത്രപേർ ഒഴികഴിവുകളിലൂടെ മാരകമായ പാപത്തിന്റെ ശൂന്യമായ വാഗ്ദാനങ്ങൾ എത്രപേർ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു! അനേകം സഭയിൽ പോകുന്നവർ നിത്യരാജ്യത്തിന്റെ ആഴമേറിയതും നിത്യവുമായ സന്തോഷങ്ങളെക്കാൾ, സ്വന്തം പാത, പാപത്തിന്റെ ജീവിതം, മാംസത്തിന്റെ അഭിനിവേശം എന്നിവ ക്ഷണികവും ആഴമില്ലാത്തതുമാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. അവർ സ്വയം അപലപിക്കുന്നു.

നിന്റെ ശിക്ഷ നിങ്ങളിൽനിന്നു വരുന്നു. .സ്റ്റ. പോർട്ട് മൗറീസിലെ ലിയോനാർഡ്

തീർച്ചയായും, ഈ സത്യങ്ങൾ നമ്മളെല്ലാവരും വിറയ്ക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ ആത്മാവ് ഗുരുതരമായ കാര്യമാണ്. നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ നീക്കാനുള്ള ത്യാഗമായി ദൈവം സ്വന്തം സൃഷ്ടിയാൽ വികൃതമാക്കുകയും അക്രമാസക്തമായി നടപ്പാക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനായി ദൈവം കാലത്തിലും ചരിത്രത്തിലും പ്രവേശിച്ചു. ഈ ത്യാഗത്തെ നാം എത്ര നിസ്സാരമായി കാണുന്നു! ഞങ്ങളുടെ തെറ്റുകൾ എത്ര പെട്ടെന്നാണ് ഞങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുന്നത്! ഈ നിഗൂ ism യുഗത്തിൽ നാം എത്ര വഞ്ചിക്കപ്പെട്ടു!

നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ കത്തുന്നുണ്ടോ? ഇപ്പോൾ എല്ലാം നിർത്തുകയും ആ തീ നിങ്ങളെ ദഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ. ഈ തലമുറയ്ക്ക് മുന്നിലുള്ളത് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയില്ല, സങ്കൽപ്പിക്കാനും കഴിയില്ല. എന്നാൽ അടുത്ത മിനിറ്റ് നിങ്ങളുടേതാണോ എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയില്ല. ഒരു നിമിഷം നിങ്ങൾ സ്വയം ഒരു കോഫി പകർന്നു നിൽക്കുന്നു - അടുത്തത്, എല്ലാ സത്യങ്ങളോടും കൂടി സ്രഷ്ടാവിന്റെ മുമ്പിൽ നിങ്ങൾ നഗ്നരായിത്തീരുന്നു: ഓരോ ചിന്തയും വാക്കും പ്രവർത്തനവും നിങ്ങളുടെ മുമ്പാകെ വെച്ചു. മാലാഖമാർ വിറയ്ക്കുന്നതിൽ അവരുടെ കണ്ണുകൾ മൂടുമോ, അല്ലെങ്കിൽ അവർ നിങ്ങളെ വിശുദ്ധരുടെ കൈകളിലേക്ക് നയിക്കുമ്പോൾ ഒരു അലർച്ച ഉയർത്തുമോ?

ഉത്തരം നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത പാതയിലാണ്.

സമയം കുറവാണ്. ഇന്ന് രക്ഷയുടെ ദിവസം!

ആ വാക്കുകൾ വിളിക്കുന്നത് ഞാൻ കേൾക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവാണോ അതോ ഒരു മാലാഖയാണോ? നിങ്ങൾക്ക് അത് കേൾക്കാൻ കഴിയുമോ?


 
ഹോംപേജ്: https://www.markmallett.com

 

പ്രിന്റ് ഫ്രണ്ട്ലി, പിഡിഎഫ് & ഇ-മെയിൽ
ൽ പോസ്റ്റ് ഹോം, മുന്നറിയിപ്പിന്റെ കാഹളം!.

അഭിപ്രായ സമയം കഴിഞ്ഞു.