Fuq l-Imħabba

 

Allura l-fidi, it-tama, l-imħabba jibqgħu, dawn it-tlieta;
iżda l-akbar fosthom hija l-imħabba. (1 Korintin 13:13)

 

Fidi hija ċ-ċavetta, li tiftaħ il-bieb tat-tama, li tiftaħ għall-imħabba.
  

Dan jista 'ħoss bħal karta ta' tislima ta 'Hallmark iżda fil-fatt hija r-raġuni li l-Kristjaneżmu baqa' ħaj għal 2000 sena. Il-Knisja Kattolika tkompli, mhux għax ilha maħżuna sew matul is-sekli b’teoloġi intelliġenti jew amministraturi tfama, imma qaddisin li għandhom “Dott u rajt it-tjubija tal-Mulej.” [1]Salm 34: 9 Il-​fidi, it-​tama, u l-​imħabba vera huma r-​raġuni għalfejn miljuni taʼ Kristjani mietu martirju brutali jew ċedew il-​fama, ir-​rikkezzi, u l-​poter. Permezz ta’ dawn il-virtujiet teoloġiċi, iltaqgħu ma’ Xi ħadd akbar mill-ħajja għax Hu kien il-Ħajja stess; Xi ħadd li kien kapaċi jfejjaq, jeħles u jeħlishom b’mod li xejn jew ħaddieħor ma jista’. Ma tilfux lilhom infushom; għall-kuntrarju, sabu ruħhom restawrati fix-xbieha ta’ Alla li fiha ġew maħluqa.

Dak Xi ħadd kien Ġesù. 

 

L-IMĦABBA VERA MA TISTAX TKUN SIEKTA

Il-Kristjani tal-bidu xehdu: 

Huwa impossibbli għalina li ma nitkellmux dwar dak li rajna u smajna. (Atti 4:20)

Hemm għadd kbir ta’ testimonjanzi mill-ewwel jiem tal-Knisja li jitkellmu dwar l-erwieħ—sew jekk kienu negozjanti, tobba, avukati, filosfi, nisa tad-dar, jew negozjanti—li ltaqgħu mal-imħabba bla kundizzjoni kbira ta’ Alla. Bidlithom. Dewweb l-imrar, it-tkissir, ir-rabja, il-mibegħda, jew id-disperazzjoni tagħhom; ħelishom minn vizzji, attachments, u spirti ħżiena. Quddiem evidenza daqshekk kbira ta’ Alla, tal-preżenza u l-qawwa Tiegħu, huma ceved fl-imħabba. Huma ċedew għar-Rieda Tiegħu. U bħala tali, sabuha impossibbli li ma jitkellmux dwar dak li kienu raw u semgħu. 

 

L-IMĦABBA VERA TITTRASFORMA

Din ukoll hija l-istorja tiegħi. Deċennji ilu, sibt ruħi dipendenti fuq l-impurità. Attendejt laqgħa ta’ talb fejn ħassejtni bħallikieku kont l-agħar persuna ħajja. Jien kont mimlija mistħija u niket, konvint li Alla disprezzani. Meta qassmu l-folji tal-kanzunetti, ħassejt li nagħmel xi ħaġa ħlief li nkanta. Imma kelli fidi... anke jekk kienet daqs żerriegħa tal-mustarda, anke jekk kienet mgħottija minn snin ta' demel (iżda ma jagħmilx demel għall-aħjar fertilizzant?). Bdejt inkanta, u meta għamilt, bdiet tgħaddi qawwa minn ġo ġismi bħallikieku qed niġi elettrokutat, iżda mingħajr l-uġigħ. U mbagħad ħassejt din l-Imħabba straordinarja timla l-esseri tiegħi. Meta tlaqt dak il-lejl, il-qawwa li l-Lust kellha fuqi nkisret. Jien kont mimlija b’tama bħal din. Barra minn hekk, kif stajt ma naqsamx l-Imħabba li kont għadni kemm esperjenzajt?

L-atei jħobbu jaħsbu li nies żgħar foqra bħali jimmanifatturaw dawn is-sentimenti. Imma fil-verità, l-uniku “sentiment” li kont inġiegħel fil-mument ta’ qabel kien il-mibegħda nnifsi u s-sens li Alla ma riedx u kien se qatt juri lilu nnifsu lili. Il-fidi hija ċ-ċavetta, li tiftaħ il-bieb tat-tama, li tiftaħ għall-imħabba.   

Imma l-Kristjaneżmu mhuwiex dwar is-sentimenti. Huwa dwar it-trasformazzjoni tal-ħolqien waqa 'f'sema ġdida u art ġdida f'kooperazzjoni mal-Ispirtu s-Santu. U għalhekk, l-Imħabba u l-Verità jimxu id f’id. Il-verità teħlisna—ħelsien li nħobbu, għax hekk ġejna maħluqa għalih. L-imħabba, wera Ġesù, hija dwar li wieħed jagħti ħajtu għal ieħor. Fil-fatt, l-imħabba li esperjenzajt dak il-jum kienet possibbli biss għax Ġesù ddeċieda 2000 sena ilu li jagħti ħajtu sabiex ifittex il-mitluf u jiffranka minnhom. U għalhekk, hu daret lejja, bħalma jagħmel lilek issa, u jgħid:

Nagħtikom kmandament ġdid: ħobbu lil xulxin. Kif ħabbejtkom jien, hekk ukoll intom għandkom tħobbu lil xulxin. Hekk ikun jaf kulħadd li intom dixxipli tiegħi, jekk ikollkom mħabba għal xulxin. (Ġwanni 13:34-35)

Id-dixxiplu ta’ Kristu m’għandux biss iżomm il-fidi u jgħix fuqha, imma wkoll jistqarrha, jagħti xhieda tagħha b’fiduċja, u jxerredha... -Katekiżmu tal-Knisja Kattolika, le. 1816

 

L-IMĦABBA VERA TTRAĊENDI

Illum, id-dinja saret bħal vapur b’kumpass imkisser fuq baħar imqalleb. In-nies iħossuha; nistgħu naraw kif qed jilgħab fl-aħbarijiet; qed naraw id-deskrizzjoni mgħaġġla ta’ Kristu dwar iż-“żminijiet tat-tmiem” tiżvolġi quddiemna: “Minħabba ż-żieda tal-ħażen, l-imħabba ta’ ħafna se tikber.”[2]24 Matt: 12 Bħala tali, l-ordni morali kollu ġie mdawwar ta’ taħt fuq. Il-mewt issa hija ħajja, il-ħajja hija mewt; it-tajjeb huwa ħażin, il-ħażin huwa tajjeb. X'jista' possibbilment jibda jdawwarna? X'jista 'jsalva lid-dinja milli tinqala' bl-addoċċ fl-għoljiet ta 'l-awto-distruzzjoni? 

Imħabba. Għax Alla huwa mħabba. Id-dinja m’għadhiex kapaċi tisma’ lill-Knisja tippriedka l-preċetti morali tagħha, parzjalment, għax tlifna l-kredibilità tagħna biex nagħmlu dan permezz ta’ għexieren ta’ snin ta’ skandlu u mondanità. Imma dak id-dinja jista tisma’ u “duq u ara” hija imħabba awtentika, imħabba “Kristjana”—għax Alla hu mħabba—u "L-imħabba ma tfalli qatt." [3]1 Cor 13: 8

Il-mibki Thomas Merton kiteb introduzzjoni qawwija għall-kitbiet tal-ħabs ta’ Fr. Alfred Delp, qassis miżmuma fil-magħluq min-Nażisti. Kemm il-kitbiet tiegħu kif ukoll l-introduzzjoni ta’ Merton huma rilevanti aktar minn qatt qabel:

Dawk li jgħallmu r-reliġjon u jippritkaw il-veritajiet tal-fidi lil dinja li ma temminx huma forsi aktar imħassba li juru li huma raġun milli li verament jiskopru u jissodisfaw il-ġuħ spiritwali ta’ dawk li jitkellmu magħhom. Għal darb’oħra, aħna lesti wisq biex nassumu li nafu, aħjar minn min ma jemminx, x’jiġrih. Aħna nieħdu bħala fatt li l-unika tweġiba li għandu bżonn tinsab f’formuli tant familjari għalina li nistqarruhom mingħajr ma naħsbu. Ma nindunawx li qed jisma’ mhux għall-kliem imma għall-evidenza ta’ ħsieb u mħabba wara l-kliem. Iżda jekk ma jkunx istantanjament ikkonvertit mill-priedki tagħna aħna nikkonslaw lilna nfusna bil-ħsieb li dan huwa dovut għall-perversità fundamentali tiegħu. —Did Alfred Delp, SJ, Kitbiet tal-Ħabs, (Kotba Orbis), p. xxx (enfasi tiegħi)

Huwa għalhekk li l-Papa Franġisku (minkejja xi aspetti konfużi tal-pontifikat tiegħu wieħed jista’ jiddubita) kien profetiku meta sejjaħ lill-Knisja biex issir “isptar tal-post”. Dak li d-dinja teħtieġ l-ewwel huwa
imħabba li twaqqaf il-fsada tal-feriti tagħna, li huma l-konsegwenza ta’ kultura bla Alla—u allura nistgħu namministraw il-mediċina tal-verità.

Il-ministeru pastorali tal-Knisja ma jistax ikun ossessjonat bit-trażmissjoni ta’ għadd ta’ duttrini magħquda li għandhom jiġu imposti b’insistenza. Il-proklamazzjoni fi stil missjunarju tiffoka fuq l-essenzjali, fuq l-affarijiet meħtieġa: dan huwa wkoll dak li jaffaxxina u jattira aktar, dak li jġiegħel il-qalb taħraq, bħalma kienet tagħmel għad-dixxipli ta’ Għemmaws. Irridu nsibu bilanċ ġdid; inkella, anke l-edifiċju morali tal-Knisja aktarx jaqa’ bħal dar tal-karti, jitlef il-freskezza u l-fwieħa tal-Vanġelu. Il-proposta tal-Evanġelju trid tkun aktar sempliċi, profonda, radjanti. Huwa minn din il-proposta li l-konsegwenzi morali mbagħad joħorġu. —POPE FRANCIS, 30 ta ’Settembru, 2013; americamagazine.org

Ukoll, bħalissa qed naraw il-Knisja tibda taqa’ bħal dar tal-karti. Il-Ġisem ta’ Kristu jrid jiġi purifikat meta ma jibqax joħroġ mill-fidi, it-tama u l-imħabba awtentiċi—speċjalment l-imħabba—li tiġi mir-Ras. Il-Fariżej kienu tajbin biex iżommu l-liġi bl-ittra, u jagħmlu ċert li kulħadd jgħixha... imma kienu bla mħabba. 

Jekk għandi d-don tal-profezija u nifhem il-misteri u l-għarfien kollu; jekk għandi l-fidi kollha biex nimxi l-muntanji imma m'għandix imħabba, jien xejn. (1 Kor 13: 2)

F’taħlita ta’ psikoloġija u prinċipji evanġelizzanti, il-Papa Franġisku spjega fil-Jum Dinji taż-Żgħażagħ illum kif aħna bħala nsara nistgħu nattiraw lil oħrajn lejn Kristu billi nirriflettu tagħna. stess jiltaqgħu ma’ Alla li lanqas lill-akbar midneb ma jabbandunax. 

Il-ferħ u t-tama ta’ kull Nisrani—tagħna lkoll, u l-Papa wkoll—jiġi mill-esperjenza ta’ dan l-approċċ ta’ Alla, li jħares lejna u jgħidilna, “Intom parti mill-familja tiegħi u ma nistax inħallik barra fil-kesħa. ; Ma nistax nitlifkom tul it-triq; Jien hawn ħdejk”... Billi niekol mal-kolletturi tat-taxxa u l-midinbin... Ġesù jkisser il-mentalità li tifred, teskludi, iżola u tifred b’mod falz “it-tajjeb u l-ħżiena”. Dan ma jagħmilx b’digriet, jew sempliċiment b’intenzjonijiet tajbin, jew bi slogans jew sentimentalità. Jagħmel dan billi joħloq relazzjonijiet kapaċi li jippermettu proċessi ġodda; jinvestu u niċċelebraw kull pass 'il quddiem possibbli.  —PAPA FRANZJU, Liturġija Penitenzjali u qrar fiċ-Ċentru ta’ Detenzjoni tal-Minorenni, il-Panama; 25 ta’ Jannar 2019, Zenit.org

Imħabba bla kundizzjonijiet. In-nies iridu jkunu jafu li huma maħbubin sempliċement għax jeżistu. Dan, imbagħad, jiftaħhom għall-possibbiltà ta’ Alla li jħobbhom. U dan imbagħad jiftaħhom għal dak Verità li se jeħlishom. B'dan il-mod, permezz tal-bini relazzjonijiet mal-imkisser u, ħbiberiji mal-waqa’, nistgħu nerġgħu nagħmlu lil Ġesù preżenti, u bl-għajnuna tiegħu, inpoġġu lill-oħrajn fit-triq tal-fidi, it-tama u l-imħabba.

U l-akbar minn dawn hija l-imħabba. 

 

Epilogue

Kif kont qed nispiċċa din il-kitba issa, xi ħadd bagħatli l-messaġġ li joħroġ minn Medjugorje fil-25 ta’ kull xahar, allegatament mingħand il-Madonna. Għandu jservi bħala konferma qawwija ta’ dak li ktibt din il-ġimgħa, jekk xejn:

Għeżież tfal! Illum, bħala omm, qed insejjaħlek għall-konverżjoni. Dan iż-żmien huwa għalikom, tfal ċkejknin, żmien ta’ skiet u talb. Għalhekk, fis-sħana tal-qalb tiegħek, jista 'qamħ ta' tama u, fidi jikbru u intom, tfal ċkejknin, minn jum għall-ieħor tħossu l-bżonn li titolbu aktar. Ħajtek se ssir ordnata u responsabbli. Intom tifhmu, tfal ċkejknin, li qed tgħaddi hawn fuq l-art u tħossu l-bżonn li tkunu eqreb lejn Alla, u b’ imħabba tkun xhieda tal-esperjenza tal-laqgħa tiegħek ma’ Alla, li taqsamha ma’ ħaddieħor. Jien miegħek u qed nitlob għalik imma ma nistax mingħajr l-'iva' tiegħek. Grazzi talli rrispondejt għas-sejħa tiegħi. —25 ta 'Jannar 2019

 

QARI RELATATI

Fuq Fidi

Fuq it-Tama

 

 

Għin lil Mark u Lea f'dan il-ministeru full-time
hekk kif jiġbru l-fondi għall-bżonnijiet tagħha. 
Bierek u grazzi!

 

Mark & ​​Lea Mallett

 

Stampa Friendly, PDF & Email

Noti f'qiegħ il-paġna

Noti f'qiegħ il-paġna
1 Salm 34: 9
2 24 Matt: 12
3 1 Cor 13: 8
Posted fil HOME, L-ISPIRITWALITÀ.