Veduta Apokalittika Unapologetic

 

… m’hemm ħadd iktar agħma minn min ma jridx jara,
u minkejja s-sinjali taż-żminijiet imbassra,
anke dawk li għandhom il-fidi
tirrifjuta li tħares lejn dak li qed jiġri. 
-Madonna lil Gisella Cardia, It-26 ta ’Ottubru, 2021 

 

JIEN suppost li tkun imbarazzat bit-titlu ta’ dan l-artiklu — mistħija li tgħid il-frażi “żminijiet tat-tmiem” jew tikkwota l-Ktieb ta’ l-Apokalissi u wisq inqas ażżarda ssemmi dehriet Marjani. Antikitajiet bħal dawn allegatament jappartjenu fil-kontenitur tat-trab tas-superstizzjonijiet medjevali flimkien ma’ twemmin arkajku f’“rivelazzjoni privata”, “profezija” u dawk l-espressjonijiet ignominiżi ta’ “il-marka tal-bhima” jew “Antikrist.” Iva, aħjar li nħalluhom għal dik l-era sabiħa meta l-knejjes Kattoliċi tfaċċaw bl-inċens hekk kif ħarġu l-qaddisin, il-qassisin evanġelizzaw lill-pagani, u nies komuni fil-fatt jemmnu li l-fidi setgħet tkeċċi l-pesti u d-demonji. F’dawk iż-żminijiet, statwi u ikoni mhux biss kienu jżejnu l-knejjes imma bini pubbliku u djar. Immaġina li. L-"etajiet dlam" - atei infurmati jsejħulhom.

Imma jien ma mistħija. Fil-fatt, jiddispjaċini għal dawk li jgħaqqdu wara l-sisien tal-ħaxix meta tgħaddi temi apokalittiċi; jew dawk li malajr jibdlu s-suġġett qabel ma jaqtgħu l-għaraq; jew dawk li jippretendu fl-omeliji tagħhom li aħna mhux biss smajna qari tal-Quddiesa dwar “iż-żminijiet tat-tmiem” (ħin perfett biex niffukaw fuq it-Testment il-Qadim ta’ qabel, ngħidu ċajta — jew sempliċement infakkru lil kulħadd li kull jum jista’ jkun “ħin tat-tmiem” tagħna. .”) Madankollu, wara li għal 17-il sena ħares u talab f’dan l-appostolat; wara li nisimgħu papa wara l-ieħor sa mis-snin 1800 jiddikjaraw li qed nidħlu fl-apokalissi;[1]cf. Għaliex il-Papiet mhumiex qed jgħajtu? wara li wieżen u ttestja fuq seklu tad-dehriet tal-Madonna;[2]cf. Countdown għar-Renju u wara li nistudjaw b'mod diliġenti s-sinjali taż-żminijiet f'ġrajjiet dinjija... Naħseb li huwa iblah għal kollox jekk mhux bl-addoċċ li nibqgħu siekta quddiem l-evidenza li għandna quddiemna. 

 

Is-Sinjali tas-Siegħa Tagħna

Għoxrin sena ilu, il-Papa San Ġwanni Pawlu II fil-fatt sejjaħ liż-żgħażagħ għal “kompitu stupend” biex isiru għassiesa li għandhom iħabbru l-miġja ta’ Kristu Rxoxt.[3]cf. Għeżież Missier Qaddis ... Hu ġej! Ironikament, l-aktar ħarsa sinifikanti u awtorevoli dwar żminijietna ġiet mill-papiet infushom. Stajt diġà kkronikat dan[4]cf. Għaliex il-Papiet mhumiex qed jgħajtu? u kkwotawhom tul mijiet ta’ kitbiet. Fil-qosor, huma emmnu li dawk is-siltiet tal-Iskrittura li jitkellmu dwar “l-apostasija”, “l-imħabba ta’ ħafna kesħin”, ta’ “gwerer u xnigħat ta’ gwerer”, tat-tentattiv tad-“dragun” li jelimina l-Fidi, u d-dehra ta’ "Antikrist"... issa qegħdin magħna. Fil-qosor: 

… il-poplu Kristjan kollu, sfortunatament skoraġġut u mfixkel, qiegħed kontinwament fil-periklu li jitbiegħed mill-fidi, jew li jbati l-aktar mewt krudili. Dawn l-affarijiet fil-verità huma tant imdejjaq li tista’ tgħid li ġrajjiet bħal dawn ifasslu u jsejsu l-“bidu tad-duluri,” jiġifieri ta’ dawk li għandhom jinġiebu mill-bniedem tad-dnub, “li hu mgħolli fuq dak kollu li jissejjaħ. Alla jew hu meqjum” (2 Tes 2:4). —POP ST. PIUS X, Redentur miserentissimusIttra Enċiklika dwar Riparazzjoni lill-Qalb ta’ Ġesu, 8 ta’ Mejju, 1928 

U reċentement, il-lingwa ta Messaġġi tal-Ġenna inbidlu b’mod notevoli mit-temp futur għall-preżent. Seers u mistiċi madwar id-dinja, mhux magħrufa lil xulxin, qed jgħidu li dan huwa issa “iż-żmien tad-duluri” u t- twettiq tal- profezija;[5]ara hawn u, hawn u, hawn Li “Ġejjin jiem ta’ luttu kbir”[6]ara hawn u, hawn u għalhekk, wasal iż-żmien li tidħol fil- “Arka tal-patt”, [7]ara hawn u, hawn li, ovvjament, huwa simbolu u sinjal tal-Madonna.[8]“Arka tal-Patt” ilha titolu tal-Madonna sa mill-bidu tas-sekli tal-Knisja. X’aktarx li hija tip taʼ l- arka taʼ Noè, peress li ġarret il- wegħda taʼ smewwiet u art ġodda wara d- Dilluvju. Ara din l-omelija ta’ Benedittu XVI fil-15 ta’ Awwissu 2011: vatikan.va Ukoll, mill- Katekiżmu tal-Knisja Kattolika: ‘Marija mimlija grazzja għax il-Mulej magħha. Il-grazzja li biha hija mimlija hija l-preżenza ta’ Dak li hu l-għajn ta’ kull grazzja. “Ifirħu . . . O Bint Ġerusalemm. . . il-Mulej Alla tiegħek qiegħed f’nofsek.” Marija, li fiha l-Mulej stess għadu kif għamel l-għam tiegħu, hija bint Sijon personalment, il arka tal-patt, il-post fejn tgħammar il-glorja tal-Mulej. Hi “l- abitazzjoni taʼ Alla . . . mal-irġiel.” Mimlija bil-grazzja, Marija hija mogħtija għal kollox lil Dak li ġie jgħammar fiha u li waslet biex tagħti lid-dinja.' (n. 2676). Ovvjament, dan it-tiċrit apokalittiku kollu ġibed liċ-ċiniċi 'l barra mis-sesien ta' wara biex jitfgħu ftit ġebel — qabel ma jerġgħu jisparixxu.

… x’inhu dan il-​qawl li għandek fl-​art taʼ Iżrael: “Il-​jiem jitkaxkru, u kull viżjoni tonqos”? … Minflok għidilhom: “Il-jiem waslu fil-qrib u kull viżjoni titwettaq.” …Fi żmienek, dar ribellużi, kulma ngħid jien se nġib... Id-dar ta’ Iżrael qed tgħid, “Il-viżjoni li jara hija twila; hu jipprofetizza għal żminijiet imbiegħda!” Għidilhom għalhekk: “Hekk jgħid il-Mulej Alla: L-ebda kliemi ma għandu jittardja aktar. Kull ma ngħid huwa finali; dan għandu jsir…”. ( Eżekjel 12:22-28 )

Bħalma fi żmien Eżekjel, hekk ukoll, kiteb St. Pietru u Ġuda, f’tagħna se jkun hemm qarrieqa:

Intom, għeżież, ftakru fil-kliem li qalu minn qabel l-appostli ta’ Sidna Ġesù Kristu, għax qalulkom, “Fl-aħħar żmien se jkun hemm qarrieqa li jgħixu skond ix-xewqat tagħhom bla Alla.” Dawn huma dawk li jikkawżaw firdiet; jgħixu fuq il-pjan naturali, nieqes mill-Ispirtu. (Ġuda 1:17-19)

Dawk li għandhom għajnejn biex jaraw u widnejn biex jisimgħu jagħrfu sew is-​“sinjali taż-​żminijiet.” Iżda l-maġġoranza l-kbira le, speċjalment fi ħdan il-Knisja stess. Bħall- Iżraelin tal- qodma, huma jirrazzjonalizzaw l- evidenza, jinjoraw l- ovvju, iħammġu r- reputazzjoni tal- profeti, jirredikolaw lill- għassiesa, u jwarrbuha kollha bħala “dwejjaq u dlam” (il- verżjoni Kattolika tat- “teorija tal- konfoffa”). Huwa għalhekk li Ġesù kien attent li jgħid li meta kienu se jiġu dawn iż-żminijiet, kien se jkun "Bħal fi żmien Noè." Anke bis-sinjal kbir ta’ arka enormi mwaqqfa f’nofshom — twissija li d-Dilluvju kien qed joqrob — in-nies komplew “jieklu u jixorbu, jiżżewġu u jiżżewġu sal-jum li Noè daħal fl-arka, u ġie d-dilluvju. u qerduhom kollha.”[9]Luqa 17: 27  

Għeżież tfal, x'nista' nagħmel aktar għalikom...? Ilni nitkellem miegħek: tlabt miegħek, tlabt miegħek, issuġġerejt il-kliem li bih nitlob lil Ġesù, imma int ma smajtx kliemi. Oqgħod attent għax jista’ jkun verament tard wisq għalik... Ikkonverti, ngħidlek: iż-żminijiet qed jaslu għall-konklużjoni tagħhom... Jien Ommok dejjem kellimlek b’ċarezza: ma tkunx tista’ tgħid “ma fhimtx”... Qmu, m’hemmx aktar ħin għall-irqad! -Madonna lil Valeria Copponi, 29 ta 'Diċembru, 2021
 
... 'in-ngħas' huwa tagħna, ta 'dawk minna li ma jridux jaraw il-forza sħiħa tal-ħażen u ma jridux jidħlu fil-Passjoni tiegħu. —PAPA BENEDIKTU XVI, Aġenzija tal-Aħbarijiet Kattoliċi, il-Belt tal-Vatikan, 20 ta ’April, 2011, Udjenza Ġenerali

 

Is-Sinjali l-Kbar

Bl-istess mod fi żminijietna, is-sinjal il-kbir tal-Arka tal-Patt qed jidher f’nofsna — iwissi li l-Maltempata tinsab magħna:

Imbagħad infetaħ it-tempju ta’ Alla fis-sema, u l-arka tal-patt tiegħu setgħet tidher fit-tempju... Fis-sema deher sinjal kbir, mara liebsa mix-xemx, bil-qamar taħt saqajha, u fuq rasha kuruna ta’ tnax-il stilla. Kienet it-tarbija u tgħajjat ​​b’leħen għoli bl-uġigħ waqt li ħadmet biex twelled. Imbagħad deher sinjal ieħor fis-sema; kien dragun aħmar enormi... [kien] qagħad quddiem il-mara li waslet biex twelled, biex tiekol lil binha meta welldet. (Apk 11:19-12:4)

L-eseġesi tal-Papa Ġwanni Pawlu II ta’ dawn is-sinjali tad-duell tapplika din is-silta preċiżament għaliha tagħna drabi:

Din id-dinja meraviljuża — tant maħbuba mill-Missier li bagħat lil Ibnu l-waħdieni għas-salvazzjoni tagħha — hija t-teatru ta’ battalja li ma tispiċċa qatt li qed issir għad-dinjità u l-identità tagħna bħala ħlejjaq ħielsa u spiritwali. Din il-ġlieda hija parallela mal-ġlieda apokalittika deskritta fl-Ewwel Qari ta’ din il-Quddiesa [Rev 11:19-12:1-6]. Battalji tal-mewt kontra l-Ħajja: “kultura tal-mewt” tfittex li timponi ruħha fuq ix-xewqa tagħna li ngħixu, u ngħixu bis-sħiħ. Hemm dawk li jiċħdu d-​dawl tal-​ħajja, billi jippreferu “l-​għemejjel bla frott tad-​dlam.” Il-ħsad tagħhom huwa inġustizzja, diskriminazzjoni, sfruttament, qerq, vjolenza. F'kull età, kejl tas-suċċess apparenti tagħhom huwa l- mewt tal-innoċenti. Fis-seklu tagħna stess, bħal fl-ebda żmien ieħor fl-istorja, il-“kultura tal-mewt” assumiet forma soċjali u istituzzjonali ta’ legalità biex tiġġustifika l-aktar delitti orribbli kontra l-umanità: ġenoċidju, “soluzzjonijiet finali”, “tindif etniku,” u it-“teħid massiv tal-ħajja tal-bnedmin anki qabel ma jitwieldu, jew qabel ma jilħqu l-punt naturali tal-mewt”... Illum dik il-ġlieda saret dejjem aktar diretta. —PAPA Ġwanni Pawlu II, Test tar-rimarki tal-Papa Ġwanni Pawlu II fil-Quddiesa tal-Ħadd f’Cherry Creek State Park, Denver Colorado, Jum Dinji taż-Żgħażagħ, 1993, 15 ta’ Awissu, 1993, Solennità tal-Assunta; ewtn.com

Jekk staqsejt kif se jkunu l-“iżminijiet tat-tmiem”, issa taf:

Is-setgħat ekonomiċi u politiċi qawwija għandhom ħsiebhom
it-tnaqqis u l-kontroll tal-popolazzjoni

kontra

Dawk li jiddefendu l-ħajja, id-dinjità u l-libertà.

L-abort u s-suwiċidju huma tnejn mill-pedamenti ewlenin tal-pjan tal-logħba ta' dan id-Dragun, li ħasdu aktar minn 3.5 miljun ħajja madwar id-dinja. kull xahar.[10]cf. worldometer.com It-tielet pedament jappartjeni għall-vjolenza li splodiet dan l-aħħar seklu permezz tal-gwerer u l-vjolenza. Imma issa naraw ir-raba’ jiġi in vista... 

 

"Soluzzjonijiet Finali"

Qabel il-Milied, ipproduċejt webcast bi twissija mill-inventur stess tat-teknoloġija tal-mRNA "vaċċin", Dr Robert Malone, MD, li, tabilħaqq, l-"innoċenti" qed jiġu attakkati direttament issa [11]"Massakru tal-innoċenti: database VAERS turi mwiet ta' adoloxxenti minn Pfizer jab", 3 ta' Jannar, 2021, lifesitenews.com; "Ir-Renju Unit jara żieda ta' 44% fl-imwiet tat-tfal wara t-tnedija tal-jab għal żagħżagħ żgħar, turi dejta", 29 ta' Novembru, 2021, lifesitenews.com; "93 tabib Iżraeljan: Tużax il-vaċċin tal-Covid-19 fuq it-tfal", israelnationalnews.com — trabi ta’ 6 xhur. Huwa għalkollox bla sens u franchement ħażin li tinjetta tfal li għandhom rata ta' sopravivenza ta' 99.9973%.[12]Hawn huma l-istatistiċi stratifikati skont l-età tar-Rata tal-Imwiet tal-Infezzjonijiet (IFR) għall-marda COVID-19, miġbura reċentement minn John IA Ioannides, wieħed mill-aktar bijostatistikisti prestiġjużi fid-dinja.

0-19: .0027% (jew rata ta’ sopravivenza ta’ 99.9973%)
20-29 .014% (jew rata ta’ sopravivenza ta’ 99,986%)
30-39 .031% (jew rata ta’ sopravivenza ta’ 99,969%)
40-49 .082% (jew rata ta’ sopravivenza ta’ 99,918%)
50-59 .27% (jew rata ta’ sopravivenza ta’ 99.73%)
60-69 .59% (jew rata ta’ sopravivenza ta’ 99.31%)

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.07.08.21260210v1
b'terapija tal-ġeni sperimentali - speċjalment peress li korrimenti permanenti u mwiet bla preċedent qed jinġabru globalment, ħafna drabi jseħħu fi żmien 48 siegħa mit-tilqim.[13]Għall-avvenimenti avversi globali, ara In-Nollijiet; '“Nafu li 50 fil-mija tal-imwiet minħabba l-vaċċin iseħħu fi żmien jumejn, 80 fil-mija fi żmien ġimgħa. Sabu li fi 86 fil-mija tal-każijiet ma kien hemm ebda spjegazzjoni oħra” ħlief il-vaċċin.' —Dr. Peter McCullough, MD; Tribune Dinji, Novembru 2nd, 2021 Bħala missier u nannu, Dr Malone talab lill-ġenituri biex ma jinjettawx lil uliedhom — biex jiġu pprojbiti biss minn Twitter. F'segwitu għal tiegħu indirizz qasir, huwa reċentement iddikjara:

Qed jibda jidher lili l-akbar esperiment fuq il-bnedmin fl-istorja rrekordjata falla... Reiner Fuellmich’s “Delitti kontra l-Umanità” l-ispinta għat-tlaqqigħ ta’ provi ġodda ta’ Nuremberg tibda tidher ferm inqas kwixotika u ħafna aktar profetika. —Dr. Robert Malone, MD, 2 ta’ Jannar, 2021; rwmalonemd.substack.com; ara Reiner Fullmich fi Wara x-Xjenza?u, Stenna Minuta: Roulette Russa. Ara wkoll “Fuellmich: Sejbiet Ġodda huma Biżżejjed biex Tiżarma l-Industrija VVV kollha” hawn; noti hawn.

Din il-ġimgħa, erġajt ippublikajt dejta mid-database tal-avvenimenti avversi tal-Istati Uniti (VAERS) li turi li l-ħsara permanenti fil-qalb żdiedet minn okkorrenza rari għal issa aktar minn 22,000 każ ta’ myo/pericardits (kien ftit aktar minn 10,000 meta inizjalment ippublikajt li f’Ottubru 2020). !) peress li bdew l-injezzjonijiet tal-massa. I kkwota studju tad-dinja reali fl-Iżrael li juri li l-jabbed għandhom a riskju miżjud tliet darbiet tal-mijokardite.[14]25 ta 'Awwissu, 2020, medpagetoday.com Għal din it-trasgressjoni apparenti, jien ukoll ġejt imblukkat. Safejn inkun konċernat, Facebook u Twitter huma ħatja ta' “delitti kontra l-umanità” talli ċensura informazzjoni kritika li l-pubbliku għandu dritt jevalwa. 

Issa, b'evidenza kbira li dawn it-terapiji tal-ġeni qed jibdew jeqirdu l-immunitajiet tan-nies u l-abbiltà li d-DNA jissewwa,[15]ara hawn u, hawn u, hawn u, hawn u, hawn. it-tbassir imdejjaq ta’ Ġwanni Pawlu II qed jitwettaq[16]"Il-Kap Eżekuttiv tal-Assigurazzjoni tal-Ħajja Jgħid li l-Imwiet sa 40% fost dawk ta' bejn it-18 u l-64", zerohedge.com fuq livell ġdid sħiħ. Tliet separati analiżi, inkluż studju tal-Università Kolombjana, juru li madwar 300,000 - 400,000 Amerikan biss inqatlu mill-jab mit-tnedija tiegħu.[17]ara t-taqsima taħt l-Amerika fi In-Nollijiet Dak li l-midja tal-massa qed jgħatti u tirrifjuta li tiddiskuti, infermiera u whistleblowers kuraġġużi tat-tobba madwar id-dinja qed jesponu,[18]ara hawn, hawn, hawn, hawn, hawn, hawn, u hawn. kif ukoll diretturi tal-funerali,[19]ara hawn, hawn, hawn, u hawn eżekuttivi tal-assigurazzjoni,[20]"Il-Kap Eżekuttiv tal-assigurazzjoni tal-ħajja ta' Indiana jgħid li l-imwiet żdiedu b'40% fost in-nies ta' bejn it-18 u l-64": "Il-biċċa l-kbira tat-talbiet għall-imwiet li qed jiġu ppreżentati mhumiex ikklassifikati bħala mwiet mill-COVID-19", jgħid Scott Davison. Ara hawn, hawn u, hawn. u l-politiku bravu okkażjonali.[21]cf. hawn U wieħed sempliċement ma jistax jinjora l-muntanja dejjem tikber ta 'testimonjanzi diretti ta' dawk li ġew midruba jew xhieda tal-maħbubin tagħhom perfettament b'saħħithom imutu wara l-isparatura.[22]ara hawn, hawn, hawn, hawn, hawn u, hawn

Dan kollu huwa miċħud u mrażżan mill-midja mainstream b'suċċess tant brillanti li ħafna bdew jemmnu li, anke jekk hemm "xi verità" għat-traġedji, il-ħsara kollaterali hija aċċettabbli u li kulħadd għandhom jiġu injettati akkost ta’ kollox. Għalhekk, is-segregazzjoni sfurzata u l-vilifikazzjoni ta’ dawk “mhux imlaqqma” issa hija aċċettabbli daqskemm kienet il- demonizzazzjoni tal-Lhud

Id-“Dragun” il-“ħakkiem ta’ din id-dinja” u l-“missier tal-gideb” jipprova bla waqfien jeqred minn qlub il-bnedmin is-sens ta’ gratitudni u rispett lejn id-don oriġinali, straordinarju u fundamentali ta’ Alla: il-ħajja umana nfisha. —PAPA ĠWANNI PAWLU II, Ibid. Jum Dinji taż-Żgħażagħ, 1993, 15 ta’ Awwissu, 1993; ewtn.com

A psikożi tal-massa ġie mad-dinja biex mhux biss jiffaċilita iżda anke jiċċelebra bħala “tajjeb” dak li Ġwanni Pawlu II sejjaħ is-“soluzzjonijiet finali” li qed iseħħu fi żminijietna.[23]cf. Id-Delużjoni Qawwija, u Dr Mattias Desmet et. al.: rumble.com  

 
Reliġjon Ġdida

Huwa l-lok ta ' Ir-Reliġjon tax-Xjenziżmu — twemmin u fiduċja eċċessivi fil-qawwa tal-għarfien u t-tekniki xjentifiċi. Din mhix iperbole. Kattoliku il-knejjes f’xi postijiet għalqu l-bibien tagħhom u pprojbixxew lis-saċerdoti li jagħtu s-sagramenti, anke lill-morda — filwaqt li fl-istess ħin fetħu l-binjiet tagħhom biex isiru ċentri tat-tilqim, bħallikieku l-injezzjoni kienet it-tmien sagrament. Fil-bidu tal-pandemija, rajna b’ubbidjenza mill-isbaħ kif gvernijiet sħaħ, istituzzjonijiet u mexxejja ta’ kull tip, speċjalment isqfijiet, aċċettaw b’fidi fundamentalista (jew silenzju stramb) kull diktat li nieżel mill-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa mhux eletta (li l-fondatur ewlieni tagħha huwa l-vaċċin). investitur Bill Gates) u l-uffiċjali tas-saħħa maħtura tagħhom — anki meta dawk il-mandati kellhom ftit bażi fix-xjenza, kienu kontradittorji[24]cf. Ittra Miftuħa lill-Isqfijiet Kattoliċi, L-aqwa 10 Ħrejjef Pandemiċi jew b’mod ċar kienu qed jitfgħu d-dinjità, il-libertà u l-ħajja tal-bniedem.[25]cf. Meta kont bil-Ġuħ Bħala xjenzati prestiġjużi minn Harvard, Oxford, u bnadi oħra ħarġu 'l quddiem biex jiddubitaw is-sanità ta', pereżempju, l-illokkjar jew il-maskra ta 'individwi b'saħħithom, ġew ipprojbiti u deplatformed.[26]Għexieren ta' eluf ta' xjenzati u tobba ffirmaw bosta dikjarazzjonijiet matul is-sena li għaddiet li jiddenunzjaw l-eċċess grottesk tal-gvernijiet u l-assoċjazzjonijiet mediċi "li jipprojbixxu lit-tobba milli jistaqsu jew jiddibattu kwalunkwe waħda jew il-miżuri uffiċjali kollha imposti b'reazzjoni għal COVID-19", bħall- :

"Dikjarazzjoni tat-Tobba Kanadiżi għax-Xjenza u l-Verità” kontra l-1) Ċaħda tal-Metodu Xjentifiku; 2) Ksur tal-Wegħda tagħna li nużaw Mediċina Ibbażata fuq Evidenza għall-pazjenti tagħna; u 3) Ksur tad-Dmir ta' Kunsens Informat.

"Dikjarazzjoni tat-Tobba – Global Covid Summit" iffirmat minn 'il fuq minn 12,700 tabib u xjenzat minn Settembru 2021 iddenunzja ħafna politiki mediċi imposti bħala 'delitti kontra l-umanità'.

"Id-Dikjarazzjoni tal-Gran Barrington" iffirmat minn aktar minn 44,000 prattikant mediku u 15,000 xjenzat mediku u tas-saħħa pubblika li jitolbu li 'Dawk li mhumiex vulnerabbli għandhom immedjatament jitħallew jerġgħu jibdew il-ħajja b'mod normali.'

Din iċ-ċensura sfaċċata, iżda, ma kinitx biss mhux ikkundannat iżda kien imfaħħar u mħeġġeġ mill-midja tal-massa u s-segwaċi imfixkla tagħhom. In-nies kienu qed jibdew jaġixxu bil-karatteristiċi kollha li jappartjenu għal kult.[27]“Karatteristiċi Assoċjati mal-Kulti” minn cultresearch.org:

• Il-grupp juri impenn żeluż u bla dubju eċċessiv lejn il-mexxej u s-sistema ta 'twemmin tiegħu.

• L-interrogazzjoni, id-dubju u d-dissens huma skoraġġuti jew saħansitra kkastigati.

• It-tmexxija tiddetta, xi kultant b'dettall kbir, kif il-membri għandhom jaħsbu, jaġixxu, u jħossuhom.

• Il-grupp huwa elitista, u jitlob status speċjali u eżaltat għalih innifsu.

• Il-grupp għandu mentalità polarizzata, magħna kontra tagħhom, li tista 'tikkawża kunflitt mas-soċjetà usa'.

• Il-mexxej mhu responsabbli lejn l-ebda awtorità.

• Il-grupp jgħallem jew jimplika li t-truf suppost eżaltati tiegħu jiġġustifikaw kwalunkwe mezz li jidhirlu meħtieġ. Dan jista 'jirriżulta f'membri li jipparteċipaw f'imġibiet jew attivitajiet li kienu jqisu bħala kundannabbli jew mhux etiċi qabel ma jissieħbu fil-grupp.

• It-tmexxija tinduċi sentimenti ta 'mistħija u / jew ħtija sabiex tinfluwenza u tikkontrolla l-membri. Ħafna drabi dan isir permezz ta 'pressjoni mill-pari u forom sottili ta' persważjoni.

• Is-sottomissjoni għall-mexxej jew il-grupp teħtieġ li l-membri jaqtgħu r-rabtiet mal-familja u l-ħbieb.

• Il-grupp huwa mħasseb li jdaħħal membri ġodda.

• Il-membri huma mħeġġa jew meħtieġa li jgħixu u/jew jissoċjalizzaw biss ma' membri oħra tal-grupp; cf. Meta wiċċ imb wiċċ mal-ħażen
Il-Prof. Mattias Desmet tad-Dipartiment tal-Psikoanaliżi u Konsulenza Klinika fl-Università ta 'Ghenet jenfasizza l-propaganda qawwija tan-narrattiva attwali tal-COVID u kif din il-ġenerazzjoni laħqet punt ta' "psikożi ta 'formazzjoni tal-massa." 

Fil-bidu tal-kriżi kont qed nistudja l-istatistika u n-numri u fil-fatt, innutajt li ħafna drabi kienu żbaljati sfaċċatament u fl-istess ħin in-nies jibqgħu jemmnu fiha u jimxu flimkien man-narrattiva mainstream. Kien għalhekk li bdejt nistudjaha pjuttost mill-perspettiva tal-psikoloġija tal-massa. Għax kont naf li l-formazzjoni tal-massa għandha impatt kbir u kbir fuq l-intelliġenza u l-funzjonament konjittiv tal-individwu. Kelli s-sensazzjoni li din kienet l-unika ħaġa li setgħet tispjega għaliex nies intelliġenti ħafna bdew jemmnu n-narrattiva u n-numri li f’ħafna aspetti kienu għal kollox assurdi. —intervista ma’ Reiner Fuellmich u l- Kumitat Investigattiv Coronazero-sum.org

Diversi xjenzati u tobba rrepetu din il-perspettiva allarmanti — ara n-nota ta’ qiegħ il-paġna: [28]“Hemm psikożi tal-massa. Tixbah lil dak li ġara fis-soċjetà Ġermaniża qabel u matul it-Tieni Gwerra Dinjija fejn in-nies normali u deċenti kienu mibdula f’għajnuna u tip ta’ mentalità ta’ “segwu ordnijiet biss” li wasslet għal ġenoċidju. Issa qed nara dik l-istess paradigma tiġri.” (Dr. Vladimir Zelenko, MD, 14 ta’ Awwissu 2021; 35:53, Stew Peters Show).

“Hija disturbia. Huwa forsi newrożi tal-grupp. Hija xi ħaġa li ġiet fuq l-imħuħ ta 'nies madwar id-dinja. Dak kollu li jkun qed jiġri qed jiġri fl-iżgħar gżira fil-Filippini u l-Indoneżja, l-iżgħar raħal żgħir fl-Afrika u l-Amerika t'Isfel. Huwa l-istess — wasal mad-dinja kollha.” (Dr. Peter McCullough, MD, MPH, 14 ta’ Awwissu, 2021; 40:44, Perspettivi dwar il-Pandemija, Episodju 19).

“Dak li l-aħħar sena tassew ixxukkjatni fil-qalba huwa li quddiem theddida inviżibbli, apparentement serja, diskussjoni razzjonali ħarġet mit-tieqa... Meta nħarsu lura lejn l-era tal-COVID, naħseb li se titqies bħala reazzjonijiet umani oħra għal theddid inviżibbli fil-passat ġew meqjusa bħala żmien ta’ isteriżmu tal-massa.” (Dr John Lee, Patologu; Vidjow li nfetaħ; 41:00).

"Psikożi tal-formazzjoni tal-massa... din hija bħall-ipnosi... Dan huwa dak li ġara lill-poplu Ġermaniż." (Dr Robert Malone, MD, inventur tat-teknoloġija tal-vaċċin mRNA Kristi Leigh TV; 4:54). 

"Normalment ma nużax frażijiet bħal dawn, imma naħseb li qegħdin fil-bibien tal-Infern stess." (Dr Mike Yeadon, eks Viċi President u Xjentist Kap tar-Respiratorji u l-Allerġiji fi Pfizer; 1:01:54, Wara x-Xjenza?)
Fil-fatt, il-militar Kanadiż ammetta li użaw "tekniki ta 'propaganda simili għal dawk impjegati matul il-gwerra tal-Afganistan" fuq il-popolazzjoni li ma jissuspettawx. Il-kampanja sejħet għall-“iffurmar” u l-“isfruttament” tal-informazzjoni.[29]27 ta 'Settembru, 2021, ottawacitizen.com Ix-xjentisti tar-Renju Unit bl-istess mod ammettew li kienu involuti fi propaganda deliberata biex jimmanipulaw lill-pubbliku. “L-użu tal-biża’ żgur kien etikament dubjuż. Kien qisu esperiment stramb... Il-mod kif użajna l-biża’ huwa distopiku,” qal xjenzat mill-Membri tal-Grupp Scientific Pandemic Influenza on Behavior (SPI-B), sottokumitat tal-Grupp Xjentifiku Konsultattiv għall-Emerġenzi (SAGE). ), il-grupp konsultattiv xjentifiku ewlieni tal-gvern tar-Renju Unit.[30]3 ta’ Jannar, 2022, summitnews.com

Xhur qabel ħafna xjentisti bdew jitkellmu dwar delużjoni tal-massa, kont ktibt artiklu msejjaħ Id-Delużjoni Qawwija ibbażat fuq dak li San Pawl sejjaħ “delużjoni qawwija” li kienet se takkumpanja d-dehra tal-Antikrist.[31]2 Thess 2: 11 

Il-miġja tal-persuna bla liġi bl-attività ta ’Satana tkun bil-qawwa kollha u b’sinjali u għeġubijiet ta’ fehma, u b’kull qerq ħażin għal dawk li għandhom jitħassru, għax irrifjutaw li jħobbu l-verità u għalhekk jiġu ffrankati. Għalhekk Alla jibgħat fuqhom delużjoni qawwija, biex iġegħelhom jemmnu dak li hu falz, sabiex ikunu kkundannati dawk kollha li ma emmnux il-verità imma li ħadu pjaċir bl-inġustizzja. (2 Tess 2: 9-12)

il Katekiżmu tal-Knisja Kattolika issejjaħ dan “qerq reliġjuż li joffri lill-​irġiel soluzzjoni apparenti għall-​problemi tagħhom għall-​prezz tal-​apostasija mill-​verità.”[32]n. 675

Kif brillanti tuża kriżijiet tas-saħħa bħala skuża biex id-dinja tiġi salvata.

 

Il-Logħba twila Satanika

Dan kollu huwa frott ta’ aġenda Masonika li ġġerminat ‘il fuq minn 400 sena ilu matul il-perjodu tal-Illuminiżmu u li bil-mod iċċaqlaq il-fidi f’Alla b’ fidi fil-bniedem. “Il-progress u x-xjenza tawna s-setgħa li niddominaw il-forzi tan-natura,” wissa l-Papa Benedittu XVI. “Ma nindunawx li qed ngħixu mill-ġdid il- l-istess esperjenza bħal Babel.”[33]Omelija ta’ Pentekoste, 27 ta’ Mejju, 2012 Huwa żar din it-tema ġenerali fl-ewwel ittra enċiklika tiegħu:

Din il-viżjoni programmatika ddeterminat it-trajettorja taż-żminijiet moderni... Francis Bacon (1561-1626) u dawk li segwew fil-kurrent intellettwali tal-modernità li ispira, kienu żbaljati meta jemmnu li l-bniedem kien se jiġi mifdi permezz tax-xjenza. Aspettativa bħal din titlob wisq tax-xjenza; din it-tip ta’ tama hija qarrieqa. Ix-xjenza tista’ tikkontribwixxi ħafna biex id-dinja u l-umanità jsiru aktar umani. Iżda jista 'wkoll jeqred lill-umanità u d-dinja sakemm ma jkunx immexxi minn forzi li jinsabu barra minnha. —PAPA BENEDIKTU XVI, Ittra Enċiklika, Spe salvi, n. 25

Iva, qalulna kollox qed isir “Għall-ġid komuni” — regoli obbligatorji, restrizzjonijiet, impożizzjonijiet, masking, lockdowns... kollox huwa għall-“ġid komuni” u aħna għandu sempliċiment jemmnu u jikkonformaw. Imma dan huwa qerq; fl-aħħar mill-aħħar hija mmirata lejn dak li qed isejħu n-Nazzjonijiet Uniti u l-mexxejja globali Ir-Irrisettja l-KbiraDan jinvolvi l-kollass kważi komplet tal-ordni preżenti sabiex "biex lura aħjar" - iżda, din id-darba, mingħajr ir-reliġjon Ġudeo-Kristjana. Iblah veru biss - jew pedina vera - ikompli jissakkar popolazzjonijiet b'saħħithom li jikkawżaw inflazzjoni tal-massa u l-qerda tal- katina tal-provvista. Għal darb'oħra, dan ukoll huwa dritt barra mill-playbook Masonic.

... dak li huwa l-iskop aħħari tagħhom iġiegħel lilu nnifsu jarah - jiġifieri, it-twaqqigħ sħiħ ta 'dak l-ordni reliġjuż u politiku kollu tad-dinja li pproduċa t-tagħlim Nisrani, u s-sostituzzjoni ta' stat ġdid ta 'affarijiet skond l-ideat tagħhom, ta' li minnhom għandhom jittieħdu l-pedamenti u l-liġijiet sempliċi naturaliżmu. —POP LEO XIII, Generu HumanumEnċiklika dwar il-Freemasonry, n.10, Apri 20th, 1884

Huwa sempliċiment Komuniżmu globali fil-kappell aħdar.  

…kif tistgħu taraw, dan huwa żmien ta’ konfużjoni kbira, meta l-ħażen qed jinħeba wara moħbi foloz; ser ikollok bżonn tagħti kas: imxu flimkien ma 'Ġesù u nutriw infuskom bil-Kelma Tiegħu għas-salvazzjoni tagħkom. It-tfal, iċ-ċkejknin tiegħi, se jippruvaw iġagħlukom temmen li kollox qed isir għall-ġid tagħkom, iżda huwa eżattament fejn qed tinħeba t-tentazzjoni tax-xitan — tagħraf. —Il-Madonna tagħna lil Gisella Cardia, 7 ta 'Novembru, 2020; countdowntothekingdom.com

Il-Komuniżmu ma naqasx, jerġa 'joħroġ mill-ġdid f'nofs din il-konfużjoni kbira fid-Dinja u dwejjaq spiritwali kbir. —Madonna lil Luz de Maria Bonnila, 20 ta’ April, 2018; l-ewwel volumi tagħha jġibu l-isqof Imprimatur

Il-Komuniżmu ma ħalliex l-Umanità, imma ħeba biex ikompli kontra l-Poplu Tiegħi. —Ibid., 27 ta’ April, 2018 

Fil-ktieb tiegħi Il-Konfrontazzjoni Finali hemm taqsima msejħa "The Dragon Appears: Sophistry". Taħt dik l-intestatura, ikkwotat lil Sidna li qal:

Huwa kien qattiel mill-bidu ... huwa giddieb u missier il-gideb. (Ġwanni 8:44)

Fil-Ktieb tal-Għerf, naqraw:

Bl-għira tax-xitan, il-mewt ġiet fid-dinja: u jsegwu lil dawk li huma tan-naħa tiegħu. (Wis 2: 24-25; Douay-Rheims)

Rajna staġun profond ta’ sofistiji, li jibdew bl-ideoloġija li x-xjenza se ssalvana: li rridu bl-addoċċ “imsegwu x-xjenza”, “nafdaw ix-xjenza. dejta”, “iċċattja l-kurva”, “ħu l-vaċċin”, eċċ. — mingħajr qatt ma tara x-xjenza, l-evidenza, jew id-dejta biex tappoġġja dawk l-allegazzjonijiet. F’dan ir-rigward, il-midja tal-massa saret kelma indispensabbli ta’ dan il-programm sataniku.

Għadna kif osservajna t-tifkira ta’ Santa Eliżabetta Anne Seton. Huwa diffiċli li ma tiftakarx viżjoni attribwita lilha fl-1800 meta rat “f’kull dar Amerikana Kaxxa sewda li minnha kien jidħol ix-xitan.” Bosta deċennji ilu, ħafna ħasbu li kienet qed tirreferi għal settijiet tat-televiżjoni. Iżda dakinhar, it-televiżjonijiet kienu kaxxi tal-injam bi skrins griżi. Illum, kull dar, jekk mhux kull kamra, għandha vera “kaxxa s-sewda”—kompjuter, telefon “intelliġenti”, jew TV “intelliġenti” li permezz tiegħu Satana kiseb pożizzjoni biex jiżra’ din id-“delużjoni qawwija” — bl-użu tal-“pretenzjoni” sinjali u meravilji” tat-teknoloġija.

Dawk in-nies li qed jaraw it-televiżjoni issa, jinħaslu l-moħħ kuljum - li l-vaċċin huwa meħtieġ, li COVID-19 hija pandemija perikoluża ħafna; huma brainwashed mill-gazzetti, mill-midja. U jekk ma jkunux qed ifittxu b'mod kritiku l-internet għal informazzjoni alternattiva, jemmnu dak li qalulhom. Anke jekk ikollhom dubju, il-kollegi tagħhom fuq ix-xogħol jgħidu, "M'intix imlaqqma ?" —Dr. Wolfgang Wodarg, PhD, "Lockdown tal-Pjaneta", rumble.com. (Fl-1 ta’ Diċembru 2020, eks VP ta’ Pfizer Dr Mike Yeadon u Dr Wolfgang Wodarg ressqet applikazzjoni mal-Aġenzija Ewropea għall-Mediċina responsabbli għall-approvazzjoni tal-mediċina madwar l-UE kollha, li sejjaħ għas-sospensjoni immedjata tal-istudji kollha dwar il-vaċċini SARS CoV 2. Huma semmew “tħassib sinifikanti dwar is-sigurtà espress minn numru dejjem jikber ta’ xjenzati rinomati kontra l-vaċċin u d-disinn tal-istudju.”

Snin ilu, il-Mulej kien qed iwissini dwar il-“vaċċini.”[34]cf. Webcast Profetiku? Kont naf li xi ħaġa kienet ħażina ħafna meta osservajt il-blowback fanatiku lil kull min dared jiddubita s-sigurtà ta 'dawn il-cocktails jiġu injettati fid-demm ta' trabi u adulti bl-istess mod. Li laħaq il-qofol tiegħu fl-artiklu tiegħi Il-Pandemija tal-Kontroll li jikxef il-gideb u d-dmugħ li ġarrbu din l-industrija. Fi kliem ieħor, il-preparazzjoni għal din is-siegħa satanika preżenti ilha ssir, aktar minn seklu, peress li l-ġid tal-familja Rockefeller intuża biex taqleb porzjonijiet kbar tal-umanità milli tuża mediċina naturopatika għal mediċina allopatika - milli tuża Ħolqien ta 'Alla għal fejqan korpi... għal kimiċi għal jittrattaw sintomi.

Il-Mulej ħalaq il-mediċini mill-art, u bniedem sensibbli mhux se jiddisprezzahom. (Sirak 38:4 RSV)

Wara t-Tieni Gwerra Dinjija, ix-xjentisti stess li darba ħadmu fil-laboratorji u l-kampijiet ta’ konċentrament ta’ Hitler,[35]listverse.com u li ħadem taħt l-għaqda ta 'Rockefeller Standard IG Farben,[36]opednews.com sar integrat fil-programmi tal-gvern Amerikan biex javvanza, parzjalment, "mediċini" farmaċewtiċi u l-korporazzjonijiet ġganti li jbigħuhom.[37]cf. Il-Pandemija tal-Kontroll u, Iċ-Ċavetta Caduceus Ta 'min jinnota l-okkultiżmu fil-partit Nażista[38]wikipedia.org li mexxa, parzjalment, l-esperimenti "xjentifiċi" orribbli fuq il-bnedmin li kienu jinvolvu l-ittestjar tal-vaċċini u d-drogi [39]encyclopedia.ushmm.org- esperimenti li b'mod ċar ma spiċċawx (u lanqas għandhom il-"kampijiet" - ara hawn). 

X’kien il-frott taċ-ċaħda bl-ingrossa tal-umanità tal-mediċini tal-Mulej fin-natura?[40]cf. Is-Sħaħar Skond studju ta 'Harvard:

Madwar 128,000 persuna jmutu minħabba d-drogi preskritti lilhom. Dan jagħmel il-mediċini bir-riċetta riskju kbir għas-saħħa, u jikklassifikaw fir-4 post bi puplesija bħala l-kawża ewlenija tal-mewt. Il-Kummissjoni Ewropea tistma li reazzjonijiet avversi minn mediċini bir-riċetta jikkawżaw 200,000 mewt; għalhekk flimkien, madwar 328,000 pazjent fl-Istati Uniti u fl-Ewropa jmutu minn mediċini bir-riċetta kull sena. - "Mediċini ta 'Preskrizzjoni Ġodda: Riskju Maġġuri għas-Saħħa Bi Ftit Vantaġġi li Jpattu", Donald W. Light, 27 ta' Ġunju, 2014; etika.harvard.edu

Kien qattiel mill-bidu... huwa giddieb u missier il-gideb. Minħabba t-twissijiet papali u Marjani kollha tas-seklu li għadda, mhux bla bżonn li wieħed jikkunsidra li s-“soluzzjoni finali” li qed titwettaq fl-era tagħna hija proprju dak li qal San Ġwann fil-Ktieb ta’ l-Apokalissi:

...in-negozjanti tiegħek kienu l-irġiel il-kbar tad-dinja, il-ġnus kollha tmexxew mill-pozzjoni maġika tiegħek. (Apk 18:23)

Il-Grieg għal "potion maġika": φαρμακείᾳ (pharmakeia) - huwa l-użu ta 'mediċina, drogi jew perjodi. Hija l-kelma li minnha nnisslu t-terminu farmaċewtiċi. 2000 sena ilu, San Ġwann ippreveda li d-​drogi u l-​mediċini kienu se jintużaw biex jagħmlu skjav lill-​umanità taħt grupp qawwi taʼ rġiel — “għaxar slaten” li kienu se jaħkmu għal “siegħa, flimkien mal-​kruha.”[41]Rev 17: 12

 

Il Mark

Ġiegħel lin-nies kollha, żgħar u kbar, sinjuri u foqra, ħielsa u skjavi, li jingħataw immaġni stampata fuq idejhom il-lemin jew fuq forehead tagħhom, sabiex ħadd ma jkun jista ’jixtri jew ibigħ ħlief wieħed li kellu l-immaġni stampata ta’ dik tal-kruha. l-isem jew in-numru li kien jismu. (Rev 13: 16-17)

Qatt fl-istorja tal-umanità ma kienet teżisti l-infrastruttura u t-teknoloġija konsegwenti biex din il-“marka” tkun possibbli, sa issa. Diġà, ħafna pajjiżi qed iwaqqfu liċ-ċittadini tagħhom milli jipparteċipaw bis-sħiħ fl-ekonomija u saħansitra jixtru l-ikel[42]Iċ-Ċina tipprojbixxi lil dawk b'saħħithom milli jixtru l-ikel: epochtimes.com; Filmat ta' Franza: rumble.com; Kolumbja: it-2 ta ’Awwissu, 2021; france24.com mingħajr "passaport tal-vaċċin." Fl-Awstrija, huwa obbligatorju għaċ-ċittadini kollha eliġibbli li jkunu injettat jew jiffaċċjaw multi jew ħabs;[43]theguardian.com L-Italja għadha kemm ħabbret injezzjonijiet obbligatorji għal dawk 'il fuq minn 50 — jew tirriskja multa ta' €600 sa €1,500;[44]rte.ie u l-Awstralja bdiet tillimita individwi mhux konformi f’“kampijiet tal-COVID”.[45]cf. Stenna Minuta - Roulette Russa

Imma xejn mhu aktar ta’ ħażina mill-ispettru ta’ “passaporti ta’ identità diġitali”. F'pajjiżi bħall-Iżvezja, 6000 ruħ diġà ġew mikroċippati hekk kif qed jiġu mxerrda l-passaporti tal-vaċċini.[46]cf. aa.com.tr. u, rte.ie. Fil-fatt, il-Forum Ekonomiku Dinji - l-organizzazzjoni affiljata tan-NU li tfassal il-"Great Reset" - ippromwova l-mikroċippa bħala "Passaport għal kollox".[47]cf. weforum.org F'April 2021, il - Pentagon żvelat li x-xjentisti żviluppaw ċippa biex jimmonitorjaw is-saħħa u l-mard. L-istartjar tat-teknoloġija, Epicenter, li hu tiżviluppa ċippa biex tiskennja għall-vaċċini, tgħid, "Bħalissa huwa konvenjenti ħafna li jkollok passaport COVID dejjem aċċessibbli fuq l-impjant tiegħek." U x-xjenzati fil-MIT diġà bdew provi kliniċi ta 'sistema ta' twassil ta 'vaċċin li jista' jkun ittimbrat fuq il-ġilda.[48]ucdavis.edu

...ħoloq linka li tista' tiġi mdaħħla b'mod sikur fil-ġilda flimkien mal-vaċċin innifsu, u hija viżibbli biss bl-użu ta' app u filtru speċjali għall-kamera tal-ismartphone. -FuturismDiċembru 19th, 2019

Ironikament, il-"linka" inviżibbli użata tissejjaħ "Luciferase," kimika bijoluminixxenti mogħtija permezz ta '"tikek quantum" li tħalli "marka" inviżibbli tal-immunizzazzjoni tiegħek u r-rekord tal-informazzjoni.[49]Whistleblower Pfizer jgħid li Luciferase diġà qed jintuża; ara: lifesitenews.com. Din il-ġurnalista tkeċċa talli ppubblika dokumentazzjoni pubblika dwar din il-kimika bijoluminixxenti: emeralddb3.substack.com Tabilħaqq, il-Fondazzjoni Bill u Melinda Gates qed jaħdmu mal-programm tan-Nazzjonijiet Uniti ID2020 li tfittex li tagħti lil kull ċittadin tad-dinja ID diġitali marbut ma 'vaċċin. Gates' GAVI, "L-Alleanza tal-Vaċċini" qed tingħaqad mal - UN biex tintegra vaċċini b'xi tip ta 'bijometriku. Iżda diversi xjenzati, inkluż Dr Wolgang Wogard, PhD, eks president tal-Assemblea Parlamentari tal-Kumitat tas-Saħħa tal-Kunsill tal-Ewropa, wissew kontra l-illużjoni li passaporti bħal dawn se jagħtu l-libertà lil kulħadd: 

Jidher “marka” (hiex tkun il-forma li tieħu) li biha waħdu wieħed ikun jista’ “jixtri u jbigħ” m’għadhiex l-hekk imsejħa mitoloġija Nisranija imma realtà dejjem aktar preżenti.

 

Ir-Responsabbiltà tal-Għassa

Kif allegatament qalet il-Madonna lill-veduta Taljana Gisella Cardia, “…m’hemm ħadd iktar agħma minn min ma jridx jara, u minkejja s-sinjali taż-żminijiet imbassra, anke dawk li għandhom il-fidi jirrifjutaw li jħarsu lejn dak li qed jiġri.” 

Filwaqt li l-għan ta’ dan l-artiklu huwa tassew li jqajmu l-erwieħ li għadhom maqbuda fl-ipnosi tal-massa u li nkomplu nsaħħu u jsaħħu wkoll lilkom li diġà qegħdin fl-istess paġna, jien Ċertament tikteb dan awto-motivat minn ċertu trepidation. Dakinhar stess il-Mulej sejjaħli biex insir għassies bi tweġiba għal Ġwanni Pawlu II, ftaħt il-Bibbja tiegħi għal din l-Iskrittura:

Il-kelma tal-Mulej waslitli: “Bin il-bniedem, kellem lill-poplu tiegħek u għidilhom, Jekk inġib is-sejf fuq art, u n-nies tal-pajjiż jieħdu raġel minn fosthom u jagħmluh għassies. ; u jekk jara x-xabla ġej fuq l-art u jdoqq it-tromba u jwissi lin-nies; mela jekk xi ħadd li jisma’ d-daqq tat-tromba ma jiħux twissija, u s-sejf jiġi u jeħodlu, demmu jkun fuq rasu stess... Imma jekk l-għassies jara s-sejf ġej u ma jdoqqx it-tromba, hekk li n-nies ma jiġux mwissija, u x-xabla jiġi, u jieħu lil xi ħadd minnhom; dak il-bniedem jitneħħa fil-ħażen tiegħu, imma demmu jiena nitolbu minn idejn l-għassies. ( Eżekjel 33:1-6 )

Barra minn hekk, meta San Ġwanni Pawlu II sejjaħ liż-żgħażagħ mal-ħajt tal-għassies, qal:

Iż-żgħażagħ urew li huma għal Ruma u, għall-Knisja rigal speċjali tal-Ispirtu ta ’Alla ... Ma kontx lura milli nitlobhom jagħmlu għażla radikali ta’ fidi u ħajja u jippreżentawlhom biċċa xogħol stupenda: li jsiru “għassiesa ta’ filgħodu ”fil-bidu tal-millennju l-ġdid. —PAPA ĠWANNI PAWLU II, Novo Millennio Inuente, n.9

Jiġifieri, il-viżjoni kollha ta 'l-"aħħar żminijiet" - it-tribulations preżenti u li ġejjin, dawn li ġejjin Era tal-Paċi, u mbagħad l-avvenimenti eskatoloġiċi finali, mhumiex tiegħi.[50]cf. Il-Kronoloġija u, Tweġiba għal Jimmy Akins Li “kun għal Ruma u għall-Knisja” huwa li tkun fidil u leali lejn it-tagħlim tagħha u lejn it-Tradizzjoni Sagra.

F’dan ir-rigward, wara li wissa lill-qarrejja tiegħu dwar il-miġja ta’ l-Antikrist u d-delużjoni qawwija, San Pawl ta lit-Tessalonikin l-antidotu, li nerġa’ nirrepeti lilkom, għeżież qarrejja:

Mela, ħuti, żommu sodi u żommu mat-tradizzjonijiet li ġejtu mgħallma minna, jew bil-fomm jew bl-ittra. Issa jalla Sidna Ġesù Kristu nnifsu, u Alla Missierna, li ħabbna u tana faraġ ta’ dejjem u tama tajba permezz tal-grazzja, ifarrġu qalbkom u jsaħħuhom f’kull xogħol u kelma tajba. (2 Tessalonikin 2:15-17)

 

Il-Knisja issa titlobkom quddiem Alla Ħaj;
hi tiddikjara lilek l-affarijiet li jikkonċernaw Antichrist qabel ma jaslu.
Jekk jiġrix fi żmienek ma nafux,
jew jekk humiex se jiġru warak ma nafux;
imma tajjeb li, billi jafu dawn l-affarijiet,
għandek tagħmel lilek innifsek sigur minn qabel. 
—St. Ċirillu ta ’Ġerusalemm (c. 315-386) Duttur tal-Knisja, 
Lectures Kateketiċi, 
Lectura XV, n.9

 

 

Isma 'dan li ġej:


 

 

Segwi lil Mark u s- "sinjali taż-żminijiet" ta 'kuljum fuq MeWe:


Segwi l-kitbiet ta 'Mark hawn:


Biex tivvjaġġa ma 'Mark ġewwa il Issa Kelma,
ikklikkja fuq il-banner hawn taħt biex jissottoskrivu.
L-email tiegħek ma tinqasam ma 'ħadd.

 
Stampa Friendly, PDF & Email

Noti f'qiegħ il-paġna

Noti f'qiegħ il-paġna
1 cf. Għaliex il-Papiet mhumiex qed jgħajtu?
2 cf. Countdown għar-Renju
3 cf. Għeżież Missier Qaddis ... Hu ġej!
4 cf. Għaliex il-Papiet mhumiex qed jgħajtu?
5 ara hawn u, hawn u, hawn
6 ara hawn u, hawn
7 ara hawn u, hawn
8 “Arka tal-Patt” ilha titolu tal-Madonna sa mill-bidu tas-sekli tal-Knisja. X’aktarx li hija tip taʼ l- arka taʼ Noè, peress li ġarret il- wegħda taʼ smewwiet u art ġodda wara d- Dilluvju. Ara din l-omelija ta’ Benedittu XVI fil-15 ta’ Awwissu 2011: vatikan.va Ukoll, mill- Katekiżmu tal-Knisja Kattolika: ‘Marija mimlija grazzja għax il-Mulej magħha. Il-grazzja li biha hija mimlija hija l-preżenza ta’ Dak li hu l-għajn ta’ kull grazzja. “Ifirħu . . . O Bint Ġerusalemm. . . il-Mulej Alla tiegħek qiegħed f’nofsek.” Marija, li fiha l-Mulej stess għadu kif għamel l-għam tiegħu, hija bint Sijon personalment, il arka tal-patt, il-post fejn tgħammar il-glorja tal-Mulej. Hi “l- abitazzjoni taʼ Alla . . . mal-irġiel.” Mimlija bil-grazzja, Marija hija mogħtija għal kollox lil Dak li ġie jgħammar fiha u li waslet biex tagħti lid-dinja.' (n. 2676).
9 Luqa 17: 27
10 cf. worldometer.com
11 "Massakru tal-innoċenti: database VAERS turi mwiet ta' adoloxxenti minn Pfizer jab", 3 ta' Jannar, 2021, lifesitenews.com; "Ir-Renju Unit jara żieda ta' 44% fl-imwiet tat-tfal wara t-tnedija tal-jab għal żagħżagħ żgħar, turi dejta", 29 ta' Novembru, 2021, lifesitenews.com; "93 tabib Iżraeljan: Tużax il-vaċċin tal-Covid-19 fuq it-tfal", israelnationalnews.com
12 Hawn huma l-istatistiċi stratifikati skont l-età tar-Rata tal-Imwiet tal-Infezzjonijiet (IFR) għall-marda COVID-19, miġbura reċentement minn John IA Ioannides, wieħed mill-aktar bijostatistikisti prestiġjużi fid-dinja.

0-19: .0027% (jew rata ta’ sopravivenza ta’ 99.9973%)
20-29 .014% (jew rata ta’ sopravivenza ta’ 99,986%)
30-39 .031% (jew rata ta’ sopravivenza ta’ 99,969%)
40-49 .082% (jew rata ta’ sopravivenza ta’ 99,918%)
50-59 .27% (jew rata ta’ sopravivenza ta’ 99.73%)
60-69 .59% (jew rata ta’ sopravivenza ta’ 99.31%)

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.07.08.21260210v1

13 Għall-avvenimenti avversi globali, ara In-Nollijiet; '“Nafu li 50 fil-mija tal-imwiet minħabba l-vaċċin iseħħu fi żmien jumejn, 80 fil-mija fi żmien ġimgħa. Sabu li fi 86 fil-mija tal-każijiet ma kien hemm ebda spjegazzjoni oħra” ħlief il-vaċċin.' —Dr. Peter McCullough, MD; Tribune Dinji, Novembru 2nd, 2021
14 25 ta 'Awwissu, 2020, medpagetoday.com
15 ara hawn u, hawn u, hawn u, hawn u, hawn.
16 "Il-Kap Eżekuttiv tal-Assigurazzjoni tal-Ħajja Jgħid li l-Imwiet sa 40% fost dawk ta' bejn it-18 u l-64", zerohedge.com
17 ara t-taqsima taħt l-Amerika fi In-Nollijiet
18 ara hawn, hawn, hawn, hawn, hawn, hawn, u hawn.
19 ara hawn, hawn, hawn, u hawn
20 "Il-Kap Eżekuttiv tal-assigurazzjoni tal-ħajja ta' Indiana jgħid li l-imwiet żdiedu b'40% fost in-nies ta' bejn it-18 u l-64": "Il-biċċa l-kbira tat-talbiet għall-imwiet li qed jiġu ppreżentati mhumiex ikklassifikati bħala mwiet mill-COVID-19", jgħid Scott Davison. Ara hawn, hawn u, hawn.
21 cf. hawn
22 ara hawn, hawn, hawn, hawn, hawn u, hawn
23 cf. Id-Delużjoni Qawwija, u Dr Mattias Desmet et. al.: rumble.com
24 cf. Ittra Miftuħa lill-Isqfijiet Kattoliċi, L-aqwa 10 Ħrejjef Pandemiċi
25 cf. Meta kont bil-Ġuħ
26 Għexieren ta' eluf ta' xjenzati u tobba ffirmaw bosta dikjarazzjonijiet matul is-sena li għaddiet li jiddenunzjaw l-eċċess grottesk tal-gvernijiet u l-assoċjazzjonijiet mediċi "li jipprojbixxu lit-tobba milli jistaqsu jew jiddibattu kwalunkwe waħda jew il-miżuri uffiċjali kollha imposti b'reazzjoni għal COVID-19", bħall- :

"Dikjarazzjoni tat-Tobba Kanadiżi għax-Xjenza u l-Verità” kontra l-1) Ċaħda tal-Metodu Xjentifiku; 2) Ksur tal-Wegħda tagħna li nużaw Mediċina Ibbażata fuq Evidenza għall-pazjenti tagħna; u 3) Ksur tad-Dmir ta' Kunsens Informat.

"Dikjarazzjoni tat-Tobba – Global Covid Summit" iffirmat minn 'il fuq minn 12,700 tabib u xjenzat minn Settembru 2021 iddenunzja ħafna politiki mediċi imposti bħala 'delitti kontra l-umanità'.

"Id-Dikjarazzjoni tal-Gran Barrington" iffirmat minn aktar minn 44,000 prattikant mediku u 15,000 xjenzat mediku u tas-saħħa pubblika li jitolbu li 'Dawk li mhumiex vulnerabbli għandhom immedjatament jitħallew jerġgħu jibdew il-ħajja b'mod normali.'

27 “Karatteristiċi Assoċjati mal-Kulti” minn cultresearch.org:

• Il-grupp juri impenn żeluż u bla dubju eċċessiv lejn il-mexxej u s-sistema ta 'twemmin tiegħu.

• L-interrogazzjoni, id-dubju u d-dissens huma skoraġġuti jew saħansitra kkastigati.

• It-tmexxija tiddetta, xi kultant b'dettall kbir, kif il-membri għandhom jaħsbu, jaġixxu, u jħossuhom.

• Il-grupp huwa elitista, u jitlob status speċjali u eżaltat għalih innifsu.

• Il-grupp għandu mentalità polarizzata, magħna kontra tagħhom, li tista 'tikkawża kunflitt mas-soċjetà usa'.

• Il-mexxej mhu responsabbli lejn l-ebda awtorità.

• Il-grupp jgħallem jew jimplika li t-truf suppost eżaltati tiegħu jiġġustifikaw kwalunkwe mezz li jidhirlu meħtieġ. Dan jista 'jirriżulta f'membri li jipparteċipaw f'imġibiet jew attivitajiet li kienu jqisu bħala kundannabbli jew mhux etiċi qabel ma jissieħbu fil-grupp.

• It-tmexxija tinduċi sentimenti ta 'mistħija u / jew ħtija sabiex tinfluwenza u tikkontrolla l-membri. Ħafna drabi dan isir permezz ta 'pressjoni mill-pari u forom sottili ta' persważjoni.

• Is-sottomissjoni għall-mexxej jew il-grupp teħtieġ li l-membri jaqtgħu r-rabtiet mal-familja u l-ħbieb.

• Il-grupp huwa mħasseb li jdaħħal membri ġodda.

• Il-membri huma mħeġġa jew meħtieġa li jgħixu u/jew jissoċjalizzaw biss ma' membri oħra tal-grupp; cf. Meta wiċċ imb wiċċ mal-ħażen

28 “Hemm psikożi tal-massa. Tixbah lil dak li ġara fis-soċjetà Ġermaniża qabel u matul it-Tieni Gwerra Dinjija fejn in-nies normali u deċenti kienu mibdula f’għajnuna u tip ta’ mentalità ta’ “segwu ordnijiet biss” li wasslet għal ġenoċidju. Issa qed nara dik l-istess paradigma tiġri.” (Dr. Vladimir Zelenko, MD, 14 ta’ Awwissu 2021; 35:53, Stew Peters Show).

“Hija disturbia. Huwa forsi newrożi tal-grupp. Hija xi ħaġa li ġiet fuq l-imħuħ ta 'nies madwar id-dinja. Dak kollu li jkun qed jiġri qed jiġri fl-iżgħar gżira fil-Filippini u l-Indoneżja, l-iżgħar raħal żgħir fl-Afrika u l-Amerika t'Isfel. Huwa l-istess — wasal mad-dinja kollha.” (Dr. Peter McCullough, MD, MPH, 14 ta’ Awwissu, 2021; 40:44, Perspettivi dwar il-Pandemija, Episodju 19).

“Dak li l-aħħar sena tassew ixxukkjatni fil-qalba huwa li quddiem theddida inviżibbli, apparentement serja, diskussjoni razzjonali ħarġet mit-tieqa... Meta nħarsu lura lejn l-era tal-COVID, naħseb li se titqies bħala reazzjonijiet umani oħra għal theddid inviżibbli fil-passat ġew meqjusa bħala żmien ta’ isteriżmu tal-massa.” (Dr John Lee, Patologu; Vidjow li nfetaħ; 41:00).

"Psikożi tal-formazzjoni tal-massa... din hija bħall-ipnosi... Dan huwa dak li ġara lill-poplu Ġermaniż." (Dr Robert Malone, MD, inventur tat-teknoloġija tal-vaċċin mRNA Kristi Leigh TV; 4:54). 

"Normalment ma nużax frażijiet bħal dawn, imma naħseb li qegħdin fil-bibien tal-Infern stess." (Dr Mike Yeadon, eks Viċi President u Xjentist Kap tar-Respiratorji u l-Allerġiji fi Pfizer; 1:01:54, Wara x-Xjenza?)

29 27 ta 'Settembru, 2021, ottawacitizen.com
30 3 ta’ Jannar, 2022, summitnews.com
31 2 Thess 2: 11
32 n. 675
33 Omelija ta’ Pentekoste, 27 ta’ Mejju, 2012
34 cf. Webcast Profetiku?
35 listverse.com
36 opednews.com
37 cf. Il-Pandemija tal-Kontroll u, Iċ-Ċavetta Caduceus
38 wikipedia.org
39 encyclopedia.ushmm.org
40 cf. Is-Sħaħar
41 Rev 17: 12
42 Iċ-Ċina tipprojbixxi lil dawk b'saħħithom milli jixtru l-ikel: epochtimes.com; Filmat ta' Franza: rumble.com; Kolumbja: it-2 ta ’Awwissu, 2021; france24.com
43 theguardian.com
44 rte.ie
45 cf. Stenna Minuta - Roulette Russa
46 cf. aa.com.tr. u, rte.ie.
47 cf. weforum.org
48 ucdavis.edu
49 Whistleblower Pfizer jgħid li Luciferase diġà qed jintuża; ara: lifesitenews.com. Din il-ġurnalista tkeċċa talli ppubblika dokumentazzjoni pubblika dwar din il-kimika bijoluminixxenti: emeralddb3.substack.com
50 cf. Il-Kronoloġija u, Tweġiba għal Jimmy Akins
Posted fil HOME, IL-PROVI KBIRA u tagged , , , , , , , , , , , , , , .