Fuq Fidi

 

IT m'għadux kunċett marġinali li d-dinja qed tidħol fi kriżi profonda. Madwarna, il-frott tar-relattiviżmu morali huwa abbundanti hekk kif qed terġa ’tinkiteb ir-“ regola tal-liġi ”li għandha nazzjonijiet aktar jew inqas iggwidati: l-assoluti morali ġew kważi kollha aboliti; l-etika medika u xjentifika hija l-aktar injorata; in-normi ekonomiċi u politiċi li żammew iċ-ċiviltà u l-ordni qed jiġu abbandunati malajr (ara. Is-Siegħa tal-Liġi). L-għassiesa bkew li a Storm ġej ... u issa wasal hawn. Aħna sejrin fi żminijiet diffiċli. Iżda marbut f’din it-Tempesta hemm iż-żerriegħa ta ’Era ġdida li ġejja li fiha Kristu se jsaltan fil-qaddisin Tiegħu mill-art tal-kosta għall-art tal-kosta (ara Apok 20: 1-6; Mt 24:14). Se jkun żmien ta 'paċi - il- "perjodu ta' paċi" imwiegħed f'Fatima:

Iva, miraklu kien imwiegħed fuq Fatima, l-akbar miraklu fl-istorja tad-dinja, it-tieni biss għall-Qawmien. U dak il-miraklu se jkun era ta 'paċi li qatt ma kienet ingħatat qabel lid-dinja. —Kardinal Mario Luigi Ciappi, teologu papali għal Piju XII, Ġwanni XXIII, Pawlu VI, Ġwanni Pawlu I, u Ġwanni Pawlu II; 9 ta’ Ottubru, 1994; Introduzzjoni għall- Katekiżmu tal-Familja tal-Appostolat

Għalhekk, jeħtieġ li l-appoġġi li wasslu lill-Knisja u lid-dinja f’paċi u sigurtà falza jinġibdu minn taħtna. Alla qed jagħmel dan, mhux daqshekk biex jikkastiga, imma jħejjina għal Pentekoste Ġdid—tiġdid tal-wiċċ tad-dinja. 

Din hija t-tama kbira tagħna u l-invokazzjoni tagħna, 'Ejja s-Saltna tiegħek!'—Saltna taʼ paċi, ġustizzja u serenità, li terġaʼ tistabbilixxi l- armonija oriġinali tal- ħolqien. —POP JOHN PAUL II, Udjenza Ġenerali, 6 ta 'Novembru, 2002, Zenit

Iżda dan jirrikjedi li s-sistema satanika tad-Dragun, minsuġa fl-istorja tal-umanità matul l-aħħar 2000 sena, tinġieb fix-xejn—kun “katinat” fl-abbiss (ara Ap 20:1-2). Għalhekk, qal San Ġwanni Pawlu II, wasalna fil-“konfront finali” ta’ żminijietna. Ma nistax ma nfakkarx dik il-profezija mogħtija f’Ruma fil-preżenza tal-Papa Pawlu VI li tassew tidher li qed tiżvolġi issa bis-siegħa:

Minħabba li nħobbok, irrid nurik dak li qed nagħmel fid-dinja llum. Jien trid tħejjik għal dak li ġej. Jiem ta ’dlam ġejjin id-dinja, ġranet ta ’tribulazzjoni ... Bini li issa qiegħed wieqaf mhux se jkun wieqaf. L-appoġġ li hemm għan-nies tiegħi issa mhux se jkun hemm. Irrid li tkun ippreparat, il-poplu tiegħi, li tkun taf biss lili u li taqbad miegħi u li jkolli lili b'mod iktar profond minn qatt qabel. Se nwassalek fid-deżert ... Se nneħħilkom dak kollu li qed tiddependi minnu issa, allura tiddependi biss minni. Żmien ta ' id-dlam ġej fuq id-dinja, imma ġej żmien ta ’glorja għall-Knisja tiegħi, a żmien il-glorja ġej għall-poplu tiegħi. Se nferra 'fuqkom ir-rigali kollha ta' S. tiegħipirit. Se nħejjik għall-ġlieda spiritwali; Se nħejjik għal żmien ta 'evanġelizzazzjoni li d-dinja qatt ma rat .... U meta ma jkollok xejn ħlief lili, ser ikollok kollox: art, għelieqi, djar, u aħwa u mħabba u ferħ u paċi iktar minn qatt qabel. Kun lest, poplu tiegħi, irrid inħejji int ... -It-Tnejn ta’ Pentekoste ta’ Mejju, 1975, Pjazza San Pietru, Ruma, l-Italja; mitkellma minn Dr Ralph Martin

Jekk Alla qed jiġbed l-appoġġ uman kollu, allura hemm tliet affarijiet li se jibqgħu: 

Allura l-fidi, it-tama, l-imħabba jibqgħu, dawn it-tlieta; iżda l-akbar fosthom hija l-imħabba. (1 Korintin 13:13)

Wara dik l-introduzzjoni, ejja niffukaw fil-qosor fuq l-ewwel waħda minn dawn: fidi

 

FIDI SOPRNATURALI

L-iskop ta’ dan, u tal-kitbiet li ġejjin, mhuwiex li jagħti spjegazzjoni teoloġika tal-fidi, tat-tama u tal-imħabba tant li jdaħħalhom fil-prattika “hawn u issa”—ta’ dak li huma għandu tkun fi żminijietna. Għax huma proprju dawn it-tliet virtujiet teoloġiċi li sejrin iġorruk permezz tal-Maltempata. 

 

Fidi Ubbidjenti

il Katekiżmu tal-Knisja Kattolika jgħid:

Il-fidi hija l-virtù teoloġika li biha nemmnu f’Alla u nemmnu dak kollu li qal u rrivelalna, u li l-Knisja Mqaddsa tipproponi għat-twemmin tagħna, għax hu l-verità stess. —N. 1814

Ħafna minna għaddejjin mill-aktar provi interjuri diffiċli bħalissa, mhux għax Alla huwa vendikattiv, imma għax iħobbna u iridna nkunu ħielsa. 

Għal-libertà Kristu ħelesna; mela żommu sod u terġax tissottometti ruħha għall-madmad tal-jasar... Dak iż-żmien, kull dixxiplina tidher kawża mhux ta’ ferħ iżda ta’ wġigħ, iżda aktar tard iġġib il-frott paċifiku tal-ġustizzja lil dawk li huma mħarrġa minnha. (Galatin 5:1, Lhud 12:11)

Ġesù qal, "Jiena l-verità." Bħala tali, ma nistgħux neditjaw lil Alla. Irridu nemmnu “dak kollu li qal u rrivelalna” għax jekk "Il-verità teħliskek," allura “kull” li ġie żvelat huwa għal-libertà tagħna. Jekk tkun qed tikkomprometti, mhux biss billi tinjora ċerti preċetti morali tat-tagħlim Kattoliku f’tip ta’ nod għat-“tolleranza” (bħat-tagħlim tagħha dwar iż-żwieġ jew l-abort), iżda li tippermetti d-dnub f’oqsma żgħar ta’ ħajtek, dan huwa l-ewwel sinjal. li inti nieqes mill-fidi vera f’Alla. Id-dnub ta’ Adam u Eva kien proprju dan: li jieħdu l-affarijiet f’idejhom. Ir-relattiviżmu morali u l-individwaliżmu huma fost l-aktar mentalitajiet ta’ ħsara fi żminijietna għax essenzjalment ipoġġu l-ego tiegħu fuq dak li hu ġustament it-tron ta’ Alla. Huma, fil-fatt, prekursuri għall- Antichrist li “li jopponi u jgħolli lilu nnifsu ’l fuq minn kull hekk imsejjaħ alla u oġġett ta’ qima, biex ipoġġi lilu nnifsu fit-tempju ta’ Alla, jistqarr li hu alla…” [1]2 Tessalonikin 2: 4 

Il-fidi vera hija ubbidjenza għad-disinji tal-Ħallieq. 

 

Fidi Intima

Ħabib tiegħi dan l-aħħar qalli, “Anke jekk immur nixtri t-shirt, nieħuha għat-talb. Din mhix skrupolożità—hija intimità.” Li tafda lil Ġesù bl-​iżgħar affarijiet f’ħajtek mhix biss kif issir l-​aqwa ħbieb miegħu imma kif issir “bħal tifel żgħir”—prekundizzjoni biex tidħol fis-​Saltna tas-​Smewwiet.[2]cf. Mattew 18:3 Ħabib tiegħi kompla, “Meta nħalli lil Ġesù jieħu d-​deċiżjonijiet tiegħi, u mbagħad naġixxi meta nħoss il-​paċi, dan ma jħallix lil Satana jerġaʼ lura u jilgħab fuq kwalunkwe sens taʼ ħtija. Għax imbagħad nistaʼ ngħid lill- Akkużatur bi tweġiba, ‘Jekk ħadt id- deċiżjoni t- tajba jew le, għamiltha ma’ Ġesù mill- aħjar li stajt. U anki jekk kienet id-deċiżjoni żbaljata, naf li se jagħmel kollox jaħdem għall-ġid għax ħabbejtH f’dak il-mument.’” Il-fidi qed tħalli lil Alla jsaltan, mhux il-Ħadd biss għal siegħa, imma kull minuta ta’ kull jum. f’kull deċiżjoni. Kemm minna qed nagħmlu dan? U madankollu, dan kien Kristjaneżmu normali fil-Knisja bikrija. Għadu maħsub li jkun normattiv. 

Il-fidi vera hija komunjoni ta’ intimità ma’ Alla.

 

Fidi Totali

Madankollu, il-​fidi tagħna trid tmur saħansitra iktar fil-​fond milli sempliċement inħallu lil Alla jieħu deċiżjonijiet taʼ kuljum. Il-fidi vera trid tafda li Hu Mulej fuq kollox fil-ħajja tagħna. Jiġifieri, il-fidi vera taċċetta l-provi kollha li jiġu fuqhom ma jkollok ebda kontroll; il-fidi awtentika taċċetta t-tbatija li fuqha m’għandek l-ebda setgħa—għalkemm il-fidi tista’ u għandha tistenna li Alla jaħdem fihom u permezz tagħhom, jekk mhux jeħles lil wieħed minnhom. U forsi l-aktar prova diffiċli tal-fidi hija li tafda f’Ġesù li, meta tkun għamilt taħwid reali ta’ affarijiet, Hu xorta jista’ jirranġahom, xorta jġiegħelhom jaħdmu lejn it-tajjeb.

Bil-fidi “l-bniedem jimpenja ruħu kollu kemm hu għal Alla.” Għal din ir-raġuni min jemmen ifittex li jkun jaf u jagħmel ir-rieda ta’ Alla. -CCC, le. 1814 

Allura tara, allura, il-fidi mhix eżerċizzju intellettwali li sempliċement tirrikonoxxi li teżisti “Qawwa Ogħla”. “Anki d-demonji jemmnu—u jitkexkex,” qal San Ġakbu.[3]cf. Ġakbu 2:19 Pjuttost, il-fidi Kristjana hija li tgħaddi kompletament u totalment kull aspett ta’ ħajtek f’idejh “għax Hu jieħu ħsiebek.” [4]1 Pet 5: 7

Il-​fidi vera jabbanduna kollox u “lili kollha” f’idejn Alla. 

 

Fidi li Tistenna

Fl-aħħar, il-fidi temmen, mhux biss f’Alla, imma fil- qawwa ta’ Alla—il-qawwa li teħles, li tfejjaq, li tiftaħ għajnejn l-għomja, li jġiegħel liż-zopp jimxi, lis-mut jitkellem, u li l-mejtin jerġa’ jqum; biex jeħles lill-vizzju, ifejjaq il-qalb miksura, u jsewwi dak li ma jiswewx. Il-Knisja llum m’għadhiex tgħix b’din l-istennija għax m’għadniex nemmnu hekk. Kif ktibt fi Ir-Razzjonaliżmu u l-Mewt tal-Misteru, il-moħħ post-modern essenzjalment irraġunat bogħod il-qawwa ta 'Alla. Jiena venture li aktar Insara jafdaw fil-Google għat-tweġiba għat-talb tagħhom minn Alla. Mary Healy, professur tal-Iskrittura Mqaddsa u membru tal-Kummissjoni Pontifikali Biblika, tikteb:

Kull fejn mar Ġesù kien assedjat mill-morda u l-mard. L-​Evanġelji mkien ma jirreġistraw li hu ta struzzjonijiet lil persuna biex sempliċement iġorr it-​tbatija assenjata lilha. Fl-ebda każ ma jindika li persuna qed titlob wisq u għandha tikkuntenta b’fejqan parzjali jew mingħajr fejqan. Invarjabbilment jittratta l-mard bħala ħażen li jrid jingħeleb aktar milli ġid li għandu jiġi mħaddan... Aċċettajna wisq faċilment l-idea li l-mard għandu sempliċement jiġi mħaddan? Nassumu wisq faċilment li jekk persuna tkun marida, Alla jridha tibqaʼ hekk għall-​ġid tagħha? Tistaʼ r-​riżenja tagħna għall-​mard jew l-​infermità saħansitra kultant tkun mantell għan-​nuqqas taʼ twemmin? L-Iskrittura ma tgħidx li l-Mulej dejjem se jfejjaq bi tweġiba għat-talb tagħna jekk biss ikollna fidi biżżejjed... Madankollu, huwa raġonevoli li nikkonkludu li l-Mulej jixtieq ifejjaq ħafna aktar spiss milli naħsbu. —Did Fejqan: Inġibu l-Don tal-Ħniena ta’ Alla lid-Dinja, Il-Viżitatur tal-Ħadd tagħna; ippubblikata fi Magnificat, Jannar 2019, p. 253

Il-fidi vera temmen li Ġesù hu l-istess "Il-bieraħ, illum u għal dejjem," [5]Heb 13: 8 jiġifieri, għadu jaħdem sinjali u għeġubijiet meta nemmnu.

 

Fil-qosor, il-fidi tagħna trid tkun ubbidjenti; għandu jkun intima; għandu jkun totali; u għandu jkun tistenna. Meta jkunu l-erbgħa, Alla tabilħaqq jitħalla jibda jeħles il-qawwa tiegħu f’ħajjitna. 

Int importanti għall-Mulej u Hu jistenna l-Iva tiegħek. Indem u aqdi lill-Mulej fedelment. Nitlobkom iżżommu l-fjamma tal-fidi tiegħek mixgħula. Qed tgħix fi żmien it-tribulations, u bil-qawwa tat-talb biss tista’ ġġorr it-toqol tal-provi li għandhom jiġu. Ħu ħsieb il-ħajja spiritwali tiegħek. Kollox f’din il-ħajja jgħaddi, imma l-Grazzja ta’ Alla fik tkun eterna. Tinsiex: f’idejk ir-Rużarju Mqaddes u l-Iskrittura Mqaddsa; f’qalbkom, l-imħabba tal-verità. Kuraġġ. Meta kollox jidher mitluf, il-Vitorja ta’ Alla tiġi għall-ġust. Għadek tixrob il-kalċi morr tal-uġigħ, imma wara kull tbatija tkun ippremjat. Dan se jkun iż-żmien tat-Trijonf Definittiv tal-Qalb Bla Tebgħa Tiegħi. —Il-Madonna allegatament lil Pedro Regis, 15 ta’ Jannar, 2019; Pedro jgawdi l-appoġġ tal-isqof tiegħu

 

Il-Kelma Issa hija ministeru full-time li
se tkompli din is-sena bl-appoġġ tagħkom.
Bierek, u grazzi. 

 

Biex tivvjaġġa ma 'Mark ġewwa il Issa Kelma,
ikklikkja fuq il-banner hawn taħt biex jissottoskrivu.
L-email tiegħek ma tinqasam ma 'ħadd.

 

Stampa Friendly, PDF & Email

Noti f'qiegħ il-paġna

Noti f'qiegħ il-paġna
1 2 Tessalonikin 2: 4
2 cf. Mattew 18:3
3 cf. Ġakbu 2:19
4 1 Pet 5: 7
5 Heb 13: 8
Posted fil HOME, L-ISPIRITWALITÀ.