ജോൺ പോൾ രണ്ടാമൻ മാർപ്പാപ്പയുടെ വീഡിയോ

 
കരോളിനുള്ള ഗാനം 

 
എപ്പോൾ I ബെനഡിക്ട് മാർപാപ്പയെ കണ്ടു 2006 ഒക്ടോബറിൽ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു കോപ്പി സമ്മാനിച്ചു കരോളിനുള്ള ഗാനം ജോൺ പോൾ രണ്ടാമൻ മാർപാപ്പ മരിച്ച രാത്രി ഞാൻ എഴുതിയത്.

അന്തരിച്ച പരിശുദ്ധ പിതാവിനോടുള്ള ആദരാഞ്ജലി ഞാൻ ഈയിടെ പൂർത്തിയാക്കി. ജോൺ പോൾ മാർപാപ്പയുടെ വാക്കുകളും ജീവിതവുമാണ് നാം ജീവിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിന് അടിത്തറ പാകിയത്. അവ പലപ്പോഴും എന്റെ എഴുത്തുകൾക്കും പ്രസംഗങ്ങൾക്കും പ്രചോദനം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എന്റെ ശുശ്രൂഷയിൽ അവന്റെ സാന്നിദ്ധ്യം എനിക്ക് വളരെ അടുത്ത് പലപ്പോഴും അനുഭവപ്പെടുന്നു.

ഈ ഗാനത്തിന്റെ അവസാന വാക്കുകൾ എന്നത്തേക്കാളും ഇപ്പോൾ അടിയന്തിരമാണ്. ഇതാ പപ്പയ്ക്ക് എന്റെ ആദരാഞ്ജലികൾ...

 

വീഡിയോ കാണുന്നതിന് കവറിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

 

 

പ്രിന്റ് ഫ്രണ്ട്ലി, പിഡിഎഫ് & ഇ-മെയിൽ
ൽ പോസ്റ്റ് ഹോം, വീഡിയോകളും പോഡ്‌കാസ്റ്റുകളും.