Ikel Veru, Preżenza Veru

 

IF infittxu lil Ġesù, il-Maħbub, għandna nfittxuh fejn hu. U fejn Hu, hemm, fuq l-artali tal-Knisja Tiegħu. Għaliex allura mhuwiex imdawwar b’eluf ta ’twemmin kuljum fil-Quddies li jingħad mad-dinja kollha? Huwa għaliex anke aħna Il-Kattoliċi m’għadhomx jemmnu li Ġismu huwa Ikel Veru u Demmu, Preżenza Veru?

Kienet l-aktar ħaġa kontroversjali li qatt qal matul il-ministeru Tiegħu ta’ tliet snin. Tant kontroversjali li, anke llum, hemm miljuni ta’ Nsara madwar id-dinja li, għalkemm jistqarru lilu bħala Mulej, ma jaċċettawx it-tagħlim Tiegħu dwar l-Ewkaristija. U għalhekk, se nressaq kliemu hawnhekk, b’mod ċar, u mbagħad nikkonkludi billi nuri li dak li għallem huwa dak li jemmnu u jistqarru l-insara tal-bidu, dak li għaddiet il-Knisja tal-bidu, u dak li, għalhekk, tkompli l-Knisja Kattolika. biex tgħallem 2000 sena wara. 

Inħeġġiġkom, kemm jekk int Kattoliku fidil, Protestant, jew min hu, biex tagħmel dan il-vjaġġ ċkejken miegħi biex tħawwad in-nar ta’ mħabba tiegħek, jew biex issib lil Ġesù għall-ewwel darba fejn hu. Minħabba li fl-aħħar ta 'dan, m'hemm l-ebda konklużjoni oħra li wieħed għandu ... Huwa Ikel Real, Preżenza Real fostna. 

 

ĠESÙ: IKEL REALI

Fl-Evanġelju ta’ Ġwanni, l-għada li Ġesù kien mitma’ eluf permezz tal-multiplikazzjoni tal-ħobżiet u mbagħad mexa fuq l-ilma, kien se jagħti lil xi wħud minnhom indiġestjoni. 

Taħdmux għall-ikel li jitħassar imma għall-ikel li jibqa’ għall-ħajja ta’ dejjem, li Bin il-bniedem jagħtikom... (Ġw 6:27)

U mbagħad Huwa qal:

… il-ħobż ta’ Alla hu dak li jinżel mis-sema u jagħti l-ħajja lid-dinja.” Għalhekk qalulu: “Sinjur, agħtina dejjem dan il-ħobż.” Ġesù qalilhom: “Jien il-ħobż tal-ħajja…” (Ġwanni 6:32-34)

Ah, x'metafora sabiħa, x'simbolu mill-isbaħ! Mill-​inqas hekk kien—sakemm Ġesù xokkja s-​sensi tagħhom b’dan li ġej kliem. 

Il-ħobż li nagħti hu ġismi għall-ħajja tad-dinja. (v. 51)

Stenna minuta. “Dan ir-raġel kif jista’ jagħtina ġismu x’nieklu?”, staqsew bejniethom. Ġesù kien qed jimplika reliġjon ġdida ta’... kannibaliżmu? Le, Hu ma kienx. Iżda l-kliem li jmiss Tiegħu bilkemm qawwihom komdi. 

Min jiekol ġismi u jixrob demmi għandu l-ħajja ta’ dejjem, u jien inqajmu fl-aħħar jum. (v. 54)

Il-kelma Griega użata hawn, τρώγων (trōgō), tfisser litteralment "gendem jew tomgħod." U jekk dan ma kienx biżżejjed biex jikkonvinċihom minn Tiegħu litterali intenzjonijiet, Hu kompla:

Għax ġismi huwa ikel veru, u demmi hu xorb veru. (v. 55)

Erġa' aqra dan. Laħmu huwa ἀληθῶς, jew ikel “verament”; Demmu hu ἀληθῶς, jew “tassew” xarba. U għalhekk kompla...

…dak li jiekol minni jkollu l-ħajja minħabba fija. (v. 57)

τρώγων jew trōgōn—litteralment "jiekol." Mhux taʼ b’xejn, l- appostli Tiegħu stess fl- aħħar qalu “Din il- kelma hi iebes.” Oħrajn, mhux fiċ-ċirku ta’ ġewwa Tiegħu, ma stennewx għal tweġiba. 

Bħala riżultat taʼ dan, ħafna [mid-] dixxipli tiegħu reġgħu lura għall- mod taʼ ħajja taʼ qabel u ma baqgħux jakkumpanjawh. (Ġwanni 6:66)

Imma s-segwaċi Tiegħu kif jistgħu “jieklu” u “jieklu” minnu?  

 

ĠESÙ: SAGRIFIĊJU VERU

It-tweġiba waslet fil-lejl li Hu ġie tradit. Fil-Kamra ta’ Fuq, Ġesù ħares f’għajnejn l-Appostli Tiegħu u qal: 

Xtaqt bil-ħerqa li niekol dan il-Qbiż miegħek qabel inbati... (Luqa 22:15)

Dawk kienu kliem mgħobbi. Għax nafu li matul il-Qbiż fit-Testment il-Qadim, l-Iżraelin kielu ħaruf u mmarkaw l-arbli tal-bibien tagħhom biha demm. B’dan il-​mod, huma ġew salvati mill-​anġlu tal-​mewt, il-​Qerer li “qabeż” lill-​Eġizzjani. Imma ma kienx kull ħaruf... 

…ikun ħaruf bla tebgħa, raġel… (Eżodu 12:5)

Issa, fl-Aħħar Ċena, Ġesù jieħu post il-ħaruf, u b’hekk iwettaq it-tħabbira profetika ta’ Ġwanni l-Battista tliet snin qabel...

Ara, il-Ħaruf ta’ Alla, li jneħħi d-dnub tad-dinja. (Ġwanni 1:29)

...Ħaruf li se jsalva lin-nies minn eterna mewt—an bla tbajja Ħaruf: 

Għax m’għandniex qassis il-kbir li ma jistax jissimpatizza mad-dgħufijiet tagħna, imma wieħed li b’mod simili ġie ttestjat b’kull mod, iżda mingħajr dnub. (Lhud 4:15)

Denju l-Ħaruf li nqatel. (Apk 5:12)

Issa, l-aktar, l-Iżraelin kellhom ifakkru dan il-Qbiż mal- Festa Ħobż bla ħmira. Mosè sejħilha a zikrôwn jew "tifkira" [1]cf. Eżodu 12:14. U għalhekk, fl-Aħħar Ċena, Ġesù...

… ħadu l-ħobż, qalu l-barka, qasmu, u tawh, u qalilhom, “Dan hu ġismi, li jingħata għalikom; tagħmel dan fi memorja minni.” (Luqa 22:19)

Il-Ħaruf issa joffri lilu nnifsu fl-ispeċi tal-ħobż bla ħmira. Imma x’inhu tifkira ta’? 

Imbagħad ħa tazza, radd ħajr, u tah u qalilhom: “Ixorbu minnu, intom ilkoll, għax dan hu demmi tal-patt, li se jintefa’ f’isem ħafna għall-maħfra tad-dnubiet.” (Mt 26:27-28)

Hawnhekk, naraw li l-Ikla ta’ tifkira tal-Ħaruf hija intrinsikament marbuta mas-Salib. Hija tifkira tal-Passjoni, il-Mewt u l-Qawmien Tiegħu.

Għax il-ħaruf tal-Għid tagħna, Kristu, ġie sagrifikat... daħal darba għal dejjem fis-santwarju, mhux bid-demm tal-mogħoż u l-għoġġiela imma b’demmu stess, biex b’hekk kiseb il-fidwa ta’ dejjem. (1 Kor 5:7; Lhud 9:12)

San Ċiprijan sejjaħ l-Ewkaristija “Is-Sagrament tas-Sagrifiċċju tal-Mulej”. Għalhekk, kull meta “tiftakru” fis-sagrifiċċju ta’ Kristu bil-mod li għallimna—"agħmel dan b'tifkira tiegħi"—qed nerġgħu nagħmlu preżenti b’mod bla demm is-Sagrifiċċju imdemmi ta’ Kristu fuq is-Salib li miet darba għal dejjem:

għall daqshekk spiss kif tiekol dan il-ħobż u tixrob il-kalċi, intom ixandru l-mewt tal-Mulej sakemm jiġi. ( 1 Korintin 11:26 )

Kif kiteb Missier il-Knisja Aphraates l-Għalf Persjan (c. 280 – 345 AD):

Wara li tkellem hekk [“Dan hu ġismi…Dan hu demmi”], il-Mulej qam mill-post fejn kien għamel l-Għid u ta Ġismu bħala ikel u Demmu bħala xorb, u mar mad-dixxipli tiegħu. sal-post fejn kellu jiġi arrestat. Imma hu kiel minn Ġismu stess u xorob minn Demmu stess, waqt li kien qed jaħseb fuq il-mejtin. B’idejh il-Mulej ippreżenta l-Ġisem tiegħu biex jittiekel, u qabel ma ġie msallab ta demmu bħala xarba… -Trattati 12:6

L-Iżraelin sejħu l-ħobż bla ħmira għall-Għid “il-ħobż tat-tbatija.” [2]Dt 16: 3 Iżda, taħt il-Patt il-Ġdid, Ġesù jsejħilha “il-ħobż tal-ħajja.” Ir-raġuni hija din: permezz tal-Passjoni, il-Mewt u l-Qawmien Tiegħu—permezz tiegħu afflizzjoni—Id- Demm taʼ Ġesù jagħmel tpattija għad- dnubiet tad- dinja—Hu litteralment iġib ħajja. Dan kien imfassal taħt il-Liġi l-Qadima meta l-Mulej qal lil Mosè...

… peress li l-ħajja tal-laħam hija fid-demm… tajtha lilek biex tagħmel tpattija fuq l-artal għalikom infuskom, għax huwa d-demm bħala ħajja li jagħmel tpattija. (Levitiku 17:11)

U għalhekk, l- Iżraelin kienu jissagrifikaw l- annimali u mbagħad jiġu mxerrda bid- demm tagħhom sabiex “inaddfu” mid- dnub; imma dan it-tindif kien biss tip ta’ stand-in, “tpattija”; ma naddafx tagħhom kuxjenzi lanqas jirrestawraw il purità ta 'tagħhom ispirtu, korrotta mid-dnub. Kif seta? Il- ispirtu hija kwistjoni spiritwali! U għalhekk, in-nies kienu kkundannati li jiġu separati għal dejjem minn Alla wara mewtu, għax Alla ma setax jgħaqqad l-ispirti tagħhom lil Tiegħu: Ma setax jingħaqad ma’ dak li hu mhux qaddis mal-qdusija Tiegħu. U għalhekk, il-Mulej wiegħedhom, jiġifieri, għamel “patt” magħhom:

Qalb ġdida nagħtikom, u spirtu ġdid inpoġġi fikom... Inpoġġi fikom l-Ispirtu tiegħi... (Eżekjel 36:26-27)

Allura s-sagrifiċċji kollha tal-annimali, il-ħobż bla ħmira, il-ħaruf tal-Qbiż... kienu biss simboli u dellijiet tal-veru trasformazzjoni li tiġi permezz tad-Demm ta’ Ġesù—id-“demm ta’ Alla”—li waħdu jista’ jneħħi d-dnub u l-konsegwenzi spiritwali tiegħu. 

… billi l-liġi għandha biss dell tat-tajjeb li ġejjin minflok il-forma vera ta’ dawn ir-realtajiet, qatt ma tista’, bl-istess sagrifiċċji li kontinwament jiġu offruti sena wara sena, tagħmel perfetti lil dawk li jersqu qrib. (Lhud 10:1)

Demm annimal ma jistax ifejjaq tiegħi ruħ. Imma issa, permezz tad-Demm ta’ Ġesù, hemm...

...mod ġdid u ħaj li fetaħna permezz tal-purtiera, jiġifieri permezz ta’ ġismu... Għax jekk it-tbexxix ta’ persuni mniġġsa bid-demm tal-mogħoż u tal-barrin u bl-irmied ta’ għoġla jqaddes għall-purifikazzjoni tal-laħam, kemm aktar demm ta’ Kristu, li permezz tal-Ispirtu ta’ dejjem offra lilu nnifsu bla tebgħa lil Alla, purifika l-kuxjenza tiegħek minn xogħlijiet mejta biex jaqdi lil Alla ħaj. Għalhekk hu l-medjatur ta’ patt ġdid, biex dawk li jissejħu jirċievu l-wirt ta’ dejjem imwiegħed. (Lhud 10:20; 9:13-15)

Kif nirċievu dan il-wirt etern? Ġesù kien ċar:

Min jiekol ġismi u jixrob demmi għandu l-ħajja ta’ dejjem, u jien inqajmu fl-aħħar jum. (Ġwanni 6:54)

Il-mistoqsija, allura, hija qed tiekol u tixrob dan id-Don ta’ Alla?

 

ĠESÙ: PREŻENZA REALI

Biex niġbru: Ġesù qal li Hu l-“ħobż tal-ħajja”; li dan il-Ħobż huwa l-“laħam” Tiegħu; li ġismu huwa “ikel veru”; li għandna “nieħuha u nieklu”; u li għandna nagħmlu dan “b’tifkira” tiegħu. Hekk ukoll tad-Demm Prezzjuż Tiegħu. Din lanqas ma kellha tkun ġrajja ta’ darba, iżda ġrajja rikorrenti fil-ħajja tal-Knisja—“kull darba li tiekol dan il-ħobż u tixrob il-kikkra”, qal San Pawl. 

Għax jien irċevejt mingħand il-Mulej xiex Għaddejtlek ukoll, li l-Mulej Ġesù, fil-lejl li ġie mgħoddi, ħa l-ħobż, u wara li radd ħajr, qasam u qal: “Dan hu ġismi li hu għalikom. Agħmel dan b’tifkira tiegħi.” Bl-​istess mod ukoll il-​kalċi, wara l-​ikla, jgħid: “Dan il-​kalċi hu l-​patt il-​ġdid f’demmi. Agħmel dan, kull darba li tixrob, b’tifkira tiegħi.” (1 Kor 11:23-25)

Għalhekk, kull meta nirrepetu l-għemil ta’ Kristu fil-Quddiesa, Ġesù jsir preżenti bis-sħiħ għalina, “Ġisem, Demm, ruħ u divinità” taħt l-ispeċi tal-ħobż tal-inbid. [3]“Għax Kristu Feddej tagħna qal li kien tassew ġismu li kien qed joffri taħt l-ispeċi tal-ħobż, dejjem kienet il-konvinzjoni tal-Knisja ta’ Alla, u dan il-Konċilju qaddis issa jerġa’ jiddikjara, li bil-konsagrazzjoni tal-ħobż u inbid hemm isseħħ bidla tas-sustanza kollha tal-ħobż fis-sustanza tal-ġisem ta’ Kristu Sidna u tas-sustanza kollha tal-inbid fis-sustanza ta’ demmu. Din il-bidla l-Knisja Kattolika mqaddsa sejħet bix-xieraq u sew it-transubstanzjazzjoni.” —Konċilju ta’ Trento, 1551; KDK n. 1376 B’dan il-mod, il-Patt il-Ġdid jiġġedded kontinwament fina, li aħna midinbin, għax Hu hu verament preżenti fl-Ewkaristija. Kif qal San Pawl bla skuża:

It-tazza tal-barka li aħna nbierku, mhix parteċipazzjoni fid-demm ta’ Kristu? Il-ħobż li nkissru, mhux parteċipazzjoni fil-ġisem ta’ Kristu? (1 Għal 10:16)

Sa mill-bidu nett tal-ħajja ta’ Kristu, ix-xewqa Tiegħu li jagħti lilu nnifsu lilna b’mod daqshekk personali, reali u intimu kienet espressa sa mill-ġuf. Fit-Testment il-Qadim, minbarra l-Għaxar Kmandamenti u l-basga ta’ Aron, l-Arka tal-Patt kien fiha vażett “manna”, il-“ħobż mis-Sema” li bih Alla jitma’ lill-Iżraelin fid-deżert. Fit-Testment il-Ġdid, Marija hija l-“Arka ta’ il-Patt il-Ġdid”.

Marija, li fiha l-Mulej stess għadu kemm għamel id-dar tiegħu, hija bint Sijon personalment, l-arka tal-patt, il-post fejn tgħammar il-glorja tal-Mulej. Hija "l-abitazzjoni ta 'Alla ... mal-irġiel." -Katekiżmu tal-Knisja Kattolika, le. 2676

Hija ġarret ġewwa tagħha l- logos, il-Kelma ta’ Alla; ir-Re li kieku “ħakem il-ġnus b’basga tal-ħadid”;[4]ara ,Apk 19:15 u Dak li kien se jsir il- “ħobż tal-ħajja.” Tabilħaqq, Hu kellu jitwieled f’Betlem, li tfisser “Dar tal-Ħobż.”

Il-ħajja kollha ta’ Ġesù kellha toffri lilu nnifsu għalina fuq is-Salib għall-maħfra ta’ dnubietna u r-restawr ta’ qalbna. Imma mbagħad, kien ukoll biex tagħmel dik l-offerta u s-Sagrifiċċju preżenti u għal darb'oħra sal-aħħar taż-żmien. Għax kif wiegħed hu stess, 

Ara jien magħkom il-jiem kollha, sal-konsum tad-dinja.. (Mt 28:20)

Din il-Preżenza Reali tinsab fl-Ewkaristija fuq l-artali u fit-Tabernakli tad-dinja. 

… Ried iħalli lill-maħbuba sieħbu l-Knisja sagrifiċċju viżibbli (kif titlob in-natura tal-bniedem) li bih jerġa’ jiġi ppreżentat is-sagrifiċċju imdemmi li kellu jwettaq darba għal dejjem fuq is-salib, il-memorja tiegħu titkompla sal-aħħar. tad-dinja, u l-qawwa salutarja tagħha tiġi applikata għall-maħfra tad-dnubiet li nagħmlu kuljum. —Konċilju ta’ Trento, n. 1562

Li l-preżenza ta’ Ġesù għalina hija Reali fl-Ewkaristija mhix fabbrikazzjoni ta’ xi papa jew immaġinazzjoni ta’ konċilju vojt. Huwa l-kliem ta’ Sidna nnifsu. U għalhekk, bir-raġun jingħad li...

L-Ewkaristija hija "s-sors u l-qofol tal-ħajja Nisranija." “Is-sagramenti l-oħra, u tabilħaqq il-ministeri ekkleżjastiċi kollha u l-opri tal-appostolat, huma marbuta mal-Ewkaristija u orjentati lejha. Għax fl-Ewkaristija mbierka hemm il-ġid spiritwali kollu tal-Knisja, jiġifieri Kristu nnifsu, il-Pasch tagħna. " -Katekiżmu tal-Knisja Kattolika, le. 1324

Iżda sabiex turi li din l-interpretazzjoni tal-Evanġelju huwa dak li l-Knisja dejjem emmnet u għallmet, u huwa dak it-tajjeb, hawn taħt ninkludi xi wħud mill-ewwel rekords ta’ Missirijiet il-Knisja f’dan ir-rigward. Għax kif qal San Pawl:

Infaħħrek għax tiftakarni f’kollox u żomm sod mat-tradizzjonijiet, hekk kif tajthom lilek. (1 Korintin 11:2)

 

TRADIZZJONI REALI

 

Sant'Injazju ta' Antijokja (c. 110 AD)

M’għandi l-ebda togħma għall-ikel korrott u lanqas għall-pjaċiri ta’ din il-ħajja. Nixtieq il-Ħobż ta’ Alla, li hu l-laħam ta’ Ġesù Kristu… -Ittra lir-Rumani, 7:3

Huma [jiġifieri l-Gnostiċi] jastjenu mill-Ewkaristija u mit-talb, għax ma jistqarrux li l-Ewkaristija hija l-laħam tas-Salvatur tagħna Ġesù Kristu, laħam li bata għal dnubietna u li l-Missier, fit-tjubija tiegħu, qajjem mill-ġdid. -Ittra lil Smyrnians, 7:1

 

San Ġustinu Martri (c. 100-165 AD)

…kif ġejna mgħallmin, l-ikel li sar fl-Ewkaristija bit-talb Ewkaristiku mniżżel minnu, u bil-bidla li demm u l-laħam tagħna jitrawmu, huwa kemm il-laħam kif ukoll id-demm ta’ dak Ġesù inkarnat. -L-Ewwel Apoloġija, 66


San Irinew ta’ Lyon (c. 140 – 202 AD)

Hu ddikjara li l-kalċi, parti mill-ħolqien, huwa d-Demm Tiegħu stess, li minnu Hu jġiegħel demmna joħroġ; u l-ħobż, parti mill-ħolqien, huwa stabbilixxa bħala Ġisem tiegħu stess, li minnu jagħti tkabbir lil ġisimna... l-Ewkaristija, li hija l-Ġisem u d-Demm ta’ Kristu. -Kontra l-Ereżji, 5:2:2-3

Oriġene (ċ. 185 – 254 AD)

Tara kif l-artali m’għadhomx imbexxex bid-demm tal-banal, imma kkonsagrati mid-Demm Prezzjuż ta’ Kristu. -Omeliji fuq Ġożwè, 2:1

…issa, iżda, b’mod sħiħ, hemm l-ikel veru, il-laħam tal-Kelma ta’ Alla, kif jgħid Hu nnifsu: “Ġisem hu tassew ikel, u demmi tassew xorb. -Omeliji fuq in-Numri, 7:2

 

San Ċiprijan ta’ Kartaġni (c. 200 – 258 AD) 

Hu nnifsu jwissina, billi jgħid: “Jekk ma tieklux mill-laħam ta’ Bin il-bniedem u tixorbu demmu, ma jkollkomx il-ħajja fikom.” Għalhekk nitolbu li l-Ħobż tagħna, li hu Kristu, jingħatalna kuljum, biex aħna li nibqgħu u ngħixu fi Kristu ma nirtirawx mill-qdusija tiegħu u mill-Ġisem Tiegħu. -Talba tal-Mulej, 18

 

Sant Efrajm (c. 306 – 373 AD)

Sidna Ġesù ħa f’idejh dak li fil-bidu kien ħobż biss; u berikha... Sejjaħ il-ħobż il-Ġisem ħaj Tiegħu, u mlieha Hu nnifsu u bl-Ispirtu... Tqisux issa bħala ħobż dak li jien tajtkom; imma ħu, tiekol dan il-Ħobż [tal-ħajja], u tferrxux il-frak; għal dak li sejjaħt Ġismi, li hu tassew. Partiċella waħda mill-frak tagħha kapaċi tqaddes l-eluf u l-eluf, u hija biżżejjed biex tagħti l-ħajja lil dawk li jieklu minnha. Ħu, tiekol, tilqa’ bla dubju ta’ fidi, għax dan hu Ġisem Tiegħi, u min jiekol fit-twemmin jiekol fih in-Nar u l-Ispirtu. Imma jekk xi ħadd li jiddubita jiekol minnu, għalih ikun biss ħobż. U min jiekol bi twemmin il-Ħobż imqaddes f’ismi, jekk ikun pur, jinżamm fil-purità tiegħu; u jekk ikun midneb, jiġi maħfur.” Imma jekk xi ħadd jiddisprezzaha jew jiċħadha jew jittrattaha b’ignominija, jista’ jittieħed bħala a ċertezza li jittratta bl-ignominija lill-Iben, li sejjaħlu u fil-fatt għamilha biex ikun Ġisem Tiegħu. -Omeliji, 4: 4; 4: 6

“Kif rajtu nagħmel, agħmlu intom ukoll fil-memorja Tiegħi. Kull meta intom miġbura flimkien f’ismi fi Knejjes kullimkien, agħmel dak li għamilt Jien, b’tifkira Fii. Kul Ġismi, u xrob Demmi, patt ġdid u antik.” -Ibid., 4:6

 

San Atanasju (c. 295 – 373 AD)

Dan il-ħobż u dan l-inbid, sakemm it-talb u s-suppliki ma sarux, jibqgħu sempliċiment dak li huma. Imma wara li ntbagħtu t-talb il-kbir u s-suppliki qaddisa, il-Kelma tinżel fil-ħobż u l-inbid—u hekk jiġi mgħaqqad Ġismu. -Priedka lil dawk li għadhom kif Imgħammdin, minn Eutyches

 

Biex taqra aktar kliem Missirijiet il-Knisja dwar l-Ewkaristija matul l-ewwel ħames sekli, ara therealpresence.org.

 

 

QARI RELATATI

Ġesù qiegħed Hawn!

L-Ewkaristija, u s-Siegħa Finali tal-Ħniena

Laqgħa wiċċ imb wiċċ Parti I u, Parti II

Riżors għall-Ewwel Komunikanti: myfirstholycommunion.com

 

  
Int maħbub.

 

Biex tivvjaġġa ma 'Mark fil - il Issa Kelma,
ikklikkja fuq il-banner hawn taħt biex jissottoskrivu.
L-email tiegħek ma tinqasam ma 'ħadd.

  

Stampa Friendly, PDF & Email

Noti f'qiegħ il-paġna

Noti f'qiegħ il-paġna
1 cf. Eżodu 12:14
2 Dt 16: 3
3 “Għax Kristu Feddej tagħna qal li kien tassew ġismu li kien qed joffri taħt l-ispeċi tal-ħobż, dejjem kienet il-konvinzjoni tal-Knisja ta’ Alla, u dan il-Konċilju qaddis issa jerġa’ jiddikjara, li bil-konsagrazzjoni tal-ħobż u inbid hemm isseħħ bidla tas-sustanza kollha tal-ħobż fis-sustanza tal-ġisem ta’ Kristu Sidna u tas-sustanza kollha tal-inbid fis-sustanza ta’ demmu. Din il-bidla l-Knisja Kattolika mqaddsa sejħet bix-xieraq u sew it-transubstanzjazzjoni.” —Konċilju ta’ Trento, 1551; KDK n. 1376
4 ara ,Apk 19:15
Posted fil HOME, FIDI U MORALI, KOLLHA.