തിരഞ്ഞെടുത്ത വീഡിയോ പ്ലേ ഐക്കൺ

ഞങ്ങളുടെ കൈകൾ ഉയർത്തുക!

ക്രിസ്തു ഉയിർത്തെഴുന്നേറ്റു! നമുക്ക് നമ്മുടെ രാജാവിന് കൈകൾ ഉയർത്താം!

ൽ പോസ്റ്റ് എല്ലാ വീഡിയോകൾ, ഫീച്ചർ ചെയ്ത, സംഗീതം.